ITPB1/415-670/14/KW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy prawidłowe jest uznanie wynagrodzenia otrzymanego przez osobę fizyczną, prowadzącą niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (będącej jednocześnie dyrektorem) sfinansowanego dotacją za przychód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 uopdf?
2) Czy prawidłowe jest wykazanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 7 jedynie różnicy całości przychodów pomniejszonych o otrzymane dotacje, a w kolumnie 13 jedynie różnicy wszystkich kosztów pomniejszonych o koszty sfinansowane dotacją?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 10 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia właściciela poradni psychologiczno-pedagogicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia właściciela poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ze względu na braki formalne, pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 1 września 2014 r., a w dniu 10 września 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 września 2014 r.)

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w zakresie – działalność wspomagająca edukację. Jednocześnie jest organem prowadzącym poradnię psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez starostwo powiatowe z dnia 27 września 2012 r. Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku VAT, podatek dochodowy rozlicza za zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ww. poradni wykonuje obowiązki dyrektora: odpowiada za dokumentacje przebiegu terapii wykonuje obowiązki związane z organizacją pracy placówki, rekrutacją kadry pedagogicznej, odpowiada za sprawy administracyjne, księgowe. Jednocześnie zatrudnia terapeutów, specjalistów i innych pracowników, jest płatnikiem składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, że poradnia, którą prowadzi od 27 września 2012 r. jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat. Jest to placówka, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty. Dotacja jest wypłacana przez starostwo powiatowe na podstawie art. 90 ust. 3b ww. ustawy od lutego 2013 r. za każdy miesiąc oddzielnie, w kwotach zależnych od ilości zarejestrowanych podopiecznych. Wykorzystanie dotacji ściśle wynika z art. 90 ust. 3d i są to: wynagrodzenie kadry pedagogicznej i dyrektora, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłacenie kosztów utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych przez poradnię.

Ponadto Wnioskodawczyni nadmieniła, że w celu rozliczenia dotacji prowadzona jest odrębna ewidencja. W tej ewidencji ujmowane są przychody (włącznie z otrzymanymi dotacjami) oraz wszystkie koszty dotyczące poradni (również te rozliczane z dotacji). Jako osoba fizyczna Wnioskodawczyni prowadzi jeszcze inną placówkę – C.R.O., ale ta placówka nie korzysta z żadnych dofinansowań. Z działalności tej Wnioskodawczyni rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W celu ustalenia podstawy opodatkowania Wnioskodawczyni musi zsumować przychody i koszty obu działalności. Dlatego przychody i koszty dotyczące C.R.O. wpisywane są bezpośrednio z dokumentów księgowych, natomiast przychody i koszty z poradni ujmowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie podsumowania dodatkowej ewidencji.

Zestawienie jest sporządzane w następujący sposób. Sumuje się wszystkie przychody poradni pochodzące z dotacji i udzielanych porad indywidualnych, wydanych decyzji, następnie pomniejsza się je o wartość otrzymanych dotacji i otrzymana kwota jest ujęta w kolumnie 7 pkpir. Podobnie sumuje się wszystkie koszty wydatkowane na utrzymanie poradni (w tym wynagrodzenie dyrektora, które jest uwzględnione w rozliczeniu z dotacji) potem pomniejsza się je o kwotę kosztów rozliczonych z dotacji i różnica jest ujęta w kolumnie 13 pkpir. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że taka forma ujęcia w pkpir jest prawidłowa, ponieważ w księgach ujęte są wyłącznie przychody i koszty, które nie pochodzą z dotacji i nie są nią sfinansowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest uznanie wynagrodzenia otrzymanego przez osobę fizyczną, prowadzącą niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (będącej jednocześnie dyrektorem) sfinansowanego dotacją za przychód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 uopdf...
 2. Czy prawidłowe jest wykazanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 7 jedynie różnicy całości przychodów pomniejszonych o otrzymane dotacje, a w kolumnie 13 jedynie różnicy wszystkich kosztów pomniejszonych o koszty sfinansowane dotacją...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jej wynagrodzenie pobierane w zamian za wykonywane obowiązki jest wygospodarowane z dotacji. Otrzymana dotacja jest przychodem z prowadzenia poradni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof) zwolnionym z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 129 updof). Pobrane wynagrodzenie nie stanowi dla Wnioskodawczyni odrębnego (podwójnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tą samą osobę.

Wnioskodawczyni nadmienia, że urząd skarbowy zakwestionował posiadaną przez nią umowę o pracę, gdyż nie może zawrzeć takiej umowy sama ze sobą. Obecnie pobierane wynagrodzenie jest udokumentowane stosownym dokumentem wewnętrznym oraz przelewem na jej konto osobiste.

