IPTPB3/4510-207/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na PFRON finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
IPTPB3/4510-207/15-2/KCinterpretacja indywidualna
  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. dotacja
  3. jednostka samorządu terytorialnego
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na PFRON finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu ustalonego jako równowartość wydatków na PFRON finansowanych z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest posiadającą osobowość prawną, samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta X i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz swojego Statutu. Statutowe cele działalności to m. in. wystawianie spektakli teatralnych.

Zgodnie z § 15 statutu, źródłem finansowania Wnioskodawcy są mi. in dotacje podmiotowe i celowe, w tym z budżetu Miasta X, jako organizatora. Wysokość dotacji jest uzależniona od kosztów koniecznych do poniesienia przez Wnioskodawcę w danym roku budżetowym. Do kosztów tych zalicza się w pierwszej kolejności koszty zatrudnienia pracowników wraz ze świadczeniami do nich pochodnymi. Do świadczeń pochodnych od płac zalicza się także składki na PFRON. Na koniec roku Wnioskodawca rozlicza otrzymaną dotację poprzez przekazanie jej na cele przedstawione we wniosku dotacyjnym. Wnioskodawca ma obowiązek pokryć z dotacji wszystkie koszty konieczne dla utrzymania instytucji jako instytucji kulturalnej ale i jako zakładu pracy. Dotacja jest wyliczona na przedmiotowe koszty i nie może być przeznaczona na inne cele. W działalności Wnioskodawcy jeszcze nie zdarzyło się, aby dotacja była do przeznaczenia na inne cele. Zawsze pokrywa konieczne koszty i organizator - Gmina Miasta X - nie przekazuje dotacji w wyższym zakresie. Stąd istnieje zależność funkcjonalna pomiędzy kwotą dotacji jako przychodem i wydatkami na płace i pochodne od nich, w tym składki na PFRON jako kosztami. Stąd można twierdzić, że źródłem pokrycia składek na PFRON jest w całości dotacja, zgodnie z jej celem oraz system jej ustalania, przyznawania i rozliczania.

Oprócz dotacji, Wnioskodawca posiada dodatkowe źródła dochodu, np. darowizny i dochody z udostępniania mienia Wnioskodawcy (najem sali), dochody ze zbycia zbędnego majątku. Nie są to jednak dochody stałe, które można zaplanować. Ponadto, Wnioskodawca uzyskuje dochody ze sprzedaży biletów. Niemniej cena biletów w żaden sposób nie pozwala na pokrycie kosztów realizacji spektaklu. Kwota ceny biletów jest zbyt niska, aby była źródłem pokrycia realizacji spektaklu. Bez dotacji Wnioskodawca nie pokryłby kosztów koniecznych.

Powyższe wynika z celu dla jakiego powołana jest instytucja Wnioskodawcy, jako krzewienie kultury, a nie działalność zarobkowa. Dochody te nie stanowią zgodnie z planem budżetowym pokrycia kosztów koniecznych, w tym płac i ich pochodnych, których to pokrycie ma zapewnić organizator poprzez przyznanie dotacji na pokrycie kosztów działania Wnioskodawcy. Inne, niż dotacja przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, przeznaczane są na cele statutowe, w tym najważniejszy cel - realizacje spektakli (zakup scenografii, kostiumów).

Struktura przychów z dotacji i innych przychodów kształtuje się średnio 80% na 20%.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia dotacji od podatku dochodowym od osób prawnych. Dalej, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy, Wnioskodawca nie zalicza wydatków na PFRON do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dochód ustalony jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który jest pokrywany w całości ze środków uzyskanej przez Wnioskodawcę dotacji z Gminy Miasta X (to jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego), jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ustalony jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który jest pokrywany w całości ze środków uzyskanej przez Wnioskodawcę dotacji z Gminy Miasta X (to jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego), jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe posiada oparcie w regulacji w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe ma uzasadnienie w podobnej interpretacji przedstawionej w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r., nr IPTPB3/423-3/12-2/IR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty – art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei, stosownie do treści art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b nie ma do tych wpłat zastosowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, że wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

  • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
  • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z § 15 statutu źródłem finansowania Wnioskodawcy są mi. in dotacje podmiotowe i celowe, w tym z budżetu Miasta, jako organizatora. Wysokość dotacji jest uzależniona od kosztów koniecznych do poniesienia przez Wnioskodawcę w danym roku budżetowym. Do kosztów tych zalicza się w pierwszej kolejności koszty zatrudnienia pracowników wraz ze świadczeniami do nich pochodnymi. Do świadczeń pochodnych od płac zalicza się także składki na PFRON. Na koniec roku, Wnioskodawca rozlicza otrzymaną dotację poprzez przekazanie jej na cele przedstawione we wniosku dotacyjnym. Wnioskodawca ma obowiązek pokryć z dotacji wszystkie koszty konieczne dla utrzymania instytucji jako instytucji kulturalnej ale i jako zakładu pracy. Dotacja jest wyliczona na przedmiotowe koszty i nie może być przeznaczona na inne cele. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia dotacji od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zauważyć należy, że wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy. Ponadto, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa, dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b nie ma do tych wpłat zastosowania.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Na uwagę zasługuje również fakt, że z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy, który stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ITPB3/423-180/14/MK | Interpretacja indywidualna

dotacja
IBPB-1-1/4511-318/15/WRz | Interpretacja indywidualna

jednostka samorządu terytorialnego
ITPB3/423-108/14/15-S/MK | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
DD3/033/408/14/CRS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPTPB3/423-3/12-2/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.