IBPB-1-1/4511-288/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię wskazanych we wniosku środków finansowych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
IBPB-1-1/4511-288/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. agencja
 2. dotacja
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 5 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 31 sierpnia oraz 4 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • możliwości rozliczenia wskazanych we wniosku środków finansowych w ramach źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza - jest prawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych – jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej ww. zwolnienia - jest nieprawidłowe,
 • braku możliwości zaliczenia ww. środków finansowych do kosztów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię wskazanych we wniosku środków finansowych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-288/15/ESZ, IBPP3/4512-443/15/ASz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 sierpnia oraz 4 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: „PAP”). Działalność gospodarcza firmy jest związana m.in. z realizacją różnych projektów unijnych, szkoleniowych, doradczych, badawczo-rozwojowych, społecznych. W ramach swojej działalności PAP niejednokrotne pozyskuje dotacje na sfinansowanie całości lub części kosztów projektu. Działalność PAP ma charakter zarobkowy. Niektóre zadania realizowane przez firmę Wnioskodawczyni wykonuje osobiście np. pełniąc funkcję eksperta/doradcy w projektach unijnych.

W 2015 r. PAP zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu badawczo rozwojowego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nabór projektów jest dokonywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucję Pośredniczącą. Beneficjentem projektu będzie PAP, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. PAP będzie stroną umowy z Instytucją Pośredniczącą, jeśli uzyska dofinansowanie. Jeśli dofinansowanie (w wysokości części kosztów kwalifikowanych) zostanie przyznane PAP, będzie zobowiązana do zrealizowania danego projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystując w tym celu m.in. swoje zasoby kadrowe i finansowe (konieczność pokrycia części kosztów kwalifikowanych, która nie jest finansowana dotacją). Jednocześnie Wnioskodawczyni będzie pełniła w projekcie realizowanym przez PAP rolę eksperta. Będzie również wchodziła w skład zespołu badawczego PAP.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało „Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (zwane również „Wytycznymi”). Przewodnik ów m.in. definiuje pojęcie i katalog kosztów kwalifikowanych. Według Wytycznych kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki, m.in.: koszt został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, oraz został należycie udokumentowany. W Wytycznych przewiduje się również, że koszty kwalifikowane mogą powstać także w sytuacji, gdy pracę w projekcie wykonuje beneficjent, jako osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu.

Przewiduje się możliwość obciążenia firmy kosztami własnej pracy według określonych w Wytycznych norm. W takiej sytuacji znajdzie się Wnioskodawczyni. Będzie ona bowiem członkiem zespołu badawczego PAP, a jednocześnie właścicielem PAP. Wykonując osobiście niektóre zadania w projekcie będzie mogła swoją pracę w określonym wymiarze zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i rozliczyć w ramach dotacji udzielonej PAP.

W Wytycznych zapisano, że właściciele spółek oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami, wskazującymi m.in., że:

 1. Koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej,
 2. Właściciel, spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu,
 3. Rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalonej stawki godzinowej w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie (według wzoru),
 4. W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) - ograniczenie to wynika założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu.

Ponadto zapisano obowiązki beneficjenta w zakresie sfery podatkowej:

 1. Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu oraz czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia, jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia
 2. Otrzymane od Urzędu Skarbowego interpretacje beneficjent udostępni we wniosku o płatność kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,
 3. Poniesienie wydatku na koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest udokumentowane dokumentem księgowym, np. notą obciążeniową) oraz kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie-badań w projekcie.

