IBPB-1-1/4511-564/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Jaki sposób ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów dotacje na prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół zwolnionych z opodatkowania?
IBPB-1-1/4511-564/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przedszkole
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr z 2015 r. 112, poz. 643 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 14 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 17 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z prowadzeniem przez Wnioskodawczynię publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z prowadzeniem przez Wnioskodawczynię publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej.

We wniosku zostało przedstawione następujący zdarzenie przyszłe:

Uchwałami Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2015 r. oraz na podstawie umów (2 osobne umowy) z 7 lipca 2015 r. zostały Wnioskodawczyni przekazane do prowadzenia od 1 października 2015 r. publiczne przedszkole oraz szkoła podstawowa (stała się ona organem prowadzącym dla obu tych placówek oświatowych). Szkoła podstawowa oraz przedszkole zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy (dalej: MiG). Na realizację zadań statutowych tych placówek MiG będzie udzielała szkole i przedszkolu dotacji na każdego ucznia (szkoły podstawowej) i każde dziecko przedszkolne (przedszkole) w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole i jedno dziecko w przedszkolu tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez MiG. Jako osoba przejmująca prowadzenie tych placówek oświatowych, Wnioskodawczyni ma obowiązek, wynikający z ww. umów, wydatkowania otrzymanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem i ich rozliczenia z MiG.

Otrzymane dotacje mają pokryć bieżące wydatki funkcjonowania placówek, w tym m.in. koszty energii elektrycznej ogrzewania, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, koszty wynagrodzenia nauczycieli oraz Wnioskodawczyni z tytułu prowadzenia placówek oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych. Wnioskodawczyni z nauczycielami będzie zawierać umowy o pracę. MiG nie zawierała z Wnioskodawczynią umowy o pracę. Natomiast Wnioskodawczyni nie dokonywała wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ponieważ w myśl art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzenie szkoły, o której mowa w art. 90a ust 1, nie jest działalnością gospodarczą. Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Skarbowym, Wnioskodawczyni zamierza 1 października 2015 r. założyć do celów ewidencyjnych podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba fizyczna będąca organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową i przedszkole, powinna dla celów dokumentacji podatkowej założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów, a prowadząc dwie placówki oświatowe ma obowiązek prowadzić 2 osobne księgi przychodów i rozchodów...

Czy kwota otrzymanych dotacji na prowadzenie szkoły i przedszkola przekraczająca wartość udokumentowanych wydatków korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba fizyczna, będąca organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową, czy też publiczne przedszkole, uzyskując przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, powinna dla celów dokumentacji podatkowej założyć podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ponieważ mimo, że prowadzona przez nią działalność na gruncie ustawy o systemie oświaty i ustawy o swobodzie gospodarczej nie jest działalnością gospodarczą, to spełnia definicję zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody otrzymywane przez osoby fizyczne prowadzące publiczne placówki oświatowe są zaliczane do źródła przychodów jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 tej ustawy. Art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest obowiązana prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z racji tego, że obie placówki Wnioskodawczyni prowadzi na podstawie odrębnych umów, a także placówki te posiadają odrębność należy prowadzić osobne księgi przychodów i rozchodów dla każdej placówki.

Ponadto Wnioskodawczyni uważa, że kwoty otrzymanych dotacji na prowadzenie szkoły i przedszkola, przekraczające wartość udokumentowanych wydatków korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły. Przy czym, stosownie do art. 3 pkt 1 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ww. ustawy prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą. Działalność prowadzona w ww. formach nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nawet jeżeli spełnia zawarte w nim przesłanki), a zatem do tych form działalności nie stosuje się zasad ujętych w tej ustawie. Nie oznacza to jednak, że na gruncie poszczególnych ustaw zasada ta nie może być modyfikowana. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia na gruncie prawa podatkowego. Unormowania te mają charakter szczególny i tym samym mają pierwszeństwo przed zasadami wynikającymi z przepisu ww. ustawy o systemie oświaty (w myśl klauzuli lex specialis derogat legi generali).

