IPTPB1/415-681/14-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy dotacja celowa z WFOŚiGW oraz dotacja celowa z Budżetu Gminy Z jest dotacją w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy PDOF, która jest wolna od podatku dochodowego, czy też dotacja ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT 8C, a tym samym przyjęcie, że przedmiotowa dotacja jest dotacją o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
IPTPB1/415-681/14-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. dotacja
 3. gmina
 4. jednostka samorządu terytorialnego
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem osobom fizycznym usługi związanej z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr IPTPP1/443-832/14-2/ŻR i Nr IPTPB1/415-681/14-2/SJ, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 26 stycznia 2015 r. (doręczone w dniu 28 stycznia 2015 r.). Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 4 lutego 2015 r. (data nadania 3 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X (dalej: „WFOŚiGW”) uruchomił program priorytetowy w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa Y poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Efektem ekologicznym uruchomionego programu ma być poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej. Wnioskodawcą/Beneficjentem jest Gmina Z, która przystąpiła do programu, w części dotyczącej podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Beneficjentami końcowymi są właściciele nieruchomości lub osoby posiadające prawo do nieruchomości, na której ma zostać wykonane przyłącze. Wsparcie działań w ramach programu odbywać się będzie w formie udzielenia Beneficjentowi końcowemu (zwanemu dalej dotowanemu) dotacji celowej. Budowa przyłączy jest realizowana przez spółkę gminą tj., Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Realizacja odbywa się na podstawie powierzeń dokonanych zgodnie z uchwałą Nr ....... Rady Gminy Z z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia tejże Spółki oraz zarządzenia Nr ..... Wójta Gminy Z z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania zadań własnych gminy powierzonych jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Z Sp. z o.o.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota udzielonej dotacji dla osoby fizycznej, w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), wypłacona z budżetu Gminy mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość dotacji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, tj. podłączenia kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 5 100,00 zł, tj.:

 1. wysokość dotacji celowej z WFOŚiGW wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł brutto,
 2. wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Z wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 2 100,00 zł brutto,
 3. pozostała część kosztów budowy przyłącza stanowi wkład własny dotowanych.

Środki finansowe, zarówno z WFOŚiGW, jak i z tytułu wpłat indywidualnych dokonywanych przez dotowanych, wpływać będą na rachunek bankowy beneficjenta programu (tj. Gminy). Natomiast wykonawca usługi, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Gminy Z Spółka z o.o. będzie wystawiało sukcesywnie faktury za wykonanie przyłączy na Gminę Z. Dotacja z WFOŚiGW wpłynie na rachunek Gminy Z (Wnioskodawcy) i będzie stanowiła refundację kosztów poniesionych na podstawie wystawionych przez wykonawcę, tj. Spółkę faktur związanych z realizacją przyłączy. Natomiast dotacja przyznana dotowanemu z budżetu Gminy będzie przekazana na wskazany przez niego rachunek bankowy Spółki i stanowić będzie częściową zapłatę należnego Spółce wynagrodzenia.

Podniesiono również, że wniosek do WFOŚiGW został złożony na kwotę brutto 74 636,00 zł, z czego wynika, zdaniem Wnioskodawcy, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

W uzupełnieniu wniosku dodano w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, że:

