ILPP3/4513-1-28/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
ILPP3/4513-1-28/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. bar mleczny
 2. dotacja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółdzielnią gastronomiczną, która prowadzi bary mleczne. W ramach tej działalności istnieje możliwość korzystania z dotacji przedmiotowej. Zainteresowany od dnia 1 stycznia 2014 r. zawiesił pobieranie dotacji, ponieważ pojawiły się spory interpretacyjne między organami podatkowymi a firmami korzystającymi z dotacji, dotyczące nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczególnie sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 254, poz. 1705). Jednak z uwagi na wejście w życie od 1 kwietnia 2015 r. nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 461) Wnioskodawca zamierza ponownie korzystać z dotacji. Zainteresowany w ramach funkcjonowania barów mlecznych dokonuje zakupów surowców do przyrządzania posiłków. W momencie powrotu do pobierania dotacji należałoby dzielić sporządzane posiłki, na te które są objęte dotowaniem (zostały przygotowane z surowców ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia) i te które nie podlegają dotowaniu, a także przestrzegać maksymalnej wysokości narzutu, który w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia został określony jako nieprzekraczający 56% wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków. Do każdego posiłku należy sporządzić tzw. karty recepturowe. Należy również prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową zakupionych surowców zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków, a lokale w których są sporządzane dotowane posiłki oznaczyć jako „bar mleczny”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy narzut należy doliczać do ceny zakupu surowców netto czy brutto (z VAT)...
 2. Czy ograniczenie wysokości narzutu do 56% ma również zastosowanie do wartości surowców ujętych w załączniku nr 1 ale zużytych do posiłków niedotowanych...
 3. Czy stawka dotacji w wysokości 40% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków powiększonych o narzut, jest kwotą brutto dla ustalenia podstawy opodatkowania dotacji podatkiem należnym VAT...
 4. Gdzie przedsiębiorca składa wniosek o wypłatę dotacji w kontekście § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia...
 5. Która instytucja jest właściwa do ustalenia prawidłowości nakładów surowcowych na wytworzenie dotowanego posiłku, które są uwzględniane w kartach recepturowych, o których mowa § 10 ust. 1, 2 i 4...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W oparciu o § 2 ust. 4 rozporządzenia, narzut należy doliczać do cen zakupu brutto, tzn. z podatkiem VAT.

Ad. 2.

Wg § 3 ust. 2 rozporządzenia, ograniczenie narzutu do wysokości 56% nie dotyczy surowców zużytych do niedotowanych posiłków. Na te surowce można stosować marże dowolną.

Ad. 3.

W oparciu o § 4 rozporządzenia, otrzymana kwota jest kwotą brutto.

Ad. 4.

Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć zgodnie z zapisem § 7 rozporządzenia, do urzędu skarbowego, który przekaże wniosek do izby skarbowej.

Ad. 5.

Nakłady surowcowe na kartach recepturowych, o których mowa w § 10 ust. 1,2 i 4 opracowuje przedsiębiorca zgodnie z technologią uznawaną w firmie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – ustawa określa:

 1. zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 2. zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
 3. zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
 4. zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
 5. zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
 6. zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
 7. zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 8. zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
 9. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 10. szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
 11. zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 12. zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W myśl art. 130 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy ustawa budżetowa ustali dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, Minister Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, stawki oraz określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dotacji, termin zwrotu dotacji, uwzględniając łączne kwoty dotacji na poszczególne cele określone w ustawie budżetowej oraz mając na celu zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 461), zwanym rozporządzeniem, ustala stawkę dotacji przedmiotowej do dotowanych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, zwanej dalej „dotacją” oraz określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia tych dotacji oraz termin zwrotu dotacji.

Stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o narzucie to rozumie się przez to kwotę, o którą powiększa się wartość surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków w barach mlecznych, w celu ustalenia ceny dotowanego posiłku.

Zatem odpowiadając na pierwsze z zadanych pytań stwierdzić należy, że narzut należy doliczyć do ceny zakupu surowców z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (brutto).

