ILPB1/415-699/14-3/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/415-699/14-3/AGinterpretacja indywidualna
 1. Sektorowy Program Operacyjny
 2. dotacja
 3. programy
 4. projekt pomocowy
 5. urząd pracy
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 28 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej:
  • braku możliwości zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji – jest prawidłowe,
  • sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji i doradztwa, opodatkowaną liniowym podatkiem dochodowym. Zapisów księgowych dokonuje w oparciu o dokumenty źródłowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zainteresowany realizuje projekt na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie tegoż projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy - instytucją ogłaszającą konkurs i odpowiadającą za zrealizowanie projektu, zgodnie z zawartą umową. W realizowanym projekcie (czas realizacji 2014-2015) organizowane są szkolenia językowe i komputerowe. Celem szkoleń językowych jest podwyższenie znajomości języków obcych, pewności, płynności i poprawności, przy dalszym wzbogacaniu słownictwa oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Natomiast celem szkoleń komputerowych jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera (potrzebnych w każdym zawodzie). Dodatkowym atutem tych szkoleń jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i nieformalnej.

Podstawa prawna otrzymanych środków finansowych:

Projekt „PO KL 9.6.2”, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT znajomości języków obcych - Umowa z dnia x maja 2014 r., zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Źródłem finansowania ok. 15% wartości dotacji jest dotacja celowa budżetu państwa (zgodnie z informacja przedstawioną w pkt 1) oraz środki europejskie.

Wypłata dotacji następuje przez instytucję pośredniczącą ze środków własnych (w części dotyczącej tej instytucji) oraz przez Bank Gospodarstwa Krajowego w przypadku środków europejskich.

Przy realizacji projektu ponoszone będą koszty bezpośrednio związane z jego realizacją jak i koszty dotyczące firmy jako całości (w tym związane również z realizacją projektu jak np. energia elektryczna, telefony, materiały biurowe, koszty samochodu osobowego itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód z dotacji jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz, czy podlega ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...
 2. Czy koszty poniesione na realizację projektu stanowić będą dla Wnioskodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodów...
 3. Czy w przypadku gdy koszty poniesione na realizację projektu są niższe od otrzymanej dotacji, nadwyżka ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych...
 4. Jak rozliczyć koszty wspólne dotyczące zarówno bieżącej działalności firmy jak i związane z realizacją projektu i czy należy w księdze przychodów i rozchodów ujmować koszty związane z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 1, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 129 i 136 updof wolne od podatku dochodowego są m.in. dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego a także płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wobec jednoznacznego brzmienia cytowanego wyżej przepisu oraz tego, że otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja wypełnia jego wymogi, nie ulega wątpliwości, ze otrzymana przez Zainteresowanego dotacja winna korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako przychód zwolniony od podatku nie podlega wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (chyba, że w pozycji Uwagi).

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 2, zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 pkt 56 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Skoro więc przychody z tytułu realizacji projektu są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty związane z realizacją tego projektu nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów i nie będą podlegały ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 3, z uwagi na wskazane wyżej przepisy ewentualny dochód uzyskany na realizacji projektu (w wyniku uzyskania nadwyżki przychodów z realizacji projektu nad przychodami z tego tytułu) nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu. W przypadku uzyskania straty na tym projekcie, strata ta nie będzie mogła być rozliczona z pozostałymi dochodami firmy Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 4, wg zapisów art. 22 ust. 3 updof jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Ponieważ część kosztów opisanych w stanie faktycznym dotyczy zarówno działalności komercyjnej Wnioskodawcy jak i projektu, winien mieć zastosowanie wymieniony wyżej przepis, tzn. koszty wspólne winny być rozliczane między koszty podatkowe a koszty zwolnione, w proporcji odpowiadającej udziałowi przychodów opodatkowanych w przychodach ogółem. Koszty te dotyczące realizacji projektu nie powinny być ujmowane w PKPiR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej:
  • braku możliwości zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji – jest prawidłowe
  • sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (środki Unii Europejskiej) w 85% i w 15% ze środków budżetu krajowego. Zainteresowany jest beneficjentem ww. dofinansowania.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

W myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy, stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank (...) w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Podkreślić należy, że w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku (...), z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zatem środki finansowe przekazywane w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w przypadku ich otrzymania z Banku (...) są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cytowanej ustawy, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że środki otrzymane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże – tak jak to wskazał Zainteresowany – zwolniony z opodatkowania odpowiednio na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 136 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037).

