ILPB1/415-597/13-3/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wybudowanie na rzecz mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla każdego z beneficjentów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 16 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykonania usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykonania usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych.

W dniu 16 sierpnia 2013 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie czynności wykonywane przez Zainteresowanego są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza budować przyłącza kanalizacyjne w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków mieszkalnych do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wnioskodawca wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ...”. Beneficjentem środków z dofinansowania będą gospodarstwa domowe, tj. osoby fizyczne, które po realizacji zadania zostaną właścicielami nowo wybudowanych przyłączy.

Budowa przyłączy będzie finansowana w następujący sposób: 55% kosztów zadania poniosą beneficjenci, czyli przyszli właściciele przyłączy kanalizacyjnych, którzy w określonych terminach przeleją środki na konto Wnioskodawcy, 45% kosztów zadania będzie dofinansowane dotacją z NFOŚiGW.

Budowę przyłączy wykonywać będzie podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z prawem zamówień publicznych, wyłoniony przez Wnioskodawcę, z którym Wnioskodawca zawrze umowę. Wnioskodawca rozliczać się będzie z Wykonawcą robót fakturami VAT (faktury częściowe). Nowo wybudowane przyłącza kanalizacyjne będą służyły do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością Zakładu. Zakład za usługę odprowadzania ścieków pobiera wynagrodzenie wg stawki ustalonej w taryfie cen wody i odprowadzania ścieków za 1 m3, opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 8% wartości usługi netto.

W związku z tym, nowo wybudowane przyłącza służyć będą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Poniesione wydatki będą przyporządkowane jednoznacznie do czynności opodatkowanych.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych stanowi dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wybudowanie na rzecz mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla każdego z beneficjentów...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie (pokrywane w 45% z dotacji pochodzącej z NFOŚ, a w 55% finansowane przez beneficjentów) mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C dla każdego z beneficjentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłami przychodów są „inne źródła”. Do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć każdy przychód, który nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza budować przyłącza kanalizacyjne w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków mieszkalnych do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wnioskodawca wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ...”. Beneficjentem środków z dofinansowania będą gospodarstwa domowe, tj. osoby fizyczne, które po realizacji zadania zostaną właścicielami nowo wybudowanych przyłączy. 55% kosztów zadania poniosą beneficjenci, którzy w określonych terminach przeleją środki na konto Wnioskodawcy, 45% kosztów zadania będzie dofinansowane dotacją z NFOŚiGW. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych stanowi dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utracił status funduszu celowego.

Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), sektor finansów publicznych tworzą inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Stosownie do treści art. 400b ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6.

Przepis art. 401 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Zgodnie z art. 400q cytowanej ustawy, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy (art. 400q ust. 3 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 400q ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach finansowych:

 1. przychody z prowadzonej działalności;
 2. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. koszty, w tym:
  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  2. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
  3. zakup towarów i usług;
 4. środki na wydatki majątkowe;
 5. środki przekazane innym podmiotom;
 6. stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
 7. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Jak stanowi art. 126 ww. ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Dotacjami celowymi - zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych - są środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, iż aby dotacja (i to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) mogła korzystać ze zwolnienia, to winna być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym dla celów zastosowania tegoż zwolnienia nie wystarczy aby otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koniecznym jest także, aby taka dotacja przyznana została przez budżet państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie mimo, iż beneficjenci środków otrzymają dofinansowanie na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych stanowiące - jak wskazał Wnioskodawca - dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, to z uwagi na to, że dotację otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego środki nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie jest możliwe zastosowanie do uzyskanego z tego tytułu przychodu zwolnienia z opodatkowania zawartego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 • nieodpłatne świadczenie, bądź
 • świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 • świadczenie rzeczowe (w naturze),
 • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku na podstawie ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 114.

Skoro w niniejszej sprawie beneficjenci otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych, będące dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, to do uzyskanego przez beneficjentów przychodu, nie znajdzie także zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziane m.in. dla częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze ściśle określonych w tym przepisie źródeł, otrzymanych w ramach rządowych programów.

Zatem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu zwolnień brak jest przepisu, na podstawie którego opisane we wniosku dofinansowanie podlegałoby zwolnieniu z opodatkowania. Tym samym po stronie beneficjentów w związku z wybudowaniem na ich rzecz przyłączy kanalizacyjnych powstanie przychód z innych źródeł - w wysokości pokrywanej z dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla każdego z beneficjentów, stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług, został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.