IPPB1/4511-62/16-4/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy spółka cywilna, której Wnioskodawca jest współwłaścicielem prawidłowo dokonała korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji na Wdrożenie Planu rozwoju exportu w ramach działania 6.1. Paszport do exportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w miesiącu lipcu 2015 r, czy też należy dokonać korekty deklaracji PIT za lata 2013 i 2014 poprzez obniżenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tamtych okresach rozliczeniowych i kwalifikowanych dotacją, zaś w lipcu 2015 r. dokonać wyłącznie korekty kosztów podatkowych poniesionych w 2015 r. kwalifikowanych dotacją ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) uzupełnionego pismem z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 marca 2016 r. nr IPPB1/4511-62/16-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania dotacji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania dotacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i handel maszynami rolniczymi na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Celem pozyskania nowych zagranicznych rynków zbytu oraz poszerzenia kręgu odbiorców spółka cywilna złożyła w 2013 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Plan rozwoju exportu w ramach Działania 6.1- Paszport do eksportu. W miesiącu wrześniu 2014 r. spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie na Wdrożenie Planu rozwoju exportu w ramach Działania 6.1 Paszport do exportu osi priorytetowej 6, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach tego projektu zostały sfinansowane wydatki poniesione przez spółkę cywilną na udział w targach krajowych i zagranicznych w charakterze wystawcy w okresie od 01.08.2013 - 31.03.2015 r. Spółka w ramach ww. projektu wzięła udział w 4 imprezach targowych w charakterze wystawcy.

W ramach projektu spółka otrzymała zgodnie z podpisaną umową w roku 2014 zaliczkę na poczet wydatków w kwocie 100.000,00 zł oraz częściową refundację kosztów projektu w wysokości 120.530,70 zł. Po zakończeniu Projektu i przeprowadzonej zgodnie z umową kontroli zrealizowania w całości pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu spółka w lipcu 2015 r. otrzymała płatność końcową w wysokości 189.463,87 zł. Całkowita wartość dotacji otrzymanej wynosi 409.994,57 zł.

W latach 2013, 2014, 2015 spółka cywilna ewidencjonowała wydatki poniesione na udział w targach w charakterze wystawcy bezpośrednio jako koszty uzyskania przychodu zg. z art. 22 ust 1 ustawy o PDOF.

W momencie zakończenia projektu i otrzymania płatności końcowej w lipcu 2015 roku spółka cywilna dokonała bieżącej korekty kosztów podatkowych roku 2015 w całkowitej kwocie otrzymanej dotacji 409.994,57 zł, zg. z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.

W latach 2014 i 2015 przychody z tytułu otrzymania dotacji na udział w targach w charakterze wystawcy zgodnie z zawartą umową spółka uznała jako przychody zwolnione na podst. art. 21 ust 1 pkt 136 ustawy o PDOF w dacie wpływu dotacji na konto.

Pismem z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 marca 2016 r. nr IPPB1/4511-62/16-2/KS Wnioskodawca uzupełnił opisany stan faktyczny. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i handel maszynami rolniczymi na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Celem pozyskania nowych zagranicznych rynków zbytu oraz poszerzenia kręgu odbiorców spółka cywilna złożyła w 2013 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Plan rozwoju eksportu w ramach Działania 6,1- Paszport do eksportu. Niestety w pierwszej i drugiej turze przyznawania środków na ww. cele spółka nie otrzymała środków.

Przyznanie środków nastąpiło dopiero w trzeciej turze w roku 2014.

W dniu 03.09.2014 r. spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wyżej wymienione środki zostały przyznane na podstawie następujących aktów prawnych:

 • art. 6b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Gospodarczego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U z 2012 r. poz. 438 z póź. zm), które stanowi program pomocowy),
 • rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2066 z dnia 11 lipca 2006 r. - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/20016 z dnia 15 grudnia 2006 r.
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U nr 157 poz. 1240 z póź. zm.),
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ. U z 2009 r. nr 84 poz, 712 z póź. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (DZ. U z 2012 r., poz. 1539),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminu składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (DZ. U. nr, 223 poz. 1786),
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. i 22 grudnia 2011 r. oraz uchwałą Rady Ministrów, z dnia 30 października 2007 r. i z dnia 16 października 2011 r.

W ramach tego projektu zostały sfinansowane wydatki poniesione przez spółkę cywilną na udział w targach krajowych i zagranicznych w charakterze wystawcy w okresie od 01.08.2013 do 31.03.2015 r. Spółka w ramach ww. projektu wzięła udział w 4 imprezach targowych w charakterze wystawcy. Koszty poniesione na organizację imprez targowych poniesione przed dniem podpisania umowy spółka kwalifikowała jako koszty uzyskania przychodu w roku 2013 i 2014 zg. z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, ponieważ wspólnicy nie byli pewni czy spółka otrzyma dotację.