Na podstawie powyższych zapisów część kosztów kwalifikowalnych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawczyni, obliczonemu zgodnie z Wytycznymi i kwota ta zostanie przelana z rachunku firmowego PAP na rachunek prywatny Wnioskodawczyni. Przewiduje się również, że ta operacja zostanie udokumentowana notą księgową lub obciążeniową.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 29 sierpnia 2015 r. wskazano m.in., że podstawą prawną otrzymania środków finansowych jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299). Z otrzymanych środków finansowych zostaną sfinansowane koszty kwalifikowane (zgodnie z warunkami projektu) - w części. Będą to m.in. koszty pracy osób (umowy o pracę, umowy zlecenie), a także wartość pracy własnej Wnioskodawczyni. Ponadto kosztem kwalifikowanym będzie w szczególności amortyzacja własnych pomieszczeń biurowych wykorzystywanych do realizacji Projektu, amortyzacja oprogramowania służącego przeprowadzeniu" badań ilościowych i jakościowych w Projekcie, amortyzacja laptopów oraz oprogramowania laptopów niezbędnych do prowadzenia prac badawczych, koszty promocji Projektu. Jednocześnie PAP (Wnioskodawczyni) nie nabędzie dla celów Projektu żadnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wykorzysta w Projekcie jedynie posiadane już zasoby.

Istotne elementy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego zostały zawarte również w części H poz. 70 wniosku ORD - IN w którym wskazano m.in., że środki, które otrzyma PAP, nawet jeśli zostaną przekazane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni odpowiadające uzyskanej dotacji w tym na pokrycie kosztów pracy własnej Wnioskodawczyni, należy uznać za pochodzące ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i czy podlega zwolnieniu z podatku...
 2. Czy przychody Wnioskodawczyni z tytułu dotacji raz opodatkowane lub zwolnione, a następnie przekazane z rachunku bankowego beneficjenta (jej firmy) na jej rachunek prywatny w związku z rozliczeniem kosztów pracy własnej Wnioskodawczyni, jako członka zespołu badawczego stanowią przychód i generują koszt podatkowy...

(pytania oznaczone we wniosku 2-3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, przepisy prawa podatkowego określają źródło przychodu w zależności od charakteru wynagrodzenia. Jednym ze źródeł przychodów jest działalność gospodarcza. Stosownie do art. 5a pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Działalność wykonywana przez Wnioskodawczynię/PAP, polegająca na realizowaniu projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej należy uznać za działalność gospodarczą. Dotyczy to również tej części środków, które dotyczą pokrycia PAP kosztów odpowiadających pracy własnej właściciela firmy (Wnioskodawczyni) w projekcie. Możliwość uwzględnienia w kalkulacji pracy własnej, właściciela, co przewidują Wytyczne, nie stanowi uzasadnienia dla przyjęcia innej charakterystyki tej części środków otrzymanych w ramach projektu, a mianowicie do zakwalifikowania tej części środków do innego źródła przychodów np. z pracy lub z działalności wykonywanej osobiście.

Również udokumentowanie notą księgową lub obciążeniową przekazania środków z rachunku firmowego PAP na rachunek Wnioskodawczyni nie wpłynie w żaden sposób na kwalifikację środków otrzymanych przez PAP. Środki odpowiadające wynagrodzeniu za pracę własną Wnioskodawczyni, oczywiście nie są dochodami ze stosunku pracy ani stosunku pokrewnego, a także nie stanowią wynagrodzenia za świadczenia wykonywane osobiście. Brak bowiem elementu podporządkowania służbowego, o którym mowa w art. 5b ustawy o dochodowym od osób fizycznych (element wykluczający działalność gospodarczą). Nie występują również przesłanki pozytywne, określone w art. 12 i 13 tej ustawy. W szczególności zaś umowa PAP z Instytucją Pośredniczącą zostanie zawarta wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, bez względu na rodzaj kosztów kwalifikowanych, które zostaną objęte projektem i dofinansowane.

