IBPP2/4512-313/16/AZ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji
IBPP2/4512-313/16/AZinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. dotacja
  3. fundusz unijny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 czerwca 2016 r. znak: IBPP2/4512-313/16/AZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

F I I, czynny podatnik VAT zamierza wziąć udział jako partner w realizacji projektu pn: "..." który w 85% finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020. Wkład własny w wysokości 15% pokryty zostanie w formie gotówkowej. Celem Projektu będzie rozwój i wzmocnienie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „...” poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe. W ramach projektu nie powstaną towary lub usługi podlegające dalszej rynkowej odsprzedaży i w związku z tym nie powstaną z tego tytułu żadne przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jedynym przychodem Fundacji w ramach realizowanego projektu będzie otrzymane dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych kosztów. Na potrzeby realizacji projektu fundacja dokonywać będzie zakupów towarów i usług niezbędnych dla realizacji celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie. Równolegle z realizowanym projektem, fundacja prowadzić będzie pozostałą zwykłą działalność gospodarczą jak i statutową w ramach których będzie dokonywała sprzedaży opodatkowanej VAT, a podatek należny będzie pomniejszać o podatek naliczony w związku z zakupami związanymi z tą sprzedażą na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Efekty realizacji opisanego projektu nie będą miały wpływu na jakość oferowanych przez fundację usług podlegających opodatkowaniu VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił że:

  1. Towary i usługi które zostaną nabyte do realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  2. Efekty opisanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  3. Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT w których Wnioskodawca zostanie wskazany jako nabywca.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy F. jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą opodatkowaną VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych, VAT naliczony na fakturach zakupowych związanych z realizacją opisanego projektu finansowanego z dotacji, nie będzie podlegał odliczeniu ze względu na fakt, iż nie będą to zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną lub opodatkowaną. Podatnik prowadząc nawet inną działalność opodatkowaną VAT, nie posiada możliwości pomniejszenia podatku należnego z tytułu zakupów dokonywanych na potrzeby opisanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, zamierza wziąć udział jako partner w realizacji projektu pn: "..." który w 85% finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020. Wkład własny w wysokości 15% pokryty zostanie w formie gotówkowej. W ramach projektu nie powstaną towary lub usługi podlegające dalszej rynkowej odsprzedaży i w związku z tym nie powstaną z tego tytułu żadne przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jedynym przychodem Fundacji w ramach realizowanego projektu będzie otrzymane dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych kosztów. Na potrzeby realizacji projektu Fundacja dokonywać będzie zakupów towarów i usług niezbędnych dla realizacji celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie. Efekty realizacji opisanego projektu nie będą miały wpływu na jakość oferowanych przez Fundację usług podlegających opodatkowaniu VAT. Towary i usługi które zostaną nabyte do realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty opisanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT w których Wnioskodawca zostanie wskazany jako nabywca. Równolegle z realizowanym projektem, fundacja prowadzić będzie pozostałą zwykłą działalność gospodarczą jak i statutową w ramach których będzie dokonywała sprzedaży opodatkowanej VAT, a podatek należny będzie pomniejszać o podatek naliczony w związku z zakupami związanymi z tą sprzedażą na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek poniesionych wydatków z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Analizując opis sprawy przedstawiony we wniosku należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że jak wskazał Wnioskodawca, ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych jak również efekty opisanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem nie została spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rezultacie, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu finansowanego z dotacji, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Bez znaczenia w tej sytuacji jest to skąd pochodzą środki w celu sfinansowania tych transakcji.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) wydana interpretacja traci swą ważność.

Ponadto podkreślić należy, że interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania, a zatem nie rozstrzyga w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji, bowiem powyższe nie było przedmiotem wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-313/16/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.