IPPP1/443-1334/14-4/MPe | Interpretacja indywidualna

VAT - w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.
IPPP1/443-1334/14-4/MPeinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. dotacja
 3. podstawa opodatkowania
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnione w dniu 30 stycznia 2015 r. pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 22 stycznia 2015 r. (data odbioru 27 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonej usługi,
 • nieprawidłowe – w zakresie udokumentowania świadczonej usługi.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji. Wniosek został uzupełniony w dniu 30 stycznia 2015 r. pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 luty 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 22 stycznia 2015 r. (data odbioru 27 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. („X.”, „Spółka”) jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Jako podatnik podatku od towarów i usług, określony zgodnie z art. 15 ust. l ustawy VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, X. realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego. W świetle przepisów o podatku VAT Spółka dokonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, zwolnionych z opodatkowania, jak również niepodlegających opodatkowaniu. Rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne (deklaracja VAT-7) i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Podstawowa działalność Spółki obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych.

Spółka pozyskuje środki finansowe na realizację swojej działalności, m.in. z dotacji i dopłat. W związku z tym X. zawiera z podmiotami typu: Ministerstwa, Urzędy, Fundacje, WFOŚiGW, NBP itp., tzw. umowy dotacyjne, polegające na dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z realizacją zadań telewizji publicznej.

Spółka S.A. w marcu 2011 roku zawarła umowę z Województwem, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, o dofinansowanie projektu „(dalej: „Dotacja”). W ramach tego projektu X. wyprodukowała i wyemitowała 32 programy telewizyjne.

W latach 2011-2012 r. X. otrzymała z Województwa kwotę dofinansowania do kosztów tego przedsięwzięcia, w czterech transzach, w łącznej wysokości 1.437.250,08 zł. Jest to dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich oraz ze środków budżetu krajowego. Kształtowało się w następujący sposób:

 • 1 transza: Kwiecień 2011 r. - dofinansowanie 446.220,00 zł (379.287,00 zł środki europejskie + 66.933,00 zł środki krajowe)
 • 2 transza: Październik 2011 r. - dofinansowanie 899.080,00 zł (764.218,00 zł środki europejskie + 134.862,00 zł środki krajowe)
 • Grudzień 2011 r. - zwrot przez X. części dotacji w kwocie 60.839,92 zł
 • 3 transza: Styczeń 2012 - dofinansowanie w kwocie 60.839,92 zł ze środków krajowych,
 • 4 transza: luty 2012 r. - dofinansowanie 142.100,00 zł (120.785,00 zł środki europejskie + 21.315,00 zł środki krajowe)
 • Marzec 2012 r. - rozliczenie i zwrot przez X. części dotacji w kwocie 50.149,92 zł.

W związku z powyższym cała kwota dotacji odpowiednio w 2011 r. i 2012 r. została uznana przez Spółkę poza obszarem VAT oraz wykazana jako kwota wolna od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Na pisemny wniosek dotującego, na podstawie zapisów ww. umowy, X. zobowiązała się do przeniesienia na dotującego autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu. W dniu 18 września 2014 r., na wniosek dotującego, została zawarta umowa o przeniesienie praw autorskich do wytworzonych utworów. Finalnie, w ramach realizowanego projektu, na podstawie ww. umów. tj z 2011 r. i z 2014 r., która wypełnia postanowienia umowy z 2011 r. Spółka przenosi na Województwo autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami audiowizualnymi o wartości 651.852,43 zł. Jednocześnie, zgodnie z umową, Województwo udziela X. licencji do korzystania z tych utworów. W umowie wskazano, że udzielenie licencji zostaje dokonane nieodpłatnie.

W tej sytuacji we wrześniu 2014 r., przedmiotowa dotacja zmienia status w podatku VAT, tj.: z niepodlegającej VAT na podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tak więc we wrześniu 2014 r. Spółka potraktowała kwotę dofinansowania w wysokości 1.437.250,08 zł. jako wynagrodzenie za świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT.

Z tytułu świadczenia usługi na rzecz Województwa dotyczącej projektu, tj. z tytułu realizacji programów telewizyjnych wraz z przeniesieniem praw, Spółka wystawiła dokument księgowy na kwotę 1.437 250,08 zł, z datą sprzedaży 18 września 2014 r. stosując na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT zwolnienie z VAT, gdyż ww. przedsięwzięcie jest usługą związaną z realizacją zadań wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji świadczoną przez X.

