IBPP2/443-19/13/WN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania otrzymanej dotacji
IBPP2/443-19/13/WNinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2013r. (data wpływu 14 stycznia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej również Spółką) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Spółka świadczy przedmiotowe usługi w oparciu o licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

Spółka świadczy usługi przewozowe wg przyjętego cennika (taryfy). Wykonując usługi Spółka zobowiązana jest jednakże respektować przysługujące na podstawie odrębnych ustaw uprawnienia do przejazdów ulgowych.

W związku z wykonywaniem usług przewozowym w kolejowych przewozach pasażerskich oraz respektowaniem uprawnień do przejazdów ulgowych, Spółce przysługuje dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2010r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (dalej rozporządzenie).

Zgodnie z rozporządzeniem, dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich wyrównuje przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (§ 1 rozporządzenia).

Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi wartość utraconych przez Spółkę wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zaewidencjonowanej sprzedaży biletów - skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). Rozporządzenie wskazuje przy tym z tytułu respektowania jakich (określonych odrębnymi ustawami) uprawnień do przejazdów ulgowych dotacja przysługuje oraz przy sprzedaży których biletów.

Stawka dotacji wynosi 100% podstawy obliczenia należnej dotacji (§ 4 rozporządzenia). Jednocześnie jednak ogólna kwota dotacji, stanowiąca iloczyn stawki dotacji oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów, nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie budżetowej w danym roku (§ 5 rozporządzenia).

Spółka dokonuje rozliczenia dotacji na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia pn. „...”. Zawiera w nim informacje o liczbie przewiezionych przez Spółkę pasażerów z ulgą ustawową wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu ulg przejazdowych, stawkę dotacji oraz należną kwotę dotacji.

Końcowo wskazać należy, że rozporządzenie wydane jest przez Ministra Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Delegacja tam zawarta stanowi, iż Minister Finansów ustala w drodze rozporządzenia stawki dotacji przedmiotowych oraz określa szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji. Przy tym w ustawie tej w art. 130 ust. 1 dotacje przedmiotowe zdefiniowane są jako środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywana przez Spółkę na podstawie ww. rozporządzenia dotacja, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja przysługująca mu na podstawie rozporządzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosowanie do treści art. 29 ust. 1 ustawy VAT, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje przy tym całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Jak stanowi przywołany przepis, obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jakkolwiek co do zasady każda dotacja wpływa w określony sposób na cenę sprzedaży towarów i usług świadczonych przez beneficjenta dotacji, pozwala bowiem na obniżenie kosztów i w konsekwencji uzyskanie przez beneficjenta większej rentowności przy niższych cenach, to jednakże zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy VAT nie każda dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dotacja zwiększała obrót stanowiący podstawę opodatkowania, istnieć musi bezpośredni wpływ dotacji na cenę oferowanych przez podatnika towarów i usług.

Należy mieć w szczególności na uwadze, iż otrzymanie dotacji nie jest jako takie żadną odrębną czynnością podlegająca opodatkowaniu. Dotacje podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Otrzymanie dotacji nie stanowi więc samo w sobie żadnej czynności opodatkowanej ani zdarzenia opodatkowanego. Jest to dodatkowy element podstawy opodatkowania do czynności, z którą dotacja jest związana. Z tych powodów do podstawy opodatkowania wlicza się te dotacje, które są w bezpośredni sposób związane z ceną (kwotą należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W ocenie Spółki dotacja, której dotyczy niniejszy wniosek, wywiera bezpośredni wpływ na cenę usług przewozowych świadczonych przez Spółkę, jest bowiem dotacją do ceny biletu kolejowego. Spółka respektuje uprawnienia do przejazdów ulgowych, co skutkuje określonym, mierzalnym obniżeniem ceny biletu za przejazd. Dotacja pozostaje więc w bezpośrednim związku z ceną usługi świadczonej przez Spółkę. Pokrywa Spółce utracone korzyści w związku z respektowaniem ustawowych ulg, a zatem stanowi - obok ceny płaconej przez pasażera - dodatkowy element podstawy opodatkowania (kwoty należnej) z tytułu świadczonych przez Spółkę usług przewozowych, z którą dotacja jest związana.

Powyższe potwierdzają także przepisy rozporządzenia, na podstawie którego Spółka otrzymuje dotacje. Wprost wiążą one kwotę dotacji z ilością przewiezionych przez Spółkę pasażerów z ulgą ustawową oraz wartością utraconych wpływów taryfowych z tytułu honorowanie ulg. Także rodzaj tej dotacji, która zgodnie z rozporządzeniem jest dotacją przedmiotową w świetle definicji dotacji przedmiotowej zawartej w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych potwierdza, iż dotacja ta stanowi dopłatę do konkretnych usług świadczonych przez Spółkę a w konsekwencji otrzymywane przez Spółkę dofinansowanie bezpośrednio wpływa na cenę świadczonych przez Spółkę usług.

