ITPB3/4510-71/15/AW | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będący beneficjentem środków pochodzących z dofinansowania z POliŚ w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie, wytworzeniu i modernizacji majątku we własnym zakresie obejmującego zadania inwestycyjne wymienione w punktach 1-14, którego będzie właścicielem po zakończeniu realizacji inwestycji, będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Wnioskodawca będący beneficjentem środków pochodzących z dofinansowania POliŚ przeznaczonych na realizację inwestycji w Gminie S. polegających na przebudowie i rozbudowie ujęć wody podziemnej w Gminie S. oraz budowy stacji uzdatniania wody w miejscowościach: St., Sw., B., G., dla których inwestorem i właścicielem, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, będzie jednostka samorządu terytorialnego, tj. Gmina S., będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od wartości dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia na terenie Gminy S. oraz czy czynność wynikająca z pośredniczenia w przekazaniu środków pochodzących z dotacji nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
ITPB3/4510-71/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. przychód
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.) w zakresie rozpoznania przychodu i zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanego dofinansowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanego dofinansowania. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dostawy wody (PKD 36.00.Z), odbioru i oczyszczania ścieków (PKD 37.00.Z). 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki objęte jest przez jednostki samorządu terytorialnego: Miasto S. na Prawach Powiatu oraz Gminę K. Spółka realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 30 maja 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w G. inwestycję pn. „...” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zgodnie z § 2 wymienionej umowy przez „umowę o dofinansowanie” należy rozumieć umowę, o której mowa w art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 23 969 533 zł 50 gr, wysokość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 10 136 327 zł 77 gr. Beneficjentem dofinansowania jest przedsiębiorstwo, środki pochodzące z dofinansowania przekazywane są na wskazany przez beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „...” zostaną nabyte, wytworzone nowe środki trwałe, oraz zostaną zmodernizowane dotychczas użytkowane przez przedsiębiorstwo środki trwałe. W ramach wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego wyodrębnione zostały następujące zadania:

 1. budowa czwartej zamkniętej komory fermentacyjnej o pojemności 2 500m3 ZKF.4;
 2. budowa zbiornika biogazu;
 3. budowa reaktora biologicznego dla odcieków;
 4. budowa instalacji biofiltracji dla dezodoryzacji obiektów OS;
 5. przebudowa obiektów i instalacji zespołu ko generatorów;
 6. budowa alternatywnej instalacji do wapnowania osadów;
 7. przebudowa obiektu i instalacji w kompostowni;
 8. uzupełnienie wyposażenia kompostowni – zakup ładowarki;
 9. uzupełnienie wyposażenia kompostowni – zakup sita;
 10. budowa przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej z układu kanalizacyjnego miejscowości K. w ul. K. do sieci kanalizacji grawitacyjnej w S. w ul. G. ~ 670m;
 11. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. C. w S. ~ 254m.

Na podstawie zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. aneksu do umowy z dnia 30 maja 2014 r. rozszerzony został zakres rzeczowy przedsięwzięcia o następujące zadania inwestycyjne:

 1. budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej pn. „...”;
 2. rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. B. wraz z przewodem tłocznym do oczyszczalni ścieków;
 3. budowę stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych.

Rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o wymienione wyżej zadania inwestycyjne spowoduje wzrost kosztu realizacji przedsięwzięcia do kwoty w wysokości około 36 809 558 zł 84 gr; wysokość dofinansowania z POliŚ wyniesie nie więcej niż 15 569 204 zł.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zakupiony bądź wytworzony w ramach realizacji tego przedsięwzięcia majątek będzie stanowił własność Wnioskodawcy. Odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorstwo będzie dokonywano zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ramach występujących możliwości dofinansowania wynikających z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w celu eliminacji niedoborów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę i rozbudowę ujęć wody podziemnej w Gminie S. oraz budowy stacji uzdatniania wody w miejscowościach: St., Sw., B., G. o możliwość rozszerzenia przedsięwzięcia, tym samym o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach dofinansowania przedsięwzięcia, którego beneficjentem jest Wnioskodawca do Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW w G.) zwróciła się Gmina S. W przypadku, gdy nie wystąpią przeszkody formalno-prawne i gdy inicjatywa Gminy spotka sie z pozytywnym rozstrzygnięciem, umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na warunkach określonych w umowie z dnia 30 maja 2014 r. Wnioskodawca będący beneficjentem dofinansowania z POliŚ będzie otrzymywał na rachunek bankowy wskazany w umowie również środki finansowe pochodzące ze wsparcia Unii Europejskiej, przeznaczone na zadania realizowane na terenie Gminy S.

