DD10/033/167/ZDA/14 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego otrzymanej dotacji.
DD10/033/167/ZDA/14interpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. dotacja unijna
 4. koszt
 5. koszty pośrednie
 6. koszty uzyskania przychodów
 7. przychód
 8. wydatek
 9. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 24 maja 2011 r. znak: ILPB3/423-78/11-6/KS przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2011 r. o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące zwolnienia otrzymanej dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z opisem stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 15 lutego 2011 r. przez Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka), Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji maszyn rolniczych. W 2009 roku rozpoczęła starania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych.

Dotacja ma finansować nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W tym celu Spółka zawarła z firmą doradczą umowę o:

 • optymalizację podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej,
 • reprezentację spółki w procesie oceny dokumentacji,
 • doprowadzenie do podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy spółką a instytucją wdrażającą.

Projekt został dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, działanie 4.4: „nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach funduszu o nazwie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 30.12.2009 r.

Usługi świadczone przez firmę doradczą nie są kosztami kwalifikowanymi finansowanymi z dotacji.

Podstawę prawną na podstawie, której spółka pozyskała środki finansowe, stanowi ustawa z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712; z późn. zm.).

W powyższej umowie rolę beneficjenta pełni Wnioskodawca, instytucją wdrażającą (instytucją pośredniczącą II stopnia) jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki, a beneficjentem ostatecznym jest Wnioskodawca.

Powyższy stan faktyczny jest zgodny z przedstawionym we wniosku Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 14.10.2009 w związku, z którym zostały wydane interpretacje z dnia 29.01.2010.

Po tym dniu nastąpiła zmiana jedynie formy dofinansowania z dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) na dotację celową oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przez dotację celową należy rozumieć część dofinansowania w wysokości odpowiadającej wkładowi krajowemu, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z późn. zm.; dalej: ufp).

Pismem z dnia 31 marca 2011 r., Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny o następującą informację: płatnikiem kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków unijnych oraz w formie dotacji celowej jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy usługi firmy doradczej stanowią koszty uzyskania przychodów bieżącej działalności spółki czy podwyższają wartość początkową składników majątku nabytego przy wykorzystaniu dotacji... - pytanie dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.
 2. W przypadku uznania usług firmy doradczej za koszty uzyskania przychodów, czy stanowią one koszt podatkowy jednorazowo w momencie poniesienia kosztu... - pytanie dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.
 3. Czy w przypadku konieczności zwrotu dotacji można zaliczyć wydatki na usługi firmy doradczej do kosztów uzyskania przychodów... - pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego.
 4. Czy uzyskana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... - pytanie dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Przedmiotem interpretacji znak: ILPB3/423-78/11-6/KS jest odpowiedź na pytanie nr 4. Wniosek Spółki w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2 i 3 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 24 maja 2011 r., i tak:

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 4

Uzyskana dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn.zm.; dalej: updop), gdyż jest to pomoc bezzwrotna uzyskana od agencji rządowej, która działa w imieniu budżetu państwa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 24 maja 2011 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/423-78/11-6/KS, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 24 maja 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (Nr ILPB3/423-78/11-6/KS), nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Spółka pozyskała środki finansowe, na postawie podpisanej w dniu 30 grudnia 2009 r. umowy o dofinansowanie stosownie do postanowień ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712; z późn. zm.).

Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), dokonano zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych m.in. poprzez dodanie art. 17 ust. 1 pkt 52 updop zgodnie, z którym płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców będą również korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowanie, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), odpowiednio zawartych lub wydanych przed dniem 1 stycznia 2010 r. Umowy te oraz decyzje nie wymagają zmian w tym zakresie.

Ust. 3 wymienionego w zdaniu poprzednim artykułu stanowi, iż Instytucja, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie, informuje beneficjenta o zmianie instytucji dokonującej płatności, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Zatem środki pieniężne przekazane w ramach umowy o dofinansowanie, które Spółka otrzymywała od 2010 r. na realizację wskazanego projektu w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 updop.

W konsekwencji za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, zgodnie z którym otrzymana dotacja podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, pomimo iż podstawą tego zwolnienia jest art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, a nie jak wskazała Spółka art. 17 ust. 1 pkt 47 updop.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.