IBPBI/1/4511-300/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwości zwolnienia z opodatkowania nadwyżki środków pieniężnych (pochodzących z otrzymanej dotacji) powstałej w wyniku faktycznego poniesienia mniejszych wydatków w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 11 marca 2015 r., uzupełnionym 28 i 29 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania nadwyżki środków pieniężnych (pochodzących z otrzymanej dotacji) powstałej w wyniku faktycznego poniesienia mniejszych wydatków w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania nadwyżki środków pieniężnych (pochodzących z otrzymanej dotacji) powstałej w wyniku faktycznego poniesienia mniejszych wydatków w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 maja 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-300/15/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 28 i 29 maja 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osoba fizyczną prowadząca działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, opodatkowaną na zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponadto jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nie posiada ona jednakże akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (EFS POKL). W ramach projektów realizowanych od 2014 r. (oraz 2 kolejnych projektów realizowanych od 2015 r.) organizowane są szkolenia komputerowe (czas realizacji projektów to lata 2014 - 2015). Celem szkoleń komputerowych jest podwyższanie podstawowych umiejętności obsługi komputera m.in. w zakresie pakietu Office, na poziomie podstawowym (Start) oraz średniozaawansowanym (Core) oraz zdobycie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności tj. certyfikatu ECDL START/CORE. Na realizację tych projektów Instytucje Pośredniczące przyznają dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wartości stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Finansowanie powyższych projektów odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (85% kosztów kwalifikowanych) i budżetu państwa (15% kosztów kwalifikowanych). Realizacja projektów nie prowadzi do powstania, bądź zwiększenia sprzedaży opodatkowanej zarówno z tytułu dokonania świadczeń na rzecz Uczestników projektu, jak również w ramach całej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektów nie wnoszą żadnych opłat za uczestnictwo w szkoleniu. Obecnie Wnioskodawczyni jest realizatorem projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ITC i znajomości języków obcych (czas realizacji projektu od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.). Kolejne dwa projekty Wnioskodawczyni realizuje w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ITC i znajomości języków obcych. Projekty realizowane są od 01 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

W ramach PO KL Beneficjent przedstawia koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego, tj. przedstawia podział na:

 • koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami. Koszty związane z realizacją szkoleń są w części rozliczane ryczałtowo - na podstawie uproszczonych metod tzw. stawek jednostkowych. Możliwość stosowania stawek jednostkowych dot. jedynie szkoleń komputerowych i językowych, a wysokość stawek wypłacanych za kurs dla jednego Uczestnika określana jest przez Instytucję Zarządzającą w zał. nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w zakresie PO KL);
 • koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta, których katalog jest określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL; w szczególności to te koszty, których bezpośrednie przyporządkowanie do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu jest trudne lub niemożliwe).

Koszty bezpośrednie i pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:

 • ryczałtowo, w tym koszty bezpośrednie na podstawie stawek jednostkowych oraz koszty pośrednie w oparciu o limity wskazane w Wytycznych,
 • na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków z pełnym udokumentowaniem wydatków.

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów, część kosztów bezpośrednich jest rozliczana ryczałtem oraz wszystkie koszty pośrednie w projektach Wnioskodawczyni są rozliczane ryczałtowo (9% kosztów bezpośrednich przedstawianych do rozliczenia). Uzgodnione limity stawek jednostkowych oraz limity procentowe kosztów pośrednich są wskazane w umowach o dofinansowanie projektów i są podstawą do rozliczenia kosztów bezpośrednich i pośrednich we wniosku o płatność w zależności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków bezpośrednich. Koszty rozliczone ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione. Zgodnie z Wytycznymi nie ma obowiązku zbierania, ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane, jako wydatki rozliczane wg stawek jednostkowych (wynagrodzenie trenera, wynajem sali i zakup podręczników), czy wydatki pośrednie i nie podlegają kontroli na miejscu. Po wyliczeniu stawek jednostkowych za zrealizowane zadanie oraz kwoty 9% z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota przelewana jest z konta projektowego na konto beneficjenta. W przypadku poniesienia mniejszych kosztów na wydatki określone przez stawki jednostkowe lub na katalog kosztów pośrednich (9% kosztów bezpośrednich) przelana na konto beneficjenta nadwyżka dotacji stanowić będzie środki własne.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 25 maja 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała m.in.. że:

