ILPB1/4511-1-511/16-2/KF | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu dotacji na częściową spłatę kredytu oraz możliwości wystawienia informacji PIT-8C wyłącznie dla osoby wskazanej jako beneficjent dotacji.
ILPB1/4511-1-511/16-2/KFinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. dotacja
 3. kredyt
 4. obowiązek płatnika
 5. przychód
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu dotacji na częściową spłatę kredytu – jest nieprawidłowe,
 • możliwości wystawienia informacji PIT-8C wyłącznie dla osoby wskazanej jako beneficjent dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu dotacji na częściową spłatę kredytu,
 • możliwości wystawienia informacji PIT-8C wyłącznie dla osoby wskazanej jako beneficjent dotacji.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny

Wnioskodawca zawarł dnia 12 marca 2015 r. z Bankiem umowę „w sprawie udzielania dotacji ze środków Wnioskodawcy przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez Bank na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa (...)” (dalej: „Umowa”).

W ramach Umowy Bank zobowiązuje się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa z dotacją udzielaną przez Wnioskodawcę przeznaczoną na częściową spłatę kapitału tych kredytów. Inwestycje dotyczą budynków mieszkalnych, w których co najmniej 51% powierzchni użytkowej przeznaczone jest do zamieszkania (§ 1 ust. 1 Umowy).

Środki przekazywane Bankowi przez Wnioskodawcę są przeznaczane, zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy, na udzielanie kredytów wraz z dotacją na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:

 1. modernizacji systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 2. realizacji oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych,
 3. realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięć finansowanych kredytem, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł. Zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, Bank udziela kredytów stosując własne procedury dotyczące: formularza wniosku oraz umów zabezpieczeń kredytów, zasad oceny zdolności kredytowej, przyjmowanych zabezpieczeń, wypłaty kredytu oraz karty informacyjnej zadania. Z kolei zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy dotacja musi być wypłacona najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia, w roku w którym zawarto umowę kredytową.

W dalszej części Umowa określa prawa i obowiązki stron, w szczególności dotyczące udzielania kredytów wraz z dotacją ze środków przekazanych przez Wnioskodawcę. Powyższe kwestie regulują m.in. następujące zapisy:

 • zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy, Bank zawiera umowy kredytowe z Kredytobiorcami,
 • zgodnie z § 3 ust. 7, rozliczenie kredytu następuje na podstawie zaakceptowanych przez Bank, zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy, faktur/rachunków Kredytobiorcy wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o osiągnięciu w zaplanowanym terminie efektu ekologicznego i rzeczowego,
 • zgodnie z § 3 ust. 9 Umowy, Bank zobowiązuje się udostępnić na żądanie Wnioskodawcy wszelką dokumentację, na podstawie której zostały zawarte umowy kredytu,
 • zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy, kredyty mogą być udzielane Kredytobiorcom spełniającym wymogi określone w wewnętrznych regulacjach Bank oraz w Umowie,
 • zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy, Bank zobowiązuje się do przekazywania Wnioskodawcy wykazu zawartych umów kredytowych,
 • zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy, Bank nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonej przez Wnioskodawcę na częściową spłatę kapitału kredytów,
 • zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy, Wnioskodawca dokonuje jednorazowej dopłaty na częściową spłatę kapitału kredytów na wskazany rachunek Banku, po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przez Kredytobiorcę zadania inwestycyjnego zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy,
 • zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy, Bank zobowiązuje się do przekazywania Wnioskodawcy rozliczenia dotacji przeznaczonych na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych. Bank zobowiązuje się do ujęcia w rozliczeniu kredytów, których realizacja została potwierdzona przez Bank w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (ze wskazaniem kwoty dotacji wraz z numerem rachunku do jej przekazania),
 • zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy, Fundusz przekazuje dotację do Banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie sporządzonego dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 2. Bank księguje otrzymane środki na spłatę kapitału kredytu, sporządzając nowy harmonogram spłat kredytu,
 • zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy, przy udzielaniu kredytów Bank zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, ze zm.),
 • zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy, Bank zobowiązuje się do wykonywania obowiązków podmiotu udzielającego pomocy, określonych w przepisach prawa dotyczących pomocy publicznej oraz będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne uchybienia w powyższym zakresie,
 • zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy, kredyty na realizację zadań określonych w Umowie udzielane są ze środków Banku,
 • zgodnie z § 11 ust. 2 Umowy, w przypadku braku zwrotu nienależnie otrzymanej dotacji przez Kredytobiorcę, Bank będzie prowadził windykację należności z tego tytułu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wnioskodawcę. Koszty prowadzenia egzekucji, także w zakresie dotacji, ponosi Bank.

