IBPP1/443-458/14/ES | Interpretacja indywidualna

Czy przedmiotowa dotacja będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
IBPP1/443-458/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. podstawa opodatkowania
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 maja 2014 r. (data wpływu 13 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2014 r. do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Gminy prowadzoną w formie zakładu budżetowego, nieposiadającą osobowości prawnej. Wnioskodawca został powołany z dniem 1 grudnia 2013 r. do realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w tym:

 1. tworzenie i udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej według zapotrzebowania społecznego,
 2. udostępnianie bazy i obiektów Wnioskodawcy szkołom działającym na terenie Gminy i Powiatu na realizację zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,
 3. organizowanie nauki pływania oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 4. rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki, współdziałanie w zakresie kultury fizycznej i turystyki ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i innymi instytucjami, tworzenie odpowiednich warunków z zakresu kultury fizycznej dla osób niepełnosprawnych,
 5. prowadzenie działalności w zakresie właściwej eksploatacji, modernizacji i rozbudowy bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej stanowiącej mienie komunalne,
 6. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki oraz popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

Wnioskodawca zarządza i sprawuje także nadzór nad placem zabaw, boiskami sportowymi, miejskim kąpieliskiem otwartym. Korzystanie z tych terenów jest nieodpłatne.

Na pokrycie kosztów działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu Gminy. Przy sporządzaniu planu finansowego Wnioskodawcy określono w jakiej wysokości zakład musi otrzymać dotację przedmiotową, by pokryć koszty działalności. Wyliczenia odniesiono do godziny funkcjonowania obiektu. Dotacja przekazana na pokrycie kosztów działalności zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej stanowi dopłatę do każdej godziny funkcjonowania obiektów. Przy jej wyliczeniu uwzględnia się m.in. koszty związane z obsługą techniczną i administracyjną, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, utrzymaniem czystości, zakupem energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz zakupy materiałów niezbędnych do eksploatacji obiektów. Dotacja jest dopłatą do każdej godziny funkcjonowania obiektów (kryta pływalnia, stadion sportowy, plac zabaw, stok narciarski), a nie do ceny biletu. Otrzymywane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług na obiektach sportowych: basen, lodowisko, park sportowo-rekreacyjny z placem zabaw, stok narciarski. Ceny za korzystanie z wymienionych obiektów sportowych ustala zarządzeniem Burmistrz. Przyznana dotacja stanowi zatem ściśle dofinansowanie do kosztu funkcjonowania obiektów. Wnioskodawca odpłatnie świadczy usługi na krytej pływalni i stoku narciarskim, a na pozostałych obiektach usługi świadczone są nieodpłatnie w ramach zadań własnych gminy. Ceny usług (pływalnia, stok) ustanawiane są w drodze zarządzenia Burmistrza, więc nie można traktować otrzymanej dotacji jako bezpośredniej dopłaty do ceny. Otrzymana dotacja ma pokryć koszty związane z realizacją zadań, do których Wnioskodawca został powołany i w żadnej mierze nie wpływa na wysokość ceny. Cena jako ustalana w drodze zarządzenia nie jest uzależniona i nie ulega zmianie ze względu na wysokość otrzymanej dotacji w wyniku zwiększenia się lub zmniejszenia kosztów funkcjonowania obiektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja przedmiotowa, która w rzeczywistości jest dopłatą do każdej godziny funkcjonowania obiektu stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29a ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Otrzymana dotacja ma charakter przedmiotowy, więc nie stanowi dopłaty do ceny towaru lub usługi. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów świadczonych usług, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych (dopłata do każdej godziny funkcjonowania obiektu, a nie ceny biletu ustalanej przez Burmistrza). Dotacji tej nie powinno zatem zaliczać się do zapłaty zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wymieniona dotacja nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uznanie dotacji przedmiotowej za zwiększającą zapłatę zgodnie z art. 29a ust 1 ustawy o VAT jest zdaniem Wnioskodawcy nieprawidłowe, ponieważ dotacja ta nie daje się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dotacja przedmiotowa ustalona jako dopłata do godziny funkcjonowania obiektu nie jest w sposób bezwzględny i bezpośredni związana z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Zatem w sytuacji gdy taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego wynika, iż definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem, opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

Zgodnie z art. 29a ust. 1, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną Gminy prowadzoną w formie zakładu budżetowego, powołaną z dniem 1 grudnia 2013 r. do realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Wnioskodawca zarządza i sprawuje także nadzór nad placem zabaw, boiskami sportowymi, miejskim kąpieliskiem otwartym. Korzystanie z tych terenów jest nieodpłatne.

Na pokrycie kosztów działalności Wnioskodawca otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu Gminy. Dotacja przekazana na pokrycie kosztów działalności zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej stanowi dopłatę do każdej godziny funkcjonowania obiektów. Przy jej wyliczeniu uwzględnia się m.in. koszty związane z obsługą techniczną i administracyjną, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, utrzymaniem czystości, zakupem energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz zakupy materiałów niezbędnych do eksploatacji obiektów. Dotacja jest dopłatą do każdej godziny funkcjonowania obiektów (kryta pływalnia, stadion sportowy, plac zabaw, stok narciarski), a nie do ceny biletu. Otrzymywane dotacje nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług na obiektach sportowych: basen, lodowisko, park sportowo-rekreacyjny z placem zabaw, stok narciarski. Ceny za korzystanie z wymienionych obiektów sportowych ustala zarządzeniem Burmistrz. Przyznana dotacja stanowi zatem ściśle dofinansowanie do kosztu funkcjonowania obiektów. Wnioskodawca odpłatnie świadczy usługi na krytej pływalni i stoku narciarskim, a na pozostałych obiektach usługi świadczone są nieodpłatnie w ramach zadań własnych gminy. Ceny usług (pływalnia, stok) ustanawiane są w drodze zarządzenia Burmistrza, więc nie można traktować otrzymanej dotacji jako bezpośredniej dopłaty do ceny. Otrzymana dotacja ma pokryć koszty związane z realizacją zadań, do których Wnioskodawca został powołany i w żadnej mierze nie wpływa na wysokość ceny. Cena jako ustalana w drodze zarządzenia nie jest uzależniona i nie ulega zmianie ze względu na wysokość otrzymanej dotacji w wyniku zwiększenia się lub zmniejszenia kosztów funkcjonowania obiektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przedmiotowa dotacja będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc wyżej przedstawiony stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę od Gminy dotacja nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i stanowi dopłatę do każdej godziny funkcjonowania obiektów.

Jak wskazał Wnioskodawca, otrzymana dotacja ma pokryć koszty związane z realizacją zadań, do których Wnioskodawca został powołany i w żadnej mierze nie wpływa na wysokość ceny.

Tym samym dotacja (środki uzyskane od Gminy), czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle powyższego otrzymana dotacja, niemająca wpływu na cenę świadczonych usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Z uwagi na powyższe, dotacja którą otrzymuje Wnioskodawca nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż otrzymywana przez Wnioskodawcę dotacja przedmiotowa nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie powinna zwiększać podstawy opodatkowania podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.