W związku z powyższym, przychody uzyskane z tytułu opisanej we wniosku dotacji nie mają wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wysokość tego podatku, a więc przychody te nie podlegają ujęciu w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W księdze tej nie należy również ujmować wydatków bezpośrednio sfinansowanych z ww. przychodów.

Niemniej zgodnie objaśnieniami do księgi, w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych w myśl rozporządzenia, ewentualnym miejscem, gdzie można księgować otrzymane dotacje jest kolumna 16 (uwagi). W kolumnie tej bowiem mogą być ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane.

Prawidłowo zatem wskazano we wniosku, że środki finansowe otrzymane z tytułu realizacji projektu są zwolnione od opodatkowania i nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Odnosząc się do kwestii, czy różnica powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków niż kwota otrzymanej dotacji pozostająca w działalności Wnioskodawcy jako środki własne, stanowi dla Zainteresowanego przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniu podlega cała kwota otrzymanej dotacji, nawet jeśli wystąpiła nadwyżka otrzymanych środków ponad wydatki dotyczące kosztów bezpośrednich objętych stawką jednostkową oraz kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia przedmiotowego uznano za prawidłowe.

Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji, zauważyć należy co następuje.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 cytowanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zatem do wydatków pokrytych wsparciem finansowym, zwolnionym z opodatkowania m.in. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 136, zastosowanie znajdzie ww. przepis art. 23 ust. 1 pkt 56. W konsekwencji wydatki, które zostały sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania nie mogą w świetle art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić kosztów podatkowych.

Wobec powyższego wydatki poniesione ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji – jako zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) powołanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Nie uważa się również za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy).

W konsekwencji, jeżeli zakup środka trwałego został sfinansowany z otrzymanych na ten cel środków finansowych, np. z dotacji, wyłączonej z przychodów na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatku na nabycie środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego środka trwałego, które nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji jest prawidłowe.

Przechodząc do kwestii dotyczącej sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Powyższą zasadę, w myśl ust. 3a tegoż artykułu, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

O tym, że dane wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów decyduje fakt, że zostały one pokryte otrzymaną dotacją, zwolnioną od opodatkowania. Nie ma natomiast znaczenia to, że podmiot gospodarczy uzyskuje dochody opodatkowane i wolne od podatku.

Jak wynika z wniosku, Zainteresowany ponosi koszty wspólne, związane zarówno z działalnością, z której przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak również takie, które są zwolnione z tego opodatkowania. Koszty te są częściowo pokrywane z otrzymywanej dotacji (zwolnionej z opodatkowania). W związku z powyższym, Wnioskodawca ma obowiązek wyodrębnić (ustalić) jaka część tych wydatków przypada na przychód zwolniony (pokryty z dotacji), w takim przypadku nie ma przeszkód prawnych do zaliczania pozostałej części tych wydatków dotyczących działalności opodatkowanej (sfinansowanej z przychodów, które nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, o ile będą one spełniać ogólne przesłanki uznania ich za te koszty.

Z powołanego art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że koszty poniesione w związku z realizowanym projektem, które zostały sfinansowane otrzymanym dofinansowaniem, nie mogą być kosztem podatkowym.

Wyłączenie określonych wydatków z kosztów uzyskania przychodów powoduje, że w takiej sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niniejszej sprawie o tym, że dane wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów decyduje fakt, że zostały one pokryte otrzymaną dotacją, zwolnioną od opodatkowania. Nie ma zaś w tym przypadku znaczenia to, że Wnioskodawca uzyskuje dochody opodatkowane i wolne od podatku. Skoro zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dany koszt jest wyłączony z kosztów podatkowych, to nie może być jednocześnie uwzględniony w tych kosztach w proporcji, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a cytowanej ustawy.

Mając na względzie powyższe rozważania oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z realizowanym projektem – z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki sfinansowane z tych przychodów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty wydatków, które zostały sfinansowane z dotacji zwolnionej od opodatkowania. Koszty dotyczące realizacji projektu nie powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wyodrębnienia wydatków ponoszonych ze środków pochodzących z otrzymanego dofinansowania.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.