IPTPP1/443-115/12-2/MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy dotacja z budżetu miasta otrzymana zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) przez Wnioskodawczynię, prowadzącą prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1052 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2012 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Tryb. 08 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzącej usługi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 lutego 2012 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzącej usługi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, pismem z dnia 03 lutego 2012 r., przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 08 lutego 2012 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonuje również działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) , zwanej dalej ustawą o VAT.

Wykonując przede wszystkim czynności zwolnione przedmiotowo od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT oraz w zakresie sprzedaży opodatkowanej korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o VAT nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Wnioskodawczyni uzyskała również na podstawie art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako prowadząca prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zgodnie ze statutem prywatnej poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzonej przez Wnioskodawczynię, z usług Zainteresowanej mogą korzystać dzieci, młodzież, dorośli, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści z placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na rzecz dzieci i młodzieży.

Poradnia będzie realizować następujące zadania: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych i ustalanie przyczyn trudności w zgłaszanych przypadkach, prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomaganie uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, wspieranie i kreowanie nowoczesnych działań z dzieckiem zdolnym, inicjowanie, realizowanie i wspieranie działań profilaktycznych i pro zdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobiegających agresji i uzależnieniom, propagowanie profesjonalnych metod wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej, upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, zawodoznawczej, logopedycznej i pro zdrowotnej, prowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań służących integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pomagania innym, prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych i psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów, wspomaganie rodziny w jej wychowawczej i edukacyjnej funkcji.

Poradnia będzie realizować wyżej wymienione zadania poprzez badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zajęcia terapeutyczno – logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapię rodzin, profesjonalne doradztwo kariery edukacyjnej i zawodowej, zajęcia psychoedukacyjne warsztatowe i treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcje i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych, opracowywanie materiałów metodycznych, artykułów i innych publikacji edukacyjnych i informacyjnych.

Zgodnie z zapisem art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty w niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wnioskodawczyni zamierza stworzyć taki zespół i na działalność placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zamierza uzyskać, zgodnie z zapisem art. 90 pkt 1a ustawy o systemie oświaty, dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju z budżetu miasta i zamierza wydatkować ją oraz rozliczać zgodnie z zapisami Uchwały nr Rady Miasta z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Pozostałe usługi świadczone przez poradnię będą odpłatne i będą finansowane ze środków własnych Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni zamierza otrzymaną dotację z budżetu miasta na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uznać za świadczenie, niebędące obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast pozostała część usług świadczonych przez Wnioskodawczynię w ramach placówki, których zakres wymieniono powyżej, nie sfinansowanych dotacją , będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dotacja z budżetu miasta otrzymana zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) przez Wnioskodawczynię, prowadzącą prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1052 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, z brzmienia art. 29 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi.

Do podstawy opodatkowania włączane są tylko takie dotacje, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub jako rekompensata z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych. Dla określenia czy dana dotacja ma, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług i co za tym idzie, czy podlega opodatkowaniu istotne są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cele realizowanego dofinansowania.

Zatem podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Dotacja ogólna, na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie jest obrotem w rozumieniu ustawy o VAT.

Dotacja, jaką otrzyma Wnioskodawczyni, prowadząca placówkę niepubliczną, będzie miała charakter dotacji podmiotowej w rozumieniu art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240). Cechą charakterystyczną dotacji podmiotowej jest to, iż jest ona przyznawana pewniej grupie podmiotów, określonych ustawowo, a jej przyznanie nie ma związku z realizacją jakiegoś konkretnego celu. Inaczej mówiąc jest ona wykorzystywana przez dotowanego na tzw. działalność bieżącą.

Otrzymana dotacja będzie przeznaczona wyłącznie na finansowanie wydatków i kosztów bieżących, a więc bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem poradni (tj. wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi, zapłat za media, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, wynajmu pomieszczeń, itp.). Ponadto przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w art. 90 ust. 3d stanowią wprost, że dotacje otrzymywane między innymi przez niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki.

Szczegółowe warunki przyznania i rozliczenia dotacji określa art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b oraz tryb i zakres prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W przedmiotowym powyżej opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że przyznanie, wydatkowanie oraz rozliczanie dotacji, następować będzie zgodnie z zapisami Uchwały nr Rady Miasta z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Uchwała szczegółowo określa zasady przekazywania dotacji, formy i terminów jej rozliczania z wyliczeniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

Zatem zdaniem Wnioskodawczyni dotacja, przyznana na bieżącą działalność oświatową niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej z budżetu miasta, ma charakter zakupowy i nie jest dotacją mającą na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W związku z realizacją świadczeń finansowanych dotacją, Wnioskodawczyni nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za świadczone usługi, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów działalności. W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja ze środków jednostki samorządu terytorialnego na statutową działalność oświatową, nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Dla określenia, czy dana dotacja jest, czy też nie jest opodatkowana istotne są szczegółowe warunki jej przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Natomiast dotacja niedająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Jak wynika z art. 71b ust. 2a ww. ustawy o systemie oświaty, w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Stosownie do treści art. 90 ust. 3d ww. ustawy, dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Na podstawie ustawy o systemie oświaty uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako prowadząca prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty w niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Wnioskodawczyni zamierza stworzyć taki zespół i na działalność placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zamierza uzyskać, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju z budżetu miasta i zamierza wydatkować ją oraz rozliczać zgodnie z zapisami Uchwały nr Rady Miasta z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Pozostałe usługi świadczone przez poradnię będą odpłatne i będą finansowane ze środków własnych Wnioskodawczyni. Dotacja, jaką otrzyma Wnioskodawczyni, prowadząca placówkę niepubliczną, będzie miała charakter dotacji podmiotowej w rozumieniu art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240). Cechą charakterystyczną dotacji podmiotowej jest to, iż jest ona przyznawana pewniej grupie podmiotów, określonych ustawowo, a jej przyznanie nie ma związku z realizacją jakiegoś konkretnego celu. Inaczej mówiąc jest ona wykorzystywana przez dotowanego na tzw. działalność bieżącą. Otrzymana dotacja będzie przeznaczona wyłącznie na finansowanie wydatków i kosztów bieżących, a więc bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem poradni (tj. wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi, zapłat za media, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, wynajmu pomieszczeń, itp.).

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż skoro uzyskana przez Wnioskodawczynię, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, lecz przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji projektu to, w tej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Reasumując, otrzymana dotacja z budżetu miasta przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzącą usługi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nie zwiększy obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania dotacji otrzymanej z budżetu miasta dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzącej usługi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Natomiast wniosek w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez placówkę oświatową niesfinansowanych dotacją, został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-115/12-3/MH.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.