IBPP2/443-565/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej dotacji
IBPP2/443-565/14/KOinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. obowiązek podatkowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej dotacji.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 września 2014 r. znak: IBPP2/443-565/14/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi związane z rozprowadzaniem wody oraz oczyszczaniem ścieków w Gminie. Zarówno usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak i odprowadzania ścieków zaliczane są do zadań własnych Gminy. W ramach realizowanej działalności i na jej potrzeby, Spółka zawarła z mieszkańcami umowy o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego. Przedmiotowa umowa obejmuje: zobowiązanie Spółki do wyłonienia bezpośredniego wykonawcy robót budowlanych (w trybie przetargu nieograniczonego) i zawarcia z nim umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane, wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych, dokonania odbioru robót, rozliczenie z wykonawcą z tytułu wykonania robót, wykonanie innych czynności wynikających z umowy o roboty budowlane, w szczególności czynności, które zmierzają do ochrony interesów mieszkańca (Inwestora). Świadczenie ma charakter kompleksowy i jego celem jest nie tyle fizyczne wybudowanie podłączenia (jako takiego), ale podłączenie danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Spółki celem zmniejszenia zagrożeń ekologicznych i sanitarnych. Przekłada się to na poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych - nadrzędny cel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizowany poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Zgodnie art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) realizację budowy podłączenia w granicy nieruchomości zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo natomiast zobowiązane jest do wykonania podłączeń od sieci do granicy nieruchomości. W konsekwencji podłączenia od sieci kanalizacyjnej wybudowane do granicy nieruchomości mieszkańca (Inwestora) stanowią własność Spółki, która wprowadzi sieć do ewidencji środków trwałych. Podłączenie na nieruchomości/posesji mieszkańca wybudowane w ramach takiej Umowy stanowi własność właściciela przyłączonej nieruchomości (Inwestora). Integralnym elementem umowy o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego jest zobowiązanie mieszkańca (Inwestora), iż w terminie do 14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych związanych z wykonaniem podłączenia kanalizacyjnego dokona zawarcia z Wnioskodawcą odrębnej umowy – o odprowadzanie ścieków.

W związku z uruchomionym programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Wnioskodawca dnia 10 lutego 2014 r. zawarł umowę nr ... o dofinansowanie w formie dotacji oraz dnia 10 lutego 2014 r. umowę nr ... o dofinansowanie w formie pożyczki. W następstwie powyższego Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW do budowy podłączeń dla Spółki (w części od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości mieszkańca) oraz dla mieszkańca (od granicy nieruchomości mieszkańca do ściany budynku). Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości 228.735,00 zł (do 45% kosztów kwalifikowanych) i preferencyjnej pożyczki (do 45% kosztów kwalifikowanych) nie podlegającej umorzeniu.

Wedle zasad NFOŚiGW w zakresie przyznawania dofinansowania Beneficjentem programu (stroną umowy o finansowanie przedsięwzięcia) mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjentem nie może zostać mieszkaniec (Inwestor), pomimo faktu, iż jest rzeczywistym adresatem wsparcia finansowego - beneficjentem końcowym, gdyż wybudowanie przyłączy umożliwia mu odprowadzanie ścieków. Wysokość dofinansowania w postaci dotacji jak również pożyczki kalkulowana jest na podstawie faktycznie poniesionych wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięć. Do wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji należą: wydatki na dokumentację projektową, wydatki na budowę podłączeń, koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w szczególności: koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych, obsługi geodezyjnej, badań hydrogeologicznych. Wydatki, które można uznać za kwalifikowane wyszczególnione są w informacji o programie, opublikowanej na stronie internetowej NFOŚiGW, dotyczą między innymi 1. Dostawy i zakupu urządzeń. Przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu, 2. Przygotowania terenu. 3. Robót ziemnych i budowlano-montażowych.

