IPPP1/4512-710/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Podstawa opodatkowania z tyt. dotacji
IPPP1/4512-710/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy otrzymana dotacja stanowi element kalkulacyjny podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy otrzymana dotacja stanowi element kalkulacyjny podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z. jako partner prywatny w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 696, dalej jako: „Ustawa o PPP”), na mocy art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP uczestniczyła w prowadzonym przez Miasto (dalej jako: „Miasto”), na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., dalej jako: „PZP”), w trybie dialogu konkurencyjnego, o którym mowa w art. 60a i następnych PZP – postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy o PPP. W związku z faktem, że oferta złożona przez Z. została uznana przez Miasto za najkorzystniejszą, Miasto w dniu 8 kwietnia 2013 r. zawarło z Z. umowę partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczącą realizacji przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę, utrzymanie, zarządzanie i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (dalej jako: „ITPOK”) (dalej jako: „Umowa PPP”). Umowa PPP została zawarta na okres przekraczający 25 lat. Z punktu widznia Z., Miasto pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację postanowień.

1.1 Przedmiot Umowy PPP

W ramach Umowy PPP, Z. jest zobowiązana do realizacji przedsięwzięcia (w szczególności, zaprojektowania i wybudowania ITPOK) ze środków własnych oraz środków z kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Z.. Miasto będzie współfinansować część nakładów inwestycyjnych przekazując na rzecz Z. dotację ze środków Unii Europejskiej, jako tzw. wkład własny w przedsięwzięcie w rozumieniu Ustawy o PPP.

Powyższy wkład własny Miasta otrzymany przez Z. zostanie wykorzystany na sfinansowanie kosztów inwestycji, stanowiących podstawę do wyliczania wynagrodzenia, które będzie należne Z. od Miasta z tytułu usług przewidzianych Umową (efektywnie pomniejszy podstawę do obliczenia wynagrodzenia ze usługi Z.). Usługi te będą świadczone przez Z. w przyszłości, po zakończeniu okresu budowy i oddaniu inwestycji do użytkowania. Wkład własny Miasta otrzymany przez Z. nie stanowi jednak zaliczki na płatności z tytułu usług jakie mają być świadczone przez Z. (stanowi bowiem wkład własny Miasta do projektu PPP). Kwota wkładu własnego nie przekłada się również automatycznie w stosunku 1:1 ani nie subsydiuje kwoty wynagrodzenia Z.

Miasto, w oparciu o Umowę PPP, będzie nabywać od Z. usługi związane z usuwaniem (unieszkodliwianiem) odpadów komunalnych, których istotą - zgodnie z Umową PPP - będzie prowadzenie termicznego przekształcania w ITPOK przyjętych odpadów, po ich uprzednim przyjęciu do ITPOK. Termiczne przekształcanie odpadów zostało zdefiniowane w Umowie o PPP jako termiczne przekształcenie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21, z późn. zm.), gdzie przez termiczne przekształcanie odpadów rozumie się (a) spalanie odpadów przez ich utlenianie lub (b) inne procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane. Ww. usługi na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), zostały sklasyfikowane jako usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 38.21.23.0 „Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne”.

1.2 Wynagrodzenie Z. z tytułu świadczenia usług na rzecz Miasta

Od momentu rozpoczęcia eksploatacji ITPOK (włączając w to okres rozruchu technicznego koniecznego do rozpoczęcia świadczenia usług przy zastosowaniu ITPOK) do końca trwania Umowy PPP, Z. będzie otrzymywać od Miasta wynagrodzenie (dalej jako: „Wynagrodzenie”) z tytułu świadczenia opisanych wyżej usług związanych z usuwaniem (unieszkodliwianiem) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, na zasadach przewidzianych w Umowie PPP.

