IBPP3/443-1140/14/MN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług - Podstawa opodatkowania (Dział VI) - Podstawa opodatkowania (art. 29)
IBPP3/443-1140/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. podatek należny
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania pn. „xxx” – jest prawidłowe
 • uznania że w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją nie wystąpi podatek należny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania pn. „xxx” oraz uznania że w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją nie wystąpi podatek należny. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 września 2014 r. znak: IBPP3/443-706/14/MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 10 września 2014 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Regionalny Ośrodek Kultury, zwany w dalszej części Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • statutu Ośrodka.

Zgodnie ze Statutem Regionalnego Ośrodka Kultury do zakresu działania Ośrodka należy m.in.:

 • monitoring dokumentów strategicznych w zakresie kultury,
 • inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury,
 • rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa,
 • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,
 • organizowanie doskonalenia, dokształcania zawodowego i specjalistycznego,
 • ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem g.i z. obszaru kulturowego.

Zadania, o których mowa powyżej, Ośrodek realizuje w szczególności przez:

 • tworzenie baz danych, ich opis oraz interpretację w celu diagnozowania stanu, tendencji
 • współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi – w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
 • wypracowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowych środków przekazu,
 • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

W praktyce oznacza to, iż Ośrodek, jest:

 1. Wydawcą wydawnictwa specjalistycznego pn. „xxx”,
 2. Realizuje zadania dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pn. „xxx”, „xxxo”.

Zadanie „xxx” dotyczy diagnozy procesu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr kultury. Obejmuje analizę aktywności we wskazanym zakresie oraz stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność oferty szkoleń, kursów, studiów oraz wszelkich form edukacji mających na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają się z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjmuje za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Dane te mają służyć opracowaniu strategicznych ram działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury w zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

Każde z działań jest finansowane odrębną dotacją, uzyskaną bądź to z programów ministerialnych, bądź od fundacji przyznających granty.

Dotacje te przeznaczane są ściśle na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowych zadań/wydawnictwa – zgodnie z preliminarzem całkowitych kosztów zadania.

Dotacja przyznana na wykonanie zadania „xxx”:

1.W związku z wykonywaniem ww. zadania Ośrodek nie będzie świadczył jakiejkolwiek odpłatnej usługi lub dokonywał odpłatnej dostawy towarów na rzecz podmiotów trzecich.

3.Dotacja ta przeznaczona jest ściśle na pokrycie kosztów realizacji zadania, zgodnie z preliminarzem całkowitych kosztów.

5.W ramach projektu będą wykonywane następujące czynności:

 1. zakup bazy instytucji kultury typu „DOM, OŚRODEK I CENTRUM KULTURY” od Centrum Informatyki Statystycznej,
 2. sprawdzenie i ewentualne uaktualnienie zakupionej bazy instytucji kultury przez pracowników Wnioskodawcy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 3. dopracowanie problemu badawczego badania przez pracowników Wnioskodawcy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 4. Opracowanie ilościowych i jakościowych narzędzi badawczych przez pracowników Wnioskodawcy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 5. opracowanie doboru próby badawczej na poziomie ogólnopolskim, w oparciu o szczegółową koncepcję problemu badawczego, przez pracowników Wnioskodawcy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 6. pilotaż badania służący przetestowaniu narzędzi badawczych i naniesieniu ewentualnych poprawek, sugestii respondentów, realizowany przez pracowników Wnioskodawcy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 7. opracowanie specyfikacji merytorycznej i prawnej wyboru podwykonawcy badań przez specjalistę zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej,
 8. realizacja badań terenowych (ankiety i pogłębione wywiady) na terenie całego kraju przez wybranego podwykonawcę (firmę),
 9. jakościowa i ilościowa analiza materiału zgromadzonego w ramach realizacji badań terenowych przez pracowników Wnioskodawcy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 10. przygotowanie raportu badawczego w oparciu o zanalizowane materiały zgromadzone w trakcie badań terenowych przez pracowników Wnioskodawcy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 11. zorganizowanie ogólnodostępnej konferencji podsumowującej projekt badawczy (prelegenci zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych),
 12. koordynacja realizacji projektu (umowa cywilno-prawna).

6.Wnioskodawca przewiduje następujące efekty realizacji projektu:

 1. pozyskanie przez Ośrodek aktualnej ogólnopolskiej bazy instytucji kultury typu „DOM, OŚRODEK I CENTRUM KULTURY”, nieudostępnianej zewnętrznie, służącej działalności statutowej Ośrodka,
 2. powstanie raportu badawczego, udostępnianego nieodpłatnie na branżowych stronach internetowych (Regionalny Ośrodek Kultury xxx, Regionalne Obserwatorium Kultury, Platforma Kultury, Obserwatorium Kultury i inne) i przedstawionego na ogólnodostępnej konferencji podsumowującej projekt.