Wydatki niekwalifikowane na podstawie informacji o programie opublikowanej na stronie internetowej NFOŚiGW, to wszystkie koszty inne niż kwalifikowane, które się pojawią w trakcie przedsięwzięcia, są to np. koszty finansowe, wynagrodzenia pracowników prowadzących projekt, koszty korespondencji, promocji, materiały biurowe, opłaty administracyjne, itp. Wsparcie w formie dotacji realizowane jest jako dopłata do ceny konkretnych świadczeń wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców miasta. Wskazują na to wyjaśnienia na stronie internetowej NFOŚiGW, według których w ramach programu finansowane będzie wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej. Stosownie do treści umowy o dofinansowanie w formie dotacji/pożyczki naliczony podatek od towarów i usług jest kosztem Przedsięwzięcia pod warunkiem, że zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia oraz pod warunkiem, że naliczony został w związku z kosztami określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W konsekwencji dofinansowane zostaną wyłącznie koszty kwalifikowane w kwocie netto, gdyż Wnioskodawca zamierza dokonywać odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację przedsięwzięcia. Na podstawie treści umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego Spółka wystawi na rzecz właściciela nieruchomości fakturę zaliczkową w wysokości 10% wartości usługi wykonania podłączenia kanalizacyjnego od granicy nieruchomości mieszkańca do ściany budynku (w oparciu o sporządzoną wycenę), a na pozostałe koszty (za wyjątkiem przyznanej dotacji do 45%) wystawi fakturę końcową, która płatna będzie po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego. W zakresie robót sfinansowanych z dotacji z NFOŚiGW, Wnioskodawca nie będzie żądał od właściciela nieruchomości pokrycia kosztów wykonania robót.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że otrzymane przez Spółkę finansowanie (tak dotacja jak i preferencyjna pożyczka) jest sposobem finansowania wydatków powiązanych ze świadczonymi przez Spółkę usługami oraz z wytworzeniem środka trwałego.

Pismem z 11 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia następująco:

Spółka informuje, iż przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa podłączeń budynków do systemu kanalizacji w ilości 71 szt. i łącznej długości 1,96 km. W konsekwencji dotacja z NFOŚiGW przeznaczona jest na wykonanie przez P konkretnych czynności w postaci wykonania podłączeń budynków do systemu kanalizacji (odpowiedź na pytanie pierwsze).

W odniesieniu do zapytania drugiego Spółka P, informuje, iż pozyskała dofinansowanie (dotacja) ze środków krajowych NFOŚiGW do budowy podłączeń dla Spółki (w części od sieci kanalizacyjnej należącej do Spółki P do granicy nieruchomości należącej do mieszkańca) oraz dla mieszkańca (od granicy nieruchomości należącej do mieszkańca do ściany budynku). Wsparcie w formie dotacji realizowane jest jako dopłata do ceny świadczeń wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy (w części od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości mieszkańca) oraz na rzecz mieszkańców miasta (od granicy nieruchomości mieszkańca do ściany budynku). Przedmiotowa dotacja to udzielone Beneficjentowi dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na realizację Przedsięwzięcia (wykonanie podłączeń budynków do systemu kanalizacji), w umownie określonej wysokości. Warunkiem wypłaty dotacji jest złożenie przez Spółkę P wniosku o wypłatę środków wraz z oryginałami faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez Beneficjenta koszty na realizację przedsięwzięcia. W odniesieniu do budowy podłączeń w części od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości mieszkańca, otrzymana przez Spółkę P dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę tych świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki P, ze względu na fakt, iż przyłącza stanowić będą własność Spółki i zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki P oraz nie będą przedmiotem sprzedaży na rzecz mieszkańców. Natomiast dotacja uzyskiwana przez mieszkańca ma wpływ na cenę usługi wykonania przyłącza, gdyż mieszkaniec pokrywać będzie koszty wykonania przyłączy pomniejszone o wysokość uzyskanej przez niego dotacji (odpowiedź na pytanie drugie), a więc mieszkaniec zapłaci mniej, niż zapłaciłby gdyby nie uzyskał dotacji.

Spółka P w załączeniu do niniejszego pisma przesyła Harmonogram rzeczowo-finansowy dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usług, z zastrzeżeniem ust. 5, w którym uregulowane zostały szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Wedle art. 19a ust. 5 pkt 2 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1, a zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3a ww. ustawy z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury.

Zgodnie ze stanem faktycznym w ramach umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego Spółka wystawi na rzecz właścicieli nieruchomości fakturę zaliczkową w wysokości 10% wartości usługi wykonania podłączenia kanalizacyjnego od granicy nieruchomości mieszkańca do ściany budynku (w oparciu o sporządzoną wycenę), a na pozostałe koszty (za wyjątkiem przyznanej dotacji do 45%) wystawi fakturę końcową, która płatna będzie po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego. Natomiast dotacja z NFOŚiGW na pokrycie kosztów wykonania robót przekazywana będzie bezpośrednio na rzecz Wnioskodawcy.

W świetle powyższych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług objętych dofinansowaniem w postaci dotacji pozyskanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie powstawał dwuetapowo: po raz pierwszy - w części zapłaconej przez mieszkańca na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługę - z dniem zapłaty zaliczki (art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług), a w pozostałym zakresie z dniem wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3a ww. ustawy), po raz drugi - w części wynikającej z otrzymanej dotacji, z chwilą uznania ww. kwoty na rachunku bankowym Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie podatku od towarów i usług, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Odstępstwem od zasady ogólnej zawartej w art. 19a ust. 1 ustawy są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, które mają zastosowanie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych ustawą.

Na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zatem przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy.

