ILPP3/4512-1-98/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
ILPP3/4512-1-98/15-2/JOinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego(Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wnioskuz dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnegoo kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca wykonuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Do podstawowych działań należy m.in. prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Jednostka planuje w przyszłym roku podjąć się budowy hali produkcyjno-montażowej wraz z kotłownią gazową oraz siecią gazową i ciepłowniczą na terenie oddziału zewnętrznego w (...).

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w terminie do końca 2016 r., i w tym terminie jednostka wykorzysta otrzymaną dotację, dokonując płatności za wykonaną inwestycję. Następnie hala zostanie wydzierżawiona. Wnioskodawca na mocy decyzji Prezydenta Miasta (...) posiada prawo trwałego zarządu gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w (...) prowadzi księgę wieczystą. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, w tym do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie.

W dniu 20 sierpnia 2014 r. zostało podpisane porozumienie, z którego wynika, że kontrahent zewnętrzny zobowiązuje się do utworzenia 25 nowych stanowisk pracy w hali wybudowanej na terenie oddziału zewnętrznego w (...) dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w (...). Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony od dnia oddania do użytku inwestycji. W momencie wydania do użytkowania hali zostanie podpisana umowa dzierżawy, w której dzierżawca zobowiąże się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W 2016 r. Wnioskodawca otrzyma dotację w kwocie netto z funduszu aktywizacji zawodowej skazanych oraz rozwoju przywięziennych zakładów pracy. Przyznana dotacja będzie miała charakter bezzwrotny i zostanie wypłacona w całości. Wybudowanie hali produkcyjno-montażowej zostanie zlecone wykonawcy zewnętrznemu na podstawie umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą do zapłaty będą faktury VAT wystawiane częściowo. Podatek naliczony będzie opłacony ze środków własnych będących w planie finansowym jednostki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po otrzymaniu dotacji w kwocie netto na sfinansowanie inwestycji Zainteresowanemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przyszły zakup usług budowlanych realizowany przez Zainteresowanego będzie w całości związany ze sprzedażą opodatkowaną, tj. wybudowana hala produkcyjna w całości zostanie oddana w odpłatną dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu. Z tytułu dzierżawy dzierżawca będzie uiszczał Zainteresowanemu opłatę najmu wraz z podatkiem VAT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sytuacji gdy jednostka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a środki z dotacji planuje po opłaceniu podatku VAT ze środków własnych wykorzystywać na budowę hali, którą następnie zamierza wydzierżawić odpłatnie, będzie miał uprawnienie do odliczenia 100% podatku naliczonego od podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 8 ust. 1 ustawy, wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany wykonuje zadania w zakresie tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Do podstawowych działań Wnioskodawcy należy m.in. prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Zainteresowany planuje w przyszłym roku podjąć się budowy hali produkcyjno -montażowej wraz z kotłownią gazową oraz siecią gazową i ciepłowniczą na terenie oddziału zewnętrznego w (...).

W 2016 r. Wnioskodawca otrzyma dotację w kwocie netto z funduszu aktywizacji zawodowej skazanych oraz rozwoju przywięziennych zakładów pracy. Przyznana dotacja będzie miała charakter bezzwrotny i zostanie wypłacona w całości. Wybudowanie hali produkcyjno -montażowej zostanie zlecone wykonawcy zewnętrznemu na podstawie umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy wypłacone zostanie wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą do zapłaty będą faktury VAT wystawiane częściowo. Podatek VAT naliczony będzie opłacony ze środków własnych będących w planie finansowym Zainteresowanego. Inwestycja będzie zrealizowana w terminie do końca 2016 r., i w tym terminie Wnioskodawca wykorzysta otrzymaną dotację, dokonując płatności za zrealizowane przedsięwzięcie. Następnie hala zostanie wydzierżawiona. Zainteresowany na mocy decyzji Prezydenta Miasta (...) posiada prawo trwałego zarządu gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w (...) prowadzi księgę wieczystą zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, w tym do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie. W dniu 20 sierpnia 2014 r. zostało podpisane porozumienie, z którego wynika, że kontrahent zewnętrzny zobowiązuje się do utworzenia 25 nowych stanowisk pracy w hali wybudowanej na terenie oddziału zewnętrznego w (...) dla osób pozbawionych wolności odbywających karę u Wnioskodawcy. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony od dnia oddania do użytku inwestycji. W momencie wydania do użytkowania hali, zostanie podpisana umowa dzierżawy, w której dzierżawca zobowiąże się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Przyszły zakup usług budowlanych realizowany przez Zainteresowanego będzie w całości związany ze sprzedażą opodatkowaną, tj. wybudowana hala produkcyjna w całości zostanie oddana w odpłatną dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu.

Jak wynika z przywołanych przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego będą spełnione, gdyż Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione przez niego wydatki będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją, polegającą na wybudowaniu hali produkcyjno-montażowej, ponieważ nabyte w przyszłości usługi budowlane będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Zainteresowany jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz że wydatki poniesione na realizację hali produkcyjno-montażowej będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, mw terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.