IPTPB1/415-777/13-4/KSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji celowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2014 r. (data wpływu 3 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji celowej (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 20 lutego 2014 r., Nr IPTPB1/415-777/13-2/KSU na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 20 lutego 2014 r. skutecznie doręczono w dniu 24 lutego 2014 r., następnie w dniu 3 marca 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 27 lutego 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych. Prowadzi również sprzedaż towarów motoryzacyjnych oraz świadczy usługi z innego zakresu. Rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 11 czerwca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna o dofinansowanie projektu: Udział Wnioskodawczyni w międzynarodowych targach techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie (Niemcy) 11-16.09.2012 r. - jako wystawca, w ramach RPO Województwa X na lata 2007-2013, Oś II Infrastruktura ekonomiczna, działanie 2.4 Schemat A współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Zgodnie z umową Firma Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie w formie refundacji wydatków w postaci zwrotu części poniesionych wydatków na zasadach określonych w umowie. Część wydatków zostanie dofinansowana ze środków europejskich, a część z dotacji celowej. Wydatki dotyczące projektu zostały poniesione i zaksięgowane w roku 2012. Zostały uznane za koszty uzyskania przychodu, przedmiotem wydatków nie były środki trwałe. Obecnie wydatki oczekują na weryfikację w celu ostatecznego zaakceptowania kosztów kwalifikowanych, a Firma nie uzyskała jeszcze dotacji, nie jest też znana ostateczna kwota dotacji – z uwagi na nieuznanie części wydatków jako kwalifikowalnych. Dotacja zostanie zatem otrzymana w przyszłości w kwocie nieznanej w chwili składania wniosku.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 lutego 2014 r. Wnioskodawczyni dodatkowo wskazała, że:

 1. stronami umowy byli: Województwo X (X Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w X - Instytucja Pośrednicząca II stopnia), reprezentowane przez Dyrektora Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w X oraz Wnioskodawczyni, prowadząca działalność gospodarczą;
 2. podmiotem bezpośrednio wypłacającym przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z dotacji celowej będzie Województwo X (Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w X – Instytucja Pośrednicząca II stopnia);
 3. zgodnie z umową dofinansowanie obejmuje wydatki poniesione przed podpisaniem umowy, a w szczególności w oparciu o złożony wcześniej wniosek o dofinansowanie realizacji projektu;
 4. umowa o dofinansowanie zawiera ograniczenia dotyczące wydatkowania środków uzyskiwanych z dotacji, a mianowicie:
  • są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu;
  • zostały wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
  • zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż w dniu potwierdzenia kwalifikowalności Projektu, z zastrzeżeniem wydatków na zakup nieruchomości oraz wydatków na prace przygotowawcze;
  • zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia;
  • zostały prawidłowo udokumentowane;
 1. zgodnie z umową sfinansowane miały być wydatki na pokrycie udziału w targach techniki motoryzacyjnej w okresie 11-16 września 2012 r., obejmujące: wynajęcie powierzchni targowej, projekt i wykonanie zabudowy stoiska, wpis do katalogu targowego, materiały reklamowe i informacyjne, koszty podróży służbowych osób uczestniczących w targach, koszty tłumaczenia materiałów reklamowych. Faktycznie poniesiono ww. wydatki zgodnie z umową, ale Instytucja Pośrednicząca II stopnia przed wypłatą ocenia kwalifikowalność wydatków, terminowość oraz sposób zapłaty;
 2. zgodnie z umową dofinansowanie nie pokryje 100% projektu, a Wnioskodawczyni była zobowiązana do wniesienia wkładu własnego do realizowanego projektu;
 3. jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%, prowadzi księgi handlowe w oparciu o ustawę o rachunkowości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy dofinansowanie w formie refundacji wydatków w postaci zwrotu części poniesionych wydatków uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z dotacji celowej, stanowi przychód Firmy...
 2. Czy przedmiotowe wydatki, poniesione ze środków Wnioskodawczyni, na które następnie będzie uzyskane dofinansowanie ze środków pochodzących zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z dotacji celowej, stanowią koszty uzyskania przychodów przed dniem uzyskania dotacji...
 3. Czy przedmiotowe wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w momencie, kiedy Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie ze środków pochodzących zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z dotacji celowej...
 4. Kiedy i za jaki okres należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów, w stosunku do których Wnioskodawczyni uzyska dofinansowanie w formie refundacji wydatków w postaci zwrotu części poniesionych wydatków kwalifikowanych ze środków pochodzących zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z dotacji celowej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2, 3 i 4 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, dofinansowanie w formie refundacji wydatków w postaci zwrotu części poniesionych wydatków uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z dotacji celowej, w chwili kiedy zostanie otrzymane, będzie zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. l pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż będą to środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskazuje na to treść zawartej umowy mówiąca o finansowaniu dotacji zarówno z dotacji celowej, tj. dotacji o jakiej mowa w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiąca część dofinansowania z budżetu państwa, jak i ze środków europejskich pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 136 cyt. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, zwolnieniu z opodatkowania podlegają środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w ww. przepisach, należy odnieść się do ww. ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Należy tutaj dodać, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Unii Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 25 ze zm.).

