IBPP3/443-669/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymana dotacja będzie podlegała opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług .), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja na podstawie umowy z N będzie podlegała opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy otrzymana dotacja na podstawie umowy z N będzie podlegała opodatkowaniu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 sierpnia 2014 r. znak: IBPP3/443-669/14/JP.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie konstruowania, badań i rozwoju sprzętu pancernego i sprzętu inżynieryjnego oraz produkcji jednostkowej i małoseryjnej tego sprzętu. Istotną dziedziną działalności Spółki jest także projektowanie nośników dla innych zastosowań wojskowych, a także budowa modeli, prototypów i ich badania oraz produkcja urządzeń elektronicznych będących elementem wyposażenia pojazdów specjalnych. Spółka, jako członek konsorcjum, wzięła udział w konkursie Nr 1/2013 na wykonanie projektów w zakresie Programu Badań Stosownych. W ramach tego konkursu Spółka otrzymała dotację na projekt badań nad demonstratorem wielozadaniowego inżynieryjnego pojazdu o napędzie hybrydowym. Środki finansowe, którymi dysponuje N na realizację projektów w ramach konkursu Nr 1/2013

pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z warunkami konkursu oraz umową rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach projektu stanowią własność wykonawcy lub współwykonawców. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z obowiązków stron zawartych w umowie jest zastosowanie wyników projektu w praktyce. Finansowanie będzie przekazywane Spółce w ramach zaliczek wypłacanych zgodnie z odpowiednim harmonogramem. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Pismem z 4 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego wskazując, że dofinansowanie obejmuje wykonanie projektu pt. „...” w wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W paragrafie 7 umowy z NCBiR jest zapis „Koszty ponoszone w projekcie kwalifikują się do objęcia dofinansowaniem pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

 • są niezbędne do zrealizowania celów projektu;
 • są zgodne z kosztorysem projektu;
 • są zgodne z katalogiem kosztów zawartych w paragrafie 12 Rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de mmimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dz.U Nr 215, poz. 1411, z późn.zm);
 • są zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz polityką rachunkowości stosowaną w wykonawcy lub współwykonawcy;
 • zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów”.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów budowy demonstratora i nie będzie miało żadnego wpływu na kalkulację ceny przyszłego gotowego wyrobu. Dofinansowanie przeznaczone jest na wykonanie projektu zgodnie z określonymi w umowie kosztami kwalifikowanymi. Kosztami kwalifikowanymi są: wynagrodzenia, zakupy materiałów, zakupy usług obcych, delegacje itp. wszystkie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, a także częściowo koszty pośrednie. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu i nie będzie miało wpływu na cenę świadczonych usług i dostarczonych towarów przy kalkulacji ceny przyszłego wyrobu.

Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum, w którym Wnioskodawca jest jednym z wykonawców.

Konsorcjum złożone z lidera i wykonawców zawiązane zostało w celu wspólnej realizacji projektu pt. „ ...”.

Wnioskodawca jako wykonawca zobowiązany jest do:

 • opracowania założeń konstrukcyjnych i wykonania wstępnej dokumentacji „ ...”,
 • opracowania koncepcji i wykonania demonstratora technologu układów,
 • zabudowanie modelu funkcjonalnego pojazdu z demonstratorem zastosowanych rozwiązań i przeprowadzenie badań doświadczalnych.

Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek lidera Konsorcjum – Politechniki ... raz w roku w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w harmonogramie płatności projektu. Lider niezwłocznie przekazuje współwykonawcom środki finansowe, zgodnie z harmonogramem podziału prac i zadań określonych w załączniku do umowy Konsorcjum.

Finansowanie ze środków jest zgodne z harmonogramem płatności. W paragrafie 10 umowy z NCBiR zapisane jest: „dokonywanie zmian w realizacji projektu bez zgody Centrum jest niedopuszczalne i stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Centrum bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż nie uważa się za zmianę warunków przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów nieprzekraczających 15% kwoty dofinansowania, przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami do 20% kwoty dofinansowania wykonawca jest zobowiązany informować Centrum o wszystkich zmianach realizacji projektu.