Zgodnie z postanowieniami Umowy PPP, Wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Z. na rzecz Miasta będzie dotyczyć następujących czynności realizowanych przez Z. na podstawie tej umowy:

 • odbioru odpadów „na bramie” (przy czym organizacja i transport odpadów „do bramy” są przedmiotem odrębnych umów z podmiotami trzecimi);
 • następnie, po odpowiedniej preselekcji odpadów pozwalającej zachować sprawność instalacji oraz prawidłowość procesu obróbki termicznej, poddania odpadów procesowi spalania; ubocznym efektem ww. procesu będzie produkcja energii elektrycznej lub cieplnej, którą Z. dostarczy za odrębnym wynagrodzeniem do odpowiednich przedsiębiorstw przesyłowych (dostawy te nie są elementem świadczenia Z. na rzecz Miasta w zakresie opisanym w niniejszym wniosku).

Mechanizm kalkulacji Wynagrodzenia uwzględnia uzgodnienia stron dotyczące pokrycia wszystkich uzasadnionych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia (w tym m. in. amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład ITPOK i kosztów finansowania przedsięwzięcia), jak również zysku Z. Szczegółowy algorytm kalkulacji wynagrodzenia należnego Z. z tytułu Umowy PPP został opisany w załączniku do Umowy PPP.

Z tytułu świadczonych usług w zakresie usuwania (unieszkodliwiania) odpadów komunalnych, Z. będzie wystawiała na rzecz Miasta faktury VAT, opiewające na należną za dany okres rozliczeniowy kwotę Wynagrodzenia netto podwyższonego o podatek VAT; faktury te będą wystawiane za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Po zakończeniu okresu eksploatacji ITPOK przez Z. (po zakończeniu Umowy PPP), zostanie on przekazany Miastu bez dodatkowego wynagrodzenia oraz bez dodatkowych kosztów.

1.3 Dotacja Unijna

Miasto podjęło niezbędne czynności w celu pozyskania dotacji unijnej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności (dalej jako: „Dotacja Unijna”). Dotacja Unijna zostanie udzielona Miastu na podstawie umowy o dofinansowanie (dalej: „Umowa o Finansowanie”) zawartej przez Miasto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t, j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Umowa o Dofinansowanie ma charakter warunkowy, a ostateczną decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia Dotacją Unijną określającą kwotę wkładu finansowego z Funduszu Spójności podjęła Komisja Europejska. Ostateczna maksymalna wysokość Dotacji Unijnej będzie obliczona zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

W przypadku, gdy przedsięwzięcie wygeneruje dochody, które nie zostały uwzględnione na etapie zawierania Umowy o Dofinansowanie, strony dokonają odpowiednich czynności zgodnie z art. 55 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady z 11 lipca 2006 r. nr 1083/2006 (Dz. U. UE, L 210/25) oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, w celu ustalenia nowego poziomu Dotacji Unijnej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Z. jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków unijnych.

Z. została zobowiązana do przedstawienia do rozliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych będzie stanowić iloczyn wskaźnika luki finansowej (obliczonego na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód) oraz całkowitej kwoty wydatków na przedsięwzięcie, które będą mogły być uznane za wydatki kwalifikowane w rozumieniu wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach realizacji przedsięwzięcia, Z. jest zobowiązana do przestrzegania wymogów kwalifikowalności wydatków określonych w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz formalnych zaleceń w tym zakresie, jak również do przekazywania Miastu odpowiednich i prawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane. Z. realizuje inwestycję zgodnie z harmonogramami realizacji poszczególnych etapów inwestycji stanowiącymi załączniki do Umowy o Dofinansowanie.

Miasto otworzyło odrębny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi Dotacji Unijnej. Zgodnie z projektem Umowy PPP, w zakresie, w jakim Miasto otrzyma środki tytułem Dotacji Unijnej, Miasto przekaże te środki Z. jako tzw. wkład własny pieniężny w przedsięwzięcie w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o PPP. Powyższy wkład własny Z. będzie zobowiązana wykorzystać dla zmniejszenia kwoty finansowania zapewnionego przez zewnętrzne podmioty finansujące (np. banki).