Osoby fizyczne, osiągające dochody z prowadzenia (na postawie stosownej uchwały jednostki samorządu terytorialnego) publicznych przedszkoli i szkół w rozumieniu przepisów ww. ustawy o systemie oświaty, są podatnikami podatku dochodowego uregulowanego ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzenie przedszkoli i szkół publicznych przez osoby fizyczne, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła to zadanie, generuje przychody zaliczane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni od 1 października 2015 r. miała prowadzić publiczną szkołę podstawową i przedszkole w oparciu o Uchwały Miasta i Gminy (dalej: MiG) z dnia 26 marca 2015 r. oraz na podstawie 2 odrębnych umów. Jako osoba przejmująca prowadzenie tych placówek oświatowych, ma obowiązek wynikający z ww. umów, wydatkowania otrzymanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem i ich rozliczenia z MiG. Otrzymane dotacje mają pokryć bieżące wydatki funkcjonowania placówek, w tym m.in. koszty energii elektrycznej ogrzewania, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, koszty wynagrodzenia nauczycieli oraz jej z tytułu prowadzenia placówek oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych. Wnioskodawczyni zamierzała 1 października 2015 r. założyć do celów ewidencyjnych podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Z powyższego wynika zatem, że prowadzenie przez Wnioskodawczynię publicznego przedszkola i szkoły podstawowej wypełnia przesłanki wynikające z definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co tym samym oznacza, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tego tytułu stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do możliwości zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych w związku z prowadzeniem przedszkola i szkoły stwierdzić należy, że stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie:

 • jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
 • pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia art. 218 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Stosownie do art. 80 ust. 1 ww. ustawy, przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.

Natomiast zgodnie art. 80 ust. 3 ww. ustawy, szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (art. 80 ust. 5a ww. ustawy). Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu (art. 80 ust. 3b ww. ustawy).

Przy czym, stosownie do art. 80 ust. 3d ww. ustawy, dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b ww. ustawy, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1.pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

 1. wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,
 2. sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7

-z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

2.zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

 1. książki i inne zbiory biblioteczne,
 2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
 3. sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 4. meble,
 5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli w związku z prowadzeniem przedszkola publicznego i publicznej szkoły, Wnioskodawczyni otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje, o których mowa w cytowanych powyżej przepisach ustawy o systemie oświaty to dotacje te, w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć przy tym należy, że zwolnienie dotyczy całej kwoty dotacji, a nie tylko jak wskazano w stanowisku kwoty dotacji przekraczającej wartość udokumentowanych wydatków.

Pamiętać jednakże należy, że stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. W konsekwencji wydatki bezpośrednio sfinansowane z otrzymanej, a zwolnionej od opodatkowania dotacji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie wskazanego art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy.

Odnosząc się do obowiązku prowadzenia podatkowej(ych) księgi(ąg) przychodów i rozchodów, zauważyć należy, że w myśl art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określone zostały w rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1037). Zawarte w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” określają w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty. Co do zasady, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ujmować jedynie te wartości, które wpływają na wysokość podstawy opodatkowania, co oznacza, że nie podlegają wpisowi do tej księgi przychody zwolnione z opodatkowania oraz sfinansowane z tych przychodów wydatki. Brak jest jednak przeszkód prawnych aby - jeżeli taka jest decyzja podatnika - uwzględniać ww. wartości, w kol. 16 „Uwagi” podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie bowiem z ww. objaśnieniami do księgi, kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-15. W kolumnie tej mogą być także ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane (...) (pkt. 17 ww. Objaśnień). Zatem jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane dotacje oraz wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, jest kolumna 16 (uwagi), gdzie mogą być ujęte faktycznie otrzymane przez podatnika przychody, a także dotyczące tych przychodów wydatki. Poza tą kolumną dotacje oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie powinny być w księdze ewidencjonowane, jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Zauważyć także należy, że § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia wskazuje, że w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Podatnik może jednak prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 - również ewidencje określone w tym przepisie.

W świetle ww. przepisu Wnioskodawczyni, prowadząca publiczne przedszkole i publiczną szkołę nie jest obowiązana do prowadzenia dwóch podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Jednocześnie obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby dla wskazanych we wniosku placówek oświatowych prowadziła odrębne podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Ponownie wskazać jednakże należy, że skoro w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ujmować jedynie te wartości, które wpływają na wysokość podstawy opodatkowania, to oznacza, że nie podlegają wpisowi do tej księgi przychody zwolnione z opodatkowania oraz sfinansowane z tych przychodów wydatki.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.