ILPB3/4510-1-251/16-2/KS | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy otrzymana dotacja ze środków NFOŚiGW korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
ILPB3/4510-1-251/16-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  2. dofinansowanie
  3. dotacja
  4. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 19 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja ze środków NFOŚiGW korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja ze środków NFOŚiGW korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką, jako spółka prawa handlowego realizuje zadania własne Gminy polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie miasta i gminy. Spółka jest spółką komunalną – 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Gmina. Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia –a dnia 30 września 2011 r. Gmina zakończyła realizację Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy (...)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy w obrębie aglomeracji L. Projekt dzielił się na dziesięć kontraktów, z czego w pierwszej fazie zostało wyłonionych pięć pierwszych na roboty budowlane polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, rozbudowie i przebudowie miejskiej oczyszczalni ścieków oraz renowacji istniejących kanałów ściekowych w mieście.

Projekt został rozszerzony 29.08.2014 r. o trzy kontrakty na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, oraz (w ramach dokończenia kontraktu Kx) budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości G.

Dążąc do realizacji celów statutowych, mając na uwadze zwiększenie ilości osób korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej (i z usług Spółki), już po zawarciu umowy dzierżawy nakładów, w 2014 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przystąpieniu do programu, który uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej: NFOŚiGW) pod nazwą „Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej”.

Przygotowany przez NFOŚiGW program miał na celu poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych przez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach programu NFOŚiGW przyjął, że w trakcie jego wdrażania dofinansowane zostanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu na formę bezzwrotną (45% dotację), jak i preferencyjną pożyczkę (45% oprocentowanej 3,5%).

Wnioskodawca podpisał umowę z NFOŚiGW i skorzystał z dofinansowania w formie dotacji (45%) i w formie pożyczki (45% - nie wszyscy skorzystali z pożyczki). Wsparciem finansowym objęte zostało zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, oraz w obiektach użyteczności publicznej. W ramach programu sfinansowane zostało m.in. wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej.

W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej programem zostały objęte obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Program precyzuje dokładnie na co mają być wykorzystane środki pozyskane z dotacji i z pożyczki z NFOŚiGW. Koszty poniesione w trakcje realizacji przedsięwzięcia określonego we wniosku aplikacyjnym i umowie mogą zostać uznane za kwalifikowane wyłącznie, kiedy zostanę poniesione na: dostawy i zakup urządzeń (przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu), przygotowanie terenu, roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami, roboty ziemne i budowlano-montażowe, montaż urządzeń, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, rozruch urządzeń i instalacji, instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych, podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami, wykonanie dokumentacji projektowej, koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych.

Beneficjentami programu są podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (tu: Spółka), natomiast Odbiorcami Pomocy - właściciele posesji (zwani dalej: klientem), do których wykonano podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Spółka zawarła umowę dotacji i pożyczki z NFOŚiGW na realizację tego programu w 2014 r. uzyskując w ten sposób środki pieniężne. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z NFOŚiGW do wysokości 45% kosztów kwalifikowanych w formie bezzwrotnej dotacji i 45% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Transze dotacji przekazywane były przez NFOŚiGW sukcesywnie, na podstawie przedłożonych przez Spółkę faktur z wykonanych robót jako częściowy zwrot poniesionych wydatków za wykonane roboty (do wysokości udzielonej dotacji - 45%).

Realizacja budowy podłączeń realizowana była na zlecenie klienta w 2014 r. Po zakończeniu prac budowlanych i po podłączeniu klienta do kanalizacji sanitarnej, instalacja wykonana w ramach przedsięwzięcia została przekazana na jego własność. Jednocześnie Spółka wystawiła dla klienta fakturę o wartości netto 100% poniesionych kosztów z tytułu wybudowania podłączenia przez Spółkę. Następnie wystawiła fakturę korygującą na kwotę dotacji (45%).

Pozostałe 55% klient pokrywa z pozyskanej pożyczki i wkładu własnego bądź tylko wkładu własnego. Wystawiona faktura była przekazywana do NFOŚiGW celem przekazania dofinansowania (dotacji).

