IPTPB1/4511-443/15-4/MD | Interpretacja indywidualna

Płatnik – dotacja wypłacana przez Bank ze środków WFOŚiGW
IPTPB1/4511-443/15-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. obowiązek płatnika
 4. przychód
 5. płatnik
 6. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 23 września 2015 r., Nr IPTPB1/4511-443/15-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 września 2015 r. (data doręczenia 28 września 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ... dnia 5 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Wnioskodawca (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zamierza zawrzeć Umowę współpracy z bankiem komercyjnym. W ramach ww. Umowy Wnioskodawca udostępnia środki finansowe bankowi z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacją. Bank zawiera umowy kredytowe z Kredytobiorcami na sfinansowanie zadań ekologicznych. Po terminowym zrealizowaniu zadania przez Kredytobiorcę, bank wypłaca Kredytobiorcy dotację równą 20% udzielonego kredytu (także ze środków powierzonych przez Wnioskodawcę). Środki udostępnione bankowi przez Wnioskodawcę z tytułu ww. umowy będą przeznaczone na udzielanie kredytów wraz z dotacją na dofinansowanie zadań ekologicznych z zakresu:

 1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 2. dom energooszczędny,
 3. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji.

Umowa współpracy określa prawa i obowiązki stron, w szczególności dotyczące udzielania kredytów wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę. Powyższe kwestie szczegółowo regulują zapisy m.in. § 3 ust. 6-10 Umowy współpracy tj.:

 1. „Bank będzie zawierał Umowy Kredytu we własnym imieniu i na własne ryzyko, w granicach przekazywanych mu przez Fundusz środków.
 2. Bank nie może zawierać Umów Kredytu, niemających pokrycia w przyznanych niniejszą umową środkach. Odpowiedzialność wobec Kredytobiorcy z tytułu zawarcia Umowy Kredytu przekraczających limit udostępnionych środków, ponosi Bank.
 3. Bank, jako podmiot udzielający pomocy publicznej, realizuje wszystkie obowiązki, wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
 4. Bank, jako podmiot dokonujący wypłaty dotacji, jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
 5. Bank, jako podmiot obsługujący Kredytobiorców w zakresie niniejszej umowy – jest administratorem danych osobowych.”

Bank, w ramach zawartej Umowy musi wypłacić w pierwszej kolejności kredyt (ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę) a następnie, po prawidłowym i terminowym zrealizowaniu zadania - dotację. Zgodnie z § 2 pkt 2 Umowy współpracy, dotacja - to „kwota bezzwrotnego dofinansowania, stanowiąca uzupełnienie kredytu, wypłacana ze środków udostępnionych przez Fundusz na mocy niniejszej Umowy, po prawidłowym rozliczeniu zadania.” Uzyskanie dotacji nie jest uzależnione od zaciągnięcia przez kredytobiorcę, kredytu w banku ze środków innych niż powierzone przez Wnioskodawcę w ramach Umowy współpracy. Wnioskodawca nie zawierał wcześniej umowy z bankiem, której przedmiotem było wypłacanie dotacji osobom fizycznym. Preferencyjny kredyt z dotacją ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę w bankowych liniach kredytowych, jest formą dofinansowania proponowaną przez Wnioskodawcę po raz pierwszy.

Kredytobiorca, aby uzyskać kredyt z dotacją będzie musiał złożyć w wybranym banku wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie ekologiczne, zgodnie z regulaminem (Regulamin stanowi załącznik do Umowy współpracy i określa szczegółowo parametry zadań kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania na warunkach nią określonych - np. budowa i modernizacja kotłów, budowa: systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii, domów energooszczędnych, przydomowych oczyszczalni ścieków - a także opisuje wymagane dokumenty i uzgodnienia, niezbędne do potwierdzenia prawidłowego wykonania zadania, np. protokoły odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania, oświadczenia Kredytobiorcy o zakończeniu zadania). Po weryfikacji przez bank dokumentów, Kredytobiorca uzyskuje kredyt w banku ze środków Wnioskodawcy. Po zakończeniu i prawidłowym rozliczeniu zadania, następuje wypłata dotacji. Weryfikacji, rozliczenia i wypłaty dokonuje bank.

