ITPB2/4511-998/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z otrzymaniem dotacji celowej, na działania polegające na przebudowie systemu grzewczego na proekologiczny.
ITPB2/4511-998/15/TJinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W marcu 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej WFOŚiGW) ogłosił konkurs pn.: „C.”, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji. W związku z tym Gmina Miasta (GM) złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadań polegających na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami proekologicznymi. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i GM przyznano środki na realizowanie zgłoszonych zadań.

Rada Miasta (RM) uchwaliła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z przebudową systemu grzewczego na proekologiczny w budynkach/lokalach mieszkalnych realizowanych w ramach konkursu "C. - edycja 2014 r.) (dalej Projekt). Zgodnie z zasadami RM mogą zostać zgłoszone zadania polegające na paliwie stałym i zastąpieniu ich systemem proekologicznym, tj.:

 1. kotłem opalanym gazem,
 2. źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne).
 3. podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja jest adresowana między innymi do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz stanowiących własność gminy. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej po wykonaniu zadania oraz po przedstawieniu wymaganych dokumentów i faktur. Wysokość dofinansowania w ramach konkursu wynosi 33,89% z czego 15% pochodzi bezpośrednio z budżetu Gminy natomiast 18,89% Gmina otrzymuje z WFOŚiGW w formie dotacji przeznaczone na ww. cel.

Realizowany Projekt służy realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i jest zadaniem zobligowanym ustawą Prawo o ochronie środowiska.

Stroną umowy cywilnoprawnej w konkursie „C.” jest GM i wnioskodawca (mieszkaniec). Wypłat dokonuje GM na konto wnioskodawcy. Środki wypłacane są po realizacji inwestycji i po udokumentowaniu poniesionych kosztów, przy czym 15% pochodzące bezpośrednio z budżetu Gminy wypłacane jest w wyznaczonym umową terminie, natomiast 18,89 % wypłacane jest w ciągu 14 dni od daty wpływu na rachunek Gminy środków stanowiących dofinansowanie z WFOŚiGW.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dotacja celowa, na działania polegające na przebudowie systemu grzewczego na proekologiczny, realizowana w ramach projektu „C.”, udzielana przez Gminę Miasta dla osób fizycznych jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też dotacja ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co spowoduje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymują dotacje na działania proekologiczne...

Zdaniem Wnioskodawcy dotacja jaką otrzymuje mieszkaniec na przebudowę systemu grzewczego na proekologiczny, jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - art. 221 ust. 1 wypłacaną z budżetu gminy (Gmina otrzymuje dotację z WFOŚiGW). W związku z tym otrzymana przez osobę fizyczną dotacja mieści się w kategoriach zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym i Urząd nie ma obowiązku wystawiania rozliczeń rocznych PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w marcu 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji. W związku z tym Gmina Miasta złożyła wniosek o dofinansowanie zadań polegających na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami proekologicznymi. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gminie przyznano środki na realizowanie zgłoszonych zadań.

Rada Miasta uchwaliła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z przebudową systemu grzewczego na proekologiczny w budynkach/lokalach mieszkalnych realizowanych w ramach konkursu. Zgodnie z zasadami mogą zostać zgłoszone zadania polegające na likwidacji dotychczasowych źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym i zastąpieniu ich systemem proekologicznym, tj.:

 1. kotłem opalanym gazem,
 2. źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne).
 3. podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja jest adresowana między innymi do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz stanowiących własność gminy. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej po wykonaniu zadania oraz po przedstawieniu wymaganych dokumentów i faktur. Wysokość dofinansowania w ramach konkursu wynosi 33,89% z czego 15% pochodzi bezpośrednio z budżetu Gminy natomiast 18,89% Gmina otrzymuje z WFOŚiGW w formie dotacji przeznaczone na ww. cel.

Realizowany Projekt służy realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i jest zadaniem zobligowanym ustawą Prawo o ochronie środowiska.

Stroną umowy cywilnoprawnej w konkursie jest Gmina i wnioskodawca (mieszkaniec). Wypłat dokonuje Gmina na konto wnioskodawcy. Środki wypłacane są po realizacji inwestycji i po udokumentowaniu poniesionych kosztów, przy czym 15% pochodzące bezpośrednio z budżetu Gminy wypłacane jest w wyznaczonym umową terminie, natomiast 18,89 % wypłacane jest w ciągu 14 dni od daty wpływu na rachunek Gminy środków stanowiących dofinansowanie z WFOŚiGW.

W związku z tak przedstawionym opisem wskazać należy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

W świetle zacytowanych przepisów stwierdzić należy, że dotacje z budżetu Gminy na realizację inwestycji polegającej na likwidacji dotychczasowych źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym i zastąpieniu ich systemem proekologicznym, stanowić będą dla osób je otrzymujących przychód korzystający jednak ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak stanowi natomiast art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z zacytowanego przepisu wynika, że obowiązek wystawienia stosownej informacji ciąży na podmiocie będącym m.in. osobą prawną dokonującą wypłaty świadczeń. W opisanej we wniosku sytuacji podmiotem tym nie jest jednak Urząd Miasta – będący zorganizowanym zespołem osób i środków materialnych, przy pomocy którego określony organ administracji (w tym wypadku Prezydent Miasta) realizuje swoje zadania – a Gmina – osoba prawna, będąca stroną umowy cywilnoprawnej na podstawie której wypłacane są te świadczenia. Tym samym na Urzędzie Miasta, niezależnie czy wypłacona dotacja objęta jest zwolnieniem z opodatkowania, nie ciąży obowiązek wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.