Z. na bieżąco przekazuje Miastu odpowiednio sporządzone dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowanych, z uwzględnieniem regulacji zawartych w odpowiednich aktach prawnych oraz bieżącej praktyki właściwych instytucji. W przypadku zakwestionowania przez właściwą instytucję dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych, Z., na wezwanie Miasta, ma obowiązek odpowiedniego uzupełnienia przedłożonych przez siebie dokumentów w terminie wskazanym przez Miasto.

Miasto będzie przekazywało Z. wkład własny pieniężny z uwzględnieniem wymogów rozliczenia Dotacji Unijnej określonych w obowiązujących przepisach, Umowie o Dofinansowanie oraz Umowie PPP. Miasto będzie przekazywało wkład własny pieniężny w wysokości uzależnionej od poniesionych przez Z. wydatków kwalifikowanych, w zakresie w jakim Miasto otrzyma środki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota Dotacji Unijnej może ulec zmianie w przypadkach wskazanych z Umowie o Dofinansowanie lub w odpowiednich przepisach prawa albo w dokumentach bądź wytycznych dotyczących wykorzystania środków unijnych.

W przypadku utraty (nieotrzymania) całości lub w części Dotacji Unijnej z przyczyn leżących po stronie Z., Wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane tak, jakby Miasto przekazało utraconą Dotację Unijną. W tym zakresie Z. zobowiązana będzie do pokrycia odpowiedniej części wydatków związanych z inwestycją ze środków własnych. Umowa o PPP wyraźnie zastrzega, że wydatki te nie będą uwzględnione w Wynagrodzeniu należnym Z. ani nie zostaną pokryte przez Miasto w żaden inny sposób.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że pozyskanie Dotacji Unijnej nie jest warunkiem realizacji opisanego przedsięwzięcia - strony są gotowe realizować przedsięwzięcie niezależnie od pozyskania Dotacji Unijnej. W takich okolicznościach, gdyby Dotacja Unijna nie została przyznana lub jej wysokość uległaby zmniejszeniu, Z. nadal będzie zobowiązana do zapewnienia finansowania całości przedsięwzięcia oraz świadczenia na rzecz Miasta opisanych w punkcie 1.1 usług związanych z usuwaniem (unieszkodliwianiem) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, na zasadach przewidzianych w Umowie PPP.

Spółka pragnie dodać, iż dnia 25 czerwca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów wydał adresowaną do niej interpretację nr IPPPl/443-436/13-2/MPe odnoszącą się do opisanego powyżej stanu faktycznego i dotyczącą kwestii podniesionej w niniejszym wniosku, tj. wpływu dotacji przekazanej przez Miasto do Z. na podstawę opodatkowania VAT. W interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w pełni potwierdził przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko. Jakkolwiek stan faktyczny przedstawiony w niniejszym wniosku nie uległ zmianie i jest identyczny w stosunku to uprzednio przedstawionego, to jednak Spółka zdecydowała się ponownie wystąpić o potwierdzenie jej stanowiska w sprawie ze względu na formalną zmianę stanu prawnego, która nastąpiła po dacie wydania interpretacji, o której mowa powyżej. Podstawą uprzednio wydanej interpretacji był bowiem art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT, który na mocy art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 35) zmieniającej Ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2014 r., został uchylony. Zgodnie z art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., w miejsce uchylonego art. 29 ust. 1 został wprowadzony do ustawy art. 29a ust. 1 definiujący podstawę opodatkowania VAT. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej, jak również z jednolitymi komentarzami, pomimo zmiany brzmienia przepisu, merytoryczna treść art. 29a ust. 1 nie uległa zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego art. 29 ust. 1, w konsekwencji w ocenie Spółki można uznać, że wskazana powyżej indywidualna interpretacja z dnia 25 czerwca 2013 r. pozostaje w mocy. Jednakże Spółka, zachowując najwyższą staranność zdecydowała się wystąpić o ponowne potwierdzenie jej stanowiska na podstawie nowej regulacji.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że Miasto rozważa wystąpienie z analogicznym wnioskiem o interpretację VAT dotyczącą przedmiotowej kwoty dotacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że opisana w niniejszym wniosku Dotacja Unijna, pozyskiwana przez Miasto, a następnie przekazywana na rzecz Wnioskodawcy, nie stanowi elementu kalkulacyjnego podstawy opodatkowania podatkiem VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT - nie jest to bowiem „dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze mająca bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych” (tu: przez Wnioskodawcę) w rozumieniu powołanego przepisu...

