ITPP1/4512-179/15/DM | Interpretacja indywidualna

Czy czynność wynikająca z pośredniczenia w przekazaniu środków pochodzących z dotacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
ITPP1/4512-179/15/DMinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 24 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania środków pieniężnych na rachunek gminy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 24 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania środków pieniężnych na rachunek gminy.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dostawy wody (PKD 36.00.Z), odbioru i oczyszczania ścieków (PKD 37.00.Z). 100% udziałów w kapitale zakładowym objęte jest przez jednostki samorządu terytorialnego: Miasto S oraz Gminę K. Spółka realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 30 maja 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska inwestycję pn. „G” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zgodnie z § 2 wymienionej umowy przez „umowę o dofinansowanie” należy rozumieć umowę, o której mowa w art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 23.969.533,50 zł, wysokość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 10.136.327,77 zł. Beneficjentem dofinansowania jest Spółka, środki pochodzące z dofinansowania przekazywane są na wskazany przez beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „G” zostaną nabyte, wytworzone nowe środki trwałe, oraz zostaną zmodernizowane dotychczas użytkowane przez przedsiębiorstwo środki trwałe. W ramach wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego wyodrębnione zostały następujące zadania:

 1. budowa czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej o poj. 2500 m3 ZKF.4;
 2. budowa zbiornika biogazu;
 3. budowa reaktora biologicznego dla odcieków;
 4. budowa instalacji biofiltracji dla dezodoryzacji obiektów OS;
 5. przebudowa obiektów i instalacji zespołu kogeneratorów;
 6. budowa alternatywnej instalacji do wapnowania osadów;
 7. przebudowa obiektu i instalacji w kompostowni;
 8. uzupełnienie wyposażenia kompostowni - zakup ładowarki;
 9. uzupełnienie wyposażenia kompostowni - zakup sita;
 10. budowa przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej z układu kanalizacyjnego miejscowości K w ul. K do sieci kanalizacji grawitacyjnej w S w ul. G - 670 m;
 11. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. C w S – 254 m;

Na podstawie zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. aneksu do umowy z dnia 30 maja 2014 r. rozszerzony został zakres rzeczowy przedsięwzięcia o następujące zadania inwestycyjne:

 1. budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej pn. „R”;
 2. rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. B wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków;
 3. budowę stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych.

Rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o wymienione wyżej zadania inwestycyjne spowoduje wzrost kosztu realizacji przedsięwzięcia do kwoty w wysokości ok. 36.809.558,84 zł, wysokość dofinansowania z POIiŚ wyniesie nie więcej niż 15.569.204,00 zł.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zakupiony bądź wytworzony w ramach realizacji tego przedsięwzięcia majątek będzie stanowił własność Spółki. Odpisów amortyzacyjnych Spółka będzie dokonywała zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm.).

W ramach występujących możliwości dofinansowania wynikających z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w celu eliminacji niedoborów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę i rozbudowę ujęć wody podziemnej w Gminie S oraz budowy stacji uzdatniania wody w miejscowościach: S, S, B, G o możliwość rozszerzenia przedsięwzięcia, tym samym o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach dofinansowania przedsięwzięcia, którego beneficjentem jest Spółka, do Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW) zwróciła się Gmina S. W przypadku, gdy nie wystąpią przeszkody formalno-prawne i inicjatywa Gminy spotka się z pozytywnym rozstrzygnięciem, umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na warunkach określonych w umowie z dnia 30 maja 2014 r. Spółka będąca beneficjentem dofinansowania z POIiŚ będzie otrzymywała na rachunek bankowy wskazany w umowie również środki finansowe pochodzące ze wsparcia Unii Europejskiej, przeznaczone na zadania realizowane na terenie Gminy S.

Spółka będzie w tym przypadku wyłącznie pośrednikiem w przekazywaniu środków pochodzących z dofinansowania z POIiŚ na rzecz inwestycji realizowanych na terenie Gminy S. Przedsiębiorstwo będzie zobowiązane dokonać wpłaty tych środków na rachunek bankowy wskazany przez Gminę. Właścicielem środków trwałych wytworzonych w ramach przedsięwzięcia na terenie Gminy, będzie jednostka samorządu terytorialnego, tj. Gmina S.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy czynność wynikająca z pośredniczenia w przekazaniu środków pochodzących z dotacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez Spółkę dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, nie powiększa obrotu „z tytułu świadczenia usług przez przedsiębiorstwo W wobec czynność pośrednictwa w przekazaniu dotacji pomiędzy Instytucją Wdrażającą (WFOSiGW), a Gminą S nie będzie opodatkowana podatkiem VAT, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi”. Pozyskana dotacja nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego przez Gminę S przedsięwzięcia.

Zatem wpływ dotacji na rachunek przedsiębiorstwa, a następnie przekazanie jej na rachunek wskazany przez Gminę nie znajduje podstaw do opodatkowania tej czynności podatkiem VAT przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Odwołując się do uregulowań dotyczących świadczenia usług należy podkreślić, iż czynność należy uznać za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Ponadto należy mieć również na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 cyt. ustawy.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

A zatem w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Z okoliczności wskazanych we wniosku wynika, że na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Spółka realizuje inwestycję pn. „G”. Beneficjentem dofinansowania jest Spółka, środki pochodzące z dofinansowania przekazywane są na wskazany przez nią wyodrębniony rachunek bankowy. W ramach przedsięwzięcia zostaną nabyte, wytworzone nowe oraz zmodernizowane dotychczas użytkowane środki trwałe. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zakupiony bądź wytworzony majątek będzie stanowił własność Spółki.

Ponadto w ramach występujących możliwości dofinansowania, o możliwość rozszerzenia przedsięwzięcia, tym samym o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach dofinansowania przedsięwzięcia, którego beneficjentem jest Spółka, do Instytucji Wdrażającej zwróciła się Gmina S. W przypadku, gdy nie wystąpią przeszkody formalno-prawne i gdy inicjatywa Gminy spotka się z pozytywnym rozstrzygnięciem, Spółka będzie otrzymywała na rachunek bankowy wskazany w umowie również środki finansowe pochodzące ze wsparcia Unii Europejskiej, przeznaczone na zadania realizowane na terenie Gminy. Spółka będzie w tym przypadku wyłącznie pośrednikiem w przekazywaniu środków pochodzących z dofinansowania na rzecz inwestycji realizowanych na terenie Gminy i będzie zobowiązana dokonać wpłaty tych środków na rachunek bankowy wskazany przez Gminę. Właścicielem środków trwałych wytworzonych w ramach tego przedsięwzięcia będzie Gmina.

Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy wskazać należy, że skoro pozyskana, na wniosek Gminy, dodatkowa kwota dofinansowania przeznaczona jest na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę, podzielić należy stanowisko wyrażone we wniosku, że wpływ dotacji na rachunek Spółki, a następnie przekazanie jej na rachunek wskazany przez Gminę nie znajduje podstaw do opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług przez Spółkę.

W tym konkretnym przypadku nie istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy także podkreślić, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów cywilnoprawnych, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.