Natomiast w podatku CIT kwota otrzymanych środków dotacyjnych wykazana w 2011 r. i 2012 r. jako wolna od podatku nie zmienia charakteru - otrzymane środki są wolne od opodatkowania CIT.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Spółka S.A. jest Beneficjentem przy realizacji Projektu - stosownie do zapisów zawartej w 2011 r. umowy o dofinansowanie Projektu. Podmioty zaangażowane w Projekt i określenie ich roli przy realizacji projektu:

 • X. S.A. - Beneficjent,
 • Województwo - Instytucja Pośrednicząca,
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca.

Instytucja Pośrednicząca (Województwo) przyznała Beneficjentowi (X.) dofinansowanie w wysokości 1.487.400,00 zł., w tym 1.264.290,00 zł. płatność ze środków europejskich oraz 223.110,00 zł jako dotacja celowa z budżetu krajowego. Zgodnie z zapisami umowy środki dotacyjne były przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta (X.) przez Instytucję Pośredniczącą, z tym że środki europejskie przekazywane były w terminie płatności, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązana była do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w określonym terminie.

Wskazany w opisie stanu faktycznego Dotujący to Województwo (Instytucja Pośrednicząca). Środki dotacyjne to środki przekazane Wnioskodawcy (Beneficjentowi) przez Województwo (Instytucję Pośredniczącą).

Zwroty części dotacji, zgodnie z zapisami umowy, zostały dokonane na rzecz Województwa, tj.:

 • Zwrot w grudniu 2011 r. - jest to zwrot części dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości 60.839,92 zł. niewydatkowanej do końca 2011 r. Zgodnie z zapisami umowy ww. środki podlegały zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej do końca 2011 r. (Kwota ta, tj. 60.839,92 zł została przekazana X. w styczniu 2012 r.),
 • Zwrot w marcu 2012 r. - jest to zwrot niewykorzystanej części otrzymanych transz dofinansowania w wysokości 50.149,92 zł. Zgodnie z zapisami umowy ww. środki podlegały zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu zwrotu, części dotacji w wysokości 50.149,92 zł. na realizację przedmiotowego Projektu X. S.A. otrzymała dotację w wysokości 1.437.250,08 zł.

W ramach projektu nie powstały filmy o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Tak jak opisano w stanie faktycznym wniosku „W ramach tego projektu X. wyprodukowała i wyemitowała 32 programy telewizyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że z dniem 18 września 2014 r. dotacja zmienia status na podlegającą opodatkowaniu VAT i Spółka postępuje w następujący sposób:

 1. całą kwotę dotacji w wysokości 1.437.250,08 zł traktuje jako wynagrodzenie za usługę i rozpoznaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu tej usługi we wrześniu 2014 r.,
 2. stosuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 do całej kwoty wynagrodzenia za usługę, tj. 1.437.250,08 zł,
 3. dokumentuje kwotę „dotacji” w wysokości 1.437.250,08 zł dowodem księgowym potwierdzającym realizację programów telewizyjnych wraz z przeniesieniem praw, z datą sprzedaży 18 września 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o VAT, opodatkowanie podatkiem VAT dotyczy wyłącznie tych form dofinansowania, m.in. dotacji, które mają wpływ na cenę, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. Brzmienie przepisu art. 29a ust. 1 znowelizowanej ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2014 r. potwierdza, że dotacja jest włączana do podstawy opodatkowania towaru/usługi, na którego cenę wywiera bezpośredni wpływ. Warunkiem obciążenia takiej „dopłaty” jest jej bezpośrednie przełożenie na cenę sprzedawanych przez podatnika towarów/usług, a więc gdy dotacja ma charakter przedmiotowy. Stawka VAT dla dotacji odpowiada stawce właściwej dla towaru/usługi, na której cenę ta dotacja wpłynęła.

Przedmiotowa dotacja w świetle przepisów VAT, do momentu kiedy Spółka nie przekazała praw na rzecz Dotującego, tj. do dnia 18 września 2014 r. nie stanowiła obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT. Powyższe wynika z faktu, iż dotacja, nie stanowiła wówczas dopłaty do ceny usługi, gdyż była dofinansowaniem przyznawanym na pokrycie wydatków związanych z kosztami ww. przedsięwzięcia.