W latach 2007-2013 działały dwa fundusze strukturalne:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 1 ze zm.);
 • Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., s. 12 ze zm.).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 ww. ustawy, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle przepisów ww. ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (...).

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W myśl art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów gumowych i metalowych. Prowadzi również sprzedaż towarów motoryzacyjnych oraz świadczy usługi z innego zakresu. Rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 11 czerwca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna o dofinansowanie projektu: Udział Wnioskodawczyni w międzynarodowych targach techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie (Niemcy) 11-16.09.2012 r. - jako wystawca, w ramach RPO Województwa X na lata 2007-2013, Oś II Infrastruktura ekonomiczna, działanie 2.4 Schemat A współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Zgodnie z umową Firma Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie w formie refundacji wydatków w postaci zwrotu części poniesionych wydatków na zasadach określonych w umowie. Część wydatków zostanie dofinansowana ze środków europejskich, a część z dotacji celowej. Wydatki dotyczące projektu zostały poniesione i zaksięgowane w roku 2012. Zostały uznane za koszty uzyskania przychodu, przedmiotem wydatków nie były środki trwałe. Obecnie wydatki oczekują na weryfikację w celu ostatecznego zaakceptowania kosztów kwalifikowanych, a Firma nie uzyskała jeszcze dotacji, nie jest też znana ostateczna kwota dotacji – z uwagi na nieuznanie części wydatków jako kwalifikowalnych. Dotacja zostanie zatem otrzymana w przyszłości w kwocie nieznanej w chwili składania wniosku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że stronami umowy byli: Województwo X (Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w X - Instytucja Pośrednicząca II stopnia) oraz Wnioskodawczyni. Podmiotem bezpośrednio wypłacającym przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z dotacji celowej będzie Województwo X. Zgodnie z umową, dofinansowanie obejmuje wydatki poniesione przed podpisaniem umowy, w szczególności w oparciu o złożony wcześniej wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Dofinansowanie nie pokryje 100% projektu, a Wnioskodawczyni była zobowiązana do wniesienia wkładu własnego do realizowanego projektu.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że środki które Wnioskodawczyni otrzyma, w przypadku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy, która zawarta została z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, stanowić będą dla Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie:

 • art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w części w jakiej otrzymane dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa,
 • art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy – w części w jakiej otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W konsekwencji, powołany przez Wnioskodawczynię przepis art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma na gruncie przedmiotowej sprawy zastosowania. Tak więc stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, gdyż we wniosku wskazała, że owszem będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu otrzymania ww. środków pieniężnych, lecz na podstawie innego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niż wskazane powyżej.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.