Wobec powyższego wszelkie przychody uzyskane przez PAP w ramach realizacji projektu unijnego należy zaklasyfikować do źródła przychodów z działalności gospodarczej. Przychody uzyskane przez PAP od Instytucji Pośredniczącej w ramach projektu, będą zwolnione z podatku dochodowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dysponuje środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Zadania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośredniczącej, obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczania przyznanych środków finansowych, a także zapewnienia merytorycznego wsparcia dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy Unii Europejskiej. Jednak zgodnie z orzecznictwem dla zastosowania zwolnienia istotne jest pierwotne źródło pochodzenia środków, wskazanie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny finansowania). Środki, które otrzyma PAP, nawet jeśli zostaną przekazane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. PAP bezpośrednio zrealizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, dlatego należy uznać, że oba warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione w zakresie całego dofinansowania na rzecz PAP, również w zakresie odpowiadającym kosztom pracy własnej Wnioskodawczyni. Jeśli wynagrodzenie odpowiadające kosztom prący własnej Wnioskodawczyni zostanie przekazane z rachunku firmowego (na który wpłynie dotacja) na rachunek prywatny zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych, nie będzie ono miało wpływu na rozliczenia w podatku dochodowym. Transfer pomiędzy rachunkami tej samej osoby fizycznej nie tworzy u tej osoby nowego źródła przychodów. Nie zwiększa też kosztów podatkowych PAP. Nie istnieją bowiem żadne świadczenia w ramach sfery tej samej osoby fizycznej. Jednym słowem rozliczenie kosztów pracy własnej Wnioskodawczyni jest podatkowo neutralne. Środki przelane z rachunku firmowego na rachunek prywatny tytułem wynagrodzenia należnego Wnioskodawczyni nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednak przepisy podatkowe nie stoją na przeszkodzie by te środki traktować jako koszty rozliczane w ramach projektu realizowanego z Instytucją Pośredniczącą (koszty kwalifikowane projektu).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni sprecyzowała, że przedmiotowe wynagrodzenie (wartość pracy) Wnioskodawczyni nie może być uznane za koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych (podatek dochodowy).

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała wyroki NSA z 1 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 59/08 oraz z 22 lutego 2011 r. sygn. akt II FSK 1609/10.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że co do zasady, wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności, chyba że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy (obwiązującym od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma po 1 stycznia 2015 r. od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zaznaczyć także należy, że niektóre środki finansowe korzystają ze zwolnienia. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.: środki przeznaczone na realizację:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz. UE L 310 z 09 listopada 2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zgodnie z art. 117 ww. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFRR jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1788), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 • dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 • dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 • dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

 1. tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. międzynarodowych programów badawczych,
 4. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 6. zapisów i darowizn.

W myśl art. 35 ww. ustawy, realizacja zadań Centrum obejmuje w szczególności:

 1. określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji,
 2. ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów,
 3. ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów, zwanych dalej „wnioskami”,
 4. zawieranie umów o wykonanie projektów i ich finansowanie,
 5. nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy, przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, Dyrektor zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu. W umowie określa się m.in. wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum (art. 41 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej zamierza jako beneficjent aplikować do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytetu I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskodawczyni zamierza uczestniczyć i otrzyma środki finansowe z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako beneficjent, a w projekcie będzie pełniła rolę eksperta oraz wejdzie w skład zespołu badawczego. Jak wskazała Wnioskodawczyni środki finansowe przekazane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, nawet jeżeli zostaną przekazane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu jej uczestnictwa w projekcie, pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, będzie dla niej stanowiło przychód, o którym mowa w cyt. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychód ten będzie przy tym podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, a nie jak błędnie wskazano we wniosku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 tej ustawy, który to przepis na gruncie przedmiotowej sprawy nie znajduje zastosowania. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, że Wnioskodawczyni otrzymuje środki finansowe za swoją pracę w realizowanym projekcie ze swojego konta firmowego. Nadal bowiem będą to środki pochodzące z otrzymanego wsparcia, podlegające zwolnieniu od opodatkowania.

Jednakże środki finansowe jakie otrzyma Wnioskodawczyni, jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu, które jak wskazano, stanowią przychód podatkowy zwolniony od opodatkowania, nie będą mogły stanowić kosztu podatkowego. Wskazać przy tym trzeba, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • możliwości rozliczenia wskazanych we wniosku środków finansowych w ramach źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza - jest prawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania ww. środków finansowych – jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej ww. zwolnienia - jest nieprawidłowe,
 • braku możliwości zaliczenia ww. środków finansowych do kosztów podatkowych – jest prawidłowe.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do zadanych pytań (wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię wskazanych we wniosku środków finansowych w części dot. wynagrodzenia, jakie zostanie jej przyznane w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, ze w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.