ILPB1/4511-1-222/16-3/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania dotacji na realizację inwestycji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.), uzupełnionym w dniu 23 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania dotacji na realizację inwestycji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania dotacji na realizację inwestycji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.

W dniu 23 maja 2016 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 2015 Gmina przystępuje do realizacji, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej – „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta (...)”. Celem programu jest wymiana w indywidualnych budynkach mieszkalnych starych kotłowni węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Dofinansowanie to w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest dotacją. Środki na dofinansowanie Wnioskodawca planuje pozyskać z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która będzie spłacana przez mieszkańców. Środki pochodzące z funduszu celowego jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te z budżetu Gminy przekazywane będą bezpośrednio na konto mieszkańca, który przystąpił do programu jak dotacja celowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy przychód (o którym mowa w opisanym stanie faktycznym) osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...
  2. Czy Gmina udzielając dofinansowania zadania, o którym mowa, zobowiązana jest do sporządzenia rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C dla osób, które otrzymały opisane dofinansowanie (dotacje)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód mieszkańca z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012, Nr 361, z poźn. zm.), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca stoi również na stanowisku, iż nie istnieje obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodu z ww. tytułu (PIT-8C) i przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, ze względu na to, że w omówionym przypadku mamy do czynienia z dofinansowaniem udzielonym w formie dotacji z budżetu gminy, tj. z przychodem zwolnionym z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, że zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie:

  • jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
  • pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) przystępuje do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta (...)”, którego celem jest wymiana w indywidualnych budynkach mieszkalnych starych kotłowni węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Dofinansowanie to jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Środki na dofinansowanie Wnioskodawca planuje pozyskać z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która będzie spłacana przez mieszkańców. Środki pochodzące z funduszu celowego jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego. Środki te, jako dotacja celowa, będą przekazywane bezpośrednio z budżetu Gminy na konto mieszkańca, który przystąpił do programu.

W związku z powyższym, stwierdza się, że skoro forma udzielonego przez Wnioskodawcę (Gminę) dofinansowania jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i będzie wypłacona ze środków budżetu Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, to dotacja otrzymana od Wnioskodawcy – Gminy mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, przychód (o którym mowa we wniosku) osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Gmina udzielając dofinansowania zadania, o którym mowa we wniosku, nie jest zobowiązana do sporządzenia rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C dla osób, które otrzymały opisane dofinansowanie (dotacje).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.