 1. Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Z jest realizowany zgodnie z uchwałą Nr ....... z 2014 r. Rady Gminy Z w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Z w latach 2014 – 2015 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego od 2014 r., i wszystkie prace będą trwały do końca 2015 r.
 2. Na dzień ...... 2015 r. Gmina Z nie otrzymała dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, gdyż WFOŚiGW czeka na wydanie interpretacji. Powyższa dotacja udzielana jest na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). Otrzymane dofinansowanie będzie pochodzić z własnych środków WFOŚiGW. Dotację celową mogą uzyskać osoby będące właścicielami nieruchomości, położonych na terenie Gminy Z, tzn. osoby fizyczne oraz osoby prawne. Na dzień ...... 2015 r., są złożone wnioski wyłącznie osób fizycznych.
 3. Środki finansowe są wypłacane osobom fizycznym przez Wnioskodawcę jednorazowo, tzn. Gmin Z bezpośrednio nie wypłaca dotacji Beneficjentom końcowym tylko pokrywa całą kwotę z faktury wystawionej przez wykonawcę zadania na Gminę Z. Beneficjent końcowy wskazuje w Umowie z Gminą Z konto wykonawcy zadania, na które ma być przekazana dotacja z budżetu Gminy oraz z WFOŚiGW.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, w ramach programu priorytetowego, w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego może odzyskać podatek VAT od całej kwoty dofinansowania programu, jeśli podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym...
 2. Czy dotacja celowa z WFOŚiGW oraz dotacja celowa z budżetu Gminy Z jest dotacją w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy PDOF, która jest wolna od podatku dochodowego, czy też dotacja ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, a tym samym przyjęcie, że przedmiotowa dotacja jest dotacją, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług (pytanie Nr 1) zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), dotacja jaką otrzymują pośrednio mieszkańcy jest dotacją w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), który stanowi, że dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku. W związku z powyższym dotacja ta nie będzie stanowiła przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej wyżej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 1. nieodpłatne świadczenie, bądź
 2. świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 3. świadczenie rzeczowe (w naturze),
 4. świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 5. otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program priorytetowy w zakresie wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Efektem ekologicznym uruchomionego programu ma być poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej. Wnioskodawca przystąpił do programu, w części dotyczącej podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Beneficjentami końcowymi programu są właściciele nieruchomości lub osoby posiadające prawo do nieruchomości, na której ma zostać wykonane przyłącze. Budowa przyłączy będzie realizowana przez Spółkę gminą do końca 2015 r.

Wysokość dotacji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, tj. podłączenia kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 5 100,00 zł, tj.:

 1. wysokość dotacji celowej z WFOŚiGW wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł brutto,
 2. wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 2 100,00 zł brutto,
 3. pozostała część kosztów budowy przyłącza stanowi wkład własny dotowanych.

Dotację celową mogą uzyskać osoby będące właścicielami nieruchomości, położonych na terenie Gminy, tzn. osoby fizyczne oraz osoby prawne. Na dzień ...... 2015 r., są złożone wnioski wyłącznie przez osoby fizyczne.

Środki finansowe będą wypłacane osobom fizycznym przez Wnioskodawcę jednorazowo, tzn. Wnioskodawca bezpośrednio nie wypłaca dotacji Beneficjentom końcowym, tylko pokrywa całą kwotę z faktury wystawionej przez wykonawcę zadania na Gminę. Beneficjent końcowy wskazuje w Umowie z Gminą konto wykonawcy zadania, na które ma być przekazana dotacja z budżetu Gminy oraz z WFOŚiGW.

Na dzień ........ 2015 r. Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania. Otrzymane dofinansowanie będzie pochodzić z własnych środków WFOŚiGW.

Z powyższego wynika, że mieszkańcy Gminy nie otrzymają środków finansowych. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mieszkańcy otrzymają nieodpłatne świadczenie w postaci sfinansowania usługi związanej z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Zatem wartość tychże nieodpłatnych świadczeń stanowić będzie dla nich przychód podatkowy w rozumieniu powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże, jako że finansowany jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Gminy – jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w treści tegoż przepisu, w tym warunku dotyczącego dokonywania ww. świadczenia w ramach programów rządowych.

W przypadku spełnienia przesłanek wynikających z treści ww. przepisu, nieodpłatne świadczenia przekazane przez Gminę osobom fizycznym (mieszkańcom) będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Gmina nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać w całości za nieprawidłowe z uwagi na błędnie powołane przepisy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
IPPB4/415-405/13-6/JK4 | Interpretacja indywidualna

dotacja
IBPBI/1/415-1392/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

gmina
IPPP2/443-851/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

jednostka samorządu terytorialnego
IBPBI/2/423-1306/14/PC | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
IPPB4/415-785/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.