  1. Stanowisko Wnioskodawcy

W opinii Wnioskodawcy, opisana w ramach zdarzenia przyszłego Dotacja Unijna, pozyskiwana przez Miasto a następnie przekazywana na rzecz Wnioskodawcy na zasadach opisanych w Umowie PPP nie będzie miała charakteru „dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze mającej bezpośredni wpływ na cenę” (usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Miasta, w rozumieniu art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT).

Tym samym, uzyskiwana przez Wnioskodawcę Dotacja Unijna nie podwyższy ceny świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Miasta usług i nie wpłynie na podstawę opodatkowania podatkiem VAT w rozumieniu powołanego przepisu (nie podwyższy podstawy opodatkowania).

W konsekwencji, przekazanie przez Miasto Dotacji Unijnej na rzecz Wnioskodawcy nie będzie obciążone podatkiem VAT.

  2. Uzasadnienie Wnioskodawcy

2.1. Podstawy prawne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii; na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art, 29a ust. 1 Ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepisy dotyczące opodatkowania dotacji, subwencji oraz innych dopłat są odbiciem odpowiednich przepisów wspólnotowych: zgodnie z treścią art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym „<...> podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia”.

Podsumowując, włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze wymaga spełnienia określonych powyżej warunków.

W szczególności, włączenie dotacji do podstawy opodatkowania podatkiem VAT ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, mająca bezpośredni wpływ na cenę towaru lub usługi. Zatem do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie dostawy konkretnego towaru czy też świadczenie konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc elementem podstawy opodatkowania z punktu widzenia Ustawy o VAT ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Podobnie, dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów działalności, chociaż może mieć w ostatecznym rozrachunku pośredni wpływ na cenę świadczonych usług lub dostarczanych towarów, nie jest uwzględniana w podstawie opodatkowania. W konsekwencji, jeżeli istnieje tylko pośredni (ekonomiczny) związek pomiędzy sposobem kalkulacji dotacji i jej kwotą a ceną jednostkową towaru lub usługi, to dotacja (dopłata) nie podlega opodatkowaniu.

2.2. Zastosowanie do sytuacji Wnioskodawcy

W okolicznościach przedmiotowego wniosku, środki z Dotacji Unijnej pozyskanej przez Miasto a następnie przekazanej na rzecz Z. przeznaczone zostaną wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych przez Z. w związku z realizacją przedsięwzięcia. Kwoty te w żadnym razie nie będą stanowiły bezpośredniej dopłaty do ceny usług świadczonych przez Z. jako partnera prywatnego w ramach zamierzonego przedsięwzięcia.

Nie zostanie więc spełniony warunek „bezpośredniego wpływu” dofinansowania z Dotacji Unijnej na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

W tych okolicznościach, w opinii Wnioskodawcy, otrzymana przez Wnioskodawcę Dotacja Unijna nie będzie elementem podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, a więc nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powyższego względu, przekazanie przez Miasto Dotacji Unijnej na rzecz Wnioskodawcy nie zostanie obciążone podatkiem VAT.

