IBPB-1-1/4511-48/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z realizacją wskazanego we wniosku projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
IBPB-1-1/4511-48/16/ESZinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 19 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 1 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z realizacją wskazanego we wniosku projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z realizacją wskazanego we wniosku projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 lutego 2016 r., wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 1 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca bierze udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 „Projekty Badawczo Rozwojowe Przedsiębiorstw”. Zgodnie z regulaminem tego Projektu przysługuje mu jako właścicielowi firmy wynagrodzenie za nadzór nad prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie. Zostało to również zawarte w umowie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Badania przemysłowe będą dofinansowane do 80% kosztów kwalifikowanych, a prace rozwojowe będą dofinansowane do 60% kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji Projektu będzie wynosił 3 lata. Wynagrodzenie Wnioskodawcy zostało ustalone zgodnie z definicją określoną w Katalogu Kosztów Kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.1.) w następujący sposób: Koszty Pracy właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) która nie pobiera za wykonywaną pracę wynagrodzenia są obliczane wg stawki godzinowej. Stawkę oblicza się zgodnie ze wzorem SG = D/1720, gdzie SG to stawka godzinowa, D to dochód brutto z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy wykazany w zeznaniu rocznym PIT-36L, liczba 1720 jest to ilość godzin roboczych w roku podatkowym, zmniejszone o ilość godzin urlopu wypoczynkowego. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest posiadanie przez właściciela firmy odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia tych prac. W projekcie można rozliczyć maksymalnie 72 rbg/m-c. Koszty pracy właściciela, dokumentowane są notą księgową (obciążeniową) oraz kartą czasu pracy wykazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie badań w projekcie. Opisane powyżej zdarzenie przyszłe jest zgodne z informacjami zawartymi w regulaminie projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 29 lutego 2016 r. wskazano, że:

 1. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 2. Podstawą prawną otrzymania środków finansowych jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299).
 3. Wnioskodawca będzie uczestniczył w projekcie i otrzyma środki finansowe z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako Beneficjent.
 4. Celem projektu jest opracowanie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy poprzez przeprowadzenie szeregu zaawansowanych prac badawczo - rozwojowych z zakresu mechaniki, techniki wytwarzania, automatyzacji, pneumatyki oraz inżynierii materiałowej, która znajdzie szerokie, uniwersalne zastosowanie w branży meblarskiej, w której działa Wnioskodawca. Jego rolą jest zapewnienie koordynacji działań projektowych, zlecanie działań projektowych zasobom własnym oraz zasobom zewnętrznym (realizacja projektu wymaga zatrudnienia dodatkowych pracowników badawczych - konstruktorów, zakupu maszyn - form wtryskowych, komputerów, drukarki 3D oraz oprogramowania do projektowania. Nawiązana zostanie współpraca z uczelnią wyższą, która stanowić będzie podwykonawcę w ramach zadań przewidzianych w harmonogramie prac), realizacja zadań wynikających z harmonogramu projektu, prowadzenie dokumentacji projektowej, prowadzenie rozliczeń projektu w zakresie merytorycznym oraz finansowym. Wnioskodawca realizuje bezpośrednio cel ww. projektu.
 5. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacane będą za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 6. Środki finansowe wypłacane będą w wysokości określonej w harmonogramie płatności Projektu na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Harmonogram płatności wg kwartałów I, II, III, IV - 2016r., I, II, III, IV- 2017r., I, II, III, IV- 2018r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdza wniosek o płatność w terminie 21 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o płatność. Natomiast w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazującego, że praca własna podatnika nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, mogę (na podstawie noty obciążeniowej) wypłacane wynagrodzenie zaksięgować do kosztów Projektu, a następnie po otrzymaniu dofinansowania tego wynagrodzenia, wyzerować ten koszt...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na indywidualny charakter wykonywanej pracy oraz wymogi projektu finansowanego z funduszy europejskich wynagrodzenie za jego pracę (nadzór konstrukcyjny nad badaniami) może zostać zaewidencjonowane w kosztach projektu, a następnie w okresach rozliczeniowych (kwartalnych) winno być zmniejszone o otrzymaną dotację. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wykazana w rozliczeniu rocznym PIT-37 i opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenie Wnioskodawcy w okresie roku podatkowego w firmie będzie wynosić 0 zł i nie będzie kosztem uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Istotne elementy stanowiska Wnioskodawcy ujęto również w części G poz. 81 wniosku ORD-IN, w której wskazano, że otrzymane dofinansowanie jest zwolnione od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w części nie objętej dofinansowaniem, będą to kwoty przychodów pozostałych, które zostaną wykazane w zeznaniu rocznym PIT-37, a podatek dochodowy zostanie zapłacony po rozliczeniu roku podatkowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zaznaczyć także należy, że niektóre środki finansowe korzystają ze zwolnienia. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFRR jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1788 ze zm.), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 • dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 • dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 • dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

 1. tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. międzynarodowych programów badawczych,
 4. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 6. zapisów i darowizn.

W myśl art. 35 ww. ustawy, realizacja zadań Centrum obejmuje w szczególności:

 1. określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji,
 2. ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów,
 3. ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów, zwanych dalej „wnioskami”,
 4. zawieranie umów o wykonanie projektów i ich finansowanie,
 5. nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy, przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, Dyrektor zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu. W umowie określa się m.in. wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum (art. 41 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej zamierza jako beneficjent aplikować do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskodawca zamierza uczestniczyć i otrzyma środki finansowe z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako beneficjent, a w projekcie będzie pełnił nadzór nad prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jak wskazał Wnioskodawca środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacane będą za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu jego uczestnictwa w projekcie, zostanie wypłacone za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będącego Agencją Wykonawczą, ze środków budżetu państwa, to wynagrodzenie to na podstawie cyt. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie stanowiło przychodu podatkowego. Jeżeli natomiast środki otrzymane przez Wnioskodawcę od ww. Agencji Wykonawczej nie będą pochodziły z budżetu państwa, to będą stanowić przychód podatkowy podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazano we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Wnioskodawca będzie bowiem beneficjentem ww. środków, a nie uczestnikiem projektu.

Otrzymane środki finansowe niezależnie od tego, czy nie będą stanowiły przychodu podatkowego, czy też będą przychodem zwolnionym od opodatkowania, jako nie mające wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, nie podlegają ujęciu w prowadzonych księgach podatkowych.

Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę ww. środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków z nich pokrytych (sfinansowanych), w myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Również wydatki sfinansowane ze środków wyłączonych z przychodów podatkowych na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie wskazać należy, że powołany przez Wnioskodawcę art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Wynagrodzenie jakie otrzyma Wnioskodawca za czynności wykonywane w związku z realizacją projektu wskazanego we wniosku nie można utożsamiać z wynagrodzeniem za pracę. Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca co do zasady uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymane środki nie stanowią wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że kwestie, które nie zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego, nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Zatem przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, były wyłącznie kwestie uregulowane przepisami prawa podatkowego, dot. skutków podatkowych związanych z realizacją wskazanego we wniosku projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nie była natomiast przedmiotem interpretacji kwestia dot. sposobu dokonywania rozliczeń Wnioskodawcy z Instytucją Pośredniczącą, kwestii tej nie regulują bowiem przepisy prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.