IBPP3/443-706/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Podatek od towarów i usług - Podstawa opodatkowania (Dział VI) - Podstawa opodatkowania (art. 29)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczonej na wydanie czasopisma „xxx” – jest prawidłowe
 • uznania, że w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją nie wystąpi podatek należny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczonej na wydanie czasopisma „xxx” oraz uznania, że w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją nie wystąpi podatek należny. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 września 2014 r. znak: IBPP3/443-706/14/MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 10 września 2014 r., został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Regionalny Ośrodek Kultury, zwany w dalszej części Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • statutu Ośrodka.

Zgodnie ze Statutem Regionalnego Ośrodka Kultury do zakresu działania Ośrodka należy m.in.:

 • monitoring dokumentów strategicznych w zakresie kultury,
 • inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury,
 • rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa,
 • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,
 • organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego,
 • ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem g. i z. obszaru kulturowego.

Zadania, o których mowa powyżej, Ośrodek realizuje w szczególności przez:

 • tworzenie baz danych, ich opis oraz interpretację w celu diagnozowania stanu, tendencji
 • współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi – w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
 • wypracowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowych środków przekazu,
 • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

W praktyce oznacza to, iż Ośrodek, jest:

 1. Wydawcą wydawnictwa specjalistycznego pn. „xxx”,
 2. Realizuje zadania dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pn. „xxx”, „xxx”.

Ad.1

Wydawana przez Ośrodek „xxx” jest czasopismem poświęconym zagadnieniom kultury na G.– z misją rozpoznawania jego fenomenu kulturowego i towarzyszenia dokonującym się w tej sferze zmianom. Jego formuła łączy eseistykę z pogłębioną publicystyką, a poszczególne numery mają charakter monograficzny. Kwartalnik adresowany jest do środowisk twórczych i naukowych, pracowników kultury i oświaty, dziennikarzy, samorządowców i regionalistów. „xxx” jest czasopismem przeznaczonym do sprzedaży.

Każde z działań jest finansowane odrębną dotacją, uzyskaną bądź to z programów ministerialnych, bądź od fundacji przyznających granty.

Dotacje te przeznaczane są ściśle na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowych zadań/wydawnictwa – zgodnie z preliminarzem całkowitych kosztów zadania.

Dotacja przyznana na wydanie czasopisma „xxx”:

 1. Dotacja przyznana i przeznaczona na pokrycie kosztów wydania czasopisma „xxx” nie ma wpływu na cenę sprzedaży. Cena czasopisma została ustalona w oparciu o analizę rynku czasopism.
 2. Dotacja ta przeznaczona jest ściśle na pokrycie kosztów realizacji wydawnictwa, zgodnie z preliminarzem całkowitych kosztów zadania.
 3. W przypadku nieotrzymania opisanej we wniosku dotacji wydanie kolejnego numeru czasopisma zostałoby wstrzymane, do czasu pozyskania środków z zewnątrz na takie działanie lub podjęciu decyzji o wydatkowaniu na ten cel środków własnych. Cena czasopisma nie jest uzależniona od otrzymania dotacji.
 4. Sprzedaż czasopisma nie jest ściśle związana ze świadczeniem przez Regionalny Ośrodek Kultury usługi kulturalnej zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 5. Wydawnictwo „xxx” oznaczone jest symbolem ISSN - 2084-9621, objęte kodem PKWiU 58.14.1, o tematyce szeroko pojętych zagadnień, odnoszących się do działalności kulturalnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedmiotową dotację przyznaną na realizację zadania: wydawnictwo „...” należy uwzględnić w podstawie opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... Czy w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją wystąpi podatek należny...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 10 września 2014 r.):

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotową dotację nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania jak również w związku z realizacją przedmiotowych zadań nie wystąpi podatek należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie
 • nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczonej na wydanie czasopisma „xxx” – jest prawidłowe
 • uznania, że w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją nie wystąpi podatek należny – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury. Wydawana przez Ośrodek „xxx” jest czasopismem poświęconym zagadnieniom kultury na G.– z misją rozpoznawania jego fenomenu kulturowego i towarzyszenia dokonującym się w tej sferze zmianom. Jego formuła łączy eseistykę z pogłębioną publicystyką, a poszczególne numery mają charakter monograficzny. Kwartalnik adresowany jest do środowisk twórczych i naukowych, pracowników kultury i oświaty, dziennikarzy, samorządowców i regionalistów. „xxx” jest czasopismem przeznaczonym do sprzedaży. Dotacja przyznana i przeznaczona na pokrycie kosztów wydania czasopisma „xxx” nie ma wpływu na cenę sprzedaży. Cena czasopisma została ustalona w oparciu o analizę rynku czasopism. Dotacja ta przeznaczona jest ściśle na pokrycie kosztów realizacji wydawnictwa, zgodnie z preliminarzem całkowitych kosztów zadania. W przypadku nieotrzymania opisanej we wniosku dotacji wydanie kolejnego numeru czasopisma zostałoby wstrzymane, do czasu pozyskania środków z zewnątrz na takie działanie lub podjęciu decyzji o wydatkowaniu na ten cel środków własnych. Cena czasopisma nie jest uzależniona od otrzymania dotacji.

Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano – dotacja ta przeznaczona jest ściśle na pokrycie kosztów realizacji wydawnictwa, a w przypadku nieotrzymania opisanej we wniosku dotacji wydanie kolejnego numeru czasopisma zostałoby wstrzymane, do czasu pozyskania środków z zewnątrz na takie działanie lub podjęciu decyzji o wydatkowaniu na ten cel środków własnych, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymana dotacja, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację ww. zadania nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotową dotację nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania, jest prawidłowe.

W odniesieniu do zagadnienia podniesionego w drugim pytaniu wskazać należy, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacja statystyczna towarów i usług dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest dokonywana na podstawie rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.).

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

Ustawodawca jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów;

Zgodnie z art. 43 ust. 17 zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Natomiast w myśl, art. 43 ust. 19 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu:
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Z opisu sprawy wynika, że sprzedaż czasopisma nie jest ściśle związana ze świadczeniem przez Regionalny Ośrodek Kultury usługi kulturalnej zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wydawnictwo „xxx” oznaczone jest symbolem ISSN - 2084-9621, objęte kodem PKWiU 58.14.1, o tematyce szeroko pojętych zagadnień, odnoszących się do działalności kulturalnej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 33 w związku z art. 43 ust. 17 i 19 realizowana przez Wnioskodawcę czynność finansowania dotacją polegająca na wydaniu kwartalnika „xxx” nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, a zatem będzie podlegać opodatkowaniu według stawki właściwej. W konsekwencji stwierdzić należy, że w związku z realizacją zadania finansowanego dotacją tj. wydawania przez Ośrodek czasopisma wystąpi podatek należny.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej zadań :

 • pn. „xxx”,
 • pn. „xxx

zawarta została w odrębnych rozstrzygnięciach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.