Ww. działanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -Program ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedmiotową dotację przyznaną na realizację zadania: „xxx” należy uwzględnić w podstawie opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... Czy w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją wystąpi podatek należny...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 10 września 2014 r.):

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotową dotację nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania, jak również w związku z realizacją przedmiotowego zadania nie wystąpi podatek należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie
 • nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania pn. „xxx” – jest prawidłowe
 • uznania że w związku z realizacją przedmiotowego zadania finansowanego dotacją nie wystąpi podatek należny – jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury. Zadanie „xxx” dotyczy diagnozy procesu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr kultury. Obejmuje analizę aktywności we wskazanym zakresie oraz stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność oferty szkoleń, kursów, studiów oraz wszelkich form edukacji mających na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i poza formalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają się z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. W związku z wykonywaniem ww. zadania Ośrodek nie będzie świadczył jakiejkolwiek odpłatnej usługi lub dokonywał odpłatnej dostawy towarów na rzecz podmiotów trzecich. Dotacja ta przeznaczona jest ściśle na pokrycie kosztów realizacji zadania, zgodnie z preliminarzem całkowitych kosztów. Ww. działanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program ....

Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano – w związku z wykonywaniem ww. zadania Ośrodek nie będzie świadczył jakiejkolwiek odpłatnej usługi lub dokonywał odpłatnej dostawy towarów na rzecz podmiotów trzecich (powstały raport będzie udostępniony nieodpłatnie na ogólnodostępnej konferencji, natomiast baza danych nie będzie udostępniona zewnętrznie) a dotacja ta przeznaczona jest ściśle na pokrycie kosztów realizacji zadania, zgodnie z preliminarzem całkowitych kosztów to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymana dotacja czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizacje ww. zadania nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

W odniesieniu do zagadnienia podniesionego w drugim pytaniu wskazać należy, że o wystąpieniu po stronie podatnika podatku należnego możemy mówić tylko w przypadku wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z cyt. na wstępie przepisie art. 5 ust. 1 pkt 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zatem nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca w związku z wykonywaniem zadania „xxx” nie będzie świadczył jakiejkolwiek odpłatnej usługi lub dokonywał odpłatnej dostawy towarów, efekty jego realizacji tj. powstały raport badawczy zostanie nieodpłatnie udostępniony podmiotom trzecim na ogólnodostępnej konferencji, natomiast baza danych nie będzie udostępniana zewnętrznie.

W tych okolicznościach należy więc przeanalizować, czy takie nieodpłatne świadczenie usług – nieodpłatne udostępnienie powstałego raportu badawczego na ogólnodostępnej konferencji podsumowującej projekt – może zostać uznane za czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Według regulacji art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Warunki, których spełnienie powoduje, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to:

 1. w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 2. w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza) należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Zgodnie ze statutem do zakresu działania Ośrodka należy m.in. monitoring dokumentów strategicznych w zakresie kultury, inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury które są realizowane przez tworzenie baz danych, ich opis oraz interpretację w celu diagnozowania stanu, tendencji współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi – w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych. Zatem trzeba wyprowadzić wniosek, że efekty projektu czyli m.in. pozyskanie przez Ośrodek aktualnej ogólnopolskiej bazy instytucji kultury, nieudostępnianej zewnętrznie, służącej działalności statutowej Ośrodka, powstanie raportu badawczego, udostępnianego nieodpłatnie na branżowych stronach internetowych i przedstawionego na ogólnodostępnej konferencji podsumowującej projekt należą do sfery działalności Ośrodka.

Zatem nieodpłatne udostępnianie efektów projektu w postaci raportu badawczego na ogólnodostępnej konferencji nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy o VAT, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stwierdzić należy, że w związku z realizacją finansowanego dotacją zadania pn. „xxx”, którego efektem będzie pozyskanie przez Ośrodek aktualnej ogólnopolskiej bazy instytucji kultury, nieudostępnianej zewnętrznie, służącej działalności statutowej Ośrodka, powstanie raportu badawczego, udostępnianego nieodpłatnie na branżowych stronach internetowych i przedstawionego na ogólnodostępnej konferencji podsumowującej projekt, nie wystąpi u Wnioskodawcy podatek należny.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotową dotację nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania jak również w związku z realizacją przedmiotowych zadań nie wystąpi podatek należny jest prawidłowe.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej:

 • wydania czasopisma „xxx
 • zadania pn. „xxx

zawarta została w odrębnych rozstrzygnięciach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-706/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.