Dlatego też zdaniem Spółki dopiero we wrześniu 2014 r., po przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wytworzonych utworów na rzecz Województwa przedmiotowa dotacja (dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia otrzymane w latach 2011-2012) zmieniła status i powinna zostać potraktowana jako wynagrodzenie za świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT. Natomiast cel dotowanego projektu jest zgodny z misją X. wynikającą z ustawy o radiofonii i telewizji i zdaniem Spółki powyższa usługa podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT zwolnione od VAT są usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

 • usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
 • usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
 • usług reklamowych i promocyjnych,
 • działalności agencji informacyjnych.

Zwolnienie to ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Stosowanie tego zwolnienia jest zawężone do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, oraz wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji.

Pierwsza z przesłanek zastosowania zwolnienia z VAT jest niewątpliwie spełniona, gdyż X. z mocy ustawy o radiofonii i telewizji jest telewizją publiczną, zawiązaną w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych.

Określając natomiast zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT, należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej, nałożonymi przez ustawę o radiofonii i telewizji.

Zadania radiofonii i telewizji są przedstawione w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji jako:

 1. dostarczanie informacji;
 2. udostępnianie dóbr kultury i sztuki;
 3. ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;
  3a. upowszechnianie edukacji obywatelskiej;
 4. dostarczanie rozrywki;
 5. popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Spółka realizuje misję publiczną, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oferując, na zasadach określonych w ww. ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Art. 21 ust. la ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje na przykładowy katalog zadań leżących w kompetencjach publicznego radia i telewizji wynikających z realizacji misji wymieniając w szczególności:

 1. tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 2. tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;
 3. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
 4. rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
 5. prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 6. prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
 7. popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
 8. upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
 9. uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
 10. tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

W ocenie Spółki, działania podejmowane przez nią na podstawie ww. umów dotyczących projektu niewątpliwie mieszczą się w pojęciu misji publicznej.

Podstawowym celem działań podejmowanych przez X. było bowiem wyprodukowanie audycji edukacyjnych dotyczące form kształcenia ustawicznego, z przeznaczeniem m.in. do emisji na antenach X.. Należy więc uznać, że X. wykonała czynności polegające na produkcji audycji i przenoszeniu na dotującego autorskich praw majątkowych do tej Audycji, czynności takie stanowią realizację zadań telewizji publicznej, a w konsekwencji podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT. W szczególności, zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT ma również zastosowanie do czynności podejmowanych przez X. związanych z produkcją oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych do audycji, przeznaczonych m.in. do emisji na antenach X.. Czynności te wpisują się w zadania X. związane z realizacją misji telewizji publicznej.

W związku zaistniałym stanem rzeczywistym dopiero w momencie przekazania praw na rzecz dotującego możemy mówić o wykonaniu usługi i wynagrodzeniu za usługę. (W przypadku, gdyby Dotujący nie wystąpił z wnioskiem o przeniesienie praw dotacja nadal byłaby dofinansowaniem do kosztów przedsięwzięcia.)

W ocenie Spółki, w związku z zawarciem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych z Województwem, wystąpiły w tym momencie czynności, które powodują, że dotacja ma wpływ na cenę świadczonej usługi na rzecz Województwa. Obowiązek podatkowy VAT powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. i przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapisami umowy o dotację z 2011 r. przeniesienie praw autorskich nastąpiło na wniosek darczyńcy (warunek, który mógł się nie ziścić) na podstawie odrębnej umowy.

Zatem, dopiero w momencie podpisania odrębnej umowy o przeniesienie praw autorskich zaistniały przesłanki powodujące obowiązek opodatkowania dotacji podatkiem VAT i wystawienie dowodu księgowego z datą sprzedaży 18 września 2014 r. z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Spółka pragnie zauważyć, że prawidłowość powyższego stanowiska w odniesieniu do działań podejmowanych przez nią w ramach tego przedsięwzięcia zostały potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydane dla X., tj.:

 • z dnia 14 kwietnia 2008 r.. nr IP-PP2-443-216/08-3/KCH (Otrzymana dotacja jest związana z usługą, jeśli Spółka przeniesie prawa autorskie do audycji w wyniku jej realizacji.),
 • z dnia 17 grudnia 2013 r., nr IPPP1/443-1099/13-2/IGo (Usługa, która jest związana z produkcją audycji telewizyjnych wraz z przeniesieniem praw autorskich jest zwolniona z VAT),
 • z dnia 9 września 2014 r., nr IPPP1/443-666/14-2/KC (Przeniesienie na koproducentów autorskich praw majątkowych, wpisuje się w zadania X. związane z realizacją misji i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust 1 pkt 34 ustawy o VAT).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe - w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonej usługi, nieprawidłowe – w zakresie udokumentowania świadczonej usługi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ww. ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji i jako podatnik podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego. Podstawowa działalność Spółki obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych. Spółka pozyskuje środki finansowe na realizację swojej działalności, m.in. z dotacji i dopłat. W marcu 2011 roku Wnioskodawca zawarł umowę z Województwem, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, o dofinansowanie projektu. W ramach tego projektu Spółka wyprodukowała i wyemitowała 32 programy telewizyjne.