Z kolei w § 7 ust. 1 Umowy określono, że „kwota udzielonej przez Wnioskodawcę dotacji osobie fizycznej, na cele nie związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informacje do Urzędu Skarbowego na formularzach PIT-8C o powyższych dochodach przekazuje Wnioskodawca na podstawie zestawienia rocznego Banku, zawierającego informacje niezbędne do wystawienia rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz danych o przekazanych dopłatach do kredytu w roku kalendarzowym, na cele nie związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, za który sporządzana jest deklaracja, przekazywanego do Wnioskodawcy, pisemnie na adres Wnioskodawcy i w formie EXCEL na adres mailowy wskazany pisemnie przez Wnioskodawcę w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego po roku obrachunkowym. Bank ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych Wnioskodawcy danych”.

Dalej, § 7 ust. 2 Umowy stanowi, że „Bank zobowiązuje się zastrzec w umowach o kredyt z dotacją Wnioskodawcy zawieranych z osobami fizycznymi obowiązek Kredytobiorcy do przedłożenia w Banku oświadczenia dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, a także obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Banku o wszelkich zmianach dotyczących tych danych pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej” – wzór oświadczenia, o którym mowa w zacytowanym ustępie, zawiera m.in. następujący zapis „Niniejszym określam jako płatnika .................”.

Kredytobiorca, aby uzyskać kredyt z dotacją będzie musiał złożyć w wybranym Banku wniosek o udzielenie kredytu na zadanie inwestycyjne. Po weryfikacji przez Bank dokumentów, Kredytobiorca uzyskuje kredyt w Banku. Po zakończeniu i prawidłowym rozliczeniu zadania, następuje wypłata kredytu. Weryfikacji, rozliczenia i wypłaty dokonuje Bank. Prawidłowe rozliczenie zadania jest warunkiem uzyskania dotacji stanowiącej częściową spłatę kredytu. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wnioskodawca może wstrzymać wypłatę dotacji (§ 5 ust. 3 Umowy). Rozbieżności strony rozstrzygają w terminie 7 dni (§ 5 ust. 4 Umowy).

W ramach Umowy Bank udziela dotacji ze środków przekazanych przez Wnioskodawcę na zadania, na które został wcześniej udzielony kredyt.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Stanowią zatem jednostkę sektora finansów publicznych. Fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885) reguluje w art. 126 i nast. dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych. Nie dotyczy zatem dotacji udzielanych przez samorządowe osoby prawne. Wniosek o przyznanie kredytu z dotacją będzie składany bezpośrednio do Banku i to Bank będzie rozpatrywał i wydawał decyzje o jego przyznaniu, a w konsekwencji to Bank będzie zawierał umowę kredytową.

Do przeniesienia środków przeznaczonych na dotacje od Wnioskodawcy do Banku, dochodzi po potwierdzeniu przez Bank zrealizowania przez Kredytobiorcę zadania w sposób określony w § 3 ust. 7 Umowy, na podstawie rozliczenia dotacji przeznaczonych na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych. Bank składa rozliczenie do Wnioskodawcy po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczających zadanie, złożonych przez Kredytobiorcę. Wnioskodawca weryfikuje otrzymane rozliczenie i przekazuje środki na rachunek Banku wskazany w rozliczeniu, Bank księguje otrzymane środki na spłatę kredytu najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich otrzymaniu.

