ILPB1/415-1059/14-5/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dotacji oraz w zakresie momentu zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji.
ILPB1/415-1059/14-5/AAinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. korekta
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpisy amortyzacyjne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) uzupełnionym w dniu 17 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dotacji oraz w zakresie momentu zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. znak ILPB1/415-1059/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 grudnia 2014 r., natomiast w dniu 17 grudnia 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W 2013 roku był zobowiązany do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, a od 2014 roku prowadzi księgi rachunkowe. Jest małym podatnikiem, wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym.

W 2013 roku podatnik złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „Nowatorska metoda (...)” w ramach Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” II Priorytetu RPO na Konkurs (...). Wydatki kwalifikowane obejmowały zakup nowych środków trwałych i usług:

 1. Kolektor danych - bezprzewodowy skaner kodów (20 szt.) - koszty zakupu i transportu.
 2. Urządzenie rozpowszechniające sieć bezprzewodową (punkt dostępowy) wraz z kompletem niezbędnych anten - 20 szt. (koszty zakupu i transportu) - 20 szt.
 3. Kontroler zarządzający pracą punktów dostępowych - 2 szt. (koszty zakupu i transportu)
 4. Lokalny komputer będący serwerem i jednostką bazodanową (2 szt.) - koszt zakupu i transportu.
 5. Router + GSM (2 szt.).
 6. Oprogramowanie (aplikacja) do zarządzania systemem w punkcie obsługi klientów (na jednostkę centralną).
 7. Oprogramowanie (aplikacja) uruchamiane na skanerze kodów.
 8. Promocja projektu (foldery - 1500 szt.).
 9. Promocja projektu - edycja strony internetowej.
 10. Stanowisko kasowe - 4 zestawy zbudowane z komputera-laptopa, drukarki fiskalnej, monitora LCD, czytnika kodów.

Środki trwałe przyjęto do użytkowania w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Do części środków zastosowano amortyzację jednorazową, a dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zastosowano amortyzację liniową. Wydatki na promocję projektu uznano za koszt podatkowy i zaksięgowano w księdze w dacie poniesienia.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 4 października 2013 roku. Zgodnie z wytycznymi RPO do Działania 2.1 przedsiębiorca miał prawo ponieść wydatki po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Dotacja stanowi 50% wartości wydatków kwalifikowanych, które dotyczą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz usług związanych z promocją projektu. Wypłata dofinansowania miała miejsce w miesiącu lipcu 2014 roku jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych i wyniosła 50% budżetu projektu (wydatków kwalifikowanych).

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku wskazano, że dotacja, o której mowa we wniosku, pochodzi od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz podatnik-Wnioskodawca bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy. Źródłem finansowania projektu są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, a Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy.

Jak wskazał Wnioskodawca, warunki do zastosowania zwolnienia są spełnione łącznie tzn. podatnik nabył przedmiotowe zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a), mówiącym o „pochodzeniu” dochodów otrzymanych przez podatnika od rządów państw obcych (...) oraz spełnia przesłanki wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy jest Wnioskodawca, czyli osoba, która wykonuje czynności z tym programem związane i otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie momentu zastosowania zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji .

Od którego momentu należy stosować przepis art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od daty poniesienia kosztu, podpisania umowy o dofinansowanie czy od daty otrzymania dotacji, jeżeli koszt poniesiony został przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji wydatków kwalifikowanych (dotyczy kosztów promocji projektu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie do zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Przychodem z działalności gospodarczej są również 2) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W odniesieniu do wydatków na promocję projektu podatnik uważa, że powinien skorygować koszty w momencie wpływu dotacji na rachunek. Wynika to wprost z treści art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sformułowanie „dochody otrzymane” odnosi się do czynności dokonanej, a nie do przyszłej, dlatego z chwilą wpływu dofinansowania na rachunek bankowy należało skorygować koszty o połowę wydatków kwalifikowanych tj. o 50% (równowartość dofinansowania).

