IBPB-1-1/4510-5/16/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją
IBPB-1-1/4510-5/16/AJinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o. o. (dalej: „Spółka X”), prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zajmuje się usługami medycznymi w zakresie rehabilitacji. W dniu 19 czerwca Spółka X zawarła umowę z Województwem Y na realizację „Programu zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa Y” na którego realizacje otrzymała dotację. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Dotowanego programu profilaktyki zdrowotnej. Dotowany przedmiotową dotację zobowiązał się wydatkować zgodnie z wytycznymi zawartymi w podpisanej umowie, jak również zobowiązał się do:

  1. Rozpoczęcia realizacji świadczeń do 30 dni od daty podpisania umowy,
  2. Przedstawienia Dotującemu w formie pisemnej informacji o rozpoczęciu realizacji Programu,
  3. Ciągłej realizacji programu przez kolejne miesiące programu,
  4. Rejestracji pacjentów do udziału w Programie w określonym dniu i o określonej godzinie,
  5. Realizacji świadczeń wyłącznie u osób dorosłych ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej posiadających skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  6. Przedłożenia Dotującemu końcowego rozliczenia dotacji.

Spółka X przy prowadzeniu działalności ponosi koszty bezpośrednie takie jak: wynajem lokalu, wynajem sprzętu, leasing sprzętu medycznego oraz zatrudnia pracowników, co stanowi koszty firmy. W związku z otrzymaniem dotacji spółka koszty te rozliczy proporcjonalnie do otrzymanej dotacji.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie w którym wskazano, że dotacja została otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji z województwa Y nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Spółki, koszty i wydatki bezpośrednio sfinansowane z otrzymanej dotacji nie będą w spółce stanowiły kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Z powyższego wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zajmujący się usługami medycznymi w zakresie rehabilitacji. Wnioskodawca zawarł z Województwem Y, jako jednostka samorządu terytorialnego umowę na realizację „Programu zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa Y” na którego realizacje otrzymał dotację. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Dotowanego programu profilaktyki zdrowotnej. Wnioskodawca zobowiązał się wydatkować przedmiotową dotację zgodnie z wytycznymi zawartymi w podpisanej umowie.

Przechodząc do meritum sprawy, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że w wydanej w wyniku rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy z 13 października 2015 r. interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4510-180/15/AJ (dot. pytania oznaczonego we wniosku Nr 1), wskazano m.in., że jeżeli w istocie jak wynika z wniosku Wnioskodawca otrzymał dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) to dotacja ta korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że wydatki sfinansowane z otrzymanej przez Wnioskodawcę dotacji, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie cyt. art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zauważyć przy tym należy, że Wnioskodawca winien wskazać konkretne wydatki, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji, co oznacza, że nie może on rozliczyć tych wydatków proporcją wskazaną w opisie stanu faktycznego.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dotacja
ITPP1/4512-179/15/DM | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IBPB-1-2/4510-38/16/BG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.