IBPBI/1/415-1302/12/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki finansowane z dotacji nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów? Czy zwolnione z podatku dochodowego jest wynagrodzenie dyrektora, finansowane z dotacji? Czy mogę dokonać korekty zeznań rocznych za lata 2009-2011 i wystąpić o zwrot nadpłaty? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1 oraz pytania 2 i 3).
IBPBI/1/415-1302/12/ESZinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. działalność gospodarcza
  3. korekta
  4. przychód
  5. szkoły
  6. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku opatrzonym datą 31 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz wynagrodzenia otrzymywanego przez dyrektora przedszkola (finansowanego z otrzymanej dotacji),
  • możliwości dokonania korekt deklaracji podatkowych złożonych za lata 2009 - 2011, a także wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz wynagrodzenia otrzymywanego przez dyrektora przedszkola (finansowanego z otrzymanej dotacji), a także możliwości dokonania korekt deklaracji podatkowych złożonych za lata 2009 - 2011, oraz wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą - przedszkole niepubliczne. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a dochody opodatkowuje tzw. „podatkiem liniowym”. Przychody uzyskuje od rodziców, jako wpłaty gotówkowe lub na rachunek bankowy. Otrzymuje również dotacje przyznawane przez Urząd Miasta. Dla celów rozliczenia dotacji Wnioskodawczyni składa do Urzędu Miasta rozliczenie kosztów finansowanych z dotacji. W księdze przychodów i rozchodów kwotę otrzymanej dotacji księguje w kolumnie 16. Ponoszone wydatki księguje w kolumnie 12 i 13 księgi, a w dniu otrzymania dotacji wyksięgowuje kwotę kosztów do wysokości otrzymanej dotacji. Z otrzymanej dotacji wypłaca wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowy zlecenie oraz dla dyrektora przedszkola - funkcję tą Wnioskodawczyni pełni osobiście. Kwoty wynagrodzenia dyrektora Wnioskodawczyni nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu. W ubiegłych latach Wnioskodawczyni księgę przychodów i rozchodów prowadziła w inny sposób, tj. księgowała kwoty otrzymanej dotacji w kolumnę 7, a koszty bez względu na sposób finansowania w kolumny 12 i 13. W związku z tym zamierza skorygować PIT-y za lata 2009-2011 i naliczyć poprawnie podatek dochodowy. W razie powstania nadpłaty w podatku dochodowym wystąpić o zwrot.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wydatki finansowane z dotacji nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów...

Czy zwolnione z podatku dochodowego jest wynagrodzenie dyrektora, finansowane z dotacji...

Czy mogę dokonać korekty zeznań rocznych za lata 2009-2011 i wystąpić o zwrot nadpłaty...

(część pytania oznaczonego we wniosku nr 1 oraz pytania 2 i 3).

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego. W związku z tym nie powinny być zaliczane do przychodów, a wydatki z nią związane nie powinny stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Wynagrodzenie dyrektora, nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest to przychód z działalności gospodarczej zwolniony z podatku dochodowego. Nie można ująć dwa razy tych samych kwot przychodu uzyskanych przez tą samą osobę.

Wnioskodawczyni uważa, iż po dokonaniu stosownych przeksięgowań, , iż może dokonać korekt zeznań rocznych za lata 2009-2011 i ubiegać się o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że płatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację wraz z pismem uzasadniającym przyczyny korekty, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Korekta ma na celu poprawienie błędu i może dotyczyć każdej pozycji.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 grudnia 2010 r. Znak: IPPB1/415-891/10-5/KS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższego przepisu wynika zatem generalna zasada konieczności zaliczenia dotacji i innych określonych w tym przepisie przyspożeń nie przeznaczonych na cele inwestycyjne do przychodów podatkowych. Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Zgodnie z art. 90 ust. 1a ww. ustawy, niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż jeżeli w związku z prowadzeniem przedszkola niepublicznego, Wnioskodawczyni otrzymuje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje, o których mowa w cytowanych powyżej przepisach ustawy o systemie oświaty to dotacje te, w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wbrew zatem stanowisku Wnioskodawczyni w ww. części otrzymana dotacja stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie powołanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi jednak na okoliczność, iż zarówno nie uzyskanie przychodu, jak i uzyskanie przychodu zwolnionego, rodzi w istocie we wskazanym zakresie podobny skutek – podatnik nie płaci podatku – odstąpiono w tym zakresie od stwierdzenia nieprawidłowości stanowiska Wnioskodawczyni.

Pamiętać jednakże należy, iż stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. W konsekwencji wydatki bezpośrednio sfinansowane z otrzymanej, a zwolnionej od opodatkowania dotacji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Wskazać także trzeba, iż jeżeli otrzymana dotacja została przeznaczona na cele inwestycyjne, tj. na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych to w tej części dotacja ta nie stanowi przychodu podatkowego (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednocześnie odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych środków i wartości nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika również, iż Wnioskodawczyni, jako dyrektor przedszkola niepublicznego, otrzymuje wynagrodzenie, sfinansowane z otrzymanej dotacji. Zatem o ile pobieranie przez Wnioskodawczynię należności tytułem wynagrodzenia dyrektora ze środków pochodzących z dotacji, w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest prawnie dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z zawartą z Urzędem Miasta umową, to działanie takie nie powoduje obowiązku opodatkowania pobranych środków. W dalszym ciągu źródłem ich finansowania jest bowiem dotacja, zwolniona z opodatkowania. Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja z jednostki samorządu terytorialnego, nie stanowi dla Wnioskodawczyni, wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie generuje więc obowiązku odprowadzania od uzyskanego dochodu zaliczek na podatek, ani nie rodzi konieczności wykazywania ww. dochodu w zeznaniu podatkowym.

Odnosząc się natomiast do możliwości dokonania korekt deklaracji podatkowych złożonych za lata 2009 - 2011, a także wystąpienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

W przypadku gdy w złożonym pierwotnie zeznaniu podatkowym, podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, stosownie do treści art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 Ordynacji podatkowej, korektę składa się wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (w którym to wniosku winna być określona kwota nadpłaty).

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w myśl art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego o ile zobowiązanie to nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podatnik ma zatem prawo skorygować deklaracje za okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 70 i art. 70a Ordynacji podatkowej.

Jeżeli zatem uzyskane przez Wnioskodawczynię w latach 2009-2011 środki finansowe, o których mowa we wniosku (lub ich część) zostały wykazane w złożonych za te lata zeznaniach podatkowych, jako dochód do opodatkowania, a w związku z tym Wnioskodawczyni wykazała kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, wówczas Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu nadpłaconego podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz w zakresie zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w zakresie pozostałej części pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.