2.3. Doktryna i praktyka organów podatkowych

W literaturze jednoznacznie potwierdza się stanowisko, że elementem podstawy opodatkowania podatkiem VAT są tylko i wyłącznie takie dotacje, które bezpośrednio wpływają na cenę dotowanego towaru lub usługi, a więc tylko te, których celem jest „subsydiowanie sprzedaży danego towaru lub usługi” (tak m.in. Kamiński Adam, Pogoński Mariusz, „Dotacje z funduszy UE a VAT”, Przegląd Podatkowy z 2005 r. nr 4; Supera-Markowska Maria, „Dotacje unijne a podatek od towarów i usług”, Przegląd Podatkowy z 2009 r., nr 9).

Podobnie, odnosząc się specyficznie do zagadnienia rozliczenia dotacji przyznawanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Beata Rogalska (Przegląd Podatkowy z 2010 r., nr 7) zauważa: „Analiza powołanych przepisów prowadzi moim zdaniem do wniosku, że kwota przyznana podmiotowi prywatnemu na realizację projektu nie stanowi z tego tytułu kwoty należnej w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT. Tego rodzaju dopłata nie jest bowiem przekazywana do swobodnej dyspozycji beneficjenta, lecz przeznaczona jest wyłącznie na współfinansowanie zamówienia. <...> w mojej ocenie środki budżetowe otrzymywane na pokrycie polskiego wkładu w realizację kontraktu (współfinansowanie) nie są zapłatą (wynagrodzeniem) w rozumieniu ustawy o VAT otrzymywanym za towary (usługi) nabyte od dostawcy/usługodawcy.<...>

Sam fakt przyznania środków budżetowych w formie dotacji (dopłaty) na realizację projektu w ramach programu operacyjnego nie jest zatem równoznaczny z wykonaniem czynności opodatkowanej. Do powyższego wniosku może prowadzić przede wszystkim treść przepisów wspólnotowych. Artykuł 11 VI Dyrektywy uznawał za podstawę opodatkowania „<...> wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które dostawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy, klienta lub osoby trzeciej z tytułu tych czynności, włączając subwencje bezpośrednio związane z ich ceną”, Natomiast w myśl art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej „<...> podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia”. Partner prywatny nie otrzymuje dopłaty (dotacji) „na własność” czy też na realizację „własnych” zadań, lecz na wykonanie zadań o charakterze publicznym.”

Krzysztof Kłoskowski i Mariusz Unisk („Opodatkowanie środków przekazywanych jednostce badawczo-rozwojowej w formie dotacji i dofinansowania”, Doradca Podatnika z 2007 r., 7-8) podsumowują, że „decydujący dla opodatkowania dotacji podatkiem od towarów i usług powinien być element bezpośredniego związku dotacji z ceną jednostkową towaru lub usługi (możliwość alokacji dotacji w cenie towaru lub usługi). Jeżeli sposób kalkulacji dotacji związany jest nawet z ceną jednostkową towaru lub usługi jedynie pośrednio (tylko w sensie ekonomicznym) albo kalkulacja dotacji oderwana jest całkowicie od ceny towaru czy usługi świadczonej przez podatnika, dotacja (dopłata) nie podlega opodatkowaniu.

Wreszcie, w Komentarzu do art. 29a Ustawy o VAT, (opubl. LEX, 2015), Adam Bartosiewicz stwierdza, że „Z orzecznictwa ETS wynika, że określenie związku pomiędzy dotacją a świadczeniem usług czy dostawą towaru jako „bezpośredniego” ma istotne znaczenie dla opodatkowania. W uzasadnieniu wyroku w sprawie C-184/00 (Office des produits wallons ASBL v. Belgian State) podkreślono, że sam tylko fakt, iż dotacja (czy inny sposób dofinansowania) wpływa na ostateczną cenę świadczenia (co niemal zawsze ma miejsce), nie może być decydujący dla uznania, że dotacja ta powinna zwiększać podstawę opodatkowania. Jednocześnie wyjaśniono, że do uznania dotacji (subwencji itp.) za zwiększającą podstawę opodatkowania konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta jest dokonywana w celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej (dostawy towarów lub świadczenia usług). Opowiedziano się więc za takim rozumieniem przepisów, aby opodatkowanie dotacji następowało tylko w stosunku do takich dotacji, które odpowiadają całości lub części wynagrodzenia z tytułu takiej czynności. Dotacja powinna być związana także z konkretną, oznaczoną dostawą albo usługą.