Wg § 2 pkt 13 Umowy współpracy, Rozliczenie zadania to dokument składany przez Kredytobiorcę do Banku, w terminie najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia zadania, który zgodnie z wymogami Regulaminu, potwierdza prawidłową realizację zadania. Prawidłowe Rozliczenie zadania jest warunkiem uzyskania dotacji stanowiącej uzupełnienie kredytu.

W ramach Umowy współpracy bank udziela dotacji ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę na zadania, na które został wcześniej udzielony kredyt, tj. zadania ekologiczne.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Stanowią zatem sektor finansów publicznych. Fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 411 ust. 10 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Ustawa o finansach publicznych reguluje w art. 126 i nast. dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych. Nie dotyczy zatem dotacji udzielanych przez samorządowe osoby prawne. Wniosek o przyznanie kredytu z dotacją będzie składany bezpośrednio do banku i to bank będzie rozpatrywał i wydawał decyzje o jego przyznaniu.

Do przeniesienia środków przeznaczonych na dotacje od Wnioskodawcy na rzecz Banku, dochodzi na podstawie wniosku o płatność. Zgodnie z § 2 pkt 10 Umowy współpracy, wniosek o płatność to „wniosek składany przez Bank w Funduszu, celem uzyskania środków niezbędnych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych, zgodnie z warunkami niniejszej umowy i Regulaminu, Umów Kredytu”. Bank składa wniosek do Funduszu po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczających zadanie, złożonych przez Kredytobiorcę. Fundusz weryfikuje wniosek i przekazuje środki na rachunek banku, wskazany w Umowie. Dotacja będzie wypłacana Kredytobiorcy przez bank.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Kto jest zobowiązany do wystawiania deklaracji PIT-8C dla osób, które otrzymują dotacje, zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: czy zgodnie z art. 42a ww. ustawy deklarację PIT-8C wystawia jednostka, która dokonała faktycznej wypłaty dotacji, czy też deklarację PIT-8C wystawia jednostka, której środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem innego podmiotu...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), wystawiona deklaracja PIT-8C będzie dotyczyć dofinansowania w formie dotacji, która na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie dla beneficjenta (osoby fizycznej) przychód z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C w rozpatrywanym przypadku wynika z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że (...) osoby prawne (...), które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52a i art. 52c (tj. objętych zwolnieniem z podatku) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, (...) są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (...).

Z powołanego przepisu wynika, że informację PIT-8C sporządza podmiot wypłacający podatnikowi (tu: Kredytobiorcy, będącemu beneficjentem dotacji) świadczenie pieniężne lub wykonujący na jego rzecz świadczenie niepieniężne. Istotna jest zatem identyfikacja podmiotu, który w stosunku do podatnika występuje jako dokonujący wypłaty należności/świadczeń. Brak jest natomiast w treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jakichkolwiek postanowień, z których miałoby wynikać, że obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C powinien być identyfikowany z tym podmiotem, który finansuje środki - stanowiące u podatnika przychód - w sytuacji, gdy podmiot ten (finansujący) sam nie dokonuje wypłaty świadczenia na rzecz tego podatnika.

Pogląd powyższy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2012 r., Nr IBPBII/1/415-676/12/BJ, która dotyczy wnioskodawcy (spółki) wykonującej przyłącza kanalizacyjne dla osób fizycznych (mieszkańców gminy). Wnioskodawca dla realizacji tego zadania uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w efekcie czego mieszkaniec był zobowiązany do zapłaty jedynie różnicy, pomiędzy ceną wykonania przyłącza, a kwotą dotacji uzyskanej przez wnioskodawcę. Jak wskazał wnioskodawca, rzeczywistym, ekonomicznym beneficjentem dofinansowania udzielanego przez fundusz był w tej sytuacji mieszkaniec. Organ podatkowy potwierdził, że podmiotem zobowiązanym w tej sytuacji do sporządzenia informacji PIT-8C jest wnioskodawca - spółka wykonująca przyłącza (a nie Fundusz): „Fakt wystawienia uczestnikowi programu (indywidualnemu odbiorcy) faktury na 100% kosztów świadczenia usługi a żądania od niego zapłaty różnicy pomiędzy ceną brutto wynikającą z faktury a kwotą dotacji uzyskanej przez Spółkę, będzie świadczyć więc w efekcie o tym, że Spółka przekaże w ten sposób poszczególnym odbiorcom częściowo nieodpłatne świadczenie (świadczenie częściowo odpłatne)”. Istotne pozostawało zatem, kto dokonuje świadczenia na rzecz podatnika, a nie to przez kogo jest ono ostatecznie finansowane.