 • uzyskane środki z dotacji rozwojowej nie zostały przeznaczone na cele inwestycyjne w tym na wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • Instytucją Pośredniczącą i finansującą jest Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (I projekt) lub Wojewódzki Urząd Pracy (II projekt),
 • podstawą prawną przyznanego dofinansowania jest Umowa o dofinansowanie zawarta z Beneficjentem na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 30).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty rozliczane według stawek jednostkowych (rozliczane ryczałtem) oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, wynikające m.in. z niższych cen usług, niż kwota otrzymanej dotacji (wysokość stawek jednostkowych przypadająca za przeprowadzenie kursu dla jednego Uczestnika projektu za udział w kursie komputerowym oraz dla kosztów pośrednich 9% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), pozostająca w działalności Wnioskodawczyni jako środki własne, będzie stanowić dla niej przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 136 wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. W ramach swojej działalności Wnioskodawczyni realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w których to projektach organizuje szkolenia komputerowe (kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z certyfikatem ECDL Start lub/i ECDL Core).

Na podstawie art. 200 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochód tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami państwa jako dotacje. Jeśli zatem Wnioskodawczyni jest Beneficjentem środków otrzymanych na realizację wcześniej wspomnianych projektów w ramach POKL finansowanych ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa, to jej zdaniem kwota stanowiąca różnicę wynikającą z mniejszego poniesienia kosztów bezpośrednich (rozliczanych na podstawie ryczałtu tj. stawek jednostkowych) oraz kosztów pośrednich, niż kwota wyliczona ryczałtem (iloraz stawki jednostkowej i liczby przeszkolonych uczestników projektu oraz 9% kosztów bezpośrednich) stanowi dla Wnioskodawczyni przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Cała kwota otrzymanej dotacji jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma zatem znaczenia wysokość poniesionych wydatków na realizację projektu i dlatego nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji i stanowiąca dla Wnioskodawczyni środki własne jest również przychodem zwolnionym z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała pismo z 22 listopada 2012 r. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Znak: DZF-IV-82252-582-KP/12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady, wszelkie otrzymywane przez podatnika dotacje i dopłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią te dotacje, które przeznaczone są na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątek ten nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem z uzupełnienia wniosku jednoznacznie wynika, że Wnioskodawczyni z otrzymanych dotacji nie finansowała wydatków inwestycyjnych.

Niektóre dotacje (dofinansowania) korzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej realizuje projekty i jako beneficjent otrzymuje dofinansowane na ich realizację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (EFS POKL). W ramach projektów organizowane były szkolenia komputerowe (czas realizacji projektów to rok 2014 i 2015). Na realizację tych projektów Instytucje Pośredniczące przyznają dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wartości stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Finansowanie powyższych projektów odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (85% kosztów kwalifikowanych) i budżetu państwa (15% kosztów kwalifikowanych). Zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów część kosztów bezpośrednich i pośrednich jest rozliczana ryczałtem na podstawie stawek jednostkowych (koszty bezpośrednie) lub w oparciu o limity wskazane w stosownych wytycznych (koszty pośrednie). W przypadku poniesienia mniejszych kosztów przelana na konto beneficjenta nadwyżka dotacji stanowić będzie środki własne, których Wnioskodawczyni nie przeznacza na cele inwestycyjne lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić również należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych określa również sposób dystrybucji środków finansowych na realizację ww. programów, wprowadzając odrębny podmiot – płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym ustanowiono Bank Gospodarstwa Krajowego, który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank Gospodarstwa Krajowego – beneficjent.

Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie cyt. powyżej przepisów, tj. art. 21 ust. 1 pkt 129 (w części stanowiącej dotację celową z budżetu krajowego – 15%) i pkt 136 (w części stanowiącej środki europejskie – 85%) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym także „nadwyżka” ww. środków powstała na skutek specyficznego sposobu rozliczania otrzymanej dotacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na marginesie wskazać należy, że konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawczynię środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z tych środków. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Z brzmienia ww. przepisów wynika, że wolą ustawodawcy wydatki sfinansowane ze środków zwolnionych z opodatkowania (co do zasady) podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 nie dot. wyłącznie kosztów związanych z realizowanym projektem, na który została przyznana dotacja zwolniona z opodatkowania, lecz wszelkich wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z tej dotacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.