IPTPB1/4511-706/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia właściciela, współwłaściciela (dyrektora, nauczyciela) niepublicznego przedszkola, sfinansowanego z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta oraz osoby współpracującej (małżonka)
IPTPB1/4511-706/15-4/ASZinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. osoby współpracujące
 3. przedszkole
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia właściciela, współwłaściciela (dyrektora, nauczyciela) niepublicznego przedszkola, sfinansowanego z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia osobie współpracującej w prowadzonym przez małżonkę przedszkolu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 stycznia 2016 r., Nr IPTPB1/4511-706/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 22 stycznia 2016 r. (data doręczenia 25 stycznia 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), nadanym dnia 29 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca prowadzi działalność ubezpieczeniową, którą rozlicza na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W przyszłości Wnioskodawca planuje otworzyć niepubliczną placówkę oświatową – przedszkole, na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz CEIDG. Podatek dochodowy będzie rozliczany według skali podatkowej na podstawie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca zamierza działalność przedszkola finansować z dwóch źródeł:

 • Środki własne, którymi będą wpłaty od rodziców (czesne).

Przychody z tytułu wpłat rodziców oraz wydatki i koszty sfinansowane ze środków własnych podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Z wpłat czesnego przez rodziców planuje się finansować bieżące rachunki związane z wynajmem lokalu, opłatami za media, energię itp. Z tego źródła nie planuje się finansować wynagrodzenia dyrektora ani nauczycieli.

 • Dotacja z Urzędu Miasta.

Wnioskodawca uzyskał informację, że ma możliwość otrzymania dotacji z Urzędu Miasta. Wspomniana dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., poz. 885, z późn. zm.). Dotacja przekazana na rzecz przedszkola przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty przeznaczona będzie na zadania statutowe przedszkola, wyłącznie na wydatki w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki – zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Wśród wydatków znajdą się: zakup książek, pomocy dydaktycznych, wyposażenie i umeblowanie sal, sprzęt sportowy i rekreacyjny, wynagrodzenie dyrektora placówki i kadry nauczycielskiej. Wydatki finansowane z dotacji nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów i nie będą ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca będzie pełnić obowiązki dyrektora placówki na podstawie powołania zgodnie ze statutem. Do jego zadań będą należeć m.in. rekrutacja kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, prowadzenie księgowości, koordynacja pracy, zaopatrzenie, administrowanie lokalem, pełnienie funkcji zarządczych, nadzorowanie nad funkcjonowaniem przedszkola. Jego wynagrodzenie będzie w całości finansowane z wyżej opisanej dotacji.

Wnioskodawca bierze pod uwagę, również takie rozwiązania:

 1. W sytuacji, gdy do przedszkola zapisze się duża liczna dzieci, aby usprawnić funkcjonowanie placówki przekaże funkcję dyrektora przedszkola swojej małżonce, a sam przejmie obowiązki nauczycielskie. Zaznaczyć należy, że małżonka nie będzie właścicielem przedszkola, nadal właścicielem będzie Wnioskodawca. Małżonka prowadzi odrębną działalność gospodarczą, w działalności Wnioskodawcy będzie występować jako osoba współpracująca. Należy zaznaczyć, że między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska.
 2. Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą – przedszkole wraz z małżonką w formie spółki cywilnej, udziały w spółce po 50%. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki cywilnej. Wnioskodawca na początku będzie pełnił funkcję dyrektora placówki, później funkcję tę przekaże małżonce a sam przejmie obowiązki nauczycielskie.
 3. To małżonka Wnioskodawcy otworzy niepubliczną placówkę oświatową – przedszkole, przyjmując identyczne warunki jak u Wnioskodawcy. W działalności małżonki to Wnioskodawca będzie występować jedynie jako osoba współpracująca, która będzie pełnić funkcję dyrektora placówki. Między małżonkami istnieje majątkowa wspólność małżeńska.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy prowadzącego przedszkole oraz pełniącego funkcję dyrektora placówki, a później nauczyciela będzie zwolnione z podatku dochodowego...
 2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki pełniącego funkcję dyrektora placówki, a później nauczyciela będzie zwolnione z podatku dochodowego...
 3. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy występującego w działalności małżonki jedynie jako osoba współpracująca pełniąca funkcję dyrektora placówki będzie zwolnione z podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie zajętym w uzupełnieniu wniosku:

Ad. 1)

Otrzymana dotacja na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak przychód ten będzie zwolniony od podatku dochodowego w całości, zgodnie z art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W całości – należy rozumieć, że również w części, która będzie przeznaczona na wynagrodzenie za pełnienie przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora, czy później nauczyciela.

Przychody osiągnięte z prowadzenia przedszkola będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z definicją pozarolniczej działalności gospodarczej określonej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody te należałoby zakwalifikować do ww. przychodów, zgodnie z art. 10 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odwołując się do treści art. 21 ust. l pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca otrzymał informację z Urzędu Miasta, że dotacja przyznawana na prowadzenie przedszkola na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczona na działalność oświatową jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże przychód ten będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wynagrodzenie dla Wnioskodawcy za pełnienie funkcji dyrektora placówki, czy nauczyciela finansowane wspomnianą dotacją, również będzie zwolnione od podatku dochodowego.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego wynagrodzenie jako wspólnika spółki cywilnej za pełnienie funkcji dyrektora, a później nauczyciela będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Otrzymana dotacja na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak przychód ten będzie zwolniony od podatku dochodowego w całości, zgodnie z art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W całości – należy rozumieć, że również w części, która będzie przeznaczona na wynagrodzenie Wnioskodawcy.