W ramach projektu spółka otrzymała zgodnie z podpisaną umową w roku 2014 zaliczkę na poczet wydatków w kwocie 100.000,00 zł (15.000,00 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 85.000,00 zł ze środków Ministerstwa Finansów) oraz częściową refundację kosztów projektu w wysokości 120.530,70 zł (18.079,61 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 102.541,09 zł ze środków Ministerstwa Finansów). Po zakończeniu Projektu i przeprowadzonej zgodnie z umową kontroli zrealizowania w całości pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu spółka w lipcu 2015 r. otrzymała płatność końcową w wysokości 189.463,87 zł (28.419,58 zł ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 161.044,29 zł ze środków Ministerstwa Finansów).

Całkowita wartość dotacji otrzymanej przez spółkę wynosi 409.994,57 zł.

W momencie zakończenia projektu i otrzymania płatności końcowej w lipcu 2015 roku spółka cywilna dokonała bieżącej korekty kosztów podatkowych roku 2013, 2014 i 2015 w całkowitej kwocie otrzymanej dotacji 409.994,57 zł, zg. z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.

W latach 2014 i 2015 przychody z tytułu otrzymania dotacji na udział w targach w charakterze wystawcy zgodnie z zawartą umową spółka uznała jako przychody zwolnione na podst. art. 21 ust 1 pkt 136 ustawy o PDOF w dacie wpływu dotacji na konto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy spółka cywilna, której Wnioskodawca jest współwłaścicielem prawidłowo dokonała korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji na Wdrożenie Planu rozwoju exportu w ramach działania 6.1. Paszport do exportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w miesiącu lipcu 2015 r, czy też należy dokonać korekty deklaracji PIT za lata 2013 i 2014 poprzez obniżenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tamtych okresach rozliczeniowych i kwalifikowanych dotacją, zaś w lipcu 2015 r. dokonać wyłącznie korekty kosztów podatkowych poniesionych w 2015 r. kwalifikowanych dotacją...

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowo dokonano korekty poniesionych kosztów podatkowych w momencie otrzymania płatności końcowej tj. w lipcu 2015 r. w kwocie 409.994,57 zł.

Zgodnie z podpisaną Umową warunkiem zakończenia Projektu i wyrażenia pozytywnej opinii o pełnej realizacji z zakresu rzeczowego i finansowego Projektu jest przeprowadzona przez odpowiednie instytucje kontrola realizacji Projektu. Po przeprowadzonej kontroli spółka trzymała płatność końcową w lipcu 2015 r. W przypadku, gdyby spółka cywilna nie zrealizowała w całości pełnego zakresu rzeczowego i finansowego otrzymane zaliczki oraz częściowe refundacje poniesionych kosztów zgodnie z Umową podlegałyby zwrotowi do instytucji finansującej.

Zdaniem Wnioskodawcy ostateczne skutki ekonomiczne dla spółki cywilnej w postaci otrzymania dotacji do Projektu wystąpiły w momencie otrzymania dotacji końcowej na konto spółki cywilnej i w tym momencie należało skorygować koszty uzyskania przychodu zakwalifikowane w ramach Projektu.

Korekty wcześniejszych rozliczeń podatkowych za lata 2013 i 2014 wiązałyby się ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek, prowadziłoby to do sytuacji, w której podatnik zostałby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi mimo, że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa. W dacie złożenia zeznania podatkowego za rok 2013 i 2014 Wnioskodawczyni miała prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów sfinansowanych przez siebie wydatków na targi i nie ma podstaw prawych do dokonania korekty tychże zeznań podatkowych na skutek zmiany stanu faktycznego, który nastąpił w roku 2015.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.) przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zauważyć jednakże należy, że od 1 stycznia 2015 r. brzmienie ww. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało zmienione ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy (dodanym powołaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.) do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zatem z ww. przepisów wynika, że kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po 1 stycznia 2015 r. przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą nie stanowią przychodu z tej działalności.

Zwrócić należy uwagę, że niektóre dotacje (dofinansowania) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.), której głównym źródłem finansowania są różnego rodzaju dotacje uzyskiwane ze środków budżetu państwa, określone w art. 15 ust. 2 tej ustawy. W myśl art. 92 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości staje się agencją wykonawczą.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności), który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r.

