ILPP2/443-433/13-2/AKr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu 17 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w Urzędzie Marszałkowskim. Przedmiotem dotacji jest realizacja projektów „Podniesienie kompetencji lubuskich architektów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego i kierowników budów w zakresie budownictwa oszczędnego energetycznie” oraz „Podnieś swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz” w 100% finansowanego z dotacji, który obejmuje realizację działań szkoleniowych dla osób dorosłych w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z kosztami osobowymi, zakupem sprzętu biurowego, materiałów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, wydatków promocyjnych oraz najmu lokalu. Projekty realizowane będą do dnia 31 marca 2015 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zadań ponosi Zainteresowany, który nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu realizacji zadań.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę spełnia warunki zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 86), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi (wydatki) są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Analizując odwrotność tego przepisu - w przypadku gdy zakupy towarów i usług dotyczą czynności nieopodatkowanych, podatnik nie ma prawnej możliwości odzyskania omawianego podatku. Uwarunkowania prawne skutkują bowiem brakiem podstaw do odliczania lub zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach z tytułu realizacji zadania. Projekty rozliczane będą kwartalnie, otrzymane transze kończą się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej - Urząd Marszałkowski Województwa.

Wnioskodawca wykonywać będzie projekty szkoleniowe we własnym zakresie (nie zlecając na zewnątrz). Otrzymywać będzie pokrycie kosztów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń.

Wydatki, które będą ponoszone na wykonanie projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Szkolenia będą udzielane uczestnikom całkowicie bezpłatnie.

Wnioskodawca przy wykonywaniu działań szkoleniowych korzystać będzie z lokalu na podstawie umowy najmu. Na czas wykonywania projektu lokal zostanie przystosowany i wyposażony do celów działalności szkoleniowej. Nie będzie możliwości korzystania z lokalu do innych celów. Wynajmujący jest czynnym podatnikiem VAT i figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Zgodnie z projektem umowy najmu, wynajmujący zastrzega naliczanie podatku VAT według stawki podstawowej 23%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonujący projekt szkoleniowy we własnym zakresie (nie zlecając na zewnątrz), uzyskujący jedynie pokrycie niezbędnych kosztów przeprowadzenia szkoleń, jest objęty zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie z środków publicznych na pokrycie kosztów działań szkoleniowych w Spółce jest objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „transakcji odpłatnej” w rozumieniu art. 5 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

Natomiast w świetle 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem, przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usługi.

Dla określenia, czy dana dotacja, subwencja i inne dopłaty o podobnym charakterze są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję lub inną dopłatę o podobnym charakterze), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług.

Kryterium uznania dotacji (subwencji lub innej dopłaty) za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast dotacja niedająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowi obrotu – w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy – czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie podlega opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską. Przedmiotem dotacji jest realizacja projektów „Podniesienie kompetencji lubuskich architektów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego i kierowników budów w zakresie budownictwa oszczędnego energetycznie” oraz „Podnieś swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz” w 100% finansowanych z dotacji, która obejmuje realizację działań szkoleniowych dla osób dorosłych w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z kosztami osobowymi, zakupem sprzętu biurowego, materiałów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, wydatków promocyjnych oraz najmu lokalu. Projekty realizowane będą do dnia 31 marca 2015 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zadań ponosi Zainteresowany, który nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu realizacji zadań.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę spełnia warunki zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonywać będzie projekty szkoleniowe we własnym zakresie (nie zlecając na zewnątrz). Otrzymywać będzie pokrycie kosztów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń.

Wydatki, które będą ponoszone na wykonanie projektów, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Szkolenia będą udzielane uczestnikom całkowicie bezpłatnie.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika zatem, że dotacja którą Spółka otrzyma będzie stanowiła zwrot kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia jakim będą szkolenia.

Zatem dofinansowanie jakie otrzyma Spółka na realizację projektu nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych w związku z realizacją projektu.

Jeżeli zatem otrzymana przez Spółkę dotacja nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych przez nią usług, to nie podlega włączeniu do podstawy opodatkowania, a samą usługę należy uznać za wyświadczoną nieodpłatnie. Bowiem w przedmiotowej sprawie nie następuje płatność na rzecz Wnioskodawcy, ani bezpośrednio od nabywcy usługi, ani też od podmiotu trzeciego, ani w formie dopłaty do ceny usług.

Z kolei, aby stwierdzić, czy nieodpłatna usługa podlega opodatkowaniu na równi z usługą odpłatną należy odnieść się do cyt. art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wymienione usługi szkoleniowe stanowią przedmiot działalności gospodarczej Spółki, zatem należy uznać, że wykonywane są w celach działalności gospodarczej, są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tak więc należy traktować je jako niepodlegające opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że otrzymana w ramach wsparcia dotacja pokrywająca wszelkie koszty Wnioskodawcy poniesione w ramach realizowanych projektów nie będzie stanowić dopłaty do ceny usługi, stanowi zaś dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów projektów. Otrzymana kwota wsparcia nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W przedmiotowej sprawie nie zostaną także spełnione przesłanki do opodatkowania nieodpłatnie wykonywanych świadczeń (szkoleń) w myśl przepisu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, gdyż – jak wykazano powyżej – otrzymane w formie dotacji dofinansowanie projektów pokrywające niezbędne koszty przeprowadzenia szkoleń nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podobnie jak nie będzie podlegać opodatkowaniu nieodpłatne wykonywanie tych szkoleń.

Tut. Organ pragnie zauważyć, że pomimo takiego samego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług (brak konieczności wykazania podatku należnego), pojęcia „nie podlega opodatkowaniu” i „zwolnione od podatku” nie są tożsame, a w rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której przedmiotowa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym należało uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w pozostałym zakresie wniosku zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.