Nie ma zatem wątpliwości, że dotacje podmiotowe czy przeznaczone na pokrycie kosztów działalności - chociaż mogą mieć w ostatecznym rozrachunku jakiś wpływ na cenę świadczonych usług lub dostarczanych towarów - nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania. Dotacje zawsze w jakiś sposób wpływają na cenę świadczonych usług czy towarów dostarczanych przez podatnika. Do podstawy opodatkowania wlicza się jednakże tylko te dotacje (dofinansowania), które są w bezpośredni sposób związane z podstawą opodatkowania. Okoliczność, że dotacja - np. pokrywająca część ogólnych kosztów podatnika - pozwoliła na zmniejszenie ceny świadczonych usług, nie jest powodem, aby włączać takie dotacje do podstawy opodatkowania, jeśli nie dotyczą one konkretnych czynności opodatkowanych. Jak stwierdził ETS w cytowanym już orzeczeniu w sprawie C-184/00 (Office des produits wallons ASBL v. Belgian State), w praktyce niemal zawsze dofinansowanie działalności podatnika wpływa w jakiś sposób na stosowane przez niego ceny. Fakt ten jednak nie ma znaczenia dla uznania, czy dofinansowanie powinno zwiększyć podstawę opodatkowania - aby otrzymana dotacja zwiększała podstawę opodatkowania, konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta została dokonana w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.”

Stanowisko doktryny znajduje jednoznaczne potwierdzenie w praktyce polskich organów podatkowych (zarówno na gruncie poprzednio obowiązującego art. 29 ust. 1 jak również obecnie obowiązującego art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT). W tym zakresie, Wnioskodawca wskazuje następujące przykładowe interpretacje prawa podatkowego wydane z podobnych stanach faktycznych (Wnioskodawca ma świadomość, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach podatników, niemniej powołuje je ze względu na tożsame z jego własnym stanowiskiem postrzeganie treści normy prawnej wypływającej z interpretowanych przepisów prawa podatkowego):

z dnia 18 lipca 2012 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-628/12-2/MM, w której czytamy m.in.:

„Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. <...> Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu. <...>

Z przedstawionych okoliczności wynika, iż Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu finansowanego z dotacji celowej ze środków EFS. Dofinansowanie pokrywa koszty organizowania projektu. Zatem otrzymane dofinansowanie stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku z zarządzaniem projektem i realizacją szkoleń. Wobec tego przyznana na taki cel dotacja nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano - pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego programu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu w części dofinansowania, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymana dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Podobnie w interpretacjach:

 • z dnia 24 lutego 2010 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP3-443-111I/09-4/JF
 • z dnia 23 października 2010 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP4/443-1685/09/JP
 • z dnia 26 kwietnia 2010 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP4/443-3 87/10/EJ

A także w interpretacjach wydanych już na gruncie art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT:

 • z dnia 23 czerwca 2014 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-518/14/AD
 • z dnia 27 marca 2014 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-98/14/EB
 • z dnia 24 marca 2014 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP3/443-1472/13/UH.

Zasady opodatkowania VAT dotacji, subwencji i opłat o podobnym charakterze podsumował również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 176/13, gdzie Sąd stwierdził m.in. co następuje:

„Chociaż w tym zakresie należy wskazać, że zgodnie z art. 29 ust. 1 u.p.t.u. podstawą opodatkowania jest obrót. Z kolei przez obrót rozumie się kwotę należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Z przywołanego przepisu wynika ponadto, że obrót powiększa się o otrzymane dopłaty, dotacje i subwencje mające bezpośredni wpływ na cenę towarów. Do podstawy opodatkowania wlicza się więc tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru lub usługi. Natomiast dla określenia, czy dane dotacje mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, istotne są szczegółowe zasady ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania (por. J. Zubrzycki, Leksykon VAT, Wrocław 2013 r., Tom I, s. 164 i n.).