Wg zapisów paragrafu 9 umowy pomiędzy NCBiR i Liderem – Politechniką ...– „Ocena raportu końcowego przeprowadzona przez NCBiR stanowi podstawę do uznania umowy za:

 1. wykonaną,
 2. wykonaną, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanego lub wykorzystanego nieprawidłowo dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu lub ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych,
 3. niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu niewykorzystanego lub wykorzystanego nieprawidłowo dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu lub z ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych,
 4. w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów intensywności pomocy publicznej, stwierdzonego na podstawie raportu końcowego, wykonawca zwróci Centrum część dofinansowania przewyższającą dopuszczalne poziomy intensywności pomocy publicznej wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu,
 5. w przypadku, gdy wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych wskazują na brak możliwości osiągnięcia celu projektu, wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Centrum wraz z wnioskiem o zaprzestanie realizacji projektu – po akceptacji Centrum należy niezwłocznie zwrócić na rachunek Centrum niewykorzystane środki finansowe.”

W umowie Konsorcjum w paragrafie 8 jest zapis: „strony będą ponosiły wobec NCBiR solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zawartej z nim Umowy Głównej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy Konsorcjum zawartej pomiędzy liderem – Politechniką ...a Członkami Konsorcjum. W paragrafie 1 umowy Konsorcjum zapisane jest:

„Konsorcjum złożone z lidera oraz wykonawców zawiązane zostało w celu wspólnej realizacji Projektu pt. „...” finansowanego ze środków NCBiR w ramach konkursu: I Program Badań Stosowanych. Współpraca stanowi umowne powiązanie stron w odniesieniu do celu badawczego i nie może być uważana za utworzenie korporacji, spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego, czy tez innej osoby prawnej”

Każdy z wykonawców indywidualnie w zakresie określonego dla siebie zadania dokonuje rozliczenia otrzymanych środków i przekazuje liderowi specyfikację dokumentów kosztowych w celu sporządzenia przez lidera raportu do NCBiR. W paragrafie 9 umowy Konsorcjum zapisane jest: „każda ze stron może zlecić innym podmiotom wykonanie czynności wchodzących w zakres obowiązków tej strony wynikający z zakresu przydzielonych jej obowiązków o ile wymaga tego realizacja projektu oraz o ile nie będzie to sprzeczne z warunkami umowy głównej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana przez Spółkę na podstawie umowy z N dotacja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki otrzymana przez nią na podstawie umowy z N dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Generalną zasadą sytemu podatku VAT jest opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanvch przez podatnika dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze wyłącznie wtedy, gdy mają one bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

Powyższa zasada znajduje odzwierciedlenie w art. 29a ust. 1uUstawy VAT zgodnie, z którym podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika.

Taki sposób wykładni znajduje w pełni swoje potwierdzenie w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2012 roku (znak PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT–298), w której zostało podkreślone, iż: „z treści cytowanych wyżej przepisów (art. 29 ust. 1 ustawy VAT przyp. Spółki) wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik, w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotacje, subwencje czy też mną dopłatę o podobnym charakterze) wpływające bezpośrednio na cenę towaru lub usługi „uzupełnia” ona podstawę opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.”

Z konstrukcji powyżej przywołanego przepisu Minister Finansów wyciąga następujący wniosek: „natomiast dotacje czy subwencje (np. dotacja ze środków unijnych) niemające bezpośredniego wpływu na cenę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy VAT, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z powyższym dotacja, subwencja czy inna dopłata o podobnym charakterze nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie można wykazać bezpośredniego jej wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: „ustawa o finansach publicznych”) dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych.

Jednocześnie zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN dotacja to „bezzwrotna pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu, instytucji lub organizacji ze środków publicznych”.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki należy bez wątpienia stwierdzić, że finansowanie, które Spółka otrzyma z N wypełnia definicję „dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze” użytego w art. 29a ust. 1 ustawy VAT.

Środki finansowe, które otrzymała Spółka pochodzą z dotacji celowej udzielonej N z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu Programu Badań Stosowanych. W przypadku prawidłowej realizacji projektu (w tym przejściu odpowiedniego procesu weryfikacji prawidłowości wydatkowania pozyskanych środków finansowych) Spółka nie będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanego finansowania. Jednocześnie w ocenie Spółki nie ulega wątpliwości, iż otrzymana z N dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie ma ona bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych przez Spółkę usług.

Finansowanie otrzymane z N ma bowiem charakter zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów związanych z realizacją projektu w zakresie badań podstawowych lub przemysłowych – stanowi zatem rodzaj tzw. „dotacji kaszlowej”.