Wnioskodawca będzie w tym przypadku wyłącznie pośrednikiem w przekazywaniu środków pochodzących z dofinansowania z POliŚ na rzecz inwestycji realizowanych na terenie Gminy S. Przedsiębiorstwo będzie zobowiązane dokonać wpłaty tych środków na rachunek bankowy wskazany przez Gminę S.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będący beneficjentem środków pochodzących z dofinansowania z POliŚ w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie, wytworzeniu i modernizacji majątku we własnym zakresie obejmującego zadania inwestycyjne wymienione w punktach 1-14, którego będzie właścicielem po zakończeniu realizacji inwestycji, będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy Wnioskodawca będący beneficjentem środków pochodzących z dofinansowania POliŚ przeznaczonych na realizację inwestycji w Gminie S. polegających na przebudowie i rozbudowie ujęć wody podziemnej w Gminie S. oraz budowy stacji uzdatniania wody w miejscowościach: St., Sw., B., G., dla których inwestorem i właścicielem, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, będzie jednostka samorządu terytorialnego, tj. Gmina S., będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od wartości dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia na terenie Gminy S. oraz czy czynność wynikająca z pośredniczenia w przekazaniu środków pochodzących z dotacji nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie Spółce wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 – kwota otrzymanej dotacji stanowi przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Natomiast wartość otrzymanej dotacji związanej z zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest wolna od podatku. Wynika to z treści art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy. W myśl tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje sie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. Jednocześnie stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W kontekście powyższego, stwierdzić należy, że kwota dofinansowania otrzymana przez Spółkę, stanowić będzie – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychód podatkowy w dacie otrzymania każdej zaliczki. Jednakże otrzymana dotacja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast otrzymana dotacja w części przeznaczonej na modernizację istniejącego majątku, od wartości którego po zakończeniu modernizacji przedsiębiorstwo będzie dokonywało odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Reasumując, należy uznać, że przychód obejmujący wartość otrzymanej dotacji przeznaczonej na nabycie, wytworzenie we własnym zakresie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych oraz na modernizację majątku, którego właścicielem jest Wnioskodawca będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w pełnej wysokości. Do kosztów uzyskania przychodów natomiast przedsiębiorstwo nie będzie mogło zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która zostanie sfinansowana dotacją.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych – na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie, którymi przedsiębiorstwo może rozporządzać jak właściciel. W związku z faktem, że wpływ dotacji na rachunek Wnioskodawcy będzie miał związek z dalszym przekazaniem środków z tej dotacji w pełnej wysokości na rachunek wskazany przez Gminę S., nie zajdzie w tym przypadku przesłanka przysporzenia majątkowego po stronie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo będzie w tym przypadku wyłącznie pośrednikiem w przekazaniu środków na rzecz Gminy S. W związku z powyższym otrzymana przez Wnioskodawcę kwota dotacji przeznaczona na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez Gminę S., na jej terenie i których to środków trwałych wytworzonych w ramach przedsięwzięcia właścicielem będzie Gmina S. zwolniona będzie z podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z opisanej wyżej możliwości zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych kwoty dotacji, która zostanie przekazana na rachunek przedsiębiorstwa, i którą wyłącznie czasowo (do czasu przekazania na rachunek wskazany przez Gminę S.) będzie dysponowało przedsiębiorstwo, zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie ww. przepisu przychodem jest – co do zasady – każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 omawianej ustawy podatkowej. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika (względnie na jego rachunek) wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

W analizowanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wnioskodawca – jako beneficjent – otrzyma środki pieniężne na inwestycję pn. „...” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną nabyte, wytworzone nowe środki trwałe, oraz zostaną zmodernizowane dotychczas użytkowane przez przedsiębiorstwo środki trwałe. W ramach występujących możliwości dofinansowania wynikających z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o możliwość rozszerzenia przedsięwzięcia, tym samym o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach dofinansowania przedsięwzięcia, którego beneficjentem jest Wnioskodawca do Instytucji Wdrażającej (WFOŚiGW) zwróciła się Gmina S.. W przypadku, gdy nie wystąpią przeszkody formalno-prawne i gdy inicjatywa Gminy spotka się z pozytywnym rozstrzygnięciem, umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawca będący beneficjentem dofinansowania z POliŚ będzie otrzymywał na rachunek bankowy wskazany w umowie również środki finansowe pochodzące ze wsparcia Unii Europejskiej, przeznaczone na zadania realizowane na terenie Gminy S.

