IBPB-1-1/4511-396/16-2/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutków podatkowych otrzymania wskazanego we wniosku dofinansowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 4 lipca 2016 r. ), uzupełnionym 25 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wskazanego we wniosku dofinansowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wskazanego we wniosku dofinansowania. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 11 sierpnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-396/16-1/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 25 sierpnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć realizację projektu badawczego dofinansowanego ze środków publicznych, w tym unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1.1., w którym będzie pełnił rolę Kierownika Merytorycznego. Zaangażowanie Wnioskodawcy w realizację projektu wyniesie 50% czasu pracy przez 15 miesięcy realizacji projektu i 25% czasu pracy przez kolejne 30 miesięcy.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 22 sierpnia 2016 r. wskazano m.in., że:

 1. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 2. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L347 z 20.12.2013 r., str. 320), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”:
  • ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ufp”;
  • przepisy dotyczące szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej przy korzystaniu podczas realizacji Projektu ze środków stanowiących pomoc publiczną ;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L347 z 20.12.2013 r., str. 289);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”:
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „POIR”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.;
  • ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o OOŚ”;
  • ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. nr 223, poz. 1786, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299),
  • Porozumienie w sprawie systemu realizacji POIR zawartego między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Pośredniczącą w dniu 17 grudnia 2014 r.
 3. Wnioskodawca będzie realizował przedmiotowy projekt jako beneficjent i będzie samodzielnie realizować zapisane w projekcie prace, za wyjątkiem zadań zlecanych podwykonawcom, które zostały wyszczególnione we wniosku.
 4. Środki wypłaci Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotacja składa się ze środków UE. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie przewiduje się współfinansowania z budżetu Państwa.
 5. Umowa o dofinansowanie nie została podpisana – zostanie podpisana po uzyskaniu interpretacji indywidualnej.
 6. Okres realizacji projektu wyniesie 45 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie.
 7. W ramach budżetu projektu przewidziano środki na wypłatę wynagrodzeń dla Zespołu Badawczego, zakup specjalistycznych usług w jednostkach badawczych, koszty amortyzacji zakupionego sprzętu laboratoryjnego.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy wypłata wynagrodzenia w ramach projektu dla Wnioskodawcy, jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będzie oznaczało powstanie przychodu podatkowego?
 2. Czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia, jako kosztu w ramach realizowanego projektu?
 3. (pytania wymienione w uzupełnieniu wniosku jako 3 i 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone wynagrodzenie stanowi koszt, który wykaże w księgach. Natomiast wypłata wynagrodzenia w ramach projektu dla Wnioskodawcy, prowadzącego ją w postaci działalności gospodarczej osoby fizycznej, będzie oznaczało powstanie przychodu podatkowego z tytułu otrzymania wynagrodzenia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zaznaczyć także należy, że niektóre środki finansowe korzystają ze zwolnienia. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFRR jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1788 ze zm.), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 • dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 • dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 • dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

 1. tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. międzynarodowych programów badawczych,
 4. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 6. zapisów i darowizn.

W myśl art. 35 ww. ustawy, realizacja zadań Centrum obejmuje w szczególności:

 1. określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji,
 2. ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów,
 3. ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów, zwanych dalej „wnioskami”,
 4. zawieranie umów o wykonanie projektów i ich finansowanie,
 5. nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy, przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, Dyrektor zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu. W umowie określa się m.in. wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum (art. 41 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie uprzednio cyt. przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej zamierza jako beneficjent aplikować do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskodawca zamierza uczestniczyć i otrzyma środki finansowe z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako beneficjent. Jak wskazał Wnioskodawca środki finansowe wypłacane będą za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i nie przewiduje się współfinansowania z budżetu Państwa.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu jego uczestnictwa w projekcie, zostanie wypłacone za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będącego Agencją Wykonawczą, to ta część przypadającego na Wnioskodawcę od ww. agencji wykonawczej dofinansowania, która pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez agencję na ten cel z budżetu państwa, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączona będzie z przychodów podatkowych.

Konsekwencją braku opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę a ww. środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków z nich pokrytych (sfinansowanych).

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków finansowych, które Wnioskodawca otrzyma jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizowanego projektu stwierdzić należy, że nie będą one mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu. W związku z pracą wykonywaną na rzecz projektu Wnioskodawca uzyska środki finansowe (wynagrodzenie) które jak, wykazano nie będzie stanowić przychodu podatkowego. Brak jest tym samym jakichkolwiek podstaw prawnych do uznania ww. wynagrodzenia za koszt podatkowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.