Zdarzenie przyszłe

Strony planują zawrzeć aneks do Umowy, w którym zostanie uregulowana następująca kwestia, a mianowicie zostanie dodany do Umowy § 7 ust. 3 o następującej treści: „dopuszcza się sytuacje, gdy o kredyt występują małżonkowie lub inni rodzinnie powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złożyli pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przyznanie dotacji przez Wnioskodawcę jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT-8C. W wystąpieniu o środki na dotacje składanym do Wnioskodawcy Bank wskazuje tylko jednego beneficjenta dotacji, tożsamego z beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i umowie kredytu. Na podstawie ww. zapisu podmiot zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C będzie mógł wystawić go nie wszystkim kredytobiorcom, lecz tylko jednemu – wskazanemu jako beneficjent udzielonej dotacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Kto jest faktycznie zobowiązany do wystawiania deklaracji PIT-8C dla osób, które otrzymują dotacje: czy, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, deklarację PIT-8C wystawia jednostka, która dokonała faktycznej wypłaty dotacji, czy też deklarację PIT-8C wystawia jednostka, której środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem innego podmiotu... (pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego).
 2. Czy w oparciu o dodany § 7 ust. 3 Umowy podmiot zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C będzie uprawiony do jej wystawienia tylko jednemu wskazanemu beneficjentowi, czy też wszystkim kredytobiorcom, którzy są stroną danej umowy kredytowej (np. małżonkowie)... (pytanie przyporządkowane do zdarzenia przyszłego).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, w dotychczas stosowanej procedurze deklarację PIT-8C wystawiał Wnioskodawca, jednakże po dogłębnym przeanalizowaniu stanu taktycznego powzięto wątpliwości i zmieniono stanowisko.

Wystawiona deklaracja PIT-8C dotyczy dofinansowania w formie dotacji, która na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie dla beneficjenta (osoby fizycznej) przychód z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C w rozpatrywanym przypadku wynika z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że (...) osoby prawne (...), które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52a i art. 52c (tj. objętych zwolnieniem z podatku) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, (...) są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (...).

Z powołanego przepisu wynika, że informację PIT-8C sporządza podmiot wypłacający podatnikowi (tu: Kredytobiorcy, będącemu beneficjentem dotacji) świadczenie pieniężne lub wykonujący na jego rzecz świadczenie niepieniężne. Istotna jest zatem identyfikacja podmiotu, który w stosunku do podatnika występuje jako dokonujący wypłaty należności/świadczeń. Brak jest natomiast w treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jakichkolwiek postanowień, z których miałoby wynikać, że obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C powinien być identyfikowany z tym podmiotem, który finansuje środki – stanowiące u podatnika przychód – w sytuacji, gdy podmiot ten (finansujący) sam nie dokonuje wypłaty świadczenia na rzecz tego podatnika.

Pogląd powyższy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 października 2015 r., nr IPTPB1/4511-443/15-4/MD, która dotyczy wnioskodawcy, tj. innego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który zamierzał zawrzeć umowę współpracy z bankiem komercyjnym, w ramach której ww. wojewódzki fundusz miał udostępniać środki finansowe bankowi z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacją (bank zawiera umowy kredytowe z kredytobiorcami na sfinansowanie zadań ekologicznych, po terminowym zrealizowaniu zadania przez Kredytobiorcę, bank wypłaca kredytobiorcy dotację równą 20% udzielonego kredytu, także ze środków powierzonych przez wojewódzki fundusz). Organ podatkowy potwierdził, że podmiotem zobowiązanym w tej sytuacji do sporządzenia informacji PIT-8C jest bank, a nie wojewódzki fundusz,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2012 r., Nr IBPBII/1/415-676/12/BJ, która dotyczy wnioskodawcy (spółki) wykonującej przyłącza kanalizacyjne dla osób fizycznych (mieszkańców gminy). Wnioskodawca dla realizacji tego zadania uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w efekcie czego mieszkaniec był zobowiązany do zapłaty jedynie różnicy, pomiędzy ceną wykonania przyłącza, a kwotą dotacji uzyskanej przez wnioskodawcę. Jak wskazał wnioskodawca, rzeczywistym, ekonomicznym beneficjentem dofinansowania udzielanego przez fundusz był w tej sytuacji mieszkaniec. Organ podatkowy potwierdził, że podmiotem zobowiązanym w tej sytuacji do sporządzenia informacji PIT-8C jest wnioskodawca – spółka wykonująca przyłącza (a nie Fundusz). Fakt wystawienia uczestnikowi programu (indywidualnemu odbiorcy) faktury na 100% kosztów świadczenia usługi a żądania od niego zapłaty różnicy pomiędzy ceną brutto wynikającą z faktury a kwotą dotacji uzyskanej przez Spółkę, będzie świadczyć więc w efekcie o tym, że Spółka przekaże w ten sposób poszczególnym odbiorcom częściowo nieodpłatne świadczenie (świadczenie częściowo odpłatne)”. Istotne pozostawało zatem, kto dokonuje świadczenia na rzecz podatnika, a nie to przez kogo jest ono ostatecznie finansowane.