W przywołanym już przez sąd pierwszej instancji wyroku ETS w sprawie C-184/00 Office des produits wallons ASBL przeciwko Belgii, stwierdzono, że sam fakt, iż dofinansowanie wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie ma znaczenia dla uznania, czy powinno ono zwiększać podstawę opodatkowania VAT. W praktyce bowiem prawie zawsze dofinansowanie działalności podatnika wpływa w jakiś w sposób na poziom stosowanych przez niego cen. Elementem istotnym, wpływającym na ewentualne włączenie dofinansowania do podstawy opodatkowania, jest natomiast stwierdzenie, czy dotacje są przekazywane w celu dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Ponadto Trybunał stwierdził, że „sformułowanie – dotacje bezpośrednio związane z ceną – należy interpretować w taki sposób, aby dotyczyło ono jedynie dotacji odpowiadających całości lub części wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, które wypłacane są sprzedawcy lub dostawcy przez stronę trzecią. Do kompetencji sądu krajowego należy ustalenie, na podstawie znanych mu faktów, czy dotacje stanowią tego rodzaju wynagrodzenie.

W odniesieniu do powyższego należy w pierwszej kolejności ustalić, jaki charakter ma przyznana skarżącej dotacja i czy można zakwalifikować, ją jako wynagrodzenie.”

Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 571/08.

Powyższe wyroki NSA oraz powołane interpretacje potwierdzają zatem, że w okolicznościach zbliżonych do przedstawionych w niniejszym wniosku, otrzymana dotacja nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. W konsekwencji, mamy do czynienia z dotacją o charakterze zakupowym, a nie dotacją mającą na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Taka dotacja ma na celu jedynie zwrot ponoszonych kosztów.

Tym samym dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowił czynności opodatkowanej podatkiem VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74–77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł z Miastem umowę partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczącą realizacji przesięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę, utrzymanie, zarządzanie i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W ramach umowy Spółka jest zobowiązana do realizacji przedsięwzięcia (w szczególności zaprojektowania i wybudowania instalacji) ze środków własnych oraz środków z kredytów i pożyczek. Miasto będzie współfinansować część nakładów inwestycyjnych przekazując na rzecz Spółki dotację ze środków Unii Europejskiej, jako tzw. wkład własny w przedsięwzięcie. Powyższy wkład własny otrzymany przez Spółkę zostanie wykorzystany na sfinansowanie kosztów inwestycji, stanowiących podstawę do wyliczania wynagrodzenia, które będzie należne Wnioskodawcy od Miasta z tytułu usług przewidzianych umową (efektywnie pomniejszy podstawę do obliczenia wynagrodzenia za usługi Wnioskodawcy). Usługi te będą świadczone w przyszłości, po zakończeniu okresu budowy i oddaniu inwestycji do użytkowania. Wkład własny Miasta nie stanowi zaliczki na płatności z tytułu usług jakie mają być świadczone przez Spółkę (stanowi bowiem wkład własny Miasta do projektu). Kwota wkładu własnego nie przekłada się również automatycznie w stosunku 1:1 ani nie subsydiuje kwoty wynagrodzenia Wnioskodawcy. Od momentu rozpoczęcia eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych Spółka będzie otrzymywać od Miasta wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług związanych z usuwaniem (unieszkodliwianiem) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne. Mechanizm kalkulacji wynagrodzenia uwzględnia uzgodnienia stron dotyczące pokrycia wszystkich uzasadnionych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia (w tym m.in. amortyzacji środków trwałych, wchodzących w skład instalacji i kosztów finansowania przedsięwzięcia), jak również zysku Spółki. Po zakończeniu okresu eksploatacji instalacji przez Wnioskodawcę (po zakończeniu umowy partnerstwa), zostanie on przekazany Miastu bez dodatkowego wynagrodzenia oraz bez dodatkowych kosztów.