Istotą naliczenia i płatności podatku dochodowego jest udział państwa w podziale określonego dochodu. We wskazanym wyżej przypadku dochodem jest dotacja udzielona przez NFOŚiGW w Warszawie. Beneficjentem dotacji jest Sp. z o.o., która to ww. dotację opodatkowała podatkiem dochodowym. Niemniej jednak dotacja ta nie posłużyła w celu wykonania dóbr materialnych, których właścicielem docelowo będzie Spółka i które to dobra (środki trwałe) będę miały związek kosztowo-przychodowy Spółki. Dotacja została wprost (przekazana), ujęta w rozliczeniu z właścicielami nieruchomości na terenie których wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne, które w momencie odbioru przeszły na ich własność. Właścicielom nieruchomości w związku z (przekazaniem) ujęciem w rozliczeniu dotacji wystawiono PIT-8C, którzy to obowiązani są ująć w zeznaniu rocznym podatku dochodowego.

Należy więc, w ocenie Spółki, ustalić faktycznego beneficjenta dotacji, który winien odprowadzić podatek dochodowy. W ocenie Spółki, jest nim wyłączne właściciel nieruchomości a Spółka w tej operacji odegrała rolę jako pośrednika.

Każdorazowo z chwilą otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji na dane podłączenie z NFOŚiGW, tj. wpływu środków na rachunek bankowy Spółki, Spółka wystawiła Klientowi fakturę korygującą do pierwotnie wystawionej faktury VAT, dokonując jej korekty o wartość wynikającą z otrzymanej kwoty dotacji. Spółka przez realizację programu zwiększyła ilość klientów korzystających z usług, czego efektem jest zwiększenie sprzedaży usług i jednocześnie przychodów Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy dochód w postaci uzyskanej przez Spółkę ze środków NFOŚiGW dotacji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy Spółka miała obowiązek zaliczyć kwotę otrzymanej dotacji do przychodów i w związku z tym naliczyć i odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle ww. przepisów otrzymana dotacja co do zasady stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymieniono rodzaje przychodów, których wystąpienie skutkuje zwolnieniem z opodatkowania (m.in. art. 17 ust. 1 pkt 21, art. 17 ust. 1 pkt 47, art. 17 ust. 1 pkt 48).

Zdaniem Spółki, nie będzie tu miał zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jego podstawie, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Spółka otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę podłączeń kanalizacyjnych na rzecz Odbiorcy Pomocy (klienta). Zgodnie z umową zawartą między Spółką a klientem, po zakończeniu prac budowlanych, instalacja wykonana w ramach przedsięwzięcia zostanie przekazana na własność klienta za wynagrodzeniem określonym w wystawionej fakturze VAT. Przepis ten nie dotyczy zatem przedmiotowej dotacji, ponieważ nie są to wydatki związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z literalnego brzmienia wyżej określonych przepisów wynika, iż zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dotacje uzyskane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Spółka otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie części kosztów związanych z budową podłączeń.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie spełniają jednak żadnego z powyższych kryteriów.

Przedmiotowa dotacja nie będzie pochodzić z budżetu państwa ani też ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma w tym przypadku zastosowania.

Natomiast to czym jest agencja rządowa (jej forma prawna; zasady jej funkcjonowania), określa w każdym przypadku konkretna ustawa bądź inny akt prawny pochodzący od organu założycielskiego. Są to więc utworzone na podstawie konkretnych przepisów jednostki organizacyjne wyłączone z tradycyjnych struktur ministerialnych, chociaż na ogół poddane nadzorowi ministrów, tworzone jako szczególnego rodzaju rządowe przedstawicielstwa, w celu spełnienia wyznaczonych przez rząd zadań.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na zasadach określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Narodowy Fundusz jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Od 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie posiada statusu funduszu celowego.

W związku z powyższym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na zasadach określonych ustawą Prawo ochrony środowiska nie jest agencją rządową. Z tej też przyczyny otrzymane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, iż otrzymana przez Spółkę dotacja do budowy podłączeń podlega opodatkowaniu – stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako przychody z racji otrzymanych środków pieniężnych. Otrzymane przez Spółkę środki pieniężne stanowić będą przychód podatkowy w dacie otrzymania tych środków – tzn. w dacie wpłaty poszczególnych transz dotacji na rachunek bankowy Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.