IBPBII/1/4511-200/15/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, które zakłada zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wykonania usługi częściowo odpłatnej na rzecz mieszkańca gminy w postaci wykonania przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej?
2. Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze okaże się pozytywna, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, który nie wystawi mieszkańcowi gminy deklaracji PIT-8C w związku ze zwolnieniem z opodatkowania usługi częściowo odpłatnej w postaci wykonania przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej?
IBPBII/1/4511-200/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykonaniem usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykonaniem usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej X Spółka z o.o. (Wnioskodawca) jest komunalną osobą prawną (100 % udziałów w Spółce posiada Gmina), która realizuje zadania własne Gminy polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków na terenie miasta. Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia – decyzja Burmistrza z 11 grudnia 2003 r. nr (...) oraz z 9 lutego 2010 r. nr (...). Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka X Sp. z o.o. w ramach wykonywanej działalności realizuje inwestycję „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie”. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy oraz modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W celu zwiększenie ilości osób korzystających z sieci kanalizacyjnej – Zarząd X Sp. z o.o. podjął decyzję o przystąpieniu do programu, który uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej jako: NFOŚiGW) pn. „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji w Gminie”.

Zgodnie z zawartą umową z 21 listopada 2013 r. pomiędzy NFOŚiGW a X Sp. z o.o. przedmiotem umowy jest określenie warunków dofinansowania przedsięwzięcia, którym jest przedsięwzięcie Beneficjenta, na które NFOŚiGW udzielił Beneficjentowi (X Sp. z o.o.) dofinansowania w formie dotacji, a w wyniku realizacji którego Beneficjent zobowiązany jest uzyskać w ustalony w Warunkach Szczególnych zakresie i terminach Efekt rzeczowy i Efekt ekologiczny.

Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest wykonanie 374 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 6,8 km w terminie do 30 czerwca 2015 r. Efekt rzeczowy uważa się za wykonany, jeżeli faktyczne osiągnięta liczba jednostek miary efektu rzeczowego dla każdej pozycji działań wskazanych w niniejszym punkcie nie różni się od przewidywanej liczby, o więcej niż 5 % pod warunkiem, że nie wpłynie to na obniżenie efektu ekologicznego. Natomiast różnica w ilości jednostek miary efektu rzeczowego nie może powstać w wyniku celowego działania Beneficjenta.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 1522 mieszkańców. Oczyszczanie ścieków musi być realizowane według parametrów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, ze zm.). Termin realizacji efektu ekologicznego został ustalony na dzień 31 lipca 2015 r.

Zgodnie z zawartą umową Beneficjent programu (Wnioskodawca) jest odpowiedzialny za wybór właścicieli wskazanych posesji do wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Beneficjent jest także odpowiedzialny za wyłonienie wykonawcy robót, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i dokonanie odbioru wykonanych podłączeń i odpowiada również za terminowość prac.

Odpowiedzialność oraz wykonanie usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w całości spoczywa na Wnioskodawcy – X Sp. z o.o., która jest również odpowiedzialna za rozliczenie finansowe z wykonawcą prowadzonych prac oraz z NFOŚiGW.

Kwota dotacji została ustalona szczegółowo w Warunkach Szczególnych do Umowy o dofinansowanie w formie dotacji i została określona maksymalnie do 1.099.586,00 zł, przy czym kwota wypłaconych środków z dotacji:

 1. nie może przekroczyć 45 % kosztów kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia.
 2. kwota dofinansowania nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem 01 listopada 2013 r.,
 3. kwota dofinansowania w wysokości 5 % kwoty dotacji zostanie wypłacona Beneficjentowi jako płatność końcowa po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w ust. 7 – potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

Za koszt kwalifikowany uznaje się m.in. koszty przygotowania terenu, koszty usług geodezyjnych, robót ziemnych i budowlano-montażowych oraz zakupu i dostawy urządzeń, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowanym przedsięwzięciu.

Za koszt niekwalifikowany uważa się koszty finansowe, wynagrodzenia pracowników prowadzących i rozliczających projekt, koszty korespondencji, promocji, materiały biurowe, opłaty administracyjne, opłaty za aplikowanie o środki z NFOŚiGW oraz koszty nadzoru budowlanego.

A więc w toku wykonywania usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powstają następujące etapy:

 1. NFOŚiGW dokonuje wypłaty dotacji w transzach w formie zaliczek na rzecz Wnioskodawcy (Beneficjenta) na pokrycie przyszłych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 2. Mieszkaniec, który jest objęty programem wpłaca zaliczkę na poczet przyszłej usługi wykonania przyłącza.
 3. Finalnie zostaje wykonana usługa w postaci przyłącza dla jednego budynku, która jest sfinansowania ze środków Wnioskodawcy, tj. udzielonej dotacji oraz wpłaconej przez mieszkańca zaliczki a także ze środków Gminy, które mieszkaniec otrzyma po spełnieniu warunków określonych w „Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, które zakłada zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wykonania usługi częściowo odpłatnej na rzecz mieszkańca gminy w postaci wykonania przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej...
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze okaże się pozytywna, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, który nie wystawi mieszkańcowi gminy deklaracji PIT-8C w związku ze zwolnieniem z opodatkowania usługi częściowo odpłatnej w postaci wykonania przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej...

Wnioskodawca wskazał – przywołując art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Dalej wskazał, że przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, źródłami przychodów są „inne źródła”.

Przywołując art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, Wnioskodawca podkreślił, że mając na uwadze przykładowe wyliczenie w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle powyższego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł są takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Należy zatem uznać, że w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych otrzyma świadczenie nieodpłatne bądź częściowo odpłatne bądź świadczenie rzeczowe, które jest sfinansowane ze ściśle określonych źródeł i otrzymane w ramach programów rządowych – to wartość takiego świadczenie jest zwolniona z podatku.

Podmiotem wypłacającym dotację jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której Beneficjentem jest X Sp. z o.o. (Wnioskodawca). W związku z wypłacaną dotacją mieszkaniec gminy nie otrzymuje żadnego świadczenia finansowego. Ostatecznie X Sp. z o.o. wykonuje jako inwestor zastępczy usługę przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej, która jest współfinansowana przez mieszkańca, Gminę Miasto oraz NFOŚiGW.

Cytując treść art. 400 ust. 1 i art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska Wnioskodawca zaznaczył, że ustawa ta wprowadza zatem kolejne zadanie własne gminy, które realizowane jest między innymi przez regulowanie i odnawianie gospodarki ściekowej w gminach. Niezbędnym elementem jest również wykonanie stosownego przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej, które jest realizowane na terenie nieruchomości mieszkańca.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 • zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 • kosztów realizacji inwestycji.

Należy zatem uznać, że sfinansowanie poszczególnym gospodarstwom domowym Gminy (osobom fizycznym) usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych dokonane ze środków pochodzący z dotacji z NFOŚiGW, które gminna osoba prawna otrzymała w związku z zawartą umową i zaliczyła do dochodów jednostki, będzie korzystało ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, że podmiotem otrzymującym przedmiotową dotację jest gminna spółka prawa handlowego, bowiem prowadziłoby to do nieuzasadnionego różnicowania gmin, w których zadania z zakresu gospodarki komunalnej nie są wykonywane przez gminne osoby prawne, a przez jednostki budżetowe gminy.

Ponadto, niniejsza dotacja jest częścią szerszego projektu, który dotyczy „Dofinansowania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie”, który jest realizowany ze środków otrzymywanych z NFOŚiGW. Otrzymywana dotacja jest zatem częścią szerszego, nie tylko rządowego programu, ale także programu na skalę europejską.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, iż na gminy został nałożony m.in. obowiązek budowy i modernizacji infrastruktury służącej oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków.

Gmina z około 16 tysiącami mieszkańców znalazła się w grupie miast, które do końca 2015 roku muszą rozbudować i zmodernizować infrastrukturę komunalną, związaną z ochroną środowiska; zbudować systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Projekt „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Gminie” był również współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Samodzielna i kompleksowa budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni przekraczała możliwości finansowe Gminy. Dlatego w 2004 roku rozpoczęła ona starania o dofinansowanie inwestycji z Funduszy UE.

W ocenie Wnioskodawcy, wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych na rzecz poszczególnych mieszkańców będzie korzystało ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem:

 1. Osoba fizyczna nie otrzymuje żadnego uznania finansowego, tylko wykonywane jest na jej rzecz świadczenie częściowo odpłatne.
 2. Beneficjentem środków jest gminna osoba prawna, w której 100 % udziałów posiada gmina Miasto.
 3. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Gminie” był również współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, którego jednym z etapów jest realizacja Przedsięwzięcia „Dofinansowania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie cz. 1”.

W ocenie Wnioskodawcy, przesłanki przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały spełnione i mieszkaniec nie będzie obowiązany do opodatkowania otrzymanego świadczenia częściowo odpłatnego, a Wnioskodawca nie będzie musiał w konsekwencji wystawić mieszkańcowi informacji PIT-8C.

Podobne stanowisko zostało zawarte m. in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 maja 2013 r. znak: IBPB II/1/415-105/13/BJ.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, że iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii dotyczącej obowiązków płatnika w związku z wykonaniem usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych.

Natomiast w części dotyczącej skutków podatkowych powstałych dla osób fizycznych w związku z wykonaniem przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania znak: IBPB II/1/4511-318/15/BJ.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 • nieodpłatne świadczenie, bądź
 • świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 • świadczenie rzeczowe (w naturze),
 • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

Stosownie do art. 400b ust. 1 powołanej ustawy celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6.

Przepis art. 403 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, iż do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Stosownie do art. 400b ust. 1 ww. ustawy celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6.

W myśl art. 400a ust. 1 pow. ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

 • wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów (pkt 37);
 • inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska (pkt 42).

Zgodnie z art. 400q ust. 1 ww. ustawy Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy (art. 400q ust. 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 400q ust. 4 cyt. ustawy Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach finansowych:

1.przychody z prowadzonej działalności;

2.dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

3.koszty, w tym:

 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 2. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
 3. zakup towarów i usług;

4.środki na wydatki majątkowe;

5.środki przekazane innym podmiotom;

6.stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

7.stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit a) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (X Spółka z o.o.) jest komunalną osobą prawną (100 % udziałów w Spółce posiada Gmina), która realizuje zadania własne Gminy polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków na terenie miasta. Spółka z o.o. w ramach wykonywanej działalności realizuje inwestycję „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie”. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy oraz modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W celu zwiększenie ilości osób korzystających z sieci kanalizacyjnej – Zarząd X Sp. z o.o. podjął decyzję o przystąpieniu do programu, który uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji w Gminie”. Zgodnie z zawartą umową z 21 listopada 2013 r. pomiędzy NFOŚiGW a X Sp. z o.o. przedmiotem umowy jest określenie warunków dofinansowania przedsięwzięcia, którym jest przedsięwzięcie Beneficjenta, na które NFOŚiGW udzielił Beneficjentowi (X Sp. z o.o.) dofinansowania w formie dotacji. Beneficjent jest także odpowiedzialny za wyłonienie wykonawcy robót, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i dokonanie odbioru wykonanych podłączeń i odpowiada również za terminowość prac. Odpowiedzialność oraz wykonanie usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w całości spoczywa na Wnioskodawcy – X Sp. z o.o., która jest również odpowiedzialna za rozliczenie finansowe z wykonawcą prowadzonych prac oraz z NFOŚiGW.

W toku wykonywania usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powstają następujące etapy:

 1. NFOŚiGW dokonuje wypłaty dotacji w transzach w formie zaliczek na rzecz Wnioskodawcy (Beneficjenta) na pokrycie przyszłych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 2. Mieszkaniec, który jest objęty programem wpłaca zaliczkę na poczet przyszłej usługi wykonania przyłącza.
 3. Finalnie zostaje wykonana usługa w postaci przyłącza dla jednego budynku, która jest sfinansowania ze środków Wnioskodawcy, tj. udzielonej dotacji oraz wpłaconej przez mieszkańca zaliczki a także ze środków Gminy, które mieszkaniec otrzyma po spełnieniu warunków określonych w „Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.

Z powyższego wynika, iż mieszkańcy nie otrzymują od Wnioskodawcy środków finansowych. Mieszkańcy otrzymują od Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zatem wartość otrzymanych od Wnioskodawcy przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń w formie usług wykonania przyłączy stanowi dla nich przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód otrzymywany przez mieszkańców – finansowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącego państwową osobą prawną, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są to środki, o których mowa w tym przepisie (nie pochodzą ani z budżetu państwa ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Taką jednostką – tj. jednostką samorządu terytorialnego – nie jest także Wnioskodawca; jak wynika z wniosku jest on osobą prawną. Fakt, że Gmina posiada 100% udziałów Wnioskodawcy jest bez znaczenia. Bez znaczenia jest również powoływanie się na fakt, że do realizacji kompleksowego projektu (omawiany projekt jest częścią szerszego projektu) Gmina pozyskiwała środki z Funduszy Unii Europejskiej. Z opisu stanu faktycznego wynika bowiem, że Wnioskodawca finansuje budowę przyłączy ze środków własnych (w tym pozyskanych z dotacji z NFOŚiGW); nie pozyskuje on środków z Unii Europejskiej. Zatem wykonanie usługi przyłącza dokonywane jest przez Wnioskodawcę w sposób nie warunkujący zastosowanie zwolnienia.

Zatem Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia mieszkańcom informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazania w nich tych części wartości przyłączy kanalizacyjnych, które finansuje Wnioskodawca.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte jest wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.