Powyższe w ocenie Spółki uzasadnia pogląd, iż przedmiotowa dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usług oferowanych przez Spółkę - pasażer płaci stałą cenę biletu, jednakże jeśli przysługuje mu uprawnienie do ulgi, nabywa bilet w cenie odpowiednio niższej.

W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż otrzymywana przez nią dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kwota otrzymanej dotacji będzie zatem stanowić obrót w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy VAT, który po pomniejszeniu o kwotę podatku należnego będzie stanowił podstawę opodatkowania. Podatek należny zostanie określony według stawki właściwej dla usługi przewozowej świadczonej przez Spółkę.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPP1-443-652/11-5/JL z dnia 12 lipca 2011r. Organ podatkowy potwierdził w niej stanowisko wnioskodawcy co do tego, że otrzymywane od Skarbu Państwa dotacje w związku z honorowaniem ustawowych uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów, jako kwoty mające bezpośrednio wpływ na cenę usług, podlegają opodatkowaniu VAT. W opisie stanu faktycznego wnioskodawca zawarł przy tym, iż dotacje te otrzymuje na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2010r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich, a więc na podstawie identycznej jak Spółka, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Natomiast, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z przywołanego wyżej artykułu 29 ust. 1 ustawy wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Należy zauważyć, że otrzymanie dotacji nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Dotacje, które stanowią dopłatę do ceny sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług, są ściśle związane z daną usługą, czy towarem i podlegają opodatkowaniu. Otrzymana dotacja niemająca bezpośredniego wpływu na cenę usługi, mająca na celu ogólne dofinansowanie działalności podatnika, nieuzależniona od ilości i wartości świadczonych usług, nie zwiększa podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług.

Jeżeli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze przekazywana jest przez inny podmiot w celu sfinansowania lub dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług (istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a ceną dostarczanych towarów lub świadczonych usług) to stanowi ona obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi przewozowe wg przyjętego cennika (taryfy). Wykonując usługi Spółka zobowiązana jest jednakże respektować przysługujące na podstawie odrębnych ustaw uprawnienia do przejazdów ulgowych.

W związku z wykonywaniem usług przewozowym w kolejowych przewozach pasażerskich oraz respektowaniem uprawnień do przejazdów ulgowych, Spółce przysługuje dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich. Dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich wyrównuje przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (§ 1 rozporządzenia).

Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi wartość utraconych przez Spółkę wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zaewidencjonowanej sprzedaży biletów - skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). Rozporządzenie wskazuje przy tym z tytułu respektowania jakich (określonych odrębnymi ustawami) uprawnień do przejazdów ulgowych dotacja przysługuje oraz przy sprzedaży których biletów.

Stawka dotacji wynosi 100% podstawy obliczenia należnej dotacji (§ 4 rozporządzenia). Jednocześnie jednak ogólna kwota dotacji, stanowiąca iloczyn stawki dotacji oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów, nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie budżetowej w danym roku (§ 5 rozporządzenia).

Spółka dokonuje rozliczenia dotacji na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia pn. „...”. Zawiera w nim informacje o liczbie przewiezionych przez Spółkę pasażerów z ulgą ustawową wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu ulg przejazdowych, stawkę dotacji oraz należną kwotę dotacji.

Z treści wniosku wynika również, iż dotacja, której dotyczy niniejszy wniosek, wywiera bezpośredni wpływ na cenę usług przewozowych świadczonych przez Spółkę, jest bowiem dotacją do ceny biletu kolejowego. Spółka respektuje uprawnienia do przejazdów ulgowych, co skutkuje określonym, mierzalnym obniżeniem ceny biletu za przejazd. Dotacja pozostaje więc w bezpośrednim związku z ceną usługi świadczonej przez Spółkę. Pokrywa Spółce utracone korzyć w związku z respektowaniem ustawowych ulg, a zatem stanowi - obok ceny płaconej przez pasażera - dodatkowy element podstawy opodatkowania (kwoty należnej) z tytułu świadczonych przez Spółkę usług przewozowych, z którą dotacja jest związana.

Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych przepisów należy stwierdzić, iż w opisanej sytuacji dotacja ma na celu sfinansowanie ceny sprzedaży (tj. usług świadczonych na rzecz pasażerów, korzystających z ulgowych przejazdów kolejowych). Kwota dofinansowania w postaci dotacji do ceny biletu kolejowego zwiększa zatem obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla czynności, której dopłata dotyczy.

Reasumując, przedmiotowa dotacja (stanowiąca iloczyn stawki dotacji oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów) zwiększa obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi, której dotyczy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dotacja
ITPB1/4511-345/15/WM | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ILPP1/4512-1-688/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.