IBPB-2-1/4511-228/15/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązki płatnika w związku ze skutkami podatkowymi dotacji udzielonej na realizację inwestycji związanych z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 25 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania dotacji na realizację inwestycji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania dotacji na realizację inwestycji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 14 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-228/15/AD wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 25 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca przystąpił do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy M. w latach 2015-2016” (I etap) – dotyczącego wymiany kotłów c.o. i montażu instalacji solarnej w budynkach zgłoszonych do użytkowania przez osoby fizyczne. Program został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy M. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy M. z zakresu ochrony środowiska.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji opracowany został w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Zgodnie z założeniami, podstawowym celem jaki postawiono przed Programem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę pieców węglowych oraz tradycyjnych niskosprawnych kotłów węglowych i kotłów gazowych na kotły węglowe niskoemisyjne (tłokowe lub retortowe) lub kotły gazowe. Ponadto program obejmuje zakup i montaż instalacji solarnej. Wprowadzony przez Wnioskodawcę Program służy realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i jest zadaniem zobligowanym przez ustawę o Ochronie Środowiska.

Podstawą realizacji tego Programu będzie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. Będzie ona spłacana w przyszłych okresach z dochodów własnych Wnioskodawcy począwszy od kwietnia 2016 r. i nie później niż do 31.03.2019 r. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią przychód gminy. Częściowe umorzenie pożyczki może być udzielone do wysokości 20 % wykorzystanej pożyczki bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne lub do 40 % wykorzystanej pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne.

Na podstawie zawarcia umowy cywilno-prawnej oraz Regulaminu Programu z jego uczestnikami, każdy inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 % i nie więcej niż 8.500 zł na każde zadanie. Inwestor może uzyskać dofinansowanie równocześnie na oba zadania tj. wymianę kotła c.o. i montaż instalacji solarnej.

Wysokość dofinansowania będzie ustalana każdorazowo indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych, szczegółowo określonych w Regulaminie Programu. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane w ramach podpisanej umowy, pozostałą kwotę kosztów pokrywa inwestor (osoba fizyczna będąca właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy M.). Czynności kontrolne będzie wykonywał Operator Programu.

W piśmie z 20 sierpnia 2015 r. (wpływ do Biura – 25 sierpnia 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że dotacja udzielona osobom fizycznym w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Uchwała Rady Gminy M. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy M. z zakresu ochrony środowiska, została podjęta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udzielona dotacja z budżetu Gminy M. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych jest wolna od podatku dochodowego, czy też dotacja ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co spowoduje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymują dotację na dofinansowanie działań ekologicznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie, którego celem jest wymiana, w indywidualnych budynkach mieszkalnych, starych źródeł ciepła na ekologiczne oraz instalację kolektorów słonecznych, jest dotacją w rozumieniu art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wypłacaną z budżetu gminy. W związku z tym, otrzymana przez osobę fizyczną dotacja, mieści się w kategoriach zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, iż aby dotacja (i to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) mogła korzystać ze zwolnienia, to winna być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym dla celów zastosowania tegoż zwolnienia nie wystarczy, aby otrzymana dotacja była dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koniecznym jest także, aby taka dotacja przyznana została przez budżet państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przystąpił do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy M. w latach 2015-2016”, dotyczącego wymiany kotłów c.o. i montażu instalacji solarnej w budynkach zgłoszonych do użytkowania przez osoby fizyczne. Program został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy M. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy M. z zakresu ochrony środowiska.

Podstawą realizacji tego Programu będzie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. Będzie ona spłacana w przyszłych okresach z dochodów własnych Wnioskodawcy począwszy od kwietnia 2016 r. i nie później niż do 31.03.2019 r. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią przychód gminy.

Dotacja udzielona osobom fizycznym w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym, stwierdza się, że skoro forma udzielonego przez Gminę M. dofinansowania będzie istotnie – jak twierdzi Wnioskodawca – dotacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) i będzie wypłacona ze środków budżetu Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, to dotacja otrzymana od Wnioskodawcy – Gminy M. mieścić się będzie w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji Gmina M. nie będzie zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają dofinansowanie (dotację) z budżetu Gminy M. w ramach realizacji Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.