IBPBII/1/4511-234/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy wartość dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznej polegającej na wymianie starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/4511-234/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. budżet gminy
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 16 marca 2015 r.), uzupełnionym 18 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 7 maja 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-234/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 18 maja 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w tym zapisów Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy L. przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w L. z czerwca 2014 r. regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy L. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji z budżetu gminy L. dla osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie gminy L., na wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, dla potrzeb ogrzewania mieszkań i budynków mieszkalnych. Śródki finansowe na realizację inwestycji pochodzą z budżetu gminy L. Zgodnie z regulaminem mieszkaniec składa do urzędu wniosek o udzielenie dotacji. Po weryfikacji wniosku zawierana jest umowa udzielenia dotacji określająca opis zadania, termin wykonania zadania, wysokość dotacji, tryb płatności. Dotacje udzielane są w formie refundacji części kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora, po złożeniu przez inwestora wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami m.in. fakturami/rachunkami dokumentującymi poniesienie kosztów. Przyznanie dotacji następuje po zaakceptowaniu dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego nowego kotła c.o. przeprowadzonych przez komisję. Ustalona wysokość dotacji pochodzącej ze środków budżetu gminy na wykonanie inwestycji stanowi 20% kosztów inwestycji nie więcej jednak niż 2.000 zł, przy wymienia starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła – kocioł węglowy spełniający wymogi na znak bezpieczeństwa ekologicznego – Klasa A, nieposiadające dodatkowego rusztu i 30% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 3.000 zł w przypadku wymiany pieca węglowego na nowe źródło ciepła – kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne.

W celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną wód gmina L. udziela dofinansowania w formie dotacji celowych ze środków budżetu gminy L. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy L. Przedmiotowe dotacje udzielane są w oparciu o regulamin przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w L. z czerwca 2014 r. , regulamin określa zasady przyznawania dotacji z budżetu gminy L. dla osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie gminy L. Środki finansowe na realizacje inwestycji pochodzą z budżetu gminy L. Zgodnie z ww. regulaminem mieszkaniec składa do urzędu wniosek o udzielenie dotacji. Po weryfikacji wniosku zawierana jest umowa o udzielenie dotacji określająca opis zadania, termin jego wykonania, wysokość dotacji, tryb płatności. Dotacje udzielane są w formie refundacji części kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora, po złożeniu przez inwestora wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami m.in. fakturami/rachunkami dokumentującymi poniesienie kosztów. Przyznanie dotacji następuje po zaakceptowaniu dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków przeprowadzonych przez komisję. Wysokość dotacji uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni i mieści się w przedziale od 2.000 zł do 3.500 zł.

W uzupełnieniu wniosku z 18 maja 2015 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe dotacje udzielane są w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej w L. z czerwca 2014 r., w których to uchwałach jako podstawę prawną powołano art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie przedmiotowa dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznej polegającej na wymianie starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań powiatów i zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną powietrza i ochroną wód.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyżej wymienionym zakresie może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych (art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wnioskodawca zaznaczył, że na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, odpowiednio rada gminy lub powiatu określa w formie uchwały zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenie dotacji i sposób jej rozliczenia.

Wnioskodawca podkreślił, że inwestycje realizowane są przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. osoby fizyczne a środki finansowe pochodzą z budżetu gminy L.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że Wnioskodawca nie ma podstaw do wystawienia osobom fizycznym informacji PIT-8C, a tym samym osoby te nie będą zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu otrzymanej dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie płatnika z tytułu dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji proekologicznej.

W zakresie skutków podatkowych występujących po stronie osób fizycznych, które otrzymały dotację celową udzieloną na realizację inwestycji proekologicznej wydano odrębne rozstrzygnięcie.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w tym zapisów Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy L. przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w L. z czerwca 2014 r. regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy L.

Jednocześnie w celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną wód gmina L. udziela dofinansowania w formie dotacji celowych ze środków budżetu gminy L. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy L. Przedmiotowe dotacje udzielane są w oparciu o regulamin przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w L. z czerwca 2014 r.

Regulaminy przyjęte Uchwałami Rady Miejskiej w L. z czerwca 2014 r. określają zasady przyznawania dotacji z budżetu gminy L. dla osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie gminy L. Śródki finansowe na realizację inwestycji pochodzą z budżetu gminy L. Zgodnie z regulaminem mieszkaniec składa do urzędu wniosek o dzielenie dotacji. Po weryfikacji wniosku zawierana jest umowa udzielenia dotacji określająca opis zadania, termin wykonania zadania, wysokość dotacji, tryb płatności. Dotacje udzielane są w formie refundacji części kosztów inwestycji poniesionych przez inwestora, po złożeniu przez inwestora wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami m.in. fakturami/rachunkami dokumentującymi poniesienie kosztów.

W uchwałach jako podstawę prawną powołano art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie przedmiotowa dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym, stwierdza się, że w przypadku, gdy forma udzielanego przez Wnioskodawcę dofinansowania istotnie jest dotacją udzielaną w oparciu o ustawę o finansach publicznych, to jako wypłacana z budżetu gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu udzielenia dotacji na realizację inwestycji proekologicznej polegającej na wymianie starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.