Zgodne z zaleceniami starostwa powiatowego, wypłacającego placówce dotację, rozliczenie finansowe poradni jest prowadzone odrębnie. Przychodami w ramach prowadzonej poradni jest dotacja oraz opłaty za terapie indywidualne, a także wydane opinie terapeutyczne. Wszystkie przychody są sumowane, a następnie pomniejszone o wypłacone dotacje. Podobnie wszystkie koszty są również sumowane i następnie pomniejszane o koszty, które podlegają sfinansowaniu przychodami zwolnionymi z podatku dochodowego. W celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania zapisem w kpir jest zatem jedynie przychód, który nie pochodzi z dotacji oraz koszt, który nie jest sfinansowany dotacją. Wnioskodawczyni nadmienia również, że jedną z pozycji kosztów sfinansowanych dotacją jest wypłacone wynagrodzenie dla dyrektora poradni, zatem nie jest uwzględnione w kpir.

Według Wnioskodawczyni, takie stanowisko znalazło potwierdzenie w następujących interpretacjach:

 • interpretacja indywidualna z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. IPPB1/415-353/13-4/MS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2013 r., sygn. ILPB1/415-186/13-2/AA, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu;
 • interpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. IPPB1/415-1284/12-6/KS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • interpretacja indywidualna z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB1/415-72/11-2/KS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 5b ust. 1 powołanej ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w zakresie – działalność wspomagająca edukację. Jednocześnie jest organem prowadzącym poradnię psychologiczno–pedagogiczną w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez starostwo powiatowe.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych placówek, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne szkół i placówek niepublicznych stanowią zatem przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 1. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 2. ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia właściciela niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, co do zasady stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie:

 1. jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
 2. pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa bez bliższego określenia o placówce - należy przez to rozumieć m. in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z kolei zaś w myśl art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Treść art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty stanowi, że szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna, którą prowadzi Wnioskodawczyni jest placówką, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. Otrzymywana dotacja jest wypłacana przez starostwo powiatowe na podstawie art. 90 ust. 3b tej samej ustawy od lutego 2013 r., za każdy miesiąc oddzielnie, w kwotach zależnych od ilości zarejestrowanych podopiecznych.

Zatem, dotacja przyznana poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty, jako dotacja w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest zwolniona od podatku dochodowego.

W związku z powyższym, wynagrodzenie Wnioskodawczyni jako dyrektora niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, sfinansowane z dotacji, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże w całości zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Zatem przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że wartość pracy Wnioskodawczyni – pełniącej funkcję dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej – nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności.

Pamiętać również należy, że stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. W konsekwencji wydatki bezpośrednio sfinansowane z otrzymanej, a zwolnionej od opodatkowania dotacji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 ). Zawarte w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wskazują w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

Odnosząc się do pytania dotyczącego sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kwoty otrzymanej dotacji, stwierdzić należy, że przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie mogą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. z treści pkt 13 powołanych wyżej „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów”, w myśl którego „kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem ze względu na to, że otrzymana dotacja zwolniona jest od opodatkowania, a koszty i wydatki bezpośrednio nią sfinansowane nie są uważane za koszty uzyskania przychodów, to fakt otrzymania dotacji nie ma wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. W związku z tym, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, nie należy jej ewidencjonować jako przychodu, a wydatków nią sfinansowanych nie należy ujmować jako kosztów.

Jednakże, zgodnie z powołanymi wyżej objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych, ewentualnym miejscem, gdzie można ewidencjonować otrzymane dotacje jest kolumna 16, przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-15. W kolumnie tej mogą być wykazywane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane i faktycznie poniesione koszty, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu przychodów podlegających opodatkowaniu.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, otrzymana dotacja (w tym sfinansowane nią wynagrodzenie) nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nie należy wykazywać go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast wydatki sfinansowane bezpośrednio dotacją (w tym otrzymane wynagrodzenie), na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i ich również nie należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Końcowo zastrzec należy, że prawidłowość i rzetelność prowadzonych ksiąg nie może być oceniana w interpretacji, gdyż zgodnie z przepisem art. 193 ustawy - Ordynacja podatkowa, rzetelność i wadliwość ksiąg podlega ocenie organu podatkowego w toku odrębnego postępowania. Niniejsza interpretacja zawiera jedynie ocenę stanowiska Wnioskodawczyni w kwestii ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kwoty otrzymanej dotacji i sfinansowanych nią kosztów, a nie prawidłowości ewidencjonowania pozostałych przychodów i kosztów w poszczególnych kolumnach tej księgi.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.