IPPP1/443-1298/14-3/BS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie otrzymanej dotacji.
IPPP1/443-1298/14-3/BSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. obrót
 5. projekt
 6. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, opodatkowania otrzymanej dotacji oraz nieodpłatnego przekazania magazynu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (dalej: Stowarzyszenie) prowadzi nieodpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą, przeznaczając dochód z tej ostatniej na cele statutowe.

Celami statutowymi działalności Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,
 2. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 3. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 4. popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych,
 5. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym m.in. poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom,
 6. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 7. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
 8. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
 9. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia polega między innymi na umieszczaniu reklam w wydawanym przez nie Magazynie (dalej: Magazyn) - piśmie kierowanym do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów dotyczącym problematyki związanej z niepełnosprawnością (dwumiesięcznik, kwartalnik), jak również na portalu (dalej: Portal) i w innych wydawnictwach. Portal jest największym serwisem informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności w różnych aspektach i płaszczyznach społecznych.

Działalność gospodarcza obejmuje również umieszczanie reklam oraz działania sponsoringowe podczas różnych przedsięwzięć i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

Czynności związane z wydawaniem Magazynu i prowadzeniem Portalu oraz dotyczące ich koszty pokrywane są ze środków publicznych (zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie / wsparcie realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dalej: dotacja PFRON).

Przy okazji wydawania Magazynu i Portalu Stowarzyszenie świadczy usługi reklamowe, dla których nośnikiem jest wydawnictwo (Magazyn) i Portal. Otrzymywane środki publiczne nie mają wpływu na cenę reklam zamieszczanych w Magazynie i Portalu. Stowarzyszenie usługi te świadczy za pośrednictwem Fundacji, w ramach zawartej umowy na pośrednictwo sprzedaży reklam w obu nośnikach. Fundacja sprzedaje powierzchnie i usługi reklamowe w Magazynie i Portalu reklamodawcom. Jednocześnie, zgodnie z umową, Stowarzyszenie wystawia faktury sprzedaży dla Fundacji (w ustalonej wartości ryczałtowej) za powierzchnię reklamową w wydawnictwie i portalu. Przychody z tytułu reklam zamieszczanych w Magazynie i na Portalu rozliczane są wystawianymi przez Stowarzyszenie fakturami VAT, do których doliczany jest 23% podatek VAT.

Z uwagi na osiągane przychody opodatkowane działalność związana z wydawaniem Magazynu i Portalu kwalifikowana jest przez Stowarzyszenie jako działalność gospodarcza.

Otrzymywane w ramach ww. umowy z PFRON środki przeznaczone na dofinansowanie projektu, zgodnie z zawartą umową projektową, nie stanowią dotacji/dopłaty do ceny jednostkowej wydawanego Magazynu, lecz w ramach budżetu projektowego przeznaczone są na finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia (obsługa administracyjno- techniczna, obsługa sprawozdawczości finansowej, wynagrodzenia koordynatora, redaktora naczelnego, pracowników merytorycznych i administracyjnych, koszty utrzymania pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, księgowe i inne).

Magazyn dystrybuowany jest bez pobrania należności (nieodpłatnie) wśród odbiorców (osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów). Również korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Magazyn jest rozpowszechniany bezpłatnie zarówno do stałych prenumeratorów, jak i do innych organizacji pozarządowych o zbieżnych celach statutowych lub np. placówek NFZ obsługujących osoby niepełnosprawne, gdzie wykładany jest w miejscach publicznych. Prenumeratorzy i subskrybenci Magazynu pokrywają wyłącznie koszty przesyłki, przekazując je na konto Stowarzyszenia.

Jednostkowy koszt wytworzenia 1 egzemplarza Magazynu kształtuje się na poziomie od 3,19 zł do 7,01 zł i nie przekracza kwoty 10 zł/egzemplarz. Prowadzona jest imienna baza prenumeratorów indywidualnych i instytucjonalnych wraz z adresami. Nakład Magazynu wynosi obecnie 32.000 egzemplarzy.

Prowadząc ww. działalność Stowarzyszenie nabywa usługi i towary opodatkowane podatkiem VAT. Wydatki te dotyczą nabywania usług i towarów związanych z wydawaniem Magazynu i prowadzeniem Portalu. Ww. wydatki dotyczą nabywania towarów i usług wykorzystywanych zarówno w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem VAT (głównie działalności reklamowej), jak i szeroko pojętych działań statutowych Stowarzyszenia, bez których działalność gospodarcza nie miałaby miejsca (wydawanie Magazynu i Portalu, które pełniąc rolę informacyjną dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów stanowią jednocześnie nośnik dla sprzedawanych powierzchni reklamowych).