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 ze zm.) minister do spraw rozwoju regionalnego jest instytucją zarządzającą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej EFRR objętego celem „Konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 5 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. System przepływów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uregulowany został m.in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminu składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie uprzednio cyt. przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów

Mając powyższe na względzie, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że ze względu na to, iż projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1. Paszport do eksportu, to otrzymane środki w:

 • 2014 r. – korzystają ze zwolnień od opodatkowania na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 47c i 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dofinansowanie (dotacja), w części pochodzącej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w pozostałej części – korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy.
 • 2015 r. – nie stanowiły przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do kwestii kosztów uzyskania przychodów związanych z otrzymanym dofinansowaniem wskazać należy, że zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 powoływanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zaznaczyć przy tym należy, że zawarte w powołanym przepisie sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, nie odnosi się do następstwa czasowego, lecz wskazuje na związek poniesionego wydatku z otrzymanym dofinansowaniem. „Bezpośrednio sfinansowane” oznacza, że chodzi o takie wydatki, które objęte są, jak w rozpatrywanej sprawie dotacją. Nie chodzi zatem o związek w czasie wydatku i dotacji, lecz o związek tematyczny - wydatek zostanie pokryty dotacją, a więc nie stanowi wydatku o charakterze kosztu podatkowego. Nie ma znaczenia, kiedy wydatek zostanie poniesiony - czy w roku podatkowym, w którym zostanie wypłacona dotacja, czy wydatek zostanie poniesiony wcześniej.

Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 31 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Konsekwencją otrzymania przez Wnioskodawcę środków finansowych, które nie stanowią przychodu podatkowego jest brak możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które w wyniku otrzymania ww. środków zostają podatnikowi zwrócone – w myśl cytowanego art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadmienić należy, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierała zarówno przepisów regulujących zasady dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów, jak i uregulowań dotyczących momentu powiększenia (zmniejszenia kosztów).

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W miesiącu wrześniu 2014 r. spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na Wdrożenie Planu rozwoju exportu w ramach Działania 6.1 Paszport do exportu, osi priorytetowej 6, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach tego projektu zostały sfinansowane wydatki poniesione przez spółkę cywilną na udział w targach krajowych i zagranicznych w charakterze wystawcy w okresie od 01.08.2013 - 31.03.2015 r. W latach 2013, 2014, 2015 spółka cywilna ewidencjonowała wydatki poniesione na udział w targach w charakterze wystawcy bezpośrednio jako koszty uzyskania przychodu. Koszty poniesione na organizację imprez targowych poniesione przed dniem podpisania umowy s.c, kwalifikowała jako koszty uzyskania przychodu w roku 2013 i 2014. W ramach projektu spółka otrzymała zgodnie z podpisaną umową w roku 2014 zaliczkę na poczet wydatków w kwocie 100.000,00 zł (15.000,00 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 85.000,00 zł ze środków Ministerstwa Finansów) oraz częściową refundację kosztów projektu w wysokości 120.530,70 zł (18.079,61 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 102.541,09 zł ze środków Ministerstwa Finansów). Po zakończeniu Projektu spółka w lipcu 2015 r. otrzymała płatność końcową w wysokości 189.463,87 zł (28.419,58 zł ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 161.044,29 zł ze środków Ministerstwa Finansów). W momencie zakończenia projektu i otrzymania płatności końcowej w lipcu 2015 roku spółka cywilna V. dokonała bieżącej korekty kosztów podatkowych roku 2013, 2014 i 2015 w całkowitej kwocie otrzymanej dotacji 409.994,57 zł, zg. z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz zaprezentowany opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że do poniesionych przez spółkę cywilną, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem wydatków na wdrożenie Planu rozwoju eksportu pokrytych w części dofinansowaniem otrzymanym w 2014 r. zastosowanie znajdzie cytowany art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro wydatki te pokryte były ze środków zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to tym samym nie mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki pokryte ze środków finansowych otrzymanych w 2015 r. (środków niestanowiących przychodu podatkowego) nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem jeśli dotacja stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, które były przez wspólników spółki cywilnej uznawane za koszty uzyskania przychodów, to podlegają one korekcie w miesiącu otrzymania dotacji. Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywać korekty kosztów w okresach, w jakich wydatki sfinansowane dotacją zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodów. Korekty kosztów uzyskania przychodów w wyniku otrzymanej należy dokonywać na bieżąco. Skoro jak wynika z opisanego stanu faktycznego, Wnioskodawca otrzymał refundację kosztów w 2014 i 2015 r., to w tych latach, winna być dokonana korekta kosztów uzyskania przychodu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania dotacji należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.