Dotychczasowe działania podatnika były zgodne z prawem, dlatego nie musi ponosić negatywnych konsekwencji podatkowych wynikających z korekty odpisów amortyzacyjnych wstecz. W konsekwencji przyjętego stanowiska nie powstaje zaległość podatkowa i podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek. Skutek w postaci obowiązku wyłączenia (korekty kosztów) powstaje z chwilą zwrotu wydatków tj. w rozliczeniu za okres, w którym zwrot wydatków został otrzymany czyli w lipcu 2014 r.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że koszty promocji projektu zostały poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie oraz przed wypłatą dotacji w formie refundacji. Jako jedyny wydatek w projekcie stanowią pomoc de minimis. Źródłem finansowania tych wydatków kwalifikowanych są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, kwalifikowane do źródeł określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46a, których jedynym beneficjentem jest Wnioskodawca. W związku z tym faktem, że w momencie poniesienia wydatków na promocję podatnik nie miał gwarancji zawarcia umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, miał prawo do uznania tego wydatku jako kosztu w dacie poniesienia. Zawarcie umowy o dofinansowanie stanowiło jedynie umowne prawo do wypłaty środków po spełnieniu określonych warunków wynikających z umowy o dofinasowanie m.in. złożenia wniosku o płatności, jego zatwierdzenia i pozytywnie zakończonej kontroli, w wyniku której nastąpi wypłata środków na rachunek bankowy beneficjenta (tu: Podatnika).

W związku z powyższym podatnik stoi na stanowisku, że art. 21 ust. 1 pkt 46a w odniesieniu do kosztów promocji projektu należy stosować od momentu wpływu refundacji na rachunek bankowy podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 • środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Podmiotami, których świadczenia mogą zostać uznane za bezzwrotną pomoc, są rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe. Enumeratywnie wymieniony w tym przepisie katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że jedynie środki uzyskane od wymienionych w nim podmiotów mogą - przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w ustawie - być wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dla zastosowania zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest zarówno pochodzenie dochodów z określonych źródeł jak i bezpośrednie realizowanie celu programu finansowanego z tych źródeł. Przedmiotowe zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jeżeli umowa na podstawie której podatnicy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy została zawarta z bezpośrednim beneficjentem pomocy, tj. podmiotem, który pierwszy otrzymał środki objęte tym zwolnieniem.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że dotacja o której mowa we wniosku korzysta ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest Wnioskodawca, czyli osoba która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że koszty promocji projektu zostały poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie oraz przed wypłatą dotacji w formie refundacji.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Wobec powyższego należy wyjaśnić, iż niezależnie od tego, że koszty promocji projektu zostały poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie oraz przed wypłatą dotacji, to przychód z tego tytułu powstaje dopiero w momencie wpływu tej refundacji na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Jednocześnie jak Wnioskodawca wskazał we wniosku zachowane zostały warunki do zastosowania zwolnienia tzn. podatnik nabył przedmiotowe zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a, mówiącym o „pochodzeniu” dochodów otrzymanych przez podatnika od rządów państw obcych (...) oraz spełnia przesłanki wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem mimo tego, że koszt poniesiony został przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i otrzymaniem dofinansowania, zwolnienie, o którym mowa powyżej, należy stosować od momentu otrzymania dotacji na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że skoro przychód powstaje w dniu otrzymania dotacji, to zwolnienie z opodatkowania – związane z faktem otrzymania tej dotacji, funkcjonuje również od tego dnia. Dzień, od którego zwolnienie obowiązuje wiąże się bowiem z dniem powstania przychodu, którego zwolnienie dotyczy, nie zaś z dniem, w którym poniesiono wydatek, później zrefundowany dotacją. Nie można bowiem zwolnić z opodatkowania przychodu, który jeszcze (tj. przed dniem otrzymania dotacji) nie powstał.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy odnośnie momentu zastosowania zwolnienia z opodatkowania uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska, nie odniósł się do przesłanek zastosowania zwolnienia, opierając się w interpretacji, w myśl art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, na przedstawionych przez Wnioskodawcę informacjach.

Jednocześnie należy wskazać, że w dniu 16 grudnia 2014 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dotacji został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.