W latach 2011-2012 r. Spółka otrzymała z Województwa kwotę dofinansowania do kosztów tego przedsięwzięcia, w czterech transzach. Cała kwota dotacji odpowiednio w 2011 r. i 2012 r. została uznana przez Spółkę poza obszarem VAT.

Na pisemny wniosek dotującego, na podstawie zapisów ww. umowy, Spółka zobowiązała się do przeniesienia na dotującego autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu. W dniu 18 września 2014 r., na wniosek dotującego, została zawarta umowa o przeniesienie praw autorskich do wytworzonych utworów. Finalnie, w ramach realizowanego projektu, na podstawie ww. umów. tj z 2011 r. i z 2014 r., która wypełnia postanowienia umowy z 2011 r. Spółka przenosi na Województwo autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami audiowizualnymi. Jednocześnie, zgodnie z umową, Województwo udziela Spółce licencji do korzystania z tych utworów. W umowie wskazano, że udzielenie licencji zostaje dokonane nieodpłatnie.

We wrześniu 2014 r. Spółka potraktowała kwotę dofinansowania jako wynagrodzenie za świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT i z tytułu świadczenia usługi na rzecz Województwa dotyczącej projektu, tj. z tytułu realizacji programów telewizyjnych wraz z przeniesieniem praw, Spółka wystawiła dokument księgowy z datą sprzedaży 18 września 2014 r. stosując na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy zwolnienie z VAT, gdyż ww. przedsięwzięcie jest usługą związaną z realizacją zadań wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji. W ramach projektu nie powstały filmy o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość czy postąpił prawidłowo uznając, że z dniem 18 września 2014 r. dotacja zmieniła status na podlegającą opodatkowaniu VAT w związku z czym całą kwotę dotacji należy potraktować jako wynagrodzenie za usługę i rozpoznać obowiązek podatkowy we wrześniu 2014 r. oraz czy kwotę „dotacji” należy udokumentować dowodem księgowym potwierdzającym realizację programów telewizyjnych wraz z przeniesieniem praw, z datą sprzedaży 18 września 2014 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza cytowanych regulacji jednoznacznie wskazuje, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dofinansowania, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na uznanie uzyskanej przez podatnika dopłaty za podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, czy udzielane jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dofinansowania o charakterze przedmiotowym, które jednocześnie stanowią dopłatę do ceny towaru lub usługi – dofinansowanie takie stanowi wówczas, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w marcu 2011 roku Wnioskodawca zawarł umowę z Województwem, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, o dofinansowanie projektu. W latach 2011-2012 r. Spółka otrzymała z Województwa kwotę dofinansowania do kosztów tego przedsięwzięcia, w czterech transzach, jednakże na podstawie zapisów ww. umowy, Spółka zobowiązała się do przeniesienia na dotującego autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, na pisemny wniosek dotującego. W dniu 18 września 2014 r., na wniosek dotującego, została zawarta umowa o przeniesienie praw autorskich do wytworzonych utworów.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni jego odbiorca odnoszący korzyść związaną z tym świadczeniem. W związku z tym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z opisu sprawy wynika, że otrzymana dotacja stanowiła dofinansowanie do kosztów prowadzonego przedsięwzięcia, jednakże na dodatkowy wniosek dotujący mógł wystąpić o przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach tego przedsięwzięcia, w związku z tym w dniu 18 września 2014 r. na wniosek dotującego, została zawarta umowa o przeniesienie tych praw. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji w dniu 18 września 2014 r. między stronami dochodzi do umowy zobowiązaniowej. Z jednej strony Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia konkretnej usługi polegającej na przeniesieniu na dotującego autorskich praw do wytworzonych w ramach projektu programów, z drugiej strony otrzymane wynagrodzenie stanowi zapłatę za to świadczenie. Tym samym czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej w dniu 18 września 2014 r. umowy stanowią odpłatne świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy na rzecz dotującego, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Obowiązek podatkowy z tytułu wykonanej usługi należy rozpoznać na zasadach ogólnych wynikających z ww. art. 19a ust. 1 ustawy, tj. 18 września 2014 r. - w dniu jej wykonania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana dotacja w dniu 18 września 2014 r. stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi należało uznać za prawidłowe.