Tak więc, otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne – wobec treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – niezależnie od okoliczności, czy będą przez Spółkę wydatkowane na wytworzenie bądź modernizację majątku, czy może będą przekazane innym podmiotom na realizację zadań na terenie Gminy, w sytuacji gdy – zgodnie z umową o dofinansowanie Spółka będzie beneficjentem tych środków – stanowić będą jego przychód w dacie otrzymania.

Należy przy tym wyjaśnić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje szereg zwolnień dla środków otrzymywanych realizację określonych projektów. Kwalifikacja uzależniona jest w szczególności od sposobu rozdzielania omawianych środków. I tak np. wolne od podatku są:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m (art. 17 ust. 1 pkt 21);
 • dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc (art. 17 ust. 1 pkt 23);
 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47);
 • kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 48);
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52);
 • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 53).

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzyma Spółka na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach omawianego programu należy odnieść się do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.), zgodnie z którym sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o „środkach europejskich” – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, czyli:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; i
 3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.7.2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 25 ze zm.).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych oraz Departamentu Wsparcia Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) jest m.in. Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V). Przy czym – co do zasady – Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM jest finansowana z Funduszu Spójności, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...).

Na mocy art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W ustępie 2 tegoż artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej jako jej element. Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Przepis art. 187 ww. ustawy określa, że za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Podkreślić należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak należy zauważyć, iż zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) oraz pochodzenie środków należy stwierdzić, że środki finansowe, które otrzymuje Spółka w postaci dofinansowania mają charakter „środków europejskich”, uregulowanych w formie budżetu środków europejskich jako odrębna część budżetu państwa.

Otrzymane dofinansowanie będzie więc stanowiło dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania mocą art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak bowiem wyjaśniono, pozyskiwane przez Spółkę środki z Funduszu Spójności są środkami europejskimi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Z kolei przez projekt zgodnie z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649, z późn. zm.) należy rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą.

Biorąc pod uwagę charakter programu, należy stwierdzić, że Spółka jest uczestnikiem projektu, o którym mowa we wniosku, w konsekwencji uzyskane dofinansowanie spełnia wszystkie warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Innymi słowy, środki pieniężne otrzymane przez Spółkę w ramach omawianego programu – niezależnie od tego, czy wymienione przez Spółę w pytaniu pierwszym, czy drugim – będą przychodem podatkowym z chwilą ich otrzymania, podlegającym zwolnieniu od podatku na podstawie ww. unormowania.

Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, jakoby otrzymane środki pieniężne stanowiły przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 bądź 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis szczególny, tj. art. 17 ust. 1 pkt 53 omawianej ustawy. Ponadto trudno także potwierdzić stanowisko Spółki, że środki pieniężne otrzymane w ramach zadania, o którym mowa w pytaniu drugim nie stanowią przychodu Spółki, skoro – jak sama podkreśla w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) – będzie beneficjentem omawianych środków pieniężnych. Stosownie natomiast do art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju użyte w ustawie określenie beneficjent oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

Konieczne jest również dodanie, że przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej jest – co do zasady – sam przepis prawa podatkowego. Dlatego też, wydając przedmiotową interpretację indywidualną tutejszy organ interpretacyjny dokonał wyłącznie wykładni przepisów materialnego prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w sprawie. Nie odniósł się natomiast do kwestii prawidłowości wydatkowania i rozliczenia środków pochodzących z dofinansowania w ramach konkretnej umowy. Zauważyć przy tym należy, że czym innym jest kwalifikacja przychodów i wydatków pod względem podatkowym, a czym innym na potrzeby rozliczenia dofinansowania, które otrzymuje Wnioskodawca. Niniejsze bowiem nie może zostać dokonane w ramach kompetencji przysługujących organowi upoważnionemu w ramach postępowania w sprawie wydawania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Nadmienić także należy, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów cywilnoprawnych, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.