W związku z faktem, że wynikiem przeprowadzonego projektu ma być m.in. stworzenie demonstratora wielozadaniowego inżynieryjnego pojazdu o napędzie hybrydowym, który to demonstrator bezpośrednio nie będzie podlegał sprzedaży do podmiotów trzecich lecz posłuży jedynie do skonstruowania konkretnego typu pojazdów (a więc towarów w rozumieniu ustawy VAT) to w ocenie Spółki nie można uznać, iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy otrzymanym z N finansowaniem, a przyszłą ceną towarów lub usług będących efektem komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektu.

W ocenie Spółki, otrzymane przez nią finansowanie z N nie ma zatem charakteru cenotwórczego, a zatem w związku z brakiem spełnienia przesłanek określonych w art. 29a ust. 1 ustawy VAT nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko takie zostało również potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2013 roku (znak IPPP2/443-1085/12-2/JW), w której została zaprezentowana następująca konkluzja: „.mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skoro – jak wskazano pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. (... ) Tym samym dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Spółki otrzymane przez nią finansowanie z N na realizację projektu dotyczącego badań nad demonstratorem wielozadaniowego inżynieryjnego pojazdu o napędzie hvbrydowym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w opisanej powyżej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z wniosku wynika, że Spółka, czynny podatnik podatku VAT, jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie konstruowania, badań i rozwoju sprzętu pancernego i sprzętu inżynieryjnego oraz produkcji jednostkowej i małoseryjnej tego sprzętu. Istotną dziedziną działalności Spółki jest także projektowanie nośników dla innych zastosowań wojskowych, a także budowa modeli, prototypów i ich badania oraz produkcja urządzeń elektronicznych będących elementem wyposażenia pojazdów specjalnych. Spółka, jako członek konsorcjum realizuje projekt pn. „...”. Spółka otrzymała dotację na projekt badań nad demonstratorem wielozadaniowego inżynieryjnego pojazdu o napędzie hybrydowym. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach projektu stanowią własność wykonawcy lub współwykonawców. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z obowiązków stron zawartych w umowie jest zastosowanie wyników projektu w praktyce.

Finansowanie będzie przekazywane Spółce w ramach zaliczek wypłacanych zgodnie z odpowiednim harmonogramem. Dofinansowanie obejmuje wykonanie projektu w wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przeznaczone jest na wykonanie projektu zgodnie z określonymi w umowie kosztami kwalifikowanymi. Kosztami kwalifikowanymi są; wynagrodzenia, zakupy materiałów, zakupy usług obcych, delegacje itp. wszystkie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, a także częściowo koszty pośrednie. Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek lidera Konsorcjum – Politechniki ... raz w roku w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w harmonogramie płatności projektu. Lider niezwłocznie przekazuje współwykonawcom środki finansowe, zgodnie z harmonogramem podziału prac i zadań określonych w załączniku do umowy Konsorcjum. Finansowanie ze środków jest zgodne z harmonogramem płatności, wykonaną, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanego lub wykorzystanego nieprawidłowo dofinansowania. Każdy z wykonawców indywidualnie w zakresie określonego dla siebie zadania dokonuje rozliczenia otrzymanych środków i przekazuje liderowi specyfikację dokumentów kosztowych w celu sporządzenia przez lidera raportu do NCBiR. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów budowy demonstratora i nie będzie miało żadnego wpływu na kalkulację ceny przyszłego gotowego wyrobu. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu i nie będzie miało wpływu na cenę świadczonych usług i dostarczonych towarów przy kalkulacji ceny przyszłego wyrobu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przedmiotowa dotacja otrzymana w ramach konkursu na realizację projektu badawczego nad demonstratorem wielozadaniowego inżynieryjnego pojazdu o napędzie hybrydowym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z powyższego opisu sprawy wynika, że dotacja otrzymywana przez Wnioskodawcę nie stanowi dopłaty, dofinansowania do ceny towaru i nie ma bezpośredniego wpływu na cenę tego towaru.

Dotacja będzie zatem dofinansowaniem ogólnym i będzie stanowić zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu badawczego.

W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za dostawę towaru lub świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów.

Tym samym dotacja, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle powyższego otrzymana dotacja, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymana przez Wnioskodawcę na podstawie umowy z N dotacja nic będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.