Wydawanie Magazynu jest realizowane w ramach działań statutowych Stowarzyszenia finansowanych w ok. 93,25 % ze środków publicznych. Pozostała część kosztów wydawania i dystrybucji Magazynu jest pokrywana z przychodów z odpłatnego udostępniania powierzchni reklamowych w Magazynie oraz wpłat na pokrycie kosztów wysyłki Magazynu otrzymanych od subskrybentów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie prawidłowo nie kwalifikuje jako obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT dotacji otrzymanej w ramach umowy z PFRON na realizację projektu i w związku z powyższym nie wykazuje podatku należnego VAT od przedmiotowej dotacji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Wydawany przez Stowarzyszenie Magazyn jest nieodpłatny. Również za korzystanie z Portalu nie są pobierane żadne opłaty. W obu zatem przypadkach nie ma mowy o kwocie należnej z tytułu sprzedaży (cenie) towaru i usługi.

Ponadto, jak zaznaczono w opisie stanu faktycznego, otrzymywane w ramach ww. umowy z PFRON środki przeznaczone na dofinansowanie projektu przeznaczone są na finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia (obsługa administracyjno-techniczna, obsługa sprawozdawczości finansowej, wynagrodzenia koordynatora, redaktora naczelnego, pracowników merytorycznych i administracyjnych, koszty utrzymania pomieszczeń w tym: czynsz, energię elektryczną, co i cw, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, księgowe, materiały biurowe i inne). Środki te zatem nie stanowią dotacji/dopłaty do ceny Magazynu ani tym bardziej do ceny sprzedawanych powierzchni reklamowych.

W ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe dofinansowanie/dotacja nie jest obrotem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (nie jest dotacją do ceny towaru) i tym samym jego otrzymanie nie skutkuje obowiązkiem naliczenia i wykazania podatku należnego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Wnioskodawca we wniosku zaznaczył zaistniały stan faktyczny i jako przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji indywidualnej wskazał ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r., zatem poniższe rozstrzygnięcie zostało oparte na przepisach wg stanu prawnego wskazanego przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotacje, subwencje), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wydaje Magazyn - pismo kierowane do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów dotyczące problematyki związanej z niepełnosprawnością (dwumiesięcznik, kwartalnik), jak również portal. Portal jest największym serwisem informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności w różnych aspektach i płaszczyznach społecznych.

Czynności związane z wydawaniem Magazynu i prowadzeniem Portalu oraz dotyczące ich koszty pokrywane są ze środków publicznych (zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie / wsparcie realizacji projektu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dalej: dotacja PFRON).

Otrzymywane w ramach ww. umowy z PFRON środki przeznaczone na dofinansowanie projektu, zgodnie z zawartą umową projektową, nie stanowią dotacji/dopłaty do ceny jednostkowej wydawanego Magazynu, lecz w ramach budżetu projektowego przeznaczone są na finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia (obsługa administracyjno- techniczna, obsługa sprawozdawczości finansowej, wynagrodzenia koordynatora, redaktora naczelnego, pracowników merytorycznych i administracyjnych, koszty utrzymania pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, księgowe i inne).

Magazyn dystrybuowany jest bez pobrania należności (nieodpłatnie) wśród odbiorców (osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów). Również korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Magazyn jest rozpowszechniany bezpłatnie zarówno do stałych prenumeratorów, jak i do innych organizacji pozarządowych o zbieżnych celach statutowych lub np. placówek NFZ obsługujących osoby niepełnosprawne, gdzie wykładany jest w miejscach publicznych. Prenumeratorzy i subskrybenci Magazynu pokrywają wyłącznie koszty przesyłki, przekazując je na konto Stowarzyszenia.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z wniosku – otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę towarów (usług), a stanowi jedynie refundację ściśle określonych i faktycznie poniesionych wydatków koniecznych do zrealizowania projektu, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny towaru (usługi) oraz ma ona wyłącznie charakter zakupowy, to nie będzie ona obrotem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji, natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania magazynu wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.