IBPBII/1/4511-286/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy osoba fizyczna otrzymująca dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej dotacji a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
IBPBII/1/4511-286/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. budżet gminy
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 19 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji przyznanej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji przyznanej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr (...) w sprawie przyjęcia zasad udzielania i sposobu realizacji dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Zgodnie z jej zapisami do korzystania z dotacji uprawnione są osoby – posiadacze nieruchomości na terenie Gminy, tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy. Dotacja przyznawana jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uchwała reguluje zasady udzielania i tryb wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja udzielana może być wyłącznie osobom fizycznym wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego i przyznawana jest na pisemne wnioski, które przyjmowane są do 30 września każdego roku. Wnioski złożone po 30 września będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.

O wysokości przyznanej dotacji lub odmowie dotacji wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. Do wniosków należy załączyć:

 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
 • Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5m3.
 • Kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Oświadczenie współwłaściciela, o którym mowa w pkt 13.
 • Oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe po wybudowaniu oczyszczalni.

Dotacją objęte są urządzenia spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984, ze zm.). Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo dla przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej określony budynek mieszkalny i obejmuje pokrycie części kosztów zakupu i montażu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, zakupionych po dniu podpisania umowy o dotację.

Dotacji nie podlegają:

 1. koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami-prawa,
 2. koszty zakupu pojedynczych elementów( urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,
 3. koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
 4. koszty obsługi kredytów i innych zabezpieczeń płatniczych,
 5. koszty zakupu gruntów,
 6. koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni lub likwidacje szamba oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy.

Dotacja realizowana będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a wnioskodawcą, a jej wysokość wypłacana z budżetu Gminy wynosi 5.000 zł w przypadku wniosku indywidualnego oraz 7.000 zł w przypadku wniosku zbiorowego.

Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dofinasowania ze środków budżetu Gminy. Ilość środków przeznaczonych na dotację realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminnego będzie określona w uchwale podjętej przez Radę Gminy. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności, rozpatrywane będą według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w danym roku dotacja będzie realizowana w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie.

Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy otrzymujący dotację zobowiązany jest do jego zwrotu. Wypłata pieniędzy nastąpi po spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów zawartych w niniejszych zasadach w terminie do trzech miesięcy od daty, jednak nie później niż do końca roku sporządzenia przez pracownika Urzędu Gminy protokołu potwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zasady zwrotu dotacji:

 • W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania przez pracowników Urzędu Gminy eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę przyznano dotację.
 • Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji oczyszczalni lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń.
 • Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dotacji powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy osoba fizyczna otrzymująca dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej dotacji a jeżeli tak, to w jakiej wysokości...

Wnioskodawczyni wskazała, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób w fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664) zlikwidowano z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Istota tej zmiany polegała na tym, że wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami gmin, a zadania związane z ochroną środowiska zostały wprost finansowane lub dofinansowane z budżetu gminy. Dotyczy to także dotacji celowych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni osobom fizycznym.

Mając powyższe okoliczności na uwadze dotowany (osoba fizyczna) nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż dotacja wypłacana będzie z budżetu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i mieści się w kategorii dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, iż aby wypłacone świadczenie dotacja (i to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) mogła korzystać ze zwolnienia, to winna być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym dla celów zastosowania tegoż zwolnienia nie wystarczy aby otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koniecznym jest także, aby taka dotacja przyznana została przez budżet państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Zatem, skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W myśl art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Z wniosku wynika, że w dniu 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr (...) w sprawie przyjęcia zasad udzielania i sposobu realizacji dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Zgodnie z jej zapisami do korzystania z dotacji uprawnione są osoby – posiadacze nieruchomości na terenie Gminy, tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy. Uchwała reguluje zasady udzielania i tryb wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja udzielana może być wyłącznie osobom fizycznym wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego i przyznawana jest na pisemne wnioski, które przyjmowane są do 30 września każdego roku. Dotacja przyznawana jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przyznana Wnioskodawczyni dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile istotnie – jak wynika z wniosku – dotacja ta sfinansowana jest bezpośrednio ze środków budżetu Gminy i jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanej dotacji.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawczyni i tylko dla niej wywiera ona skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.