Z projektu Umowy współpracy na obsługę preferencyjnej linii kredytowej z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacją wynika, że stroną dla podmiotu uzyskującego dofinansowanie (w ww. umowie określanego Kredytobiorcą) ma być bank, a nie Wnioskodawca. Konstrukcja Umowy wskazuje, że Wnioskodawca nie ma być podmiotem dokonującym wypłaty dofinansowania (dotacji) na rzecz Kredytobiorców, lecz na rzecz banku. Bank przy tym, wobec Kredytobiorcy, występować ma we własnym imieniu (a nie w imieniu Wnioskodawcy). Wnioski takie wynikają m.in. z następujących postanowień projektu Umowy:

 • definicja dotacji zawarta w § 2 pkt 2 projektu Umowy traktuje o bezzwrotnym dofinansowaniu, wypłacanym ze środków udostępnionych przez Fundusz. Dotacja nie jest więc definiowana jako dofinansowanie wypłacane Kredytobiorcy przez Fundusz, a jedynie wskazuje się, że jest ona finansowana ze środków Funduszu,
 • zgodnie z § 2 pkt 3 projektu Umowy, „Umowa Kredytu to umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą (Wnioskodawcą), na podstawie której Bank udziela Kredytu wraz z Dotacją”. Wskazuje to, że tak udzielenie kredytu jak i przyznanie dotacji, następuje na podstawie umowy zawieranej między Bankiem a Kredytobiorcą,
 • w § 2 pkt 10 projektu Umowy wskazano, że wniosek o płatność to „wniosek składany przez Bank w Funduszu, celem uzyskania środków niezbędnych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i Regulaminu, umów kredytu”. A zatem, zobowiązania wynikające z umowy zawieranej przez bank z Kredytobiorcą są zobowiązaniami własnymi banku (a nie Wnioskodawcy). Wnioskodawca przekazuje bankowi środki na realizację tych zobowiązań, lecz sam wobec Kredytobiorcy takich zobowiązań nie podejmuje,
 • powyższe potwierdza także § 3 pkt 7 projektu Umowy, z którego wynika, że „Bank będzie zawierał umowy i udzielał Kredytów z Dotacją na własne ryzyko, w granicach przekazywanych mu przez Fundusz środków”. Wnioskodawca przekazuje zatem środki bankowi a ten następnie samodzielnie zawiera Umowę i udziela kredytów, których elementem jest przyznanie Kredytobiorcy dofinansowania (dotacji),
 • z § 4 pkt 6 projektu Umowy wynika, że to bank „podejmuje decyzję o przyznaniu Kredytu wraz z Dotacją i zawiera z Kredytobiorcą Umowę Kredytu”. Zatem, decyzja banku o zawarciu umowy jest także decyzją o zawarciu z danym Kredytobiorcą umowy o przyznanie dotacji. Tym bardziej, że zgodnie z § 5 pkt 3 lit. i) - umowa kredytu między bankiem a Kredytobiorcą zawiera także wskazanie „warunków przyznania i wypłacenia Dotacji”,
 • § 7 projektu Umowy reguluje zasady udostępniania środków przez Wnioskodawcę bankowi, a nie bezpośrednio Kredytobiorcy,
 • nie ma wątpliwości, że to bank jest podmiotem, który realizuje faktyczne płatności (w tym także z tytułu dotacji) na rzecz Kredytobiorcy: „Bank wypłaca Kredytobiorcom, przekazane przez Fundusz, środki...” (§ 7 pkt 11),
 • wreszcie to „Bank ponosi odpowiedzialność wobec Kredytobiorców, którzy spełnili warunki określone w umowie kredytu wraz z dotacją, w przypadku nieotrzymania części lub całości kredytu z Funduszu z przyczyn leżących po stronie Banku” (§ 8 pkt 5).

Postanowienia projektu Umowy współpracy wskazują, że obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C powinien obciążać bank a nie Wnioskodawcę. To bank będzie bowiem podmiotem dokonującym świadczenia (tytułem dotacji) na rzecz Kredytobiorcy. Taką konkluzję potwierdza także lektura dokumentu „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”, ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.”, W pkt 5.6 zawarto informację, że „Fundusz udostępnia bankom środki na udzielanie kredytów i dotacji w ramach bankowych linii kredytowych na podstawie zawartych z nimi umów”. Sugeruje to więc, że udzielenie kredytu i dotacji następuje przez bank oraz w ramach produktu bankowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie ustawy zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule. Zaś w myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z póź. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938).