Zasady dotyczące wystawiania faktur uregulowane zostały w art. 106a-106q ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Natomiast zgodnie z art. 106b ust. 3 ww. ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8 art. (art. 106i ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wyżej wskazano, przeniesienie praw autorskich stanowi odpłatne świadczenie usług, zatem wykonaną w dniu 18 września 2014 r. usługę Wnioskodawca winien potwierdzić poprzez wystawienie faktury VAT.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie dotacji winno być potwierdzone dowodem księgowym z datą sprzedaży 18 września 2014 r., należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do stawki podatku należy wskazać, że w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
 2. usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług reklamowych i promocyjnych,
 4. działalności agencji informacyjnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „spółką”. Telewizję publiczną tworzy Spółka Akcyjna, zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych.

W art. 1 przytoczonej ustawy o radiofonii i telewizji ustawodawca formułuje ogólne zadania stanowiące swego rodzaju postulaty publicznych mediów, wymieniając wśród nich m.in. dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki oraz popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ww. ustawy, publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W ust. 1a ustawodawca precyzuje ogólne zadania wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy, wskazując na przykładowy katalog zadań leżących w kompetencjach publicznego radia i telewizji, wynikających z realizacji misji, wymieniając w szczególności:

 1. tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 2. tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;
 3. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
 4. rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
 5. prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 6. prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
 7. popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
 8. upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
  8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
 9. tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.
 10. zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu;
 11. upowszechnianie edukacji medialnej.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy należy poddać analizie konstrukcję normy prawnej art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, która ma charakter podmiotowo – przedmiotowy. Z jednej strony ustawodawca podatkowy zawęził zastosowanie zwolnienia od VAT wyłącznie do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, a z drugiej wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań przypisywanych radiofonii i telewizji. Jednocześnie omawiana regulacja przewiduje wyłączenia ze zwolnienia, dla usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, usług reklamowych i promocyjnych, a także działalności agencji informacyjnych. Pomimo, że przepisy ustawy o VAT w celu zidentyfikowania jednostki publicznej telewizji oraz określenia zadań na niej ciążących nie odsyłają wprost do jakiejkolwiek z ustaw, to właściwym i naturalnym wydaje się odwołanie do ustawy o radiofonii i telewizji. Przytoczony powyżej art. 26 ust. 1 tejże ustawy, jasno wskazuje na Spółkę Akcyjną, jako jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, tworzącą jednostkę publiczną telewizji. Także w przedmiotowej sprawie bez wątpienia została spełniona podmiotowa przesłanka, warunkująca zwolnienie.

Określając przesłanki przedmiotowe ww. zwolnienia, w celu określenia zadań stawianych Telewizji publicznej należy odnieść się do brzmienia art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym telewizja publiczna realizuje misję publiczną, poprzez oferowanie całemu społeczeństwu zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ponadto do konkretnych zadań telewizji publicznej, należy m.in. tworzenie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych. Także określając zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT, należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej nałożonymi przez powyższą ustawę o radiofonii i telewizji. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków, wyklucza zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w przytoczonym przepisie ustawy o VAT.

Zatem na gruncie zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca działając jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania programów telewizyjnych, bez wątpienia wypełnia pierwszą z przesłanek o charakterze podmiotowym, jednakże jest ona niewystarczająca do objęcia zwolnieniem świadczonych przez niego usług. Z treści wniosku wynika, że wymienione przez Wnioskodawcę usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co wyraźnie podkreśla Spółka, zachowują misyjny charakter i nie mieszczą się w katalogu wyłączeń. Tym samym, należy uznać, że ich realizacja wypełnia przesłanki przedmiotowe zwolnienia tj. opisywane usługi są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji określonych w art. 21 ust. 1 tejże ustawy.

Tym samym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT oraz regulacjach ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności dotyczących zadań stawianych telewizji publicznej, w świetle nakreślonego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wymienione we wniosku usługi wytworzenia programów telewizyjnych oraz przeniesienie na dotującego autorskich praw do wytworzonych programów korzystają ze zwolnienia od VAT.

Zatem w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.