IBPBII/1/415-801/11/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy są zwolnione z opodatkowania dotacje otrzymane w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej ze środków budżetu Gminy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 09 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 19 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej ze środków budżetu Gminy w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej:

  • w części dotyczącej podstawy do zwolnienia - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej ze środków budżetu Gminy w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 07 października 2011 r. znak: IBPB II/1/415-800/11/HK, IBPB II/1/415-801/11/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 19 października 2011 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

W dniu 14 lipca 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Gminą X, reprezentowaną przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, w wyniku której, w związku z zastosowaniem w budynku mieszkalnym odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, Wnioskodawca otrzymał dotację w wysokości 4.000 zł.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 października 2011 r. Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wskazując, że z informacji telefonicznej uzyskanej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego wynika, iż:

  1. dotacja otrzymana z Gminy X została wypłacona ze środków budżetu Gminy X,
  2. nie ma określonego programu, przewidzianego do udzielenia dotacji,
  3. Wnioskodawca nie jest uczestnikiem projektu realizowanego w ramach programu,
  4. otrzymana dotacja jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - jest to dotacja udzielona z jednostki samorządu terytorialnego dla osób fizycznych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy otrzymanie dotacji stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i w jakim terminie należy uiścić należny podatek...

Czy otrzymane dotacje należy wykazać w zeznaniu podatkowym (jakim, w jakiej pozycji)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa dotacja podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. l pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym brak obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest zwolnienie z opodatkowania dotacji otrzymanej ze środków budżetu Gminy w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej. W pozostałym zakresie zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłami przychodów są „inne źródła”. Do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć każdy przychód, który nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z przywołanym przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z treścią uzupełnienia z dnia 19 października 2011 r., przyznana Wnioskodawcy dotacja z Gminy została wypłacona ze środków budżetu Gminy. Z treści uzupełnienia wynika także, że wskazana dotacja nie jest wypłacana w związku z realizacją określonego programu i Wnioskodawca nie jest uczestnikiem projektu, który miałby być realizowany w ramach określonego programu. Powyższe oznacza, że opisana we wniosku dotacja nie została przyznana w warunkach określonych w treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania wskazany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, gdyż warunkiem zwolnienia z opodatkowania na podstawie tego przepisu jest otrzymanie przez uczestnika projektu pomocy udzielonej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tej części należy uznać za nieprawidłowe.

Niemniej, w celu ustalenia czy w przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z innego tytułu niż wskazany przez Wnioskodawcę – koniecznym jest dokonanie analizy treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe oznacza, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek:

  1. źródła finansowania, tj. podmiotu wypłacającego dotacje,
  2. ustalenia czy przyznawana dotacja jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dotacja otrzymana z Gminy X została wypłacona ze środków budżetu Gminy X i otrzymana dotacja jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Skoro zatem otrzymana ze środków budżetu Gminy X dotacja jest w istocie dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, to dotacja ta stanowi przychód, który mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż została udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego z tytułu otrzymanej dotacji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku i wskazana dotacja nie podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.