IPTPB3/4510-36/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe dochodu z tytułu wydatków na PFRON finansowanych dotacją otrzymaną od jednostki samorządu terytorialnego.
IPTPB3/4510-36/15-2/IRinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. teatr
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu wydatków na PFRON finansowanych dotacją otrzymaną od jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu z tytułu wydatków na PFRON finansowanych dotacją otrzymaną od jednostki samorządu terytorialnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Teatr jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną z chwilą uzyskania wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez samorząd województwa.

Do podstawowych zadań Teatru, zgodnie z § 4 Statutu należy: prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie opery, baletu i innych form muzycznych, z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w mieście, województwie oraz na terenie kraju, a także reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

Działalność Teatru jest niemal w całości finansowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji (w 2013 r. finansowanie tego rodzaju stanowiło około 90%). Ze środków finansowych pochodzących z dotacji Teatr pokrywa swoje zobowiązania, w tym wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jednocześnie Teatr nalicza i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu powyższych wpłat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki ponoszone przez Teatr, które są w całości finansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki i koszty sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie uważa się za koszty uzyskania przychodu. Za koszty uzyskania przychodu nie uważa się także wpłat na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

We wskazanym powyżej stanie faktycznym i prawnym, wpłaty na PFRON jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Dochód ten nie jest jednak wolny od podatku dochodowego, gdyż w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest przeznaczony na realizację zadań statutowych Teatru, a więc nie może on skorzystać ze zwolnień o charakterze podmiotowym.

Wnioskodawca zaznacza, że wpłaty na PFRON nie mają charakteru „podatku”, jednakże sam PFRON jest funduszem celowym, a wpłaty dokonywane na jego rzecz mają charakter sankcyjny. Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotacje otrzymywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

W tej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na PFRON, które w całości są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód wolny od podatku, gdyż korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko potwierdzone zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 6 sierpnia 2012 r., nr IPTPB3/423-196/12-4/PM oraz IPTPB3/423-400/12-2/GG.

W interpretacjach tych, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, które jest tożsame ze stanowiskiem Teatru w niniejszej sprawie (w załączeniu ww. interpretacje).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ww. ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Teatr jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną z chwilą uzyskania wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez samorząd województwa. Do podstawowych zadań Teatru, zgodnie z § 4 Statutu należy: prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie opery, baletu i innych form muzycznych, z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w mieście, województwie oraz na terenie kraju, a także reprezentowanie kultury polskiej za granicą. Działalność Teatru jest niemal w całości finansowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie dotacji (w 2013 r. finansowanie tego rodzaju stanowiło około 90%). Ze środków finansowych pochodzących z dotacji Teatr pokrywa swoje zobowiązania, w tym wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednocześnie Teatr nalicza i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy z tytułu powyższych wpłat.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. W tym miejscu, należy zwrócić uwagę na zapis art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Następnie wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy analizować pod kątem możliwości zaliczenia ich do wydatków przeznaczonych na działalność statutową. Jeżeli wydatek wiąże się bezpośrednio z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Natomiast z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączone zostały przy tym z kategorii kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsekwencji, wpłaty na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodów oraz jednocześnie ewentualny dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie przywołanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, tutejszy Organ stoi na stanowisku, że skoro wydatki poniesione na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sfinansowane zostały dotacją uzyskaną od jednostki samorządu terytorialnego, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i korzysta on ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.