ITPB3/4510-373/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 21 w odniesieniu do otrzymanej dotacji.
ITPB3/4510-373/15/MJinterpretacja indywidualna
  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  2. dotacja
  3. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 21 w odniesieniu do dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, (uzupełniony pismem z dnia 29 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 21 w odniesieniu do dotacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma „L” Sp. z o.o. - stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w związku z osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu, prawidłowo wypełnionym sprawozdaniem za 2014 rok oraz z prawidłowo złożonym wnioskiem otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie to ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jak zapisano w umowie. Dotację tę Firma przeznaczy w części na rozbudowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tzn. na zakup, ulepszenie i rozbudowę środków trwałych w Firmie, w części natomiast na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzi księgi rachunkowe.

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że otrzymana dotacja zostanie przeznaczona w części na zakup i wytworzenie nowych środków trwałych, a w części na bieżące funkcjonowanie firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po uzupełnieniu wniosku):

Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do tej części dotacji, która przeznaczona jest na zakup i wytworzenie nowych środków trwałych w firmie ...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko (po uzupełnieniu):

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotowej dotacji, w części przeznaczonej przez Spółkę na zakup lub wytworzenie nowych środków trwałych, nie dolicza się do przychodów firmy. Jednocześnie rat amortyzacyjnych od zakupionych, lub wytworzonych środków trwałych, pokrytych dotacją nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Część dotacji przeznaczona na bieżące funkcjonowanie firmy podlega opodatkowaniu podatkiem CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.): przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Należy zaznaczyć, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje jego definitywny charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej.

Przychodem są zatem wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym, definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle ww. przepisu otrzymane w sposób definitywny środki pieniężne (np. w postaci dotacji) stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Omawiane zwolnienie dotyczy środków, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  1. dochód musi być uzyskany w postaci otrzymanej dotacji, subwencji, dopłaty, innego nieodpłatnego świadczenia,
  2. powyższe środki muszą zostać przekazane na konkretnie określony cel, a mianowicie pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  3. od powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że przedmiotowa dotacja została przyznana Wnioskodawcy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. w związku z osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu, prawidłowo wypełnionym sprawozdaniem za 2014 rok oraz z prawidłowo złożonym wnioskiem. Dofinansowanie to ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Dotację tę Wnioskodawca przeznaczy w części na zakup i wytworzenie nowych środków trwałych w Firmie, w części na bieżące funkcjonowanie. Odnosząc przedstawione wyżej uregulowania prawne do opisanego wyżej stanu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że wartość otrzymanej dotacji stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie jej otrzymania.

Jednocześnie należy zauważyć, że z treści 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika jednoznacznie, że środki muszą zostać przekazane na konkretnie określony cel, tj. na pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, sytuacja będąca przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej mieści się w dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem otrzymane przez Spółkę środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup i wytworzenie nowych środków trwałych mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.

Końcowo nadmienić należy, że z uwagi na zakres wniosku, a w szczególności treść pytania, które wyznacza zakres żądania Wnioskodawcy – niniejsza interpretacja dotyczy zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy. Nie rozstrzyga natomiast o kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z amortyzacją oraz bieżącym funkcjonowaniem Spółki, o których mowa w stanowisku Wnioskodawcy – poz. 69 wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ILPB3/4510-1-198/15-4/JG | Interpretacja indywidualna

dotacja
ITPP2/4512-225/15/EK | Interpretacja indywidualna

przychód
IBPB-1-2/4510-4/16/JW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.