Miasto podjęło czynności w celu pozyskania dotacji unijnej na realizację ww. przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności. Dotacja unijna zostanie udzielona Miastu na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Miasto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Zgodnie z projektem umowy, w zakresie w jakim Miasto otrzyma środki tytułum dotacji unijnej, przekaże te środki Wnioskodawcy jako tzw. wkład własny pieniężny w przedsięwzięcie. Powyższy wkład Spółka będzie zobowiązana wykorzystać dla zmniejszenia kwoty finansowania zapewnionego przez podmioty zewnętrzne (banki). Miasto będzie przekazywało Spółce wkład własny pieniężny z uwzględnieniem wymogów rozliczenia dotacji unijnej określonych w obowiązujących przepisach, umowie o dofinansowanie oraz umowie parterstwa. Miasto będzie przekazywało wkład własny w wysokości uzależnionej od poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków kwalifikowanych, w zakresie w jakim otrzyma środki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku utraty całości lub części dotacji unijnej leżącej po stronie Spółki, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia odpowiedniej części wydatków związanych z inwestycją ze środków własnych. Pozyskanie dotacji unijnej nie jest warunkiem realizacji opisanego przedsięwzięcia – strony są gotowe realizować przedsięwzięcie niezależnie od pozyskania dotacji unijnej. W takich okolicznościach, gdyby dotacja unijna nie została przyznana lub jej wysokość uległaby zmniejszeniu, Spółka nadal będzie zobowiązana do zapewnienia finansowania całości przedsięwzięcia oraz świadczenia na rzecz Miasta usług związanych z usuwaniem (unieszkodliwianiem) odpadów komunalnych innych niż niebezpiecznie, na zasadach przewidzianych w umowie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy opisana dotacja unijna pozyskiwana przez Miasto, a następnie przekazywana na rzecz Wnioskodawcy, nie stanowi elementu kalkulacyjnego podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja (subwencja lub inna dopłata) celowa – związana bezpośrednio z dostawą towarów lub świadczeniem usług. Do podstawy opodatkowania wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Oznacza to, że dotacja (subwencja lub inna dopłata) ogólna, przeznaczona na pokrycie kosztów działalności, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi nie stanowi elementu kalkulacyjnego podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy taka dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie – czy podlega opodatkowaniu, istotne są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że środki z dotacji unijnej pozyskanej przez Miasto, a następnie przekazanej na rzecz Wnioskodawcy przeznaczone zostaną wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedsięwzięcia. Jak wskazał Wnioskodawca wkład własny Miasta w postaci dotacji nie stanowi zaliczki na płatności z tytułu usług, jakie mają być świadczone przez Spółkę, lecz stanowi wkład własny Miasta do projektu partnerskiego, który zostanie wykorzystany na sfinansowanie kosztów inwestycji. Kwota wkładu własnego nie przekłada się automatycznie w stosunku 1:1, ani nie subsydiuje kwoty wynagrodzenia Spółki. W opisanej sytuacji wystąpi zatem dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu dofinansowanie ceny sprzedaży usług. W związku z realizacją przedsięwzięcia w części sfinansowanego dotacją, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać zapłaty za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Z uwagi na fakt, że otrzymane kwoty dofinansowania nie stanowią bezpośredniej dopłaty do ceny usług świadczonych przez Wnioskodawcę jako partnera w ramach zamierzonego przedsięwzięcia, nie zostanie spełniony warunek, określony w art. 29a ust. 1 ustawy dotyczący bezpośredniego wpływu dofinansowania (dotacji) na cenę świadczonych usług.

W konsekwencji, dotacja unijna pozyskiwana przez Miasto, a następnie przekazywana Wnioskodawcy na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy partnerskiej, nie stanowi elementu kalkulacyjnego podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Zatem nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.