IPTPP1/443-433/13-4/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Uznanie dotacji za obrót

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2013 r. (data wpływu 14 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2013r. (data wpływu 01 sierpnia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanej dotacji za obrót – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania otrzymanej dotacji za obrót
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

Wniosek został uzupełniony w dniu 01 sierpnia 2013r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet zawarł umowę z Centrum o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „...”. W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Centrum występuje jako strona finansująca.

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu „...”. Umowa z Centrum jest umową konsorcjum, a Uniwersytet jest liderem konsorcjum czyli Wykonawców.

W umowie jest zawartych trzech Współwykonawców, tj. Instytut, Politechnika, Towarzystwo ... Sp. z o.o. Realizacja projektu obejmuje dwie fazy:

 1. Faza badawcza - badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
 2. Faza przygotowań do wdrożenia – działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej - komercjalizacja.

Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez Centrum Wykonawcy oraz za pośrednictwem Wykonawcy (U) Współwykonawcom (Konsorcjanci).

Lider konsorcjum (U) reprezentuje konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Lider konsorcjum oraz każdy z partnerów konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego.

W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy:

 • koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu np. zakup aparatury naukowo - badawczej),
 • koszty pośrednie - obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno - finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji.

Warunkiem zawartej umowy jest zastosowanie wyników projektu w działalności gospodarczej. Wykonawca i Współwykonawcy zobowiązują się zapewnić w umowie konsorcjum prawidłową realizację projektu.

Wykonawca jest zobowiązany rezultaty prac w postaci raportu końcowego przedłożyć Centrum w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach Projektu stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców.

Rezultatem projektu „...” będzie wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki elastycznej opartej o wykorzystanie grafenu.

Prace będą prowadzone w kierunku przygotowania zawierających grafen past i atramentów dedykowanych do nadruków o wysokim przewodnictwie elektrycznym. Unikalne właściwości użytkowego materiału (grafenu) pozwalają na produkcję elektroniki transparentnej, w tym ekranów dotykowych, tranzytów, ograniczonych diod elektroluminescencyjnych i baterii słonecznych.

Projekt prowadzony będzie wspólnie z przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku nowych technologii, które posiada bogate doświadczenie w dziedzinie drukowanej elektroniki. Doświadczenie przedsiębiorstwa w znacznym stopniu ułatwi proces zastąpienia używanych obecnie, patentowanych, atramentów i past na bazie związków organicznych i związków srebra przez zastosowanie grafenu. Taka innowacja daje wysokie szanse na znaczne poprawienie parametrów finalnych produktów i ich pomyślną komercjalizację uwzględniającą ochronę patentową i/lub licencyjną. Prowadzone prace nie będą ograniczały się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku będą koncentrowały się na możliwościach przeniesienia uzyskanych technologii do skali przemysłowej.

Otrzymana przez Uczelnię dotacja nie ma żadnego wpływu na cenę ewentualnych wyprodukowanych przez Uniwersytet towarów ani też usług w ramach tego projektu. Powyższa dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacja projektu będą służyć sprzedaży opodatkowanej, ponieważ celem i zamiarem Uniwersytetu jest wytworzenie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej „...” w celu ich komercjalizacji.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacja projektu będą wystawiane na lidera i konsorcjantów w zależności od podzielonych obowiązków. Każdy członek konsorcjum realizuje określone zadania w ramach projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego otrzymana dotacja przez Lidera Konsorcjum – Uniwersytet, stanowi obrót opodatkowany VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych przez podatnika towarów lub świadczonych usług. Przepis ten oznacza zatem, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy pozyskana dotacja przez lidera konsorcjum (U) w związku z realizacją umowy zawartej z Centrum projektu „...”w ramach programu ... nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy VAT.

Przedmiotowa dotacja jest przekazywana Uniwersytetowi na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu finansowanego przez Centrum i nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług lub dostarczanych towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ,w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, realizuje projekt „...”. Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez Centrum Wykonawcy oraz za pośrednictwem Wykonawcy Współwykonawcom. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż. określone w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego.

W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy:

 • koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu np. zakup aparatury naukowo - badawczej),
 • koszty pośrednie - obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno - finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji.

Otrzymana dotacja nie ma żadnego wpływu na cenę ewentualnych wyprodukowanych przez Uniwersytet towarów ani też usług w ramach tego projektu. Powyższa dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja pokrywa koszty związane z realizacją projektu i nie ma wpływu na cenę. Wobec tego przyznana na taki cel dotacja nie spełnia warunków wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie zwiększa obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano we wniosku - dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów realizacji projektu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Tym samym otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważy, iż w myśl art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem należy podkreślić, iż tut. Organ wydał niniejszą interpretację prawa podatkowego wyłącznie na pisemny wniosek Zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Tym samym z niniejszej interpretacji nie należy wywodzić skutków prawnopodatkowych dla Współwykonawców projektu.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania dotacji za obrót.

Wniosek w pozostałej części został załatwiony interpretacja nr IPTPP1/443-433/13-5/MW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.