Stosownie do art. 400b ust. 1 ww. ustawy, celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6.

Zgodnie zaś z treścią art. 411 ust. 8 cyt. ustawy, Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. Z art. 411 ust. 10 ww. ustawy wynika, że Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych lub dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę współpracy z bankiem komercyjnym. W ramach ww. umowy Wnioskodawca udostępnia środki finansowe bankowi z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacją. Bank zawiera umowy kredytowe z kredytobiorcami na sfinansowanie zadań ekologicznych. Po terminowym zrealizowaniu zadania przez kredytobiorcę, bank wypłaca kredytobiorcy dotację równą 20% udzielonego kredytu (także ze środków powierzonych przez Wnioskodawcę). Środki udostępnione bankowi przez Wnioskodawcę z tytułu ww. umowy będą przeznaczone na udzielanie kredytów wraz z dotacją na dofinansowanie zadań ekologicznych z zakresu:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • dom energooszczędny,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji.

Umowa współpracy określać będzie prawa i obowiązki stron, w szczególności, dotyczące udzielania kredytów wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę, m.in.:

 • „Bank będzie zawierał Umowy Kredytu we własnym imieniu i na własne ryzyko, w granicach przekazywanych mu przez Fundusz środków.
 • Bank nie może zawierać Umów Kredytu, niemających pokrycia w przyznanych niniejszą umową środkach. Odpowiedzialność wobec Kredytobiorcy z tytułu zawarcia Umowy Kredytu przekraczających limit udostępnionych środków, ponosi Bank.
 • Bank, jako podmiot udzielający pomocy publicznej, realizuje wszystkie obowiązki, wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
 • Bank, jako podmiot dokonujący wypłaty dotacji jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
 • Bank, jako podmiot obsługujący Kredytobiorców w zakresie niniejszej umowy – jest administratorem danych osobowych”.

Bank, w ramach zawartej umowy musi wypłacić w pierwszej kolejności kredyt (ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę), a następnie, po prawidłowym i terminowym zrealizowaniu zadania - dotację. Uzyskanie dotacji nie jest uzależnione od zaciągnięcia przez kredytobiorcę kredytu w banku ze środków innych niż powierzone przez Wnioskodawcę w ramach umowy współpracy. Wnioskodawca nie zawierał wcześniej umowy z bankiem, której przedmiotem było wypłacanie dotacji osobom fizycznym. Preferencyjny kredyt z dotacją ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę w bankowych liniach kredytowych, jest formą dofinansowania proponowaną przez Wnioskodawcę po raz pierwszy.

Kredytobiorca, aby uzyskać kredyt z dotacją będzie musiał złożyć w wybranym banku wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie ekologiczne zgodnie z obowiązującym regulaminem. Po weryfikacji przez bank dokumentów, kredytobiorca uzyskuje kredyt w banku ze środków Wnioskodawcy. Po zakończeniu i prawidłowym rozliczeniu zadania, następuje wypłata dotacji. Weryfikacji, rozliczenia i wypłaty dokonuje bank. W ramach umowy współpracy bank udziela dotacji ze środków udostępnionych przez Wnioskodawcę na zadania, na które został wcześniej udzielony kredyt tj. zadania ekologiczne. Dotacja będzie wypłacana Kredytobiorcy przez bank.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca udostępni środki finansowe bankowi z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacją. Bank będzie zawierał umowy kredytowe z kredytobiorcami na sfinansowanie zadań ekologicznych we własnym imieniu. Po terminowym zrealizowaniu zadania przez kredytobiorcę, bank wypłaci kredytobiorcy dotację równą 20% udzielonego kredytu ze środków powierzonych przez Wnioskodawcę. Podmiotem ostatecznie wypłacającym dotację będzie bank.

Mając powyższe na względzie, kwota dofinansowania, jaką otrzyma kredytobiorca w formie dotacji, będzie stanowiła dla kredytobiorcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast bank, jako podmiot dokonujący wypłaty świadczenia w formie dotacji, w myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązany jest do sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (deklaracji PIT-8C) i przekazania jej w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz obowiązek ten spoczywa na podmiocie dokonującym wypłaty świadczenia w formie dotacji, czyli na banku. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.