IBPB-1-3/4510-270/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPB-1-3/4510-270/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. dotacja unijna
 3. korekta
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi w przeważającej mierze działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD jako 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Spółka 5 lipca 2010 r. zawarła z Ministrem Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu „...” w ramach poddziałania 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Z treści umowy wynika, że w ramach Projektu maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na koszty utworzenia miejsc pracy wyniesie brutto 13.128.000 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z umowy, Spółka otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu (pochodzące w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju i w 15% z publicznych środków krajowych), w tym kwotę dofinansowania na koszty utworzenia miejsc pracy w wysokości brutto 5.251.200 zł, co stanowi 40% dofinansowania tej kategorii.

Zgodnie z założeniami Projektu oraz umową, Spółka przeznaczyć ma otrzymane dofinansowanie na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy. Wnioski o wypłatę dofinansowania składane są do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, czyli do Ministra Gospodarki. W ramach realizacji projektu Spółka ponosiła wydatki na wynagrodzenia pracowników. Po poniesieniu wydatku Spółka wnioskowała o płatność poszczególnych transzy dotacji.

W ramach projektu zrealizowane zostały płatności dla ośmiu wniosków o płatność w następujących kwotach:

 • 158.352,78 zł, 16 września 2011 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 12.2009/2010;
 • 266.164,43 zł, 11 marca 2013 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 01-06/2011;
 • 321.567,60 zł, 2 maja 2013 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 07-12/2011;
 • 638.167,72 zł, 18 czerwca 2013 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 01-06/2012;
 • 435.213,61 zł, 11 lipca 2013 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 07-12/2012;
 • 600.221,94 zł, 30 sierpnia 2013 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 01-06/2013;
 • 328.513,38 zł, 16 kwietnia 2014 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 07-12/2013;
 • 131.300,63 zł, 15 września 2014 r., która stanowiła refundację wydatków za okres 01-06/2014.

W dniu 30 stycznia 2015 r. w związku z brakiem możliwości zrealizowania założeń projektu odnośnie zatrudnienia wymaganej liczby pracowników w zakładanym terminie Spółka wypowiedziała umowę o dofinansowanie i w związku z tym zgodnie z treścią umowy Spółka musiała zwrócić otrzymane dofinansowanie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o CIT.

Przepisy ustawy o CIT określają, że opodatkowaniu podlega dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zatem, dotacje rozumiane jako otrzymane pieniądze są przychodem z chwilą ich faktycznego otrzymania.

Co do zasady, dofinansowanie to spełnia zatem definicję przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy o CIT wolne od podatku są m.in.:

 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT), oraz
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z odziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT ).

W analizowanej sprawie, Spółka zawarła z Ministrem Gospodarki (Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia) 5 lipca 2010 r. umowę o dofinansowanie Projektu w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Zgodnie z założeniami Projektu oraz umową, Spółka przeznacza otrzymane dofinansowanie na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy. Wnioski o wypłatę dofinansowania składane są do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, czyli do Ministra Gospodarki.

Rozważając charakter otrzymywanych przez Spółkę (Beneficjenta) środków, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (winno być „t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.”), która z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 25 ze zm.).

W latach 2007-2013 działały dwa fundusze strukturalne:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz.Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 1 ze zm.);
 2. Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz.Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., s. 12 ze zm.).

W analizowanej sytuacji, umowa zawarta została pomiędzy Spółką a Ministrem Gospodarki jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc środków pochodzących z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...).

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Ministrem Gospodarki dofinansowanie, które otrzymywała Spółka pochodziło w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju i w 15% z publicznych środków krajowych.

Zatem, do zwolnienia otrzymanej przez Spółkę kwoty dofinansowania zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT, w myśl których wolne od podatku są odpowiednio:

 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku (...), z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.