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia, dotacja może być przekazana na dotowane posiłki przedsiębiorcy prowadzącemu bar mleczny, który stosuje stawkę narzutu nieprzekraczającą 56% wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia, korzystanie z dotacji pozostaje bez wpływu na sprzedaż posiłków niedotowanych w barze mlecznym oraz na zużywanie surowców do przyrządzania posiłków niedotowanych.

Odpowiadając na drugie z zadanych pytań należy wskazać, że ograniczenie wysokości narzutu do 56% ma jedynie zastosowanie do wartości surowców ujętych w załączniku nr 1 ale zużytych do posiłków niedotowanych i korzystanie z dotacji nie ma wpływu na sprzedaż posiłków niedotowanych w barze mlecznym oraz na zużywanie surowców do przyrządzania posiłków niedotowanych.

W myśl § 4 rozporzadzenia, stawkę dotacji ustala się w wysokości 40% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut.

Udzielając odpowiedzi z kolei na trzecie z zadanych pytań zaznaczyć należy, że stawka dotacji w wysokości 40% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków powiększonych o narzut, jest kwotą brutto dla ustalenia podstawy opodatkowania dotacji podatkiem należnym VAT.

Na mocy § 7 ust. 1 rozporządzenia, przedsiębiorca składa do izby skarbowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego, wniosek o wypłatę dotacji za poprzedni miesiąc, zwany dalej „wnioskiem”, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przedsiębiorca ubiega się o dotację.

Naczelnik urzędu skarbowego, po sprawdzeniu prawidłowości obliczenia przez przedsiębiorcę kwoty dotacji, przekazuje wniosek do dyrektora izby skarbowej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

Odpowiadając na kolejne pytanie, wskazać należy, że przedsiębiorca składa wniosek o wypłatę dotacji za poprzedni miesiąc do izby skarbowej za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporzadzenia, przedsiębiorca korzystający z dotacji prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zakupionych surowców zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków w barach mlecznych oraz sporządza i gromadzi karty recepturowe dotowanych posiłków.

Przedsiębiorca ustala w formie pisemnej z dyrektorem izby skarbowej właściwy sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz sporządzania i gromadzenia kart recepturowych dotowanych posiłków, w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo 2 (§ 10 ust. 2 rozporzadzenia).

W myśl § 10 ust. 3 rozporzadzenia, ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie ilości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, ceny zakupu poszczególnych surowców, wartości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków oraz kwot należnych dotacji.

Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporzadzenia, karta, o której mowa w ust. 1, zawiera wykaz surowców, wyrażonych w określonych jednostkach, używanych do sporządzenia dotowanego posiłku.

Odpowiadając na ostatnie z zadanych pytań należy wskazać, że do ustalenia prawidłowości nakładów surowcowych na wytworzenie dotowanego posiłku, które są uwzględniane w kartach recepturowych właściwy jest przedsiębiorca.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej wskazania:

 1. Czy narzut należy doliczać do ceny zakupu surowców netto czy brutto (z VAT)...
 2. Czy ograniczenie wysokości narzutu do 56% ma również zastosowanie do wartości surowców ujętych w załączniku nr 1 ale zużytych do posiłków niedotowanych...
 3. Czy stawka dotacji w wysokości 40% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków powiększonych o narzut, jest kwotą brutto dla ustalenia podstawy opodatkowania dotacji podatkiem należnym VAT...
 4. Gdzie przedsiębiorca składa wniosek o wypłatę dotacji w kontekście § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia...
 5. Która jest właściwa instytucja do ustalenia prawidłowości nakładów surowcowych na wytworzenie dotowanego posiłku, które są uwzględniane w kartach recepturowych, o których mowa a § 10 ust. 1, 2 i 4...

Natomiast, w zakresie wskazania:

 1. Czy uzasadnienie do projektu rozporządzenia, w którym uregulowano szereg ważnych spraw na przykład bonowanie na kasie fiskalnej, osobno pierogów, osobno polania tłuszczem pochodzenia zwierzęcego, dla zakwalifikowania samych pierogów, jako potrawy dotowanej, można traktować jako wykładnię przepisów... (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 6)
 2. Czy przedsiębiorca może oznaczać swoje lokale jako bary mleczne, jeśli nie korzysta z dotacji... (we wniosku sformułowane jako pytanie nr 7)

zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP3/4513-1-28/15-3/TK z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.