Natomiast w świetle art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Art. 106b ust. 1 ustawy stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Natomiast jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka świadczy usługi związane z rozprowadzaniem wody oraz oczyszczaniem ścieków w Gminie. Spółka zawarła z mieszkańcami umowy o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego. Zgodnie art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków realizację budowy podłączenia w granicy nieruchomości zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo natomiast zobowiązane jest do wykonania podłączeń od sieci do granicy nieruchomości. W konsekwencji podłączenia od sieci kanalizacyjnej wybudowane do granicy nieruchomości mieszkańca (Inwestora) stanowią własność Spółki, która wprowadzi sieć do ewidencji środków trwałych. Podłączenie na nieruchomości/posesji mieszkańca wybudowane w ramach takiej Umowy stanowi własność właściciela przyłączonej nieruchomości (Inwestora). W związku z uruchomionym programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Wnioskodawca dnia 10 lutego 2014 r. zawarł umowę nr ... o dofinansowanie w formie dotacji oraz dnia 10 lutego 2014 r. umowę nr ... o dofinansowanie w formie pożyczki. W następstwie powyższego Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW do budowy podłączeń dla Spółki (w części od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości mieszkańca) oraz dla mieszkańca (od granicy nieruchomości mieszkańca do ściany budynku). Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości 228.735,00 zł (do 45% kosztów kwalifikowanych) i preferencyjnej pożyczki (do 45% kosztów kwalifikowanych) nie podlegającej umorzeniu.

Spółka informuje, iż przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa podłączeń budynków do systemu kanalizacji w ilości 71 szt. i łącznej długości 1,96 km. W konsekwencji dotacja z NFOŚiGW przeznaczona jest na wykonanie przez P konkretnych czynności w postaci wykonania podłączeń budynków do systemu kanalizacji.

Spółka pozyskała dofinansowanie (dotacja) ze środków krajowych NFOŚiGW do budowy podłączeń dla Spółki (w części od sieci kanalizacyjnej należącej do Spółki P do granicy nieruchomości należącej do mieszkańca) oraz dla mieszkańca (od granicy nieruchomości należącej do mieszkańca do ściany budynku). Wsparcie w formie dotacji realizowane jest jako dopłata do ceny świadczeń wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy (w części od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości mieszkańca) oraz na rzecz mieszkańców miasta (od granicy nieruchomości mieszkańca do ściany budynku). Przedmiotowa dotacja to udzielone Beneficjentowi dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na realizację Przedsięwzięcia (wykonanie podłączeń budynków do systemu kanalizacji), w umownie określonej wysokości. Warunkiem wypłaty dotacji jest złożenie przez Spółkę P wniosku o wypłatę środków wraz z oryginałami faktur i innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez Beneficjenta koszty na realizację przedsięwzięcia. W odniesieniu do budowy podłączeń w części od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości mieszkańca, otrzymana przez Spółkę P dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę tych świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki P, ze względu na fakt, iż przyłącza stanowić będą własność Spółki i zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki P oraz nie będą przedmiotem sprzedaży na rzecz mieszkańców. Natomiast dotacja uzyskiwana przez mieszkańca ma wpływ na cenę usługi wykonania przyłącza, gdyż mieszkaniec pokrywać będzie koszty wykonania przyłączy pomniejszone o wysokość uzyskanej przez niego dotacji, a więc mieszkaniec zapłaci mniej, niż zapłaciłby gdyby nie uzyskał dotacji.

W konsekwencji dofinansowane zostaną wyłącznie koszty kwalifikowane w kwocie netto, gdyż Wnioskodawca zamierza dokonywać odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację przedsięwzięcia. Na podstawie treści umów o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego Spółka wystawi na rzecz właściciela nieruchomości fakturę zaliczkową w wysokości 10% wartości usługi wykonania podłączenia kanalizacyjnego od granicy nieruchomości mieszkańca do ściany budynku (w oparciu o sporządzoną wycenę), a na pozostałe koszty (za wyjątkiem przyznanej dotacji do 45%) wystawi fakturę końcową, która płatna będzie po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego. W zakresie robót sfinansowanych z dotacji z NFOŚiGW, Wnioskodawca nie będzie żądał od właściciela nieruchomości pokrycia kosztów wykonania robót.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis zdarzenia do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie:

  • w części dotyczącej zaliczki zapłaconej przez mieszkańca z chwilą jej otrzymania przez Wnioskodawcę, zgodnie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT,
  • z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych z chwilą wystawienia faktury przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT,
  • w części dotyczącej otrzymanej dotacji z chwilą otrzymania dotacji tj. z chwilą uznania rachunku bankowego Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dotacja
IBPP3/443-706/14/MN | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
ITPP1/443-848/14/DM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-565/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.