DD6/033/171/MNX/12/RD-69284/14 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymanej dotacji
DD6/033/171/MNX/12/RD-69284/14interpretacja indywidualna
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
 3. dofinansowanie
 4. dotacja
 5. fundusze europejskie
 6. grupa producentów rolnych
 7. korekta
 8. koszty uzyskania przychodów
 9. pomoc finansowa
 10. przychód
 11. przychód podlegający opodatkowaniu
 12. rolnictwo
 13. wydatek
 14. związek przyczynowo-skutkowy
 15. zwolnienia przedmiotowe
 16. zwolnienie
 17. zwrot wydatków
 18. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 19 marca 2009 r. Nr ILPB3/423-14/09-4/EK przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące skutków podatkowych otrzymanej dotacji:

 • w części odnoszącej się do możliwości zastosowania zwolnienia do części otrzymanej dotacji, która została niewykorzystana w danym roku podatkowym - jest prawidłowe,
 • w pozostałej części - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2008 r. Wnioskodawca (dalej: Spółdzielnia lub Wnioskodawca) złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wnioskodawca został wpisany do rejestru grup producentów rolnych. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, § 5 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przyznano pomoc finansową na wspieranie grupy.

Środki pochodzące z budżetu UE oraz współfinansowane ze środków krajowych wpłynęły na rachunek bankowy Wnioskodawcy dnia 9 maja 2008 r. Pieniądze te są i będą wydatkowane na opłaty, zakupy, inwestycje oraz udziały Wnioskodawcy w grupie zrzeszającej wiele grup, która będzie udziałowcem przetwórni. Koszty podstawowej działalności to m.in. opłaty, wyposażenie, materiały, środki trwałe związane z prowadzoną działalnością. Natomiast udział Wnioskodawcy w przetwórni zrzeszającej inne grupy dotyczy przyszłych wydatków ze środków pochodzących z dotacji. Wydatki te są ujmowane w dodatkowej ewidencji oraz odliczane od ogólnej sumy dotacji.

Zakupy i opłaty ze środków dotacji będą przechodzić do wykorzystania na kolejny rok, a nawet na kolejne lata, gdyż w 2009 r. i w następnych latach wpłyną środki za kolejne lata działalności. W przypadku ulokowania środków w udziały kwota dotacji też pozostawać będzie do rozliczenia. Wnioskodawca będzie wydawać i lokować otrzymane środki stosownie do poczynionych decyzji dotyczących bieżącej działalności oraz inwestować środki w udziały czy inne zakupy pozwalające rozwijać się Spółdzielni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy niewykorzystana dotacja przechodząca na kolejne lata podlega opodatkowaniu...
 2. Czy wydatki pokrywane ze środków finansowych pochodzących z ARiMR mogą być rozliczane przed wpływem środków na rachunek bankowy...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z pismem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów z dnia 15.06.2007 r. (DD6-8213-178/DZ/07/234), przychody grupy producentów rolnych pochodzące ze środków pomocowych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Natomiast wydatki sfinansowane z przychodów uzyskanych z tej pomocy, jako wolnych od podatku, nie będą zaliczane do kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zgodnie z powyższym, zastosowanie ww. uregulowań wywołuje neutralne skutki podatkowe, a więc zasadnym jest stwierdzenie, że środki nierozliczone w danym roku, a więc jeszcze nie wydane, nie powodują opodatkowania pozostałej kwoty do rozliczenia w kolejnych latach.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Pomoc dla grup producentów rolnych jest przeznaczona na pokrycie kosztów działalności administracyjnej grupy. Jednocześnie pozostawia się grupom, którym wypłacono środki pomocowe, możliwość podjęcia decyzji, co do ich przeznaczenia, w zależności od bieżących potrzeb i celów realizowanych przez grupę. Grupa pokrywa koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności przez cały pierwszy rok (koszty administracyjne), natomiast pomoc na pokrycie tych kosztów jest wypłacona po roku. Możliwość pokrycia kosztów z dotacji „wstecz” pozwoliłaby wyłączyć z kosztów podatkowych w miesiącu wpływu dotacji kosztów związanych z prowadzoną działalnością za cały rok działalności, na którą otrzymano dotację (dot. pierwszego roku działalności).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 19 marca 2009 r. interpretację indywidualną (Nr ILPB3/423-14/09-4/EK), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 19 marca 2009 r., przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (Nr ILPB3/423-14/09-4/EK) w części dotyczącej możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją, nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej: updop), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle z art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Analiza przywołanych przepisów, prowadzi do wniosku, że przychód z tytułu uzyskanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstaje w dniu ich faktycznego otrzymania. Jednocześnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop środki te podlegają zwolnieniu. Należy zauważyć, że bez znaczenia dla zastosowania tego zwolnienia pozostaje okres, przez jaki wydatkowane są uzyskane środki. W związku z tym, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółdzielni, zgodnie z którym otrzymane z dotacji środki nierozliczone w danym roku, a więc jeszcze nie wydane, nie powodują opodatkowania pozostałej kwoty do rozliczenia w kolejnych latach.

Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaznaczyć przy tym należy, że zawarte w powołanym przepisie sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane.

Biorąc pod uwagę powyższe, poniesione przez Spółdzielnię wydatki w części, w której podlegają sfinansowaniu z otrzymanej dotacji, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów już w momencie ich ponoszenia, stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 58 updop.

Należy zauważyć, iż omawiany przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie odnosi się do następstwa czasowego, lecz wskazuje na związek poniesionego wydatku z otrzymanym dofinansowaniem. „Bezpośrednio sfinansowane” oznacza, że chodzi o takie wydatki, które objęte są, jak w rozpatrywanej sprawie dotacją. Nie chodzi zatem o związek w czasie wydatku i dotacji, lecz o związek tematyczny - wydatek zostanie pokryty dotacją, a więc nie stanowi wydatku o charakterze kosztu podatkowego. Nie ma znaczenia, kiedy wydatek zostanie poniesiony - czy w roku podatkowym, w którym zostanie wypłacona dotacja, czy wydatek zostanie poniesiony wcześniej. W żadnym z tych przypadków podatnik nie może poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Konsekwencją nieprawidłowego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego, w którym nieprawidłowo wydatki te uwzględniono w kosztach wykazując je w zawyżonej wysokości.

Podatnik zobowiązany jest zatem dokonać korekty kosztów w tych miesiącach (okresach), w których wykazał je w wysokości zawyżonej (podobnie wyrok NSA z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2005/10).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych pierwotnie do kosztów uzyskania przychodów, dokonuje się w momencie otrzymania dotacji, należy uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.