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora placówki będzie wolne od podatku dochodowego. Zgodnie z treścią art. 23 ust. l pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Należy zatem stwierdzić, że wartość pracy Wnioskodawcy i jego małżonki z tytułu prowadzenia przedszkola nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów z tej działalności. Wynagrodzenie za pracę na rzecz placówki oświatowej przysługujące Wnioskodawcy (osobie współpracującej, pełniącej funkcję dyrektora) i jego małżonce jest przychodem z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże przychód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie:
 • zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia właściciela, współwłaściciela (dyrektora, nauczyciela) niepublicznego przedszkola, sfinansowanego z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia osobie współpracującej w prowadzonym przez małżonkę przedszkolu – jest nieprawidłowe.

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia niepublicznego przedszkola – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), są podatnikami podatku dochodowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ww. ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność ubezpieczeniową, którą rozlicza na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W przyszłości Wnioskodawca planuje otworzyć niepubliczną placówkę oświatową – przedszkole, na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz CEIDG. Podatek dochodowy będzie rozliczany według skali podatkowej na podstawie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca zamierza działalność przedszkola finansować z dwóch źródeł:

 • Środki własne, którymi będą wpłaty od rodziców (czesne).

Z wpłat czesnego przez rodziców planuje się finansować bieżące rachunki związane z wynajmem lokalu, opłatami za media, energię itp. Z tego źródła nie planuje się finansować wynagrodzenia dyrektora ani nauczycieli.

 • Dotacja z Urzędu Miasta.

Wspomniana dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotacja przekazana na rzecz przedszkola przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty przeznaczona będzie na zadania statutowe przedszkola, wyłącznie na wydatki w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki – zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Wśród wydatków znajdą się: zakup książek, pomocy dydaktycznych, wyposażenie i umeblowanie sal, sprzęt sportowy i rekreacyjny, wynagrodzenie dyrektora placówki i kadry nauczycielskiej.

Wnioskodawca będzie pełnić obowiązki dyrektora placówki na podstawie powołania zgodnie ze statutem. Do jego zadań będą należeć m.in. rekrutacja kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, prowadzenie księgowości, koordynacja pracy, zaopatrzenie, administrowanie lokalem, pełnienie funkcji zarządczych, nadzorowanie nad funkcjonowaniem przedszkola. Jego wynagrodzenie będzie w całości finansowane z wyżej opisanej dotacji.

Wnioskodawca bierze pod uwagę, również inne rozwiązania, tj.

 • W sytuacji, gdy do przedszkola zapisze się duża liczna dzieci, aby usprawnić funkcjonowanie placówki przekaże funkcję dyrektora przedszkola swojej małżonce, a sam przejmie obowiązki nauczycielskie. Małżonka nie będzie właścicielem przedszkola, nadal właścicielem będzie Wnioskodawca. Małżonka prowadzi odrębną działalność gospodarczą, w działalności Wnioskodawcy będzie występować jako osoba współpracująca. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska.
 • Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą – przedszkole wraz z małżonką w formie spółki cywilnej, udziały w spółce po 50%. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki cywilnej. Wnioskodawca na początku będzie pełnił funkcje dyrektora placówki, później funkcję tę przekaże małżonce a sam przejmie obowiązki nauczycielskie.
 • To małżonka Wnioskodawcy otworzy niepubliczną placówkę oświatową – przedszkole, przyjmując identyczne warunki jak u Wnioskodawcy. W działalności małżonki to Wnioskodawca będzie występować jedynie jako osoba współpracująca, która będzie pełnić funkcje dyrektora placówki. Między małżonkami istnieje majątkowa wspólność małżeńska.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych przesłanek jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Zatem, dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym, otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje na prowadzenie niepublicznego przedszkola, o których mowa we wniosku, są dla Wnioskodawcy przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że otrzymana dotacja podlega zwolnieniu, jednak tylko u jej bezpośredniego beneficjenta, czyli podmiotu, który bezpośrednio realizuje projekt finansowany z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o decyzję lub umowę o dotację. Zwolnienie to nie znajduje zastosowania do osób, które jedynie wykonują powierzone im zadania na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego, bowiem to nie one są stroną umowy o dotację (to nie one otrzymują dotację).

Mając na uwadze przedstawione regulacje prawne na tle zaprezentowanych we wniosku zdarzeń przyszłych stwierdzić należy, że dotacja, którą Wnioskodawca otrzyma na prowadzenie niepublicznego przedszkola, w tym kwota dotacji, która przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzenia właściciela (dyrektora, nauczyciela) tego przedszkola będzie dla Wnioskodawcy, również jako wspólnika spółki cywilnej, przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej kwestii stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Natomiast w sytuacji, kiedy to małżonka Wnioskodawcy będzie prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą w formie niepublicznej placówki oświatowo – przedszkolnej, czyli będzie właścicielem tego przedszkola i to Ona otrzyma dotację z Urzędu Miasta, to będzie Ona również beneficjentem środków pochodzących z tej dotacji. Wnioskodawca będzie występować jedynie jako osoba współpracująca, pełniąca funkcję dyrektora placówki, a więc nie będzie osobą, do której skierowana jest pomoc.

W związku z powyższym, wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako osoby współpracującej, z tytułu pełnienia funkcji dyrektora placówki nie będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.