IBPB-2-1/4511-228/15/AD | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku ze skutkami podatkowymi dotacji udzielonej na realizację inwestycji związanych z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji
IBPB-2-1/4511-228/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. budżet gminy
  2. dofinansowanie
  3. dotacja
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 25 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania dotacji na realizację inwestycji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania dotacji na realizację inwestycji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 14 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-228/15/AD wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 25 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przystąpił do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy M. w latach 2015-2016” (I etap) – dotyczącego wymiany kotłów c.o. i montażu instalacji solarnej w budynkach zgłoszonych do użytkowania przez osoby fizyczne. Program został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy M. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy M. z zakresu ochrony środowiska.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji opracowany został w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Zgodnie z założeniami, podstawowym celem jaki postawiono przed Programem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę pieców węglowych oraz tradycyjnych niskosprawnych kotłów węglowych i kotłów gazowych na kotły węglowe niskoemisyjne (tłokowe lub retortowe) lub kotły gazowe. Ponadto program obejmuje zakup i montaż instalacji solarnej. Wprowadzony przez Wnioskodawcę Program służy realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i jest zadaniem zobligowanym przez ustawę o Ochronie Środowiska.

Podstawą realizacji tego Programu będzie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. Będzie ona spłacana w przyszłych okresach z dochodów własnych Wnioskodawcy począwszy od kwietnia 2016 r. i nie później niż do 31.03.2019 r. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią przychód gminy. Częściowe umorzenie pożyczki może być udzielone do wysokości 20 % wykorzystanej pożyczki bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne lub do 40 % wykorzystanej pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne.

Na podstawie zawarcia umowy cywilno-prawnej oraz Regulaminu Programu z jego uczestnikami, każdy inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 % i nie więcej niż 8.500 zł na każde zadanie. Inwestor może uzyskać dofinansowanie równocześnie na oba zadania tj. wymianę kotła c.o. i montaż instalacji solarnej.

Wysokość dofinansowania będzie ustalana każdorazowo indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych, szczegółowo określonych w Regulaminie Programu. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane w ramach podpisanej umowy, pozostałą kwotę kosztów pokrywa inwestor (osoba fizyczna będąca właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy M.). Czynności kontrolne będzie wykonywał Operator Programu.

W piśmie z 20 sierpnia 2015 r. (wpływ do Biura – 25 sierpnia 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że dotacja udzielona osobom fizycznym w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Uchwała Rady Gminy M. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy M. z zakresu ochrony środowiska, została podjęta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udzielona dotacja z budżetu Gminy M. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych jest wolna od podatku dochodowego, czy też dotacja ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co spowoduje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymują dotację na dofinansowanie działań ekologicznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie, którego celem jest wymiana, w indywidualnych budynkach mieszkalnych, starych źródeł ciepła na ekologiczne oraz instalację kolektorów słonecznych, jest dotacją w rozumieniu art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wypłacaną z budżetu gminy. W związku z tym, otrzymana przez osobę fizyczną dotacja, mieści się w kategoriach zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, iż aby dotacja (i to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) mogła korzystać ze zwolnienia, to winna być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym dla celów zastosowania tegoż zwolnienia nie wystarczy, aby otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koniecznym jest także, aby taka dotacja przyznana została przez budżet państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przystąpił do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy M. w latach 2015-2016”, dotyczącego wymiany kotłów c.o. i montażu instalacji solarnej w budynkach zgłoszonych do użytkowania przez osoby fizyczne. Program został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy M. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy M. z zakresu ochrony środowiska.

Podstawą realizacji tego Programu będzie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. Będzie ona spłacana w przyszłych okresach z dochodów własnych Wnioskodawcy począwszy od kwietnia 2016 r. i nie później niż do 31.03.2019 r. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią przychód gminy.

Dotacja udzielona osobom fizycznym w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym, stwierdza się, że skoro forma udzielonego przez Gminę M. dofinansowania będzie istotnie – jak twierdzi Wnioskodawca – dotacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) i będzie wypłacona ze środków budżetu Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, to dotacja otrzymana od Wnioskodawcy – Gminy M. mieścić się będzie w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji Gmina M. nie będzie zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają dofinansowanie (dotację) z budżetu Gminy M. w ramach realizacji Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.