ITPB2/415-934/14/MU | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dotacji przyznawanej osobom fizycznym na dofinansowanie prac remontowych oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.
ITPB2/415-934/14/MUinterpretacja indywidualna
  1. budżet gminy
  2. dofinansowanie
  3. dotacja
  4. remonty
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), uzupełniony pismem z dnia 8 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji przyznawanej osobom fizycznym na dofinansowanie prac remontowych oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji przyznawanej osobom fizycznym na dofinansowanie prac remontowych oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 stycznia 2015 r.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego - Gminą. Zgodnie z uchwałą nr XXX Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 65 poz. 1238 z 2010 r. z późn. zm. Nr 89 poz. 1625 z 2011 r.), Wnioskodawca udziela dotacji celowej beneficjentom na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. leżącym na terenie starego miasta. Przez beneficjenta - należy rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W ww. uchwale w sposób jednolity dla wszystkich beneficjentów określono zasady przyznawania dotacji, zachowując wytyczne określone m.in. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. jednostki organizacyjne) posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacje są udzielane podmiotowo, Rada każdorazowo uchwala poszczególne projekty uchwał przedłożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez Burmistrza. Następnie Rada decyduje o przyznaniu dotacji oraz rozstrzyga o jej wysokości, przy uwzględnieniu środków finansowych określonych na te cele w bieżącym roku budżetowym Wnioskodawcy. Dotacje przyznawane są ze środków własnych Gminy.

Dotację udziela się, rozlicza i zwraca zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146). Wypłacane przez Wnioskodawcę dotacje osobom fizycznych są dotacjami w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót z udziałem przedstawiciela Wnioskodawcy wskazanego przez Burmistrza udokumentowany protokołem. Beneficjentowi, u którego w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące obowiązkiem zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi, nie może być przyznana dotacja w ciągu najbliższych 4 lat, licząc od następnego roku, w którym ją przyznano.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy dotacja przyznawana osobom fizycznym na dofinansowanie prac remontowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-8C...

Wnioskodawca uważa, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje udzielane przez Niego są wolne od opodatkowania, tym samym nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zatem do innych źródeł należy zaliczyć m.in. dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W konsekwencji skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego - Gminą. Zgodnie z uchwałą nr XXX Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 65 poz. 1238 z 2010 r. z późn. zm. Nr 89 poz. 1625 z 2011 r.), Wnioskodawca udziela dotacji celowej beneficjentom na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. leżącym na terenie starego miasta. Przez beneficjenta - należy rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W ww. uchwale w sposób jednolity dla wszystkich beneficjentów określono zasady przyznawania dotacji, zachowując wytyczne określone m.in. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. jednostki organizacyjne) posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacje są udzielane podmiotowo, Rada każdorazowo uchwala poszczególne projekty uchwał przedłożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez Burmistrza. Następnie Rada decyduje o przyznaniu dotacji oraz rozstrzyga o jej wysokości, przy uwzględnieniu środków finansowych określonych na te cele w bieżącym roku budżetowym Wnioskodawcy. Dotacje przyznawane są ze środków własnych Gminy.

Dotację udziela się, rozlicza i zwraca zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146). Wypłacane przez Wnioskodawcę dotacje osobom fizycznych są dotacjami w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonywanych prac lub robót z udziałem przedstawiciela Wnioskodawcy wskazanego przez Burmistrza udokumentowany protokołem. Beneficjentowi, u którego w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące obowiązkiem zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi, nie może być przyznana dotacja w ciągu najbliższych 4 lat, licząc od następnego roku, w którym ją przyznano.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że skoro środki pieniężne wypłacane, osobom fizycznym na dofinansowanie prac remontowych, bezpośrednio z budżetu Wnioskodawcy czyli budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią – jak wskazano we wniosku - dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, to przedmiotowe dofinansowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia tym osobom informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawą, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.