IBPBII/1/4511-159/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
IBPBII/1/4511-159/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. kolektory słoneczne
 4. przychody z innych źródeł
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 25 lutego 2015 r. (wpływ do Biura – 27 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 30 kwietnia 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-158/15/MK, IBPB II/1/4511-159/15/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek nie został uzupełniony. Zatem zgodnie z pouczeniem zawartym w treści wezwania podlega on rozpatrzeniu jedynie w zakresie objętym niniejszą interpretacją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała dotację z Urzędu Miasta w K. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu „...” wyniosła 8.000,00 zł.

Również w 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie kredytu z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.732 zł. Dotacja dotyczyła zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dotacja celowa otrzymana w 2014 r. z Urzędu Miasta na inwestycję proekologiczną jest zwolniona z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o finansach publicznych (powinno być – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
 2. Czy dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję proekologiczną jest zwolniona z opodatkowania na mocy ustawy o finansach publicznych (powinno być – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
 3. W przypadku konieczności rozliczenia ww. dotacji, jaki PIT należy zastosować i w jakiej pozycji wpisać przyznaną dotację...
 4. W przypadku konieczności odprowadzenia podatku od ww. dotacji w jakiej pozycji wpisać należny podatek... A w przypadku braku konieczności odprowadzenia podatku, jak należy uzupełnić pozycję dotyczącą podatku w formularzu PIT...
 5. Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować, w przypadku konieczności odprowadzenia podatku od ww. dotacji...

Ad. 1.

Wnioskodawczyni uważa, że wartość dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji proekologicznej otrzymanej z Urzędu Miasta w K. w ramach realizowanego programu „...” w kwocie 8.000,00 zł zwolniona jest z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o finansach publicznych (powinno być – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość dotacji z NFOŚiGW w kwocie 6.732,00 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód „z innych źródeł”.

Ad. 3.

Według Wnioskodawczyni, przyznane dotacje należy wykazać w PIT-36 w części „D” w pozycji 8 – inne źródła nie wymienione w wierszach od 1 do 7, w pozycji 81 przychód.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w PIT-36, część „D”, pozycja 85 – należy wpisać tylko należny podatek z tytułu dotacji NFOŚiGW (dotyczy kwoty 6.732,00 zł).

Ad. 5.

Zdaniem Wnioskodawczyni, do kwoty dotacji z NFOŚiGW należy zastosować skalę podatkową (18%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji celowej z Urzędu Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznej – wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłami przychodów są „inne źródła”. Do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć każdy przychód, który nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i 938).

Stosownie do treści art. 400q ust. 1 powołanej ustawy Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy, w którym wyodrębnione są ściśle określone środki (art. 400q ust. 3 w zw. z ust. 4).

Zgodnie z art. 411 ust. 1 ww. ustawy finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się przez:

1.udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2.udzielanie dotacji, w tym:

 1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 2. dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
 3. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
 4. dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie kredytu z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.732 zł. Dotacja dotyczyła zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Jak wynika z treści ww. przepisów prawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną. Tym samym dotacje udzielone przez ten Fundusz w formie dofinansowania kredytu, jako uzyskane od podmiotu niewymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie bowiem wynika, iż aby dotacja (i to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) mogła korzystać ze zwolnienia, to winna być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym dla celów zastosowania tego zwolnienia nie wystarczy aby otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koniecznym jest także aby taka dotacja przyznana została przez budżet państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego.

W konsekwencji analizowane przysporzenie – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy, dotację tę należy wykazać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym została otrzymana (w przedmiotowym przypadku – w zeznaniu za 2014 r. na formularzu PIT-36). Dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami, wg stawki określonej skalą zawartą w treści art. 27 ust. 1 powołanej ustawy, tj. według stawki 18%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, odnosząc się do stanowiska Wnioskodawczyni, w którym wskazuje na sposób wypełnienia zeznania podatkowego za 2014 r. na formularzu PIT-36, stwierdzić należy, iż samo wypełnianie formularzy podatkowych jest czynnością o charakterze technicznym. Wypełniając formularz podatkowy podatnik nie stosuje przepisów materialnego prawa podatkowego, ale „ujawnia” zaistniałe okoliczności faktyczne lub rozpoznane przez niego skutki podatkowe tych czynności w odpowiednich pozycjach formularza. Nie ma więc możliwości wydania rozstrzygnięcia posiadającego cechy interpretacji indywidualnej, które wskazywałoby, w jaki sposób wypełniać formularz. Wzory formularzy nie są bowiem przepisami prawa podatkowego i nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Wskazywane ograniczenia zakresu przedmiotowego instytucji interpretacji indywidualnych są ściśle związane z wymogiem zagwarantowania niezależności działania organów podatkowych prowadzących postępowania podatkowe i kontrolne. Prawidłowość wypełnienia formularzy podatkowych jest przedmiotem badania właściwych organów podatkowych.

Co więcej, instytucja interpretacji indywidualnych nie została powołana dla informowania wnioskodawców o zasadach wypełniania formularzy podatkowych. Tego rodzaju działania są realizowane za pomocą innych środków. W szczególności, informacje w tym zakresie są publikowane przez Ministerstwo Finansów (m.in. w formie broszur dotyczących prawidłowego sposobu wypełniania formularzy podatkowych).

W tym zakresie zatem Organ interpretacyjny nie może się wypowiadać.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.