IBPBII/1/4511-159/15/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki podatkowe otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 25 lutego 2015 r. (wpływ do Biura – 27 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 30 kwietnia 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-158/15/MK, IBPB II/1/4511-159/15/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek nie został uzupełniony. Zatem zgodnie z pouczeniem zawartym w treści wezwania podlega on rozpatrzeniu jedynie w zakresie objętym niniejszą interpretacją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała dotację z Urzędu Miasta w K. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu „...” wyniosła 8.000,00 zł.

Również w 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie kredytu z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.732 zł. Dotacja dotyczyła zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy dotacja celowa otrzymana w 2014 r. z Urzędu Miasta na inwestycję proekologiczną jest zwolniona z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o finansach publicznych (powinno być – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
  2. Czy dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję proekologiczną jest zwolniona z opodatkowania na mocy ustawy o finansach publicznych (powinno być – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
  3. W przypadku konieczności rozliczenia ww. dotacji, jaki PIT należy zastosować i w jakiej pozycji wpisać przyznaną dotację...
  4. W przypadku konieczności odprowadzenia podatku od ww. dotacji w jakiej pozycji wpisać należny podatek... A w przypadku braku konieczności odprowadzenia podatku, jak należy uzupełnić pozycję dotyczącą podatku w formularzu PIT...
  5. Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować, w przypadku konieczności odprowadzenia podatku od ww. dotacji...

Ad. 1.

Wnioskodawczyni uważa, że wartość dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji proekologicznej otrzymanej z Urzędu Miasta w K. w ramach realizowanego programu „...” w kwocie 8.000,00 zł zwolniona jest z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o finansach publicznych (powinno być – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość dotacji z NFOŚiGW w kwocie 6.732,00 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód „z innych źródeł”.

Ad. 3.

Według Wnioskodawczyni, przyznane dotacje należy wykazać w PIT-36 w części „D” w pozycji 8 – inne źródła nie wymienione w wierszach od 1 do 7, w pozycji 81 przychód.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w PIT-36, część „D”, pozycja 85 – należy wpisać tylko należny podatek z tytułu dotacji NFOŚiGW (dotyczy kwoty 6.732,00 zł).

Ad. 5.

Zdaniem Wnioskodawczyni, do kwoty dotacji z NFOŚiGW należy zastosować skalę podatkową (18%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji celowej z Urzędu Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznej – wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłami przychodów są „inne źródła”. Do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć każdy przychód, który nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i 938).

Stosownie do treści art. 400q ust. 1 powołanej ustawy Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy, w którym wyodrębnione są ściśle określone środki (art. 400q ust. 3 w zw. z ust. 4).

Zgodnie z art. 411 ust. 1 ww. ustawy finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się przez:

1.udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2.udzielanie dotacji, w tym:

  1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
  2. dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
  3. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
  4. dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie kredytu z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.732 zł. Dotacja dotyczyła zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Jak wynika z treści ww. przepisów prawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną. Tym samym dotacje udzielone przez ten Fundusz w formie dofinansowania kredytu, jako uzyskane od podmiotu niewymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie bowiem wynika, iż aby dotacja (i to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) mogła korzystać ze zwolnienia, to winna być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym dla celów zastosowania tego zwolnienia nie wystarczy aby otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koniecznym jest także aby taka dotacja przyznana została przez budżet państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego.

W konsekwencji analizowane przysporzenie – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy, dotację tę należy wykazać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym została otrzymana (w przedmiotowym przypadku – w zeznaniu za 2014 r. na formularzu PIT-36). Dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami, wg stawki określonej skalą zawartą w treści art. 27 ust. 1 powołanej ustawy, tj. według stawki 18%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, odnosząc się do stanowiska Wnioskodawczyni, w którym wskazuje na sposób wypełnienia zeznania podatkowego za 2014 r. na formularzu PIT-36, stwierdzić należy, iż samo wypełnianie formularzy podatkowych jest czynnością o charakterze technicznym. Wypełniając formularz podatkowy podatnik nie stosuje przepisów materialnego prawa podatkowego, ale „ujawnia” zaistniałe okoliczności faktyczne lub rozpoznane przez niego skutki podatkowe tych czynności w odpowiednich pozycjach formularza. Nie ma więc możliwości wydania rozstrzygnięcia posiadającego cechy interpretacji indywidualnej, które wskazywałoby, w jaki sposób wypełniać formularz. Wzory formularzy nie są bowiem przepisami prawa podatkowego i nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Wskazywane ograniczenia zakresu przedmiotowego instytucji interpretacji indywidualnych są ściśle związane z wymogiem zagwarantowania niezależności działania organów podatkowych prowadzących postępowania podatkowe i kontrolne. Prawidłowość wypełnienia formularzy podatkowych jest przedmiotem badania właściwych organów podatkowych.

Co więcej, instytucja interpretacji indywidualnych nie została powołana dla informowania wnioskodawców o zasadach wypełniania formularzy podatkowych. Tego rodzaju działania są realizowane za pomocą innych środków. W szczególności, informacje w tym zakresie są publikowane przez Ministerstwo Finansów (m.in. w formie broszur dotyczących prawidłowego sposobu wypełniania formularzy podatkowych).

W tym zakresie zatem Organ interpretacyjny nie może się wypowiadać.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.