Z Umowy wynika, że stroną umowy dla podmiotu uzyskującego dofinansowanie (określanego Kredytobiorcą) ma być Bank, a nie Wnioskodawca. Konstrukcja Umowy wskazuje, że Wnioskodawca nie ma być podmiotem dokonującym wypłaty dofinansowania (dotacji) na rzecz Kredytobiorców, lecz na rzecz Banku. Bank przy tym, wobec Kredytobiorcy, występować ma we własnym imieniu (a nie w imieniu Wnioskodawcy). Wnioski takie wynikają m.in. z następujących postanowień Umowy:

 • zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy, Bank zawiera umowy kredytowe z Kredytobiorcami, na podstawie której Bank udziela kredytu wraz z dotacją. Wskazuje to, że tak udzielenie kredytu jak i przyznanie dotacji, następuje na podstawie umowy zawieranej między Bankiem a Kredytobiorcą,
 • w § 5 ust. 5 Umowy wskazano, że Wnioskodawca przekazuje dotację do Banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie sporządzonego dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 2. Bank księguje otrzymane środki na spłatę kapitału kredytu, sporządzając nowy harmonogram spłat kredytu. A zatem, zobowiązania wynikające z umowy zawieranej przez Bank z Kredytobiorcą są zobowiązaniami własnymi Banku (a nie Wnioskodawcy). Wnioskodawca przekazuje Bankowi środki na realizację tych zobowiązań, lecz sam wobec Kredytobiorcy takich zobowiązań nie podejmuje,
 • powyższe potwierdzają także: § 8 ust. 1 Umowy, z którego wynika że kredyty na realizację zadań określonych w Umowie udzielane są ze środków Banku oraz § 4 ust. 4 Umowy, z którego wynika, że Bank nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonej przez Wnioskodawcę na częściową spłatę kapitału kredytów. Wnioskodawca przekazuje zatem środki Bankowi, a ten następnie samodzielnie zawiera umowę i udziela kredytów, których elementem jest przyznanie Kredytobiorcy dofinansowania (dotacji),
 • z § 3 ust. 1 Umowy wynika, że Bank udziela kredytów stosując własne procedury dotyczące: formularza wniosku oraz umów zabezpieczeń kredytów, zasad oceny zgodności kredytowej, przyjmowanych zabezpieczeń, wypłaty kredytu oraz karty informacyjnej zadania. Zatem, decyzja Bank o zawarciu umowy jest także decyzją o zawarciu z danym Kredytobiorcą umowy o przyznanie dotacji. Tym bardziej, że umowa kredytu między Bankiem a Kredytobiorcą zawiera także wskazanie warunków przyznania i wypłacenia dotacji,
 • § 5 ust. 1 Umowy reguluje zasady przekazywania środków przez Wnioskodawcę Bankowi, a nie bezpośrednio Kredytobiorcy.

Po dokonaniu analizy stanu faktycznego nie ma wątpliwości, że to Bank jest podmiotem, który realizuje faktyczne płatności (w tym także z tytułu dotacji) na rzecz Kredytobiorcy. Reasumując pierwotne uregulowanie zawarte w § 7 Umowy nie jest zgodne z dyspozycją art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Postanowienia Umowy (poza § 7) wskazują, że obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C powinien obciążać Bank, a nie Wnioskodawcę. To Bank jest bowiem podmiotem dokonującym świadczenia (tytułem dotacji) na rzecz Kredytobiorcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, w przypadku zawarcia aneksu do Umowy, który doprecyzowuje beneficjenta, któremu jest udzielana dotacja, podmiot zobowiązany do wystawienia deklaracji będzie zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C tylko tej jednej osobie, a nie wszystkim kredytobiorcom (np. małżonkom). Wskazanie w umowie kredytowej jednego beneficjenta dotacji jest między kredytobiorcami uzgodnione. Wnioskującym o dotację będzie zatem tylko jedna osoba, a nie wszyscy kredytobiorcy – w takiej sytuacji, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, deklaracja PIT-8C będzie wystawiana na jednego beneficjenta, zgodnie ze złożonym uprzednio oświadczeniem. Podmiot zobowiązany do wystawienia deklaracji sporządzając deklarację opiera się na przedłożonych dokumentach i oświadczeniach, za które nie ponosi odpowiedzialności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu dotacji na częściową spłatę kredytu jest nieprawidłowe, natomiast stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości wystawienia informacji PIT-8C wyłącznie dla osoby wskazanej jako beneficjent dotacji jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Zaś w myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Z kolei z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jak wskazuje art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Natomiast wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1. (art. 400 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 400b ust. 2 ww. ustawy, celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42.

Zgodnie zaś z treścią art. 411 ust. 8 cyt. ustawy, Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. Z kolei z art. 411 ust. 10 ww. ustawy wynika, że Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, lub dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł z Bankiem Umowę, w ramach której Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa z dotacją udzielaną przez Wnioskodawcę przeznaczoną na częściową spłatę kapitału tych kredytów. Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięć finansowanych kredytem, jednak nie więcej niż 8.000 zł.

W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości, że kwota dofinansowania, jaką otrzyma kredytobiorca w formie częściowej spłaty kapitału kredytu, będzie stanowiła dla tego kredytobiorcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ww. ustawy, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 tej ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy ustalenia podmiotu zobowiązanego – na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wystawienia informacji PIT-8C w związku z powstaniem tego przychodu.

Mając na uwadze opis sprawy, w świetle przywołanych regulacji prawnych, stwierdzić należy, że podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) i przekazania jej w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu będzie Wnioskodawca, jako podmiot dokonujący świadczenia na rzecz kredytobiorcy.

Okoliczność, że Bank udziela kredytów stosując własne procedury dotyczące: formularza wniosku oraz umów zabezpieczeń kredytów, zasady oceny zgodności kredytowej, przyjmowanych zabezpieczeń, wypłaty kredytu oraz karty informacyjnej zadania, rozlicza kredyt oraz ponosi ryzyko jego udzielenia, jak również, że otrzymanie dofinansowania w formie częściowej spłaty kapitału kredytu nie wymaga zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a kredytobiorcą, świadczy wyłącznie o roli Banku jako płatnika względem udzielonego kredytu. Wnioskodawca dokonuje jednorazowej dopłaty na częściową spłatę kapitału kredytu na wskazany rachunek Banku, po potwierdzeniu zrealizowania przez kredytobiorcę zadania inwestycyjnego. Bank natomiast przekazuje dotację na rachunek kredytowy beneficjenta na poczet spłaty kapitału kredytu z dotacją. Tym samym Bank w przedmiocie dotacji spełnia wyłącznie funkcję pośrednika pomiędzy Wnioskodawcą a kredytobiorcą.

Zatem podmiotem dokonującym świadczenia na rzecz kredytobiorcy – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – jest Fundusz, a nie Bank. Bank bowiem nie dokonuje żadnego świadczenia na rzecz kredytobiorcy kosztem swojego majątku. Jego rola ogranicza się wyłącznie do dokonania stosownych księgowań na rachunku kredytowym beneficjenta. W konsekwencji to na Wnioskodawcy, jako jednostce faktycznie udzielającej świadczenia, ciążą obowiązki informacyjne wynikające z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu dotacji na częściową spłatę kredytu jest nieprawidłowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że planowane jest dodanie do Umowy zapisu regulującego sytuacje, gdy o kredyt występują małżonkowie lub inni rodzinnie powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złożyli pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przyznanie dotacji przez Wnioskodawcę jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT-8C. Wówczas w wystąpieniu o środki na dotacje składanym do Wnioskodawcy Bank wskazuje tylko jednego beneficjenta dotacji, tożsamego z beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i umowie kredytu.

W związku z tym powstała wątpliwość, czy w takim wypadku podmiot zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C będzie uprawniony do wystawienia jej tylko jednemu wskazanemu beneficjentowi, czy też wszystkim kredytobiorcom, którzy są stroną danej umowy kredytowej.

W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gdy wnioskującym o dotację będzie tylko jedna osoba, beneficjent wskazany w umowie kredytowej (przy czym wskazanie jednego beneficjenta dotacji zostanie między kredytobiorcami uzgodnione), stwierdzić należy, że podmiotem otrzymującym świadczenie od Wnioskodawcy z tytułu dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, a tym samym podmiotem uzyskującym przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie wyłącznie wskazany beneficjent.

Zatem, w przypadku zawarcia aneksu do Umowy doprecyzowującego beneficjenta, któremu udzielana jest dotacja, Wnioskodawca, jako podmiot zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie uprawniony do wystawienia jej tylko jednemu wskazanemu beneficjentowi, a nie wszystkim kredytobiorcom, którzy są stroną danej umowy kredytowej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości wystawienia informacji PIT-8C wyłącznie dla